556/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2010 do 29.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

556
ZÁKON
zo 14. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z. a zákona č. 469/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
2.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Prevádzkovateľom vodnej cesty [§ 2 písm. b)] je správca vodohospodársky významných vodných tokov alebo správca drobného vodného toku1a) (ďalej len „správca vodného toku“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.“.
3.
V § 4 ods. 5 prvej vete sa slová „10 pracovných“ nahrádzajú slovami „5 kalendárnych“ a posledná veta znie: „Plavebné opatrenie podľa § 39 písm. n) a plavebné opatrenie o okamžitom zastavení plavby podľa § 39 písm. o) zverejní Štátna plavebná správa na svojom webovom sídle a na vývesnej tabuli Štátnej plavebnej správy; plavebné opatrenie sa môže okrem štátneho jazyka uložiť aj v inom jazyku.“.
4.
V § 5 ods. 12 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Úhrada za používanie verejného prístavu sa neplatí v prípade nariadenia okamžitého zastavenia plavby podľa § 39 písm. o).“.
5.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 12 až 19, ktoré znejú:
„(12)
Na nakladanie s prioritným investičným majetkom spoločnosti, ktorý využíva koncesionár na základe koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesnej zmluvy na poskytnutie služby uzavretej podľa osobitného zákona3ja) (ďalej len „koncesná zmluva“), sa vzťahuje tento zákon.
(13)
Spoločnosť môže prenechať koncesionárovi právo na užívanie prioritného investičného majetku spoločnosti počas koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve (ďalej len „koncesný majetok“), v rozsahu a za podmienok dohodnutých v koncesnej zmluve a v súlade s týmto zákonom, ak osobitný zákon3ja) neustanoví inak.
(14)
Spoločnosť nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.
(15)
Spoločnosť je oprávnená uzatvoriť koncesnú zmluvu len s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy sa rovná alebo prevyšuje sumu 4 845 000 eur.
(16)
Obsahom práva koncesionára podľa odseku 13 môže byť
a)
vstup na koncesný nehnuteľný majetok spoločnosti,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve spoločnosti, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane spoločnosť najneskôr v lehote podľa koncesnej zmluvy,
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve spoločnosti,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava koncesného majetku,
e)
využívanie koncesného majetku na poskytovanie služieb alebo na iné komerčné využitie,
f)
prenechanie koncesného majetku do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na koncesný majetok v prospech tretej osoby,
g)
nakladanie s koncesným majetkom, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu,
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti.
(17)
Koncesionár pri využívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene. Koncesionár je povinný koncesný majetok udržiavať v riadnom stave, dodržiavať účel, na ktorý je určený, zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku a uhradiť náklady s tým spojené, zabezpečovať jeho ochranu, informovať spoločnosť o koncesnom majetku v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluve a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v koncesnej zmluve.
(18)
Koncesionár nesmie na koncesný majetok zriadiť záložné právo, nesmie ho použiť na zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov tretej osoby, ani ho nesmie previesť do vlastníctva iných osôb.
(19)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár môže uzavrieť nájomnú zmluvu, zmluvu o výpožičke alebo zmluvu o zriadení vecného bremena s treťou osobou najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve. Nájomné a odplata za zriadenie vecného bremena sa určí dohodou medzi koncesionárom a treťou osobou. Osobitné predpisy v oblasti štátnej pomoci3jb) nie sú týmto dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ja a 3jb znejú:
„3ja)
§ 15 a § 66 až 71 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3jb)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).“.
6.
Za § 6e sa vkladá § 6f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6f
Spoločný podnik
(1)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, spoločnosť môže so súhlasom vlády použiť koncesný majetok ako vklad pri založení právnickej osoby, ktorú na účel realizácie koncesie3ja) zakladá spoločne s koncesionárom, ako vklad do základného imania právnickej osoby založenej koncesionárom na základe koncesnej zmluvy (ďalej len „spoločný podnik“) alebo ako vklad do základného imania spoločného podniku.
(2)
Koncesný majetok je nehnuteľný majetok spoločnosti, ktorý spoločnosť vložila do spoločného podniku (ďalej len „prioritný majetok“). Na prioritný majetok nemožno zriadiť záložné právo, ani ho nemožno inak použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby, nesmie sa previesť do vlastníctva iných osôb. Prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie. Označenie prioritného majetku v katastri nehnuteľností3s) sa vykoná poznámkou na návrh spoločnosti. Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, prioritný majetok možno dať do nájmu, výpožičky alebo na prioritný majetok zriadiť zmluvné vecné bremeno, najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve alebo do dňa zrušenia spoločného podniku bez právneho nástupcu. Po zániku vecného bremena zapísaného v katastri nehnuteľností je spoločnosť povinná dať návrh na výmaz vecného bremena.
