547/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 31.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

547
ZÁKON
z 10. decembra 2010
o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Železničná polícia sa začleňuje do Policajného zboru.
§ 2
(1)
Príslušníci Železničnej polície sa stávajú príslušníkmi Policajného zboru; ich služobný pomer podľa osobitného predpisu1) sa zachováva.
(2)
Služobná prísaha zložená príslušníkom Železničnej polície sa považuje za služobnú prísahu príslušníka Policajného zboru.
(3)
Zachovanie služobného pomeru zakladá príslušníkovi Železničnej polície nárok na zaradenie do druhu štátnej služby, v ktorej bol do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zaradený, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Príslušník Železničnej polície v stálej štátnej službe, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, do ktorej má byť ustanovený v Policajnom zbore, sa zaradí do prípravnej štátnej služby, a to najdlhšie do ich splnenia.
§ 3
(1)
Konania vo veciach služobného pomeru príslušníkov Železničnej polície a konania o opravných prostriedkoch vo veciach služobného pomeru príslušníkov Železničnej polície začaté podľa osobitného predpisu1) pred 1. januárom 2011 sa dokončia podľa osobitného predpisu1) ako konania vo veciach služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru a konania o opravných prostriedkoch vo veciach služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru.
(2)
Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „Železničná polícia“ alebo „príslušník Železničnej polície“, rozumie sa tým „Policajný zbor“ alebo „príslušník Policajného zboru“.
§ 4
Zrušujú sa :
1.
zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 513/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 142/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z. a zákona č. 60/2010 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 143/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preukazovania príslušnosti vojakov v činnej službe Železničného vojska na plnenie úloh Železničnej polície Slovenskej republiky,
3.
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 260/2010 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Železničnej polície a jej vyobrazení,
4.
výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 538/M-98, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (oznámenie č. 208/1998 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 31. marca 2006 č. 918/M-2006 (oznámenie č. 183/2006 Z. z.).
Čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z. a zákona č. 224/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 128 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „Železničnej polície,“.
Čl. III
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z. a zákona č. 346/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 8 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
2.
V § 72 ods. 6 a § 73 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Železničnej polície,“.
3.
V § 85 ods. 2 sa vypúšťajú slová „útvaru Železničnej polície,“.
4.
V § 103 ods. 2 sa za slovami „Vojenskej polície“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polície“.
5.
V § 110 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a Železničnú políciu“.
Čl. IV
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 139b ods. 10 sa vypúšťajú slová „Železničnej polície,“.
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z. a zákona č. 433/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 52 znie:
㤠52
(1)
Priestupky prejednávajú obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak.
(2)
Orgány Policajného zboru prejednávajú priestupky
a)
spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
b)
ak tak ustanovuje osobitný zákon.“.
2.
V § 58 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
3.
V § 58 ods. 4 písm. c) sa za slovo „premávky“ vkladá čiarka a slová „priestupky proti bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy“.
4.
V § 58 ods. 4 sa slová „b) až f)“ nahrádzajú slovami „b) až e)“.
5.
V § 86 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z. a zákona č. 594/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q), r) a s) ktoré znejú:
„q)
dohliada na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh,
r)
podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy v obvode železničných dráh,
s)
spolupôsobí pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení2c) v súčinnosti s prepravcom a dopravcom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:
„2c)
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „službu justičnej polície,“ a za slová „službu dopravnej polície,“ sa vkladajú slová „službu železničnej polície,“.
3.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.“.
4.
