79/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. februára 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) a b) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
2.
V § 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov veterinárnej správy spojených s odberom vzorky podľa osobitných predpisov,5a)
d)
orgánov veterinárnej správy spojených s veterinárnou kontrolou5b) zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu pri ich vývoze do tretích krajín.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
§ 20 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 195/2007 Z. z.
§ 47 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
5b)
§ 4 ods. 1 a § 47 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2010.
Robert Fico v. r.