56/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010 do 31.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
ZÁKON
z 3. februára 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z. a zákona č. 435/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou verejného telefónneho automatu je jeho kabína alebo jeho stojan.“.
2.
V § 6 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby poskytnúť dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií alebo prechodu na digitálne pozemské vysielanie, ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.4a) Na poskytovanie dotácií sa vzťahuje osobitný predpis.4b)
(4)
Po schválení žiadosti o dotáciu podľa odseku 3 ministerstvo uzatvorí s prijímateľom dotácie zmluvu o poskytnutí dotácie.
(5)
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu podľa odseku 3 a účele dotácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a)
Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008).
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 9.
3.
V § 6 ods. 8 sa slová „odseku 3 písm. i)“ nahrádzajú slovami „odseku 6 písm. i)“ a slová „odsekom 4“ sa nahrádzajú slovami „odsekom 7“.
4 . V § 7 ods. 3 prvá veta znie: „Predsedu úradu v jeho neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu.“.
5.
V § 7 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „ani pôsobiť v ich prospech,“.
6.
V § 7 ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „ani pôsobiť v ich prospech alebo neprospech,“.
7.
V § 7 ods. 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyhlásením za mŕtveho“.
8.
V § 7 ods. 9 písmeno b) znie:
„b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ako obvinený uzavrel zmier v konaní o úmyselnom trestnom čine alebo bolo trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin podmienečne zastavené alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,“.
9.
V § 7 sa vypúšťa odsek 10.
10.
V § 17 ods. 3 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.
11.
V § 26 ods. 2 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.
12.
V § 31 ods. 2 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.
13.
V § 32 ods. 6 a 8 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.
14.
V § 42 ods. 6 sa vypúšťajú slová „na postihnutom území“.
15.
V § 42 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „na postihnutom území“.
16.
V § 50 ods. 6 sa slová „§ 6 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.
17.
V § 50 ods. 8 druhá veta znie: „Vybranými údajmi o účastníkoch sú meno a priezvisko alebo obchodné meno, údaj o adrese, sídle alebo mieste podnikania a telefónne číslo.“.
18.
V § 59 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Podnik je povinný pri tiesňových volaniach poskytnúť
a)
zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením jej telefónneho čísla,
b)
zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením mena, priezviska a adresy alebo obchodného mena a sídla, alebo miesta podnikania účastníka volajúcej stanice.
(12)
Ak ide o volanie z mobilnej telefónnej siete, pri ktorom číslo volajúcej stanice nie je k dispozícii, podnik poskytne zobrazenie medzinárodného označenia mobilného koncového zariadenia (IMEI).“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.
19.
V § 71 ods. 3 písm. c) sa slová „neponúkol eurotarifu v súlade s osobitným predpisom30a) účastníkom, ktorým poskytuje službu roaming“ nahrádzajú slovami „nesprístupnil alebo neponúkol eurotarifu alebo SMS eurotarifu alebo neúčtoval maloobchodný poplatok bez dane z pridanej hodnoty za poskytnutie regulovaného roamingového volania alebo regulovanej roamingovej SMS správy alebo nedodržal postup pri prechode medzi tarifami podľa osobitného predpisu30a)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30a sa citácia „Čl. 4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007)“ nahrádza citáciou „Čl. 4 a 4b nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009)“.
20.
V § 71 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prenositeľnosť čísla zabezpečil v rozpore s podrobnosťami, ktoré ustanovil všeobecne záväzný právny predpis (§ 48 ods. 4)“.
21.
V § 71 ods. 3 písmeno l) znie:
„l)
nezabezpečil na vlastné náklady, aby informácie získané pri odpočúvaní a zaznamenávaní prevádzky v sieťach boli zrozumiteľným spôsobom poskytnuté orgánu štátu alebo orgánu činnému v trestnom konaní a pripojil do siete zariadenie uvedené v zozname zariadení, ktoré je zakázané pripájať do siete (§ 56 ods. 1),“.
22.
V § 71 ods. 3 písm. m) sa slová „roamingového volania“ nahrádzajú slovami „regulovaného roamingového volania, regulovanej roamingovej SMS správy a regulovanej dátovej roamingovej služby“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30b sa citácia „Čl. 3 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007“ nahrádza citáciou „Čl. 3, 4a a 6a bod 4 nariadenia (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia (ES) č. 544/2009“.
23.
V § 71 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
zmenil technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ v rozpore s osobitným predpisom.30ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30ba znie:
„30ba)
Čl. 4c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009.“.
24.
V § 71 ods. 5 písm. a) sa slová „neposkytol základnú alebo podrobnejšiu informáciu o cenách za službu roaming“ nahrádzajú slovami „neposkytol transparentnú informáciu o regulovaných roamingových službách alebo nedodržal postup pri poskytovaní regulovaných dátových roamingových služieb,30c)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30c sa citácia „Čl. 6 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007“ nahrádza citáciou „Čl. 6 a 6a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009“.
25.
V § 71 ods. 5 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „bezplatne neumožnil osobitnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu alebo poverenému orgánu colnej správy prístup k údajom účastníka svojej siete (§ 55 ods. 7 písm. b),“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.