(3)
Spoločný podnik je povinný zachovať účelové určenie prioritného majetku, ktorý nadobudol do vlastníctva.
(4)
Spoločnosť vedie o prioritnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve spoločného podniku; spoločný podnik je povinný poskytnúť tieto údaje spoločnosti.
(5)
Ak bol na spoločný podnik vyhlásený konkurz, prioritný majetok prechádza do vlastníctva spoločnosti za náhradu určenú v koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom, a to dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu. Spoločnosť je povinná prevziať tento majetok. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva spoločnosti do katastra nehnuteľností. Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku hradí spoločnosť. Oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach prevádzky a údržby koncesného majetku prechádza na spoločnosť vyhlásením konkurzu na spoločný podnik; spoločnosť pri tom koná v mene spoločného podniku a na vlastný účet.
(6)
Dňom zrušenia spoločného podniku likvidáciou prioritný majetok prechádza do vlastníctva spoločnosti za náhradu určenú v koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Likvidátor je povinný odovzdať a spoločnosť prevziať tento majetok; o odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva spoločnosti do katastra nehnuteľností. Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku, ktorým sa oceňuje prioritný majetok, hradí spoločnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3s znie:
„3s)
§ 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 21b ods. 3 sa slová „Vestníku ministerstva“ nahrádzajú slovami „Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
8.
Za § 21b sa vkladá § 21c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21c
Poskytovanie dotácií vo vodnej doprave
(1)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) dopravcovi poskytnúť dotáciu na zvyšovanie ekologickej znášanlivosti plavidiel,12da) zvyšovanie ekologickej bezpečnosti plavidiel,12da) prestavby plavidiel na prepravu tovaru na účel zvýšenia ich multimodality na podklade projektov na dotácie (ďalej len „projekt“), ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.3jb)
(2)
Na žiadosť podnikateľa v kombinovanej doprave s využitím vodnej dopravy možno poskytnúť dotáciu, ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu3jb) aj na
a)
financovanie projektu alebo časti projektu na prevádzkovanie liniek v systéme nesprevádzanej a sprevádzanej kombinovanej dopravy alebo multimodálnych dopravných reťazcov nahrádzajúcich alebo čiastočne nahrádzajúcich cestnú nákladnú dopravu,
b)
obstaranie špeciálnych dopravných a manipulačných prostriedkov na vykonávanie obsluhy plavidiel kombinovanej dopravy v prístavoch v rámci projektov.
(3)
Žiadosť obsahuje najmä
a)
obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, identifikačné číslo žiadateľa, údaje o štatutárnom orgáne,
b)
účel, na ktorý sa dotácia žiada,
c)
požadovaná výška dotácie a doba, počas ktorej sa bude dotácia čerpať,
d)
podrobný rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu alebo časti projektu a údaje o požiadavke žiadateľa na finančné prostriedky uplatnenej u iného subjektu na projekt alebo časť projektu a o stave riešenia tejto jeho požiadavky.
(4)
K žiadosti sa priložia dokumenty preukazujúce účel, na ktorý sa žiada dotácia, doklady podľa osobitného predpisu,12db) doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa odseku 5 a čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii. Žiadosť sa predkladá ministerstvu do 31. januára príslušného rozpočtového roka.
(5)
Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky
a)
25 % nákladov potrebných na uskutočnenie projektu tomu, kto preukáže, že je dopravcom so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike a že má na financovanie projektu zabezpečených 75 % nákladov z vlastných alebo z iných zdrojov, ak ide o dotáciu podľa odseku 1,
b)
30 % nákladov potrebných na uskutočnenie projektu tomu, kto preukáže, že je podnikateľom v kombinovanej doprave s využitím vodnej dopravy so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike a že má na financovanie projektu zabezpečených 70 % nákladov z vlastných alebo z iných zdrojov, ak ide o dotáciu podľa odseku 2 písm. a),
c)
15 % nákladov potrebných na uskutočnenie projektu tomu, kto preukáže, že je podnikateľom v kombinovanej doprave s využitím vodnej dopravy so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike a že má na financovanie projektu zabezpečených 85 % nákladov z vlastných alebo z iných zdrojov, ak ide o dotáciu podľa odseku 2 písm. b); túto dotáciu možno poskytnúť len podnikateľovi v kombinovanej doprave, ktorý má licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy.
(6)
Na poskytnutie dotácie a použitie prostriedkov dotácie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje osobitný predpis.12dc) Maximálna výška dotácie je limitovaná celkovou sumou dotácie schválenej na tento účel v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Dotáciu možno poskytnúť aj na viacero projektov posudzovaných samostatne.
