83/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
ZÁKON
zo 4. marca 2010,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z. a zákona č. 563/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 27 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na tovar vyrobený a uvedený na trh podľa osobitných predpisov6ad) podľa prílohy č. 7a sa uplatňuje znížená sadzba dane 6 % zo základu dane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ad znie:
„6ad)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na úpravu požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby.
§ 3 až 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 352/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej.“.
2.
Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z.
Zoznam tovarov so sadzbou 6 % zo základu dane
Číselné kódy
Spoločného colného
sadzobníka
1)
Opis tovaru
0201, 0202 mäso z hovädzích zvierat čerstvé, chladené alebo mrazené
0203 mäso zo svíň čerstvé, chladené alebo mrazené
0204 mäso z oviec a kôz čerstvé, chladené alebo mrazené
0207 mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105
0208 ostatné mäso čerstvé, chladené alebo mrazené
02081010 mäso z domácich králikov
0301, 0302 živé ryby, ryby čerstvé alebo chladené
0401 surové mlieko
040700 vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé
04090000 prírodný med“.

Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.