57/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
ZÁKON
z 3. februára 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 úvodná veta znie:
„Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly1) prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie1a) a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „pomoc“) a prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie2) a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len „podpora“) a v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (ďalej len „ochrana finančných záujmov“).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 2 znejú:
„1a)
Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
2)
§ 1 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.“.
2.
V § 1 písm. b) druhom bode sa slová „riadiaceho orgánu podľa § 20 ods. 2“ nahrádzajú slovami „o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1“.
3.
§ 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
kontrolu projektu.“.
4.
V § 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „je“.
5.
V § 2 písm. a) sa na začiatok vkladá slovo „je“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo na základe rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1,“.
6.
V § 2 písm. b) sa na začiatok vkladá slovo „sú“ a slová „z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu“ sa nahrádzajú slovami „a podpory“.
7.
V § 2 písm. c), d), e), g) a h) sa na začiatok vkladá slovo „je“ a v § 2 písm. i) sa na začiatok vkladá slovo „sú“.
8.
V § 2 písmeno f) znie:
„f)
sú príspevkom prostriedky poskytované prijímateľovi na základe zmluvy alebo na základe rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1 na realizáciu projektu,“.
9.
§ 2 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
je kontrolou projektu súhrn činností riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu8a) a podľa tohto zákona,
k)
je kontrolovaným subjektom prijímateľ, partner a iná osoba podľa § 1 písm. b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Napríklad čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 13 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009.“.
10.
V § 3 ods. 2 sa slovo „pomoci“ a slovo „podpory“ nahrádzajú slovom „prostriedkov“.
11.
V § 3 ods. 3 sa slovo „podpory“ nahrádza slovom „prostriedkov“.
12.
Nadpis druhej časti znie:
„PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA, EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU, KOHÉZNEHO FONDU A PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO FONDU PRE RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU“.
13.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre operačný program Interact,“.
14.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia.“.
15.
V § 7 ods. 6 a § 9 ods. 3 sa nad slovo „nedostatky“ umiestňuje odkaz 32a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
Napríklad čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006.“.
16.
V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slovom „orgánov“ vypúšťa bodkočiarka a slová „na vykonávanie dohľadu sa vzťahuje osobitný predpis41)“.
17.
V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Orgán auditu pri plnení úloh podľa odseku 2 postupuje podľa osobitného predpisu.41)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
„41)
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je prijímateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, pomoc a podpora sa poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva štatutárny orgán riadiaceho orgánu; zmluva so žiadateľom podľa § 15 sa v tomto prípade neuzatvára.“.
19.
V § 12 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak sa poskytuje príspevok alebo jeho časť formou výdavkov podľa osobitného predpisu,41a) spôsob výpočtu a výšku týchto výdavkov určí riadiaci orgán vo výzve alebo písomnom vyzvaní.
(5)
Pomoc a podpora sa v období piatich rokov neposkytne žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa osobitného predpisu.41b)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41a a 41b znejú:
„41a)
Čl. 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1080/2006 v platnom znení.
Čl. 11 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1081/2006 v platnom znení.
41b)
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
20.
V § 12 ods. 6 sa slová „podľa § 14“ nahrádzajú slovami „o žiadosti“.
21.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ďalšie formálne náležitosti.“.
22.
V § 13 ods. 3 písmeno i) znie:
„i)
spôsob financovania,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.
23.
V § 13 odsek 10 znie:
„(10)
Na projekty technickej pomoci,44) veľké projekty45) operačného programu Doprava a národné projekty sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9.“.
24.
V § 14 ods. 5 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu pri realizácii pomoci a podpory na základe rozhodnutia podľa § 12 ods. 1,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
25.
V § 14 ods. 6 prvá veta znie: „Žiadateľ môže podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti, ak žiadateľ a riadiaci orgán nie je tá istá osoba.“.
26.
V § 14 ods. 8 posledná veta znie: „Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže postupovať podľa prvej a druhej vety len do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy žiadateľovi, ak ide o preskúmanie rozhodnutia o schválení žiadosti, a do dvoch mesiacov od rozhodnutia o neschválení žiadosti, ak ide o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti.“.
27.
V § 14 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Štatutárny orgán riadiaceho orgánu je oprávnený z vlastného podnetu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie o schválení žiadosti podľa § 12 ods.1.
(11)
Riadiaci orgán rozhodnutím zastaví konanie o žiadosti, ak žiadateľ vzal svoju žiadosť späť, zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu. Rozhodnutie o zastavení konania sa iba vyznačí v spise.“.
Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 17.
28.
V § 14 odsek 13 znie:
„(13)
Na projekty technickej pomoci a národné projekty sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.“.
29.
V § 14 sa vypúšťa odsek 14.
Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 16.
30.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Riadiaci orgán zašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy, ak bola žiadosť schválená v konaní podľa § 14. V návrhu na uzavretie zmluvy riadiaci orgán určí žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu na uzavretie zmluvy určená na jeho prijatie alebo doručením prejavu riadiacemu orgánu o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy od žiadateľa.“.
31.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Národné projekty
(1)
Konanie o žiadosti na národné projekty sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe písomného vyzvania žiadateľa riadiacim orgánom.
(2)
Žiadosť môže podať žiadateľ, ak je jeho projekt zaradený do zoznamu národných projektov, ktorý vedie riadiaci orgán.
(3)
Národným projektom je súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytovanie pomoci; tieto aktivity a činnosti vykonáva osoba podľa osobitného predpisu47) alebo osoba určená štatutárnym orgánom riadiaceho orgánu. Národným projektom je aj súhrn aktivít a činností, ktoré slúžia na overenie predpokladov realizácie národného projektu.
(4)
Písomné vyzvanie obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú:
a)
názov riadiaceho orgánu, ktorý vyzvanie vydal,
b)
kontaktné údaje riadiaceho orgánu a spôsob komunikácie s riadiacim orgánom,
c)
lehota na predloženie žiadosti,
d)
ďalšie formálne náležitosti.
(5)
Písomné vyzvanie obsahuje podmienky poskytnutia pomoci, ktorými sú:
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na realizácii národného projektu,
c)
oprávnenosť aktivít realizácie národného projektu,
d)
oprávnenosť výdavkov realizácie národného projektu,
e)
oprávnenosť miesta realizácie národného projektu,
f)
časová oprávnenosť realizácie národného projektu,
g)
kritériá pre výber národných projektov, ktoré zahŕňajú
1.
hodnotiace kritériá,
2.
výberové kritériá,
h)
spôsob financovania,
i)
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.
(6)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi46) a zisťuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci uvedených v odseku 5.
(7)
Podmienky poskytnutia pomoci uvedené v odseku 5 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpiť.“.
32.
§ 17 sa vypúšťa.
33.
V § 18 ods. 3 a § 19 ods. 3 veta za bodkočiarkou znie: „o návrhu zmeny tohto zoznamu informuje riadiaci orgán vládu.“.
34.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Technická pomoc
(1)
Konanie o žiadosti na projekty technickej pomoci sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe písomného vyzvania žiadateľa riadiacim orgánom.
(2)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi46) a zisťuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci uvedených v písomnom vyzvaní; na písomné vyzvanie sa vzťahuje § 16 ods. 5 rovnako.“.
35.
V § 21 ods. 3 prvá veta znie: „Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti a na základe posúdenia monitorovacieho výboru vydať rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o schválení žiadosti najneskôr do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy, a ak ide o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti, do dvoch mesiacov od rozhodnutia o neschválení žiadosti.“.
36.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.“.
37.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky z rozpočtov iných štátov určené na financovanie operačného programu Interact52) sa vedú na osobitnom účte ministerstva financií, z ktorého sú spolu s prostriedkami Európskej únie prevedené certifikačným orgánom na účet prijímateľa.“.
38.
V § 22 odsek 3 znie:
„(3)
Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky z rozpočtov iných štátov určené na financovanie operačného programu Interact sa v prípade ich vrátenia vedú na osobitnom účte ministerstva financií; na tento osobitný účet sa odvádza aj odvod za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami z rozpočtov členských krajín Európskej únie okrem Slovenskej republiky a prostriedkami z rozpočtov iných štátov určenými na financovanie operačného programu Interact.“.
39.
V § 22 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operačného programu Interact prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
40.
V § 22 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá upravuje práva a povinnosti riadiaceho orgánu a prijímateľa pri poskytovaní pomoci z operačného programu Interact.“.
41.
V § 22 ods. 6 sa za číslom „30“ vypúšťa čiarka a číslo „31“.
42.
V § 24 ods. 1 prvej vete a § 24 ods. 2 prvej vete sa za slovo „zmluve“ vkladajú slová: „alebo v rozhodnutí o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1“.
43.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
„56)
Čl. 55 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v znení nariadenia (ES) č. 1341/2008.“.
44.
V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa osobitného predpisu.41b)“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
45.
V § 24 ods. 4 sa číslo „25“ nahrádza číslom „27“.