(7)
Po schválení žiadosti o dotáciu ministerstvo dotáciu poskytne na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a prijímateľom dotácie.
(8)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje v rozsahu
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a údaje o štatutárnom orgáne v rozsahu podľa prvého bodu,
b)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu prijímateľa dotácie,
c)
výšku poskytovanej dotácie,
d)
názov projektu alebo časti projektu a účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
podmienky, spôsob a termín poskytnutia dotácie,
f)
termín a podmienky použitia dotácie,
g)
termín a spôsob zúčtovania dotácie,
h)
termíny priebežnej kontroly použitia dotácie,
i)
termín poukázania výnosov z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu, na ktorý sa poukazujú,
j)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
k)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok.12dd)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12da až 12dd znejú:
„12da)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z.
12db)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
12dc)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12dd)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 22 odsek 16 znie:
„(16)
Na pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vodných cestách Slovenskej republiky sa vzťahujú Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách schválené Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 24/1985 (ECE/TRANS/SC.3/115). Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách uverejní ministerstvo v štátnom jazyku vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na webovom sídle ministerstva.“.
10.
V § 23 ods. 2 sa za druhú vetu vkladajú nová tretia veta a nová štvrtá veta, ktoré znejú: „Prílohou k žiadosti je kópia lodného osvedčenia a súhlas správcu vodného toku.12g) Účastníkom konania o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste je prevádzkovateľ plavidla a správca vodného toku; účastníkom konania o povolení státia plávajúceho zariadenia v prístave je aj spoločnosť podľa § 6.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12g znie:
„12g)
§ 37 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.“.
11.
V § 23 ods. 6 sa slová „prístavný poriadok pre verejné prístavy“ nahrádzajú slovami „podmienky prevádzky plavidiel vo verejných prístavoch podľa § 39 písm. h)“.
12.
V § 24 nadpis znie: „Register plavidiel a evidencie vedené Štátnou plavebnou správou“.
13.
V § 24 ods. 1 úvodná veta znie: „Register plavidiel, ktorý vedie Štátna plavebná správa je neverejný a nahliadnuť do neho a žiadať z neho výpis alebo odpis môže ten, kto preukáže právny záujem. Do registra plavidiel sa zapisujú tieto údaje:“.
14.
V § 24 ods. 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo“.
15.
§ 24 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10)
Evidencie podľa § 39 písm. k) bodov 3, 4, 6 a 7 vedené Štátnou plavebnou správou sú neverejné. Nahliadnuť do nich a žiadať z nich výpis alebo odpis môže ten, kto preukáže právny záujem. Do evidencií podľa § 39 písm. k) bodov 4 a 6 a evidencií lodných listín podľa § 39 písm. j) bodov 1 a 4 sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko alebo názov a adresa trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo vlastníka plavidla alebo prevádzkovateľa plavidla. Do evidencie podľa § 39 písm. k) bodu 7 sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu plavebného inšpektora. Do evidencie podľa § 39 písm. j) bodov 2 a 3 sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu žiadateľa o preukaz odbornej spôsobilosti.
(11)
Evidencia požičovní plavidiel vedená Štátnou plavebnou správou je verejne prístupná. Štátna plavebná správa osobné údaje z tejto evidencie sprístupní žiadateľovi v rozsahu meno a priezvisko alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo prevádzkovateľa požičovne, dátum zriadenia alebo zrušenia požičovne, miesto prevádzky požičovne na účely informovania verejnosti o prevádzkovaných požičovniach plavidiel na vodných cestách.
(12)
Evidencia poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu vedená Štátnou plavebnou správou je verejne prístupná. Štátna plavebná správa osobné údaje z tejto evidencie sprístupní žiadateľovi v rozsahu meno, priezvisko, miesto podnikania fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené.“.
16.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Loď vnútrozemskej plavby, prievozná loď a plávajúci stroj musia počas plavby niesť štátnu vlajku Slovenskej republiky.14)“.
17.
V § 28 ods. 6 sa za slovo „listiny“ vkladajú slová „a doklady“.
18.
V § 29 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti musí najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 50 rokov a potom každých päť rokov preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom nie starším ako tri mesiace.“.
19.
V § 30 ods. 3 sa slová „s absolvovaním teoretickej výučby a praktickej výučby a“ vypúšťajú a za slovo „vykonaním“ sa vkladá slovo „štátnej“.
20.
V § 31 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 14, ktoré znejú:
„(3)
Žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla musí pred štátnou skúškou absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý pozostáva z teoretickej výučby a praktickej výučby. Náklady spojené s absolvovaním kvalifikačného kurzu uhradí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.
(4)
Štátna plavebná správa poverí vykonávaním kvalifikačného kurzu fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak
a)
požiada o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b)
má požadovanú technickú základňu podľa odsekov 9 až 11.
