544/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

544
ZÁKON
z 8. decembra 2010
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje účel, rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Druhy dotácií
Za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) možno poskytnúť
a)
dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb,
b)
dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c)
dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
d)
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
e)
dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu,
f)
dotáciu na podporu rekondičných aktivít,
g)
dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
h)
dotáciu na podporu edičnej činnosti,
i)
dotáciu na podporu humanitárnej pomoci,
j)
dotáciu na podporu rodovej rovnosti.
§ 3
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb poskytovaných podľa osobitného predpisu2) a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaných podľa osobitného predpisu3) možno poskytnúť na
a)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva špecializované sociálne poradenstvo4) ako samostatnú odbornú činnosť, sociálnu rehabilitáciu5) ako samostatnú odbornú činnosť, ktorý poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, poskytuje podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,6) alebo ktorý priamo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, okrem mzdy alebo platu zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)
odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva špecializované sociálne poradenstvo4) ako samostatnú odbornú činnosť, sociálnu rehabilitáciu5) ako samostatnú odbornú činnosť, ktorý poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, poskytuje podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,6) alebo ktorý priamo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti, okrem odmeny zamestnanca, ktorý vykonáva dohodnuté opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom,
e)
nákup materiálno-technického vybavenia
1.
priestorov na výkon odborných metód práce, odborných činností, pracovnej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti, rehabilitačnej činnosti, voľnočasových aktivít,
2.
na výkon odborných metód práce v prirodzenom rodinnom prostredí a v otvorenom prostredí,
3.
obytných miestností v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
4.
vykurovacích zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je preukázaný havarijný stav,
f)
vytváranie bezbariérového prostredia a na nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
g)
rekonštrukciu a stavebné úpravy zariadení sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb,10) zariadenia dočasnej starostlivosti o deti,11) nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu,12) zariadení sociálnych služieb poskytujúcich podporné služby,13) krízového strediska14) alebo resocializačného strediska pre drogovo závislých a inak závislých,15)
h)
kúpu osobného motorového vozidla na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby,16) opatrovateľskej služby17) alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí alebo v otvorenom prostredí,18)
i)
kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb,19) v špecializovanom zariadení sociálnych služieb,20) na prepravnú službu21) alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v detskom domove podľa osobitného predpisu22) pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím,
j)
zabezpečenie rekreačnej činnosti podľa osobitného predpisu23) pre dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení,20)
k)
rekonštrukciu a stavebné úpravy detských domovov,23a) ak ide o rekonštrukciu a stavebné úpravy samostatných rodinných domov alebo samostatných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch.23b)
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 možno poskytnúť žiadateľovi o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadateľ“), ktorým je
a)
iná osoba podľa osobitného predpisu,24) ktorá poskytuje sociálne služby a je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa osobitného predpisu,2)
b)
osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie25) alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktorých vykonávanie sa nevyžaduje akreditácia.26)
(3)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. e) až i) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
obec; obec je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú obcou alebo založenú obcou,27)
b)
združenie obcí,28)
c)
vyšší územný celok; vyšší územný celok je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú vyšším územným celkom alebo založenú vyšším územným celkom.29)
(4)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v odseku 3, ak je zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa osobitného