46.
Za § 24 sa vkladajú § 24a až 24j, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠24a
Rozdelenie výťažku z predaja zálohu
(1)
Ak subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu, predá záloh, na ktorom je zriadené záložné právo riadiaceho orgánu pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu,59) je povinný previesť výťažok zo zálohu vo výške pomeru dohodnutého v zmluve medzi riadiacim orgánom a subjektom, ktorý poskytol úver na financovanie projektu, riadiacemu orgánu; riadiaci orgán sústreďuje tento výťažok zo zálohu na účte cudzích prostriedkov, a to najdlhšie po dobu piatich rokov. Finančné prostriedky vedené na účte cudzích prostriedkov podľa prvej vety nepodliehajú konkurzu a reštrukturalizácii podľa osobitného predpisu.62a)
(2)
Ak rozhodnutie príslušného orgánu59) nadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od prijatia finančných prostriedkov podľa odseku 1 riadiacim orgánom a sankcia uložená právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu59) je
a)
rovnaká ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí sankciu uloženú právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu59) v určenej lehote a rozsahu,
b)
nižšia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí sankciu uloženú právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu59) v určenej lehote a rozsahu; zostatok týchto finančných prostriedkov po uhradení sankcie riadiaci orgán
1.
vráti subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu, vo výške jeho nesplatenej pohľadávky voči prijímateľovi,
2.
môže použiť na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi vymáhateľnej podľa osobitného predpisu,62b) ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu, bola uspokojená podľa prvého bodu v plnej výške,
3.
prevedie na účet prijímateľa alebo do správy orgánu podľa osobitného predpisu,62c) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa, ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu, a pohľadávka riadiaceho orgánu podľa druhého bodu boli uspokojené v plnej výške,
c)
vyššia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí sankciu uloženú právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu59) v určenej lehote a vo výške finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov; neuhradený zvyšok sankcie vymáha príslušný orgán59) podľa osobitného predpisu.67)
(3)
Ak rozhodnutie príslušného orgánu59) nenadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od prijatia finančných prostriedkov podľa odseku 1 riadiacim orgánom alebo ak príslušný orgán59) v tejto lehote ukončí správne konanie bez uloženia sankcie, riadiaci orgán vráti finančné prostriedky subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu, vo výške jeho nesplatenej pohľadávky voči prijímateľovi. Zostatok finančných prostriedkov prijatých riadiacim orgánom podľa odseku 1 alebo, ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu, bola uspokojená v plnej výške, použije riadiaci orgán na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi. Zostatok finančných prostriedkov prevedie
a)
na účet prijímateľa alebo
b)
do správy orgánu podľa osobitného predpisu,62c) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa.
(4)
Riadiaci orgán koná v prípadoch podľa odseku 2 v mene a na účet prijímateľa. Riadiaci orgán je povinný písomne informovať prijímateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré nastali v súvislosti s realizáciou postupu podľa odsekov 1 až 3.
(5)
Riadiaci orgán, prijímateľ, subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu a príslušný orgán59) sú povinní poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri rozdelení výťažku z predaja zálohu podľa odsekov 1 až 3.
(6)
Výnosy vzniknuté na účte cudzích prostriedkov sa použijú v súlade s odsekmi 2 a 3.
§ 24b
Kontrola projektu
(1)
Kontrolu projektu vykonáva riadiaci orgán. Riadiaci orgán môže poveriť výkonom kontroly projektu právnickú osobu, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na výkon tejto kontroly; tým nie je dotknuté ustanovenie § 7 ods. 3.
(2)
Kontrolou projektu riadiaci orgán overuje
a)
plnenie podmienok poskytnutia pomoci a podpory,
b)
súlad platby a súvisiacej dokumentácie s osobitnými predpismi,62d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia a uzatvorenými zmluvami podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka,
c)
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia pomoci a podpory.
§ 24c
Administratívna kontrola
Administratívna kontrola8a) je kontrola vykonávaná riadiacim orgánom, ktorý overuje doklady a iné písomnosti predložené kontrolovaným subjektom.
Základné pravidlá vykonávania administratívnej kontroly
§ 24d
(1)
Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní administratívnej kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote poskytnutie originálov alebo kópií dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov súvisiacich s výkonom administratívnej kontroly,
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak zamestnanci riadiaceho orgánu odôvodnene predpokladajú vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených administratívnou kontrolou, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej riadiacim orgánom.