(5)
K žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu sa prikladá
a)
kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu,
b)
učebná osnova kvalifikačného kurzu, ktorá musí byť v súlade s obsahom a rozsahom štátnej skúšky,
c)
zoznam školiteľov s uvedením ich odbornej kvalifikácie a kategórie malého plavidla,16a) na ktoré má školiteľ odbornú spôsobilosť vodcu,
d)
návrh odbornej literatúry na prípravu žiadateľov,
e)
doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz,
f)
zoznam výcvikových plavidiel, kópie ich lodných osvedčení, doklady o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou výcvikových plavidiel a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme výcvikových plavidiel.
(6)
Štátna plavebná správa odoberie osobe poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, ak osoba
a)
požiada o odobratie poverenia,
b)
prestane spĺňať podmienky podľa odsekov 4 a 5,
c)
poruší závažne alebo opakovane povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykoná kvalifikačný kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
d)
neumožní alebo odoprie výkon štátneho odborného dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu.
(7)
Odobratie poverenia podľa odseku 6 nevylučuje možnosť uloženia pokuty.
(8)
Ak Štátna plavebná správa odobrala osobe poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu podľa odseku 6 písm. b) až d), osoba môže opätovne požiadať o vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu.
(9)
Technickú základňu tvorí priestor, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz a technické a technologické zariadenie určené na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu.
(10)
Priestor, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz, tvorí učebňa a jej príslušenstvo.
(11)
Technickým a technologickým zariadením určeným na uskutočňovanie kvalifikačného kurzu sú výcvikové plavidlo a učebné pomôcky.
(12)
V jednom termíne sa na kvalifikačnom kurze môže zúčastniť najviac 15 osôb. Kvalifikačný kurz sa vykonáva v rozsahu najmenej 36 vyučovacích hodín.
(13)
Školiteľom môže byť fyzická osoba, ktorá má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a odbornú spôsobilosť vodcu malého plavidla najmenej kategórie A16a) a kategórie16a) potrebnej na vykonávanie kvalifikačného kurzu.
(14)
Osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu je povinná
a)
vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade s vydaným poverením na vykonávanie kvalifikačného kurzu,
b)
vykonávať kvalifikačné kurzy na malom plavidle, ktoré musí byť počas praktickej výučby kvalifikačného kurzu a štátnej skúšky označené čitateľným a nezmazateľným odnímateľným nápisom „VÝCVIKOVÉ PLAVIDLO“ o výške najmenej 10 cm, umiestneným na dobre viditeľnom mieste na malom plavidle,
c)
vykonávať kvalifikačné kurzy v súlade so schválenými učebnými osnovami kvalifikačného kurzu,
d)
vykonávať kvalifikačné kurzy so schválenými školiteľmi,
e)
zabezpečiť odbornú literatúru na prípravu uchádzačov,
f)
oznámiť termíny konania kvalifikačných kurzov Štátnej plavebnej správe každoročne do 30. novembra príslušného kalendárneho roka na prvý polrok nasledujúceho roka a každoročne do 31. mája príslušného kalendárneho roka na druhý polrok; zmenu alebo zrušenie už určeného termínu oznámi Štátnej plavebnej správe najneskôr 14 dní pred jeho konaním,
g)
poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou výcvikového plavidla,
h)
vydať po ukončení kvalifikačného kurzu účastníkovi kvalifikačného kurzu potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu,
i)
viesť dokumentáciu kvalifikačného kurzu, ktorá obsahuje najmä identifikačné údaje o účastníkoch a školiteľoch kvalifikačného kurzu, rozvrh hodín kvalifikačného kurzu a evidenciu absolvovaných hodín účastníkov kvalifikačného kurzu,
j)
oznámiť Štátnej plavebnej správe akékoľvek zmeny údajov uvedených v žiadosti o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu, a to najneskôr do 15 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali,
k)
zabezpečiť výcvikové plavidlo s pohonnými látkami kategórie16a) podľa odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, z ktorej bude absolvent vykonávať štátnu skúšku pre absolventov kvalifikačného kurzu v deň, čase a mieste konania praktickej štátnej skúšky a účasť školiteľa kvalifikačného kurzu,
l)
prihlásiť absolventa kvalifikačného kurzu na štátnu skúšku.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 15.
21.