Za § 32 sa vkladá § 33, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33
Oprávnenia pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy
(1)
Pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy je policajt v obvode železničných dráh oprávnený
a)
kontrolovať v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, oprávnenosť vstupu a výstupu osôb, ich batožiny, vjazd a výjazd dopravných prostriedkov a ich náklad,
b)
prikázať každému, kto sa v obvode železničných dráh zdržiava neoprávnene, aby miesto v obvode železničných dráh opustil,
c)
presvedčiť sa v súvislosti s pátraním po odcudzených zásielkach, po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou alebo súvisiacich so spáchaním priestupku, či zásielka alebo vec nie je v dopravných prostriedkoch, prípadne v železničných dopravných prostriedkoch a v iných priestoroch v obvode železničných dráh,
d)
vykonať prehliadky zásielok, kontrolu dokladov, písomností a k nim patriacich dopravných a sprievodných listín, zisťovať druh a množstvo tovaru a ďalšie skutočnosti potrebné na posúdenie, či sa preprava tovaru po železničných dráhach uskutočňuje v súlade s prepravným poriadkom a s tarifou,
e)
vykonať v obvode železničných dráh po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie veci osobnú prehliadku zamestnancov Železníc Slovenskej republiky a zamestnancov dopravcov,12a) ich batožín a dopravných prostriedkov v prípade odôvodneného podozrenia, že zamestnanec u seba, v batožine alebo v dopravnom prostriedku ukrýva veci pochádzajúce zo zásielky alebo z majetku cestujúcich,
f)
vylúčiť zo železničnej prepravy osoby a veci, ktorých preprava je prepravným poriadkom na železničnej dráhe vylúčená alebo ktoré možno prepravovať len za osobitných podmienok, a tieto podmienky nie sú splnené.
(2)
Určený policajt je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený bezplatne sa prepravovať vlakmi, a to aj vlakmi určenými výlučne na medzinárodnú prepravu, miestenkovými vlakmi vrátane prepravy služobného psa, na jazdu na stanovišti osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo, v služobnom vozni a v nákladnom vlaku, ako aj bezplatne používať oznamovacie zariadenia Železníc Slovenskej republiky12b) a železničných spoločností.
(3)
Policajt je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený vstupovať do vyhradených priestorov objektov a zariadení, do dopravných prostriedkov a ostatných priestorov v obvode železničných dráh.
(4)
Oprávnenia podľa odsekov 2 a 3 sa rovnako vzťahujú aj na príslušníkov Vojenskej polície a Zboru väzenskej a justičnej stráže, ak sú pri policajných opatreniach v obvode železničných dráh zaradení do spoločného výkonu služby s policajtmi.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a)
§ 6 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
12b)
Písmeno g) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.“.
5.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 18d a 28k sa vypúšťajú slová: „zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov,“.
6.
V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zabránil nebezpečnému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo narušuje bezpečnosť alebo plynulosť železničnej dopravy.“.
7.
V § 53 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nebezpečnému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo narušuje bezpečnosť alebo plynulosť železničnej dopravy“.
8.
V § 69 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Železničnej polícii,“.
9.
V § 69 ods. 11 sa vypúšťa písmeno g).
10.
V § 76 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo k ohrozeniu bezpečnosti železničnej dopravy“.
11.
§ 76 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Železnice Slovenskej republiky, dopravcovia a právnické osoby, ktoré majú objekty a prevádzkujú činnosť v obvode železničných dráh, sú povinné vytvárať nevyhnutné podmienky na činnosť Policajného zboru pri plnení úloh podľa tohto zákona a prerokúvať s ním opatrenia smerujúce na zaistenie ochrany, bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zvýšenej ochrany objektov a zariadení, dopravných prostriedkov, zásielok, verejného poriadku a bezpečnosti osôb.“.
12.
Za § 82 sa vkladá § 82aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Služobná rovnošata, služobný preukaz a odznak operatívnej služby, ktoré Železničná polícia používala do 31. decembra 2010, sa do 31. decembra 2015 považujú za služobnú rovnošatu Policajného zboru, služobný preukaz Policajného zboru a odznak služby kriminálnej polície Policajného zboru s tým, že služobná rovnošata nemusí pri výkone služobnej činnosti obsahovať menovku policajta.
(2)
Policajný zbor môže do 31. decembra 2015 používať služobné motorové vozidlá s označením „Železničná polícia“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Železničnej polície Slovenskej republiky,“.
Čl. VIII
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z. a zákona č. 543/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovom „úradu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a príslušníkov Železničnej polície“.
2.
V § 1 ods. 2 sa za slovami „(ďalej len „príslušník bezpečnostného úradu“)“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a príslušníkov Železničnej polície“.
3.
V § 1 ods. 3 sa za slovom „úradu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a príslušník Železničnej polície“.
4.
V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slovom „služba“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Železničná polícia“.
5.