(2)
Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní administratívnej kontroly povinní
a)
vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, ak dôjde k ich odobratiu a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci riadiaci orgán vráti tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon administratívnej kontroly,
b)
oboznámiť kontrolovaný subjekt so závermi administratívnej kontroly.
(3)
Povinnosť uvedená v odseku 2 písm. a) sa nevzťahuje na doklady, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, výstupy projektu a ostatné informácie, ktoré je kontrolovaný subjekt povinný predkladať na základe zmluvy aj bez osobitného vyžiadania.
(4)
Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch
a)
predložiť riadiacemu orgánu na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi,62e) ktoré majú vzťah k predmetu administratívnej kontroly,
b)
predložiť v lehote určenej riadiacim orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
c)
poskytnúť informácie o predmete administratívnej kontroly,
d)
poskytnúť súčinnosť pri vykonaní administratívnej kontroly,
e)
prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,
f)
prepracovať a predložiť riadiacemu orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak riadiaci orgán vyžadoval podľa odseku 1 písm. b) ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení.
§ 24e
(1)
Z administratívnej kontroly vypracuje riadiaci orgán záznam, ktorý obsahuje
a)
označenie riadiaceho orgánu, ktorý administratívnu kontrolu vykonal,
b)
mená a priezviská zamestnancov riadiaceho orgánu, ktorí administratívnu kontrolu vykonali,
c)
označenie kontrolovaného subjektu,
d)
miesto a čas vykonania administratívnej kontroly,
e)
závery administratívnej kontroly a opis zistených nedostatkov,
f)
zoznam dokladov a iných písomnosti vzťahujúcich sa k predmetu administratívnej kontroly,
g)
dátum vyhotovenia záznamu,
h)
podpisy zamestnancov riadiaceho orgánu, ktorí administratívnu kontrolu vykonali.
(2)
Ak sa na základe záverov administratívnej kontroly má začať konanie podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,42) riadiaci orgán vyžaduje od kontrolovaného subjektu v lehote určenej riadiacim orgánom písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly; k záznamu sa priložia doklady a iné písomnosti vzťahujúce sa k predmetu administratívnej kontroly.
§ 24f
Kontrola na mieste
(1)
Kontrolu na mieste8a) sú oprávnení vykonávať zamestnanci riadiaceho orgánu a prizvané osoby len na základe písomného poverenia na vykonanie kontroly na mieste vydaného určeným vedúcim zamestnancom riadiaceho orgánu.
(2)
Na vykonanie kontroly na mieste môže riadiaci orgán prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly na mieste. Účasť prizvaných osôb na kontrole na mieste sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.
Základné pravidlá vykonávania kontroly na mieste
§ 24g
(1)
Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní kontroly na mieste oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a)
vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok kontrolovaného subjektu alebo vstupovať do obydlia, ktoré kontrolovaný subjekt používa na vykonávanie hospodárskej činnosti, ak je to nevyhnutné na výkon kontroly na mieste,
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote poskytnutie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov potrebných na výkon kontroly na mieste,
c)
odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou na mieste,
d)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku, ak zamestnanci riadiaceho orgánu odôvodnene predpokladajú vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou na mieste, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej riadiacim orgánom.
(2)
Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní kontroly na mieste povinní
a)
vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel a termín začatia kontroly na mieste; ak by oznámením o začatí kontroly na mieste mohlo dôjsť k zmareniu účelu kontroly na mieste, sú povinní oznámenie urobiť najneskôr pri začatí kontroly na mieste,
b)
preukázať sa poverením na vykonanie kontroly na mieste a predložiť preukaz totožnosti alebo služobný preukaz,
c)
vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo priestorov kontrolovaného subjektu a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci riadiaci orgán vráti tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly na mieste,
d)
oboznámiť kontrolovaný subjekt so správou a vyžiadať od neho v lehote určenej riadiacim orgánom písomné vyjadrenie k zisteným nedostatkom uvedeným v správe,
e)
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom uvedeným v správe a zohľadniť opodstatnené námietky v dodatku k správe,
f)
písomne oznámiť neopodstatnenosť námietok kontrolovanému subjektu,
g)
doručiť správu kontrolovanému subjektu.
(3)
Povinnosť uvedená v odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na doklady, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, výstupy projektu a ostatné informácie, ktoré je kontrolovaný subjekt povinný predkladať na základe zmluvy aj bez osobitného vyžiadania.
(4)
Oprávnenia podľa odseku 1 a povinnosti podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) sa vzťahujú na prizvané osoby rovnako.