Za § 31a sa vkladá § 31b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31b
Služobná lodnícka knižka
(1)
Služobná lodnícka knižka je doklad, ktorým sa preukazuje totožnosť člena posádky plavidla, jeho odborná spôsobilosť, funkčné zaradenie na plavidle, zdravotná spôsobilosť a vykonaná plavebná prax na plavidle. Vydáva ju Štátna plavebná správa na základe žiadosti člena posádky plavidla, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(2)
Žiadosť o vydanie služobnej lodníckej knižky obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia člena posádky plavidla,
b)
adresu trvalého pobytu člena posádky plavidla,
c)
štátnu príslušnosť člena posádky plavidla,
d)
číslo cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu člena posádky plavidla,
e)
dosiahnutú odbornú spôsobilosť a číslo preukazu odbornej spôsobilosti,
f)
číslo predchádzajúcej služobnej lodníckej knižky.
(3)
Žiadosť o vydanie služobnej lodníckej knižky môže podať aj ďalší člen posádky plavidla, ktorý vykonáva na plavidle funkciu pomocného lodníka; žiadosť obsahuje údaje podľa odseku 2 písm. a) až d) a f).
(4)
K žiadosti podľa odsekov 2 a 3 sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 x 3,5 cm.
(5)
Do služobnej lodníckej knižky Štátna plavebná správa na základe predložených dokladov zapisuje a potvrdzuje úradným podpisom a odtlačkom pečiatky tieto údaje:
a)
meno a priezvisko člena posádky plavidla,
b)
adresu trvalého pobytu člena posádky plavidla,
c)
štátnu príslušnosť člena posádky plavidla,
d)
číslo cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu člena posádky plavidla,
e)
dosiahnutú odbornú spôsobilosť člena posádky plavidla,
f)
dátum vydania služobnej lodníckej knižky,
g)
číslo služobnej lodníckej knižky,
h)
číslo predchádzajúcej služobnej lodníckej knižky.
(6)
Zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla potvrdí do služobnej lodníckej knižky posudzujúci lekár.
(7)
Na základe žiadosti člena posádky plavidla, ktorý pláva v rýnskej plavebnej oblasti, môže príslušný orgán pre rýnsku plavebnú oblasť zapísať do služobnej lodníckej knižky údaj o dosiahnutej odbornej spôsobilosti podľa požiadaviek ustanovených v Revidovanom dohovore pre plavbu na Rýne.
(8)
Pri nalodení a vylodení člena posádky plavidla vodca plavidla zapisuje a podpisom potvrdzuje tomuto členovi posádky plavidla do služobnej lodníckej knižky tieto údaje:
a)
názov, registračné číslo, typ a dĺžku plavidla,
b)
štát, v ktorom je plavidlo zapísané v registri plavidiel,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka plavidla a vodcu plavidla,
d)
funkčné zaradenie člena posádky plavidla na plavidle,
e)
dátum nalodenia a dátum vylodenia,
f)
preplávané úseky vodných ciest.
(9)
Člen posádky plavidla musí požiadať o potvrdenie pravdivosti zapísaných záznamov podľa odseku 8 písm. f) najmenej raz ročne Štátnu plavebnú správu, príslušný orgán iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(10)
Služobnú lodnícku knižku vydanú príslušnými orgánmi cudzích štátov možno uznať len na základe podmienok vzájomného uznávania.“.
22.
V § 34 ods. 2 sa slová „Zbor požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „Hasičský a záchranný zbor“.
23.
V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Účastníkom plavebnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na plavebnej nehode.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
24.
V § 34 odsek 4 znie:
„(4)
Účastník plavebnej nehody je povinný Štátnej plavebnej správe bezodkladne ohlásiť vzniknutú plavebnú nehodu a riadiť sa podľa jej pokynov. Ak v dôsledku plavebnej nehody došlo k poškodeniu vodnej cesty a jej súčastí, zariadení prístavu alebo k znečisteniu vody alebo ohrozeniu jej kvality, je povinný nahlásiť to aj prevádzkovateľovi vodnej cesty alebo prevádzkovateľovi prístavu a Slovenskej inšpekcii životného prostredia.19a) Pri vzniku úrazu je potrebné plavebnú nehodu ohlásiť aj orgánom inšpekcie práce a pri vzniku požiaru aj Hasičskému a záchrannému zboru. Povinnosť nahlásiť plavebnú nehodu nevzniká, ak škoda vznikla len na plavidle a zrejme nepresahuje hodnotu 10 000 eur.“.
25.
V § 34 ods. 5 sa slová „vodca plavidla“ nahrádzajú slovami „účastník plavebnej nehody“.
26.
V § 34 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Účastník plavebnej nehody je povinný
a)
zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred plavebnou nehodou požil alkohol alebo inú návykovú látku,
b)
poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
c)
urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného plavebnou nehodou,
d)
ak je to možné, zotrvať na mieste plavebnej nehody až do príchodu plavebných inšpektorov alebo príslušníkov Policajného zboru alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení plavebnej nehody,
e)
zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia plavebnej nehody, najmä premiestnenia plavidiel,
f)
urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť plavebnej prevádzky na mieste plavebnej nehody,
g)
umožniť obnovenie plavebnej prevádzky,
h)
preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka plavebnej nehody,
i)
bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom plavebnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená plavebnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečiť prostredníctvom Štátnej plavebnej správy alebo prostredníctvom Policajného zboru.