V § 1 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „a útvar Železničnej polície“.
6.
V § 19 ods. 4 sa za slovami „Policajného zboru“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo generálny riaditeľ Železničnej polície“.
7.
§ 35a sa vypúšťa.
8.
V § 142b ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo v tej zložke, do ktorej bol preložený podľa § 35a,“.
9.
Za § 287f sa vkladá § 287g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠287g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Na príslušníka Železničnej polície, ktorý bol do 31. decembra 2010 v stálej štátnej službe a ktorý sa od 1. januára 2011 zaradí do prípravnej štátnej služby v Policajnom zbore, sa obmedzenia uvedené v § 4 ods.1, § 85 ods. 5 a § 104 ods. 2 a 4 nevzťahujú.
(2)
Príslušník Železničnej polície sa dňom 1. januára 2011 ustanoví do voľnej funkcie v Policajnom zbore podľa § 33.
(3)
Príslušníkovi Železničnej polície, ktorý sa od 1. januára 2011 ustanoví do voľnej funkcie v Policajnom zbore s inou náplňou činnosti, patrí doterajší služobný plat ešte po dobu šiestich mesiacov, ak je to pre neho výhodnejšie.“.
10.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa štvrtá časť.
Čl. IX
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z. a zákona č. 403/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 11 písm. c) sa za slovami „Policajný zbor“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnú políciu“.
Čl. X
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 10/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
Čl. XI
Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 311/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Železničná polícia,“.
2.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Železničnú políciu,“.
Čl. XII
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 87/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
Policajný zbor.“.
2.
V § 11 ods. 4 sa slová „obecná polícia, Železničná polícia a Policajný zbor Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „obecná polícia a Policajný zbor“.
Čl. XIII
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 54 ods. 3 sa slová „policajtovi, príslušníkovi Vojenskej polície alebo príslušníkovi Železničnej polície“ nahrádzajú slovami „policajtovi alebo príslušníkovi Vojenskej polície“.
2.
V § 84 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a príslušník Železničnej polície“.
3.
V § 85 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a na kontrolu činnosti vykonávanú príslušníkom Železničnej polície v chránených objektoch alebo na chránených miestach v pôsobnosti Železničnej polície“.
Čl. XIV
Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 200/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno p).
Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno p).
2.
V § 10 ods. 6 sa čiarka za slovom „úradom“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Železničnej polícii“.
3.
V § 11 ods. 6 sa vypúšťa čiarka za slovom „službe“ a slová „Železničnej polícii“.
Čl. XV
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z. a zákona č. 500/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „príslušníkov Železničnej polície“.
2.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
3.
V § 13 ods. 4 sa slová „§ 9 ods. 1 písm. d) až h)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. d) až g)“.
Čl. XVI
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo Železničnej polícii“.
2.
V § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo Železničnej polície“.
3.
V § 84 ods. 3 a § 85 ods. 3 sa slová „so Železničnou políciou“ nahrádzajú slovami „s Policajným zborom“.
4.
V § 93 ods. 1 sa slová „Železničnej polícii“ nahrádzajú slovami „Policajnému zboru“.
5.
V § 94 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „alebo Železničnej polície“.
6.
V § 94 ods. 3 sa za slovami „Policajnému zboru“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polícii“.
7.
V § 96 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „zbor“ a slová „Železničná polícia“.
8.
V § 99 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Železničnej polícii a“.
9.
V § 108 ods. 1 písm. g) sa slová „Železničnej polície“ nahrádzajú slovami „príslušníkov Policajného zboru“.
10.
V § 108 odsek 4 znie:
„(4)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva bezpečnostný orgán, a ak boli spáchané v obvode železničných dráh, aj Policajný zbor.“.
11.
V § 109 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo Železničnej polície“.
Čl. XVII
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 25 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „dozoru“ a slová „príslušníkovi Železničnej polície“.
2.
V § 42 odsek 4 znie:
„(4)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva bezpečnostný orgán, a ak boli spáchané v obvode železničných dráh, aj Policajný zbor.“.
3.
V prílohe č. 5 v bode 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a smernice Komisie 2010/61/EÚ z 2. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 233, 3. 9. 2010)“.
Čl. XVIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
1)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.