§ 24h
(1)
Kontrolovaný subjekt je oprávnený
a)
vyžadovať od zamestnancov riadiaceho orgánu a prizvanej osoby preukázanie skutočností podľa § 24g ods. 2 písm. b),
b)
vyžadovať od riadiaceho orgánu a prizvanej osoby potvrdenie o odobratí originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov a ostatných informácií potrebných na výkon kontroly na mieste,
c)
písomne sa vyjadriť k zisteným nedostatkom uvedeným v správe v lehote určenej riadiacim orgánom; ak sa kontrolovaný subjekt k zisteným nedostatkom uvedeným v správe nevyjadrí alebo nevznesie námietky, považujú sa zistené nedostatky uvedené v správe za akceptované,
d)
vyžadovať od riadiaceho orgánu odovzdanie správy.
(2)
Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní
a)
vytvoriť podmienky na vykonanie kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh,
b)
oboznámiť pri začatí kontroly na mieste riadiaci orgán a prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovaného subjektu,
c)
predložiť riadiacemu orgánu na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi,62e) ktoré majú vzťah k predmetu kontroly na mieste,
d)
umožniť riadiacemu orgánu vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok, alebo vstup do obydlia, ktoré kontrolovaný subjekt používa na vykonávanie hospodárskej činnosti,
e)
predložiť v lehote určenej riadiacim orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
f)
poskytnúť informácie o predmete kontroly na mieste,
g)
poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly na mieste,
h)
prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku,
i)
predložiť riadiacemu orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou na mieste a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu,62f)
j)
prepracovať a predložiť riadiacemu orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku, ak riadiaci orgán vyžadoval podľa § 24g ods. 1 písm. d) ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení.
§ 24i
(1)
O kontrolných zisteniach kontroly na mieste riadiaci orgán vypracuje správu.
(2)
Správa obsahuje
a)
označenie riadiaceho orgánu,
b)
mená a priezviská zamestnancov riadiaceho orgánu a prizvaných osôb, ktoré kontrolu na mieste vykonali,
c)
označenie kontrolovaného subjektu,
d)
predmet kontroly na mieste,
e)
miesto a čas vykonania kontroly na mieste,
f)
závery kontroly na mieste, opis zistených nedostatkov, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich zistené nedostatky,
g)
zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly na mieste,
h)
zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu kontroly na mieste,
i)
dátum vyhotovenia správy,
j)
podpisy zamestnancov riadiaceho orgánu a prizvaných osôb,
k)
lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom.
(3)
Ak sa na základe kontroly na mieste má začať konanie podľa osobitného predpisu, k správe sa priložia doklady a iné písomnosti vzťahujúce sa k predmetu kontroly na mieste.
(4)
Ak proti kontrolným zisteniam uvedeným v správe kontrolovaný subjekt písomne podal v lehote určenej riadiacim orgánom opodstatnené námietky, alebo vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré v čase oboznamovania so správou neboli známe, riadiaci orgán vypracuje dodatok k správe. Dodatok k správe je súčasťou správy.
(5)
Na náležitosti dodatku k správe sa primerane vzťahuje odsek 2.
(6)
Kontrola na mieste je skončená doručením správy. Ak sa vypracúva dodatok k správe, kontrola na mieste je skončená doručením dodatku k správe.
§ 24j
(1)
Ustanovenia § 24b ods. 2, § 24c až 24f, § 24g ods. 1 a 2, § 24h a § 24i ods. 1 až 5 sa vzťahujú na právnickú osobu podľa § 24b ods. 1 rovnako.
(2)
Kontrolu projektu v kontrolovanom subjekte, ktorým je Slovenská informačná služba, vykonáva riadiaci orgán za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.62g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 62a až 62g znejú:
„62a)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
62b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
62c)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62d)
Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002) v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1198/2006, nariadenie (ES) č. 1698/2005 v platnom znení, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
62e)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
62f)
Napríklad Zákonník práce.
62g)
Napríklad čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení.“.
47.
V § 26 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi podľa odsekov 3 až 5, ak je prijímateľ podozrivý zo spáchania trestného činu.“.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.
48.
V § 26 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „V súhrnnom prehľade správ o zistenej nezrovnalosti sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu.65a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:
„65a)
Čl. 28, 30 a 36 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009.“.
49.
V § 26 ods. 13 sa slová „je v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, že zistená nezrovnalosť môže mať bezprostredné následky mimo územia Slovenskej republiky alebo že nezrovnalosť vznikla novým spôsobom“ nahrádzajú slovami „ide o nezrovnalosť podľa osobitného predpisu65b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65b znie:
„65b)
Čl. 29 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009.“.