(7)
Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie plavebnej prevádzky, účastník plavebnej nehody môže premiestniť plavidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie plavidiel po plavebnej nehode na nákrese, popísať situáciu a uviesť viditeľné stopy.
(8)
Štátna plavebná správa sprístupní na účely vyšetrovania plavebnej nehody a vymáhania náhrady škody, ktorá vznikla plavebnou nehodou, osobné údaje o účastníkovi plavebnej nehody inému účastníkovi plavebnej nehody alebo osobe podľa odseku 6 písm. i) alebo poisťovni, s ktorou má prevádzkovateľ plavidla uzatvorenú zmluvu o poistení plavidla, na ich žiadosť, a to v rozsahu
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu účastníka plavebnej nehody,
b)
údaje o plavidlách zúčastnených na plavebnej nehode,
c)
časové, lokačné a doplňujúce údaje o plavebnej nehode,
d)
správu o výsledku vyšetrovania plavebnej nehody,
e)
údaje o priebehu právoplatne neukončeného správneho konania vedeného vo veci,
f)
údaje o získaných dôkazoch a právoplatné rozhodnutia vo veci.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 12.
27.
V § 34 ods. 9 druhej vete sa slová „Vodca alebo prevádzkovateľ plavidla a osoby nachádzajúce sa na plavidle sú povinné“ nahrádzajú slovami „Účastník plavebnej nehody je povinný“ a v tretej vete sa za slová „banským úradom“ vkladajú slová „prevádzkovateľom vodnej cesty,“.
28.
V § 34 ods. 10 sa slová „Vodca alebo prevádzkovateľ plavidla, ako aj osoby poverené hliadkou alebo dohľadom nad nimi sú povinné“ nahrádzajú slovami „Účastník plavebnej nehody je povinný“ a slová „v odseku 5“ sa nahrádzajú slovami „v odseku 9“.
29.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38a
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
(1)
Zriaďuje sa Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ďalej len „agentúra“). Agentúra je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave.
(2)
Agentúru riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ agentúry, ktorého vymenováva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Agentúra je zapojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly ministerstva.
(3)
Agentúra
a)
zabezpečuje
1.
rozvoj a modernizáciu vodných ciest v súlade so schválenou dopravnou politikou,
2.
prípravu a realizáciu výstavby a rekonštrukcií súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách, na ich správu a údržbu a obstaranie ďalšieho majetku potrebného na správu a údržbu vodných ciest,
3.
podklady na spracovanie koncepcií v oblasti sledovaných vodných ciest a výhľadovo sledovaných vodných ciest po vzájomnej dohode so správcom vodného toku,
4.
propagáciu vodnej dopravy,
b)
spracováva podklady, návrhy a zdôvodnenia na získanie a účelné rozdelenie finančných prostriedkov na investície do vodných ciest,
c)
koordinuje a zabezpečuje opravy, rekonštrukcie a modernizácie súčastí vodnej cesty,
d)
realizuje pilotné projekty rozvoja intermodálnych dopravných osí,
e)
podieľa sa na vývoji a implementácii nových technológií a prevádzkových systémov pre vodné cesty,
f)
vykonáva vo vzájomnej súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy činnosti podľa písmen a) až e).
(4)
Agentúra je povinná pred začatím výstavby súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách dohodnúť zmluvne budúceho správcu. Dňom vydania kolaudačného rozhodnutia prechádza bezodplatne správa stavby na príslušného správcu.“.
30.
V § 39 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
vykonávaním a priebehom kvalifikačného kurzu podľa § 31.“.
31.
V § 39 písm. d) prvom bode sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „podmienky na udelenie tohto súhlasu uverejňuje na svojej úradnej tabuli a internetovej stránke,“.
32.
V § 39 písmeno e) znie:
„e)
schvaľuje
1.
technickú a typovú dokumentáciu na individuálnu stavbu a rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,
2.
učebné osnovy kvalifikačných kurzov a školiteľov,“.
33.
V § 39 sa písmeno j) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu.“.
34.
V § 39 písm. k) úvodná veta znie: „vedie na účely plnenia jej úloh podľa tohto zákona“.
35.
V § 39 písm. k) tretí bod znie:
„3.
evidenciu lodných listín, dokladov a poverení podľa písmena j),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a sa vypúšťa.
36.
V § 39 písm. k) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod až ôsmy bod sa označujú ako štvrtý bod až siedmy bod.
37.
V § 39 sa písmeno m) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
dohľad podľa osobitného predpisu23a) nad malým plavidlom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 30 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).“.
38.
V § 39d ods. 1 sa za slová „na plavidle“ vkladajú slová „a osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu a školiteľ“.
39.
V § 39d ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vydané Štátnou plavebnou správou alebo príslušným orgánom cudzieho štátu“.
40.
V § 39d ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo príslušným orgánom cudzieho štátu“.
41.
V § 39d ods. 5 písm. c) sa za slová „Štátnou plavebnou správou“ vkladajú slová „alebo príslušným orgánom cudzieho štátu“.
42.
V § 39d sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
že školiteľ je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo koná amorálne, môže zakázať pokračovať vo výučbe,“.
43.
V § 39d ods. 7 sa slová „lodného osvedčenia podľa odseku 5 písm. c), ktoré bolo vydané“ nahrádzajú slovami „preukazov a lodných osvedčení podľa odseku 5 písm. a) až c), ktoré boli vydané“.
44.
V § 39d ods. 8 prvej vete sa za slová „podľa § 39 písm. j)“ vkladajú slová „alebo obdobné doklady vydané príslušným orgánom cudzieho štátu“.
45.
V § 39d odsek 9 znie:
„(9)
Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané Štátnou plavebnou správou a zadržané podľa odseku 5 písm. a) a lodné osvedčenie vydané Štátnou plavebnou správou a zadržané podľa odseku 5 písm. b) postúpi plavebný inšpektor Štátnej plavebnej správe na ďalšie konanie. Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané príslušným orgánom cudzieho štátu a zadržané podľa odseku 5 písm. a) a lodné osvedčenie vydané príslušným orgánom cudzieho štátu a zadržané podľa odseku 5 písm. b) zasiela Štátna plavebná správa príslušnému orgánu cudzieho štátu, ktorý preukaz o odbornej spôsobilosti alebo lodné osvedčenie vydal. Ak plavebný inšpektor zistí pri výkone štátneho odborného dozoru podľa § 39 písm. a) šiesteho bodu porušenie tohto zákona alebo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, postúpi vec Štátnej plavebnej správe na ďalšie konanie.“.
46.
V § 39e ods. 1 písm. a) časť vety pred bodkočiarkou znie: „vstupovať na plavidlá a výcvikové plavidlá počas plavby alebo počas ich státia, do objektov a zariadení slúžiacich na plavbu a do priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz a zúčastňovať sa priamo na kvalifikačnom kurze“.
47.
V § 39e ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
nazerať do dokumentácie kvalifikačného kurzu, robiť si z nej výpisy, odpisy a zadržať túto dokumentáciu na účely vyhotovenia jej fotokópie,“.
Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená h) až q).
48.
V § 39e ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
vyzvať vodcu plavidla, člena posádky plavidla alebo školiteľa, aby sa podrobil dychovej skúške; ak bola dychová skúška pozitívna, aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu na zistenie, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť plavidlo,“.
49.
V § 39e ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „prístavoch“ vkladajú slová „osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu“.
50.
V § 39e ods. 2 písm. h) sa za slovo „plavidlo,“ vkladajú slová „výcvikové plavidlo, do priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz“.
51.
V § 39e ods. 2 písm. i) sa za slovo „dokumentácie“ vkladajú slová „a dokumentácie kvalifikačného kurzu“.
52.
V § 40 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
poruší pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla na vodných cestách Slovenskej republiky,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24e sa vypúšťa.
53.
V § 40 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „ods. 3 až 6“.
54.
V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:
„o)
vedie výcvikové plavidlo mimo praktickej výučby kvalifikačného kurzu,
p)
ako školiteľ vykonáva kvalifikačný kurz pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok alebo koná amorálne,
q)
ako účastník plavebnej nehody poruší povinnosti ustanovené v § 34.“.
55.
V § 40 ods. 3 sa slová „písm. f) až n)“ nahrádzajú slovami „písm. f) až q)“.
56.
V § 40a ods. 3 písm. a) sa za slová „§ 22 a 23“ vkladajú slová „§ 24 ods. 8 a“.
57.
V § 40a sa odsek 3 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
osobe poverenej vykonávaním kvalifikačného kurzu, ktorá porušila povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykonáva kvalifikačný kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi,
m)
osobe, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz bez poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu vydaného Štátnou plavebnou správou.“.
58.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Všeobecné predpisy o správnom konaní25) sa nevzťahujú na vydávanie záväzných stanovísk, vykonávanie výmazu plavidla z registra a na § 3 ods. 2, § 4 ods. 4 a 7, § 5 ods. 9, § 6 až 6e, § 22 ods. 14, § 24 ods. 2, § 39 písm. b), d), e) až i), k), n), o).“.
59.