50.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná podľa § 28.“.
51.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania
(1)
Ak riadiaci orgán zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, môže vyzvať prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky; ustanovenia § 28 sa nepoužijú.
(2)
Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 1, riadiaci orgán oznámi podnet orgánu podľa osobitného predpisu.66a)
(3)
Ak bolo právoplatne rozhodnuté o porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania66a) na základe podnetu podľa odseku 2, riadiaci orgán rozhodne o vrátení
a)
50 % poskytnutého príspevku na predmet zákazky, ak bola právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania66b) alebo
b)
100 % poskytnutého príspevku na predmet zákazky, ak bola právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania.66c)
(4)
Ak bolo právoplatne rozhodnuté o porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania66d) na základe podnetu podľa osobitného predpisu66e) a ak riadiaci orgán nepostupoval podľa odsekov 1 až 3, vyzve prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky, pričom ustanovenia § 28 sa nepoužijú.
(5)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 4, riadiaci orgán rozhodne o vrátení
a)
50 % poskytnutého príspevku na predmet zákazky, ak bola právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania66b) alebo
b)
100 % poskytnutého príspevku na predmet zákazky, ak bola právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania.66c)
(6)
Orgán podľa osobitného predpisu66a) je povinný do 15 dní informovať riadiaci orgán o rozhodnutí, ktorým sa právoplatne rozhodlo o porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania.
(7)
Na konanie podľa odsekov 3 a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.42)
(8)
Vrátený príspevok alebo jeho časť je príjmom štátneho rozpočtu okrem prostriedkov Európskej únie, ktoré sa odvádzajú na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66a až 66e znejú:
„66a)
Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66b)
§ 149 ods. 1 písm. b) až d), f) až h), ods. 2 písm. d), f) a h) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.
66c)
§ 149 ods. 1 písm. a), i) a ods. 2 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.
66d)
§ 149 ods. 1 písm. a), b) až d), f) až h), i), ods. 2 písm. d), f), h) a j) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.
66e)
§ 146 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.“.
52.
V § 28 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, alebo v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika alebo operačného programu Interact.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
53.
V § 28 ods. 8 tretej vete sa za slovo „vety“ vkladajú slová „alebo neuzavrie s riadiacim orgánom dohodu o splátkach podľa § 28a“.
54.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Dohoda o splátkach
(1)
Riadiaci orgán môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa § 27a alebo § 28 riadne a včas, uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach. Dohoda o splátkach musí mať písomnú formu. Riadiaci orgán nemôže dohodnúť splátky na dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti.
(2)
Riadiaci orgán môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice68a) čo do dôvodu aj výšky; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond,
b)
by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
c)
sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane splatným.
(3)
Náklady na spísanie notárskej zápisnice podľa odseku 2 znáša prijímateľ.
(4)
Riadiaci orgán účtuje subjektu, ktorý je príjemcom štátnej pomoci podľa osobitných predpisov,68b) úroky z omeškania vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň podpisu dohody o splátkach.
(5)
Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach, riadiaci orgán na základe notárskej zápisnice môže vymáhať príspevok alebo jeho časť v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu;62b) to neplatí, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond.
(6)
Ak sa príspevok alebo jeho časť nevymôže v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,62b) riadiaci orgán postupuje podľa osobitného predpisu.68)
(7)
Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov68b) v oblasti štátnej pomoci.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 68a a 68b znejú:
„68a)
§ 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
68b)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
55.
V § 30 odsek 2 znie:
„(2)
Prijímateľ a partner, ktorí nie sú účtovnou jednotkou,71) vedú evidenciu majetku,73) záväzkov,74) príjmov75) a výdavkov76) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách76a) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu76b) o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 76a a 76b znejú:
„76a)
§ 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
76b)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
56.
V § 33 ods. 1 úvodnej vete sa slová „do 15 pracovných dní od rozhodnutia o schválení žiadosti“ nahrádzajú slovami „do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy alebo rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1“.
57.
V § 33 ods. 1 písm. a) sa slovo „žiada“ nahrádza slovom „požiadala“.
58.
Nadpis tretej časti znie:
„PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO FONDU PRE ROZVOJ VIDIEKA, EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO ZÁRUČNÉHO FONDU A PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU“.
59.
V § 36 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť podáva žiadateľ riadiacemu orgánu, a pre prístup Leader miestnej akčnej skupine80a) na základe vyhlásenej výzvy. Riadiaci orgán môže prijímaním žiadosti poveriť platobnú agentúru alebo miestnu akčnú skupinu. Na základe súhlasu riadiaceho orgánu platobná agentúra vyhlási výzvu zverejnením na svojej internetovej stránke. Pre prístup Leader vypracováva výzvu príslušná miestna akčná skupina, pričom riadiaci orgán túto výzvu neschvaľuje. Miestna akčná skupina vyhlási výzvu zverejnením na internetovej stránke príslušnej miestnej akčnej skupiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:
„80a)
Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.
Čl. 37 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.“.
60.
V § 36 ods. 2 písm. a) a d) sa za slovo „orgánu“ vkladajú slová „alebo miestnej akčnej skupiny“.
61.
V § 36 ods. 4 písm. b) sa za slovo „príručka“ vkladajú slová „alebo usmernenie“.
62.
V § 36 odsek 5 znie:
„(5)
Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť platobnej agentúre alebo miestnej akčnej skupine podľa miesta realizácie projektu odo dňa vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy. Platobná agentúra môže na základe súhlasu riadiaceho orgánu určiť inú lehotu na predkladanie žiadostí, ako je uvedená vo výzve.“.
63.
V § 36 ods. 8 a § 37 ods. 2 sa za slová „Platobná agentúra“ vkladajú slová „alebo miestna akčná skupina“.
64.
V § 37 ods. 1 sa za slová „platobnej agentúre“ vkladajú slová: „alebo miestnej akčnej skupine“.
65.
V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Po posúdení žiadosti podľa odseku 2 miestna akčná skupina postúpi žiadosť platobnej agentúre na ďalšie konanie o žiadosti.“.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.
66.
V § 37 ods. 6 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o prístup Leader, výrok o schválení žiadosti obsahuje aj udelenie štatútu miestnej akčnej skupine,“.
67.
V § 40 ods. 4 posledná veta znie: „V súhrnnom prehľade sa uvádzajú nezrovnalosti v súlade s osobitným predpisom.82a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:
„82a)
Čl. 3,5 a 6 nariadenia (ES) č. 1848/2006.“.
68.
V § 40 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi podľa odseku 4, ak je prijímateľ podozrivý zo spáchanie trestného činu.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
69.
V § 40 ods. 6 sa slová „je v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, že zistená nezrovnalosť môže mať bezprostredné následky mimo územia Slovenskej republiky alebo že nezrovnalosť vznikla novým spôsobom“ nahrádzajú slovami „ide o nezrovnalosť podľa osobitného predpisu82b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 82b znie:
„82b)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1848/2006.“.
70.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná podľa § 42.“.
71.
V § 44 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
v účtovných knihách72) so slovným a číselným označením druhu poskytnutej podpory v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.“.
72.
V § 44 ods. 3 sa odkaz 70 nahrádza odkazom 89.
73.
V § 44 odsek 4 znie:
„(4)
Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou,71) okrem prijímateľa podpory podľa osobitného predpisu,90) vedie evidenciu majetku,73) záväzkov,74) príjmov75) a výdavkov76) týkajúcich sa poskytnutej podpory v účtovných knihách76a) so slovným a číselným označením druhu poskytnutej podpory pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu76b) o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:
„90)
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009). Čl. 42 až 47 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.“.
74.
Za § 46 sa vkladajú § 46a a 46b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)
Výzva, oznam a písomné vyzvanie vyhlásené a neuzavreté do 31. marca 2010 sa považujú za výzvu, oznam a písomné vyzvanie podľa tohto zákona.
(2)
Právne účinky úkonov vykonaných pri poskytovaní pomoci a podpory do 31. marca 2010 zostávajú zachované.
(3)
Konania o žiadosti začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2010 sa dokončia podľa tohto zákona.
(4)
Ustanovenie § 28a v znení účinnom od 1. apríla 2010 sa použije aj na dohody o splátkach vzťahujúce sa na pohľadávky vzniknuté pri poskytovaní pomoci a podpory v programovom období 2004 až 2006 uzatvárané od 1. apríla 2010.
(5)
Ustanovenie § 28a v znení účinnom od 1. apríla 2010 sa vzťahuje aj na pohľadávky vzniknuté podľa tohto zákona pred 1. aprílom 2010, pričom právne účinky úkonov vykonaných pred 1. aprílom 2010 zostávajú zachované.
§ 46b
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
75.
Príloha k zákonu znie:
„Príloha k zákonu č. 528/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).“.
76.