Za § 43a sa vkladá § 43b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2010
Služobné lodnícke knižky vydané do 31. decembra 2010 zostávajú v platnosti, najdlhšie do 31.decembra 2012.“.
60.
§ 44 sa dopĺňa 15. bodom, ktorý znie:
„15.
výnos č. 1740/M-2001 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. októbra 2001, ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 417/2001 Z. z.).“.
61.
V názve prílohy č. 1 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
62.
V prílohe č. 1 bode 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a smernice Komisie 2010/61/EÚ z 2. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 233, 3. 9. 2010)“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 – Viazané živnosti sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňa nová živnosť s poradovým číslom 86, ktorá znie:
„86.   Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej
spôsobilosti vodcu malého plavidla
poverenie      § 31 ods. 4 zákona
č. 338/2000 Z. z. v znení zákona
č. 556/2010 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 514/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 94 písm. a) bode 1.2 sa suma „53 eur“ nahrádza sumou „69,50 eura“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 94 písm. a) bode 2.2 sa suma „99,50 eura“ nahrádza sumou „116 eur“.
3.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 94 písm. b) bode 1.2 sa suma „26,50 eura“ nahrádza sumou „43 eur“.
4.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 94 písm. b) bode 2.2 sa suma „49,50 eura“ nahrádza sumou „66 eur“.
5.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 94 písmeno d) znie:
„d)
Vydanie doplnkového lodného osvedčenia............................................................65 eur“.
6.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 95 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) až l), ktoré znejú:
„j)
Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu
1.
vodcu malého plavidla kategórie A 80 eur
2.
vodcu malého plavidla kategórie B 80 eur
3.
vodcu malého plavidla kategórie C 80 eur
4.
vodcu malého plavidla kategórie D 80 eur
k)
Vykonanie zmeny učebných osnov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla
................................................................... 40 eur
l)
Vykonanie zmeny školiteľov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla
................................................................. 40 eur“.
Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená m) až q).
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:
„25b)
§ 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z. a zákona č. 134/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov je povinný
a)
prevziať správu a zabezpečiť údržbu zriaďovaných a budovaných súčastí vodnej cesty a ďalšieho majetku potrebného na ich prevádzku a údržbu po prechode správy tohto majetku podľa osobitného predpisu,56a)
b)
poskytovať súčinnosť Agentúre rozvoja vodnej dopravy pri tvorbe podkladov na spracovanie koncepcií v oblasti sledovaných vodných ciest a výhľadovo sledovaných vodných ciest.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:
„56a)
§ 38a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 556/2010 Z. z.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako 4 až 6.
2.
§ 59 ods. 1 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
zabezpečuje spoluprácu a koordináciu v oblasti vypracovania morskej stratégie s členskými štátmi Európskej únie, pod ktorých právomoc patria morské regióny alebo subregióny.“.
3.
§ 59 ods. 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
spolupráce a koordinácie pri vypracúvaní morskej stratégie s členskými štátmi Európskej únie, ktoré majú more.“.
4.
Príloha č. 6 sa dopĺňa bodom 19, ktorý znie:
„19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) ( Ú. v. EÚ L 164, 25. 6. 2008.).“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Zb. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 114/2004 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 bode 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a smernice Komisie 2010/61/EÚ z 2. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 233, 3. 9. 2010)“.
Čl. VI
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu sa mení takto:
V § 32 sa slová „1. januára 2011“ nahrádzajú slovami „1. decembra 2011“.
Čl. VII
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z. a zákona č. 532/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 67 sa dopĺňa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú:
„(4)
Ministerstvo dopravy môže počas obdobia paralelného vysielania vydať výzvu, na základe ktorej poskytne jednorazový nenávratný finančný príspevok (ďalej len „príspevok“) osobám, ktoré preukážu, že sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke podľa osobitných predpisov,39a) a ktoré sú zároveň platitelia úhrady za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom na účely zabezpečenia práva prístupu k informáciám.
(5)
Ministerstvo dopravy je oprávnené spracovávať osobné údaje získané na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 4 a viesť evidenciu žiadateľov o poskytnutie príspevku.
(6)
Ministerstvo dopravy poskytne príspevok žiadateľovi na základe písomnej žiadosti.
(7)
Žiadosť o poskytnutie príspevku sa predkladá ministerstvu dopravy v lehote určenej vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku. Prílohou žiadosti je potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nie staršie ako jeden mesiac, ktorým žiadateľ preukáže splnenie podmienky podľa odseku 4 a súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov potrebných na poskytnutie príspevku podľa odseku 4.
(8)
Príspevok podľa odseku 4 sa nepovažuje za príjem na účely iných systémov upravených v osobitných predpisoch. 39a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„“.
39a)
Napríklad zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.