Slová „Európske spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z. a zákona č. 264/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. g) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „ministerstvo“ sa vkladajú slová „a iná právnická osoba podľa § 35a ods. 6“ .
3.
V § 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na základe poverenia ministerstva financií“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:
„12c)
Napríklad čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 61 nariadenia (ES) č. 1198/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009, čl. 25 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES (Ú. v. ES L 144, 6. 6. 2007), čl. 27 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 144, 6. 6. 2007), čl. 25 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 144, 6. 6. 2007), čl. 23 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Rady č. 2007/435/ES z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2007).
12d)
Napríklad čl. 61 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 20 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, čl. 60 nariadenia (ES) č. 1198/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009.“.
5.
V § 13 ods. 3 sa čiarka a slovo „b)“ nahrádzajú slovami „až c)“.
6.
V § 32 ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
7.
V § 35a ods. 1 písm. a), b), g) a h) a ods. 5 sa odkaz 18aa nahrádza odkazom 12c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa sa vypúšťa.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie:
„18ab)
Napríklad čl. 59 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 58 nariadenia (ES) č. 1198/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009, čl. 25 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, čl. 27 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES, čl. 25 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES, čl. 23 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Rady č. 2007/435/ES.“.
9.
V § 35a ods. 3 úvodnej vete sa za slová „riadiaceho orgánu“ vkladajú slová „zodpovedného orgánu18ab)“.
10.
§ 35a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ministerstvo financií môže výkonom vládneho auditu poveriť právnickú osobu, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na výkon vládneho auditu.
(7)
Právnická osoba poverená podľa odseku 6 vykonáva vládny audit v auditovaných osobách uvedených v odseku 1 okrem Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a služby Vojenského spravodajstva.“.
11.
V § 35c ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Vládny audit vykonávaný inou právnickou osobou podľa § 35a ods. 6 je oprávnený vykonávať vládny audítor tejto právnickej osoby a zamestnanec tejto právnickej osoby.“.
12.
V § 35c ods. 2 úvodná veta znie: „Vládny audítor správy finančnej kontroly, štátny zamestnanec správy finančnej kontroly, vládny audítor ministerstva podľa § 35a ods. 3, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo podľa § 35a ods. 3, vnútorný audítor ministerstva podľa § 35a ods. 3 so súhlasom príslušného ministra, vládny audítor inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 a zamestnanec inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6, sa môžu podieľať na vykonávaní vládneho auditu, ak ministerstvo financií vykonáva vládny audit.“.
13.
V § 35c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vládny audítor správy finančnej kontroly, štátny zamestnanec správy finančnej kontroly, vládny audítor inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 a zamestnanec právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 sa môžu podieľať s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva financií aj na výkone vládneho auditu, ktorý v auditovaných osobách vykonáva iné ministerstvo podľa § 35a ods. 3.“.
Doterajšie odseky 3 až 15 sa označujú ako odseky 4 až 16.
14.
V § 35c odsek 5 znie:
„(5)
Vládneho audítora ministerstva financií, vládneho audítora správy finančnej kontroly a vládneho audítora inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 vymenúva a odvoláva minister financií.“.
15.
V § 35c ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú slová „a zamestnanca inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6“.
16.
V § 35d odsek 3 znie:
„(3)
O zisteniach z vládneho auditu vypracujú osoby uvedené v § 35c ods. 1 predbežnú správu z vládneho auditu (ďalej len „predbežná správa“), predbežnú čiastkovú správu z vládneho auditu (ďalej len „predbežná čiastková správa“), čiastkovú správu a správu z vládneho auditu.“.
17.
V § 35f sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Oprávnenia podľa § 13 ods. 1 a povinnosti podľa § 13 ods. 2 písm. a) až c) a e) sa vzťahujú na prizvané osoby rovnako.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
18.
V § 39 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „vládny audítor“ sa vkladajú slová „a zamestnanec inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6“.
19.
V § 41b ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zamestnanca inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 v znení účinnom od 1. apríla 2010“.
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8a ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Rozsah, spôsob a ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá správca kapitoly, ktorý je orgánom štátnej správy.“.
2.
V § 19 sa odsek 9 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zábezpeku pri obstaraní výkonov a tovarov; tým nie je dotknuté poskytovanie zábezpeky podľa osobitného predpisu.22aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
„22aa)
Napríklad § 36 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 31 ods. 7 druhej vete sa slová „rovnaká sankcia ako pri porušení finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „rovnaký postup vrátane sankcie ako pri porušení finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b)“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 266/2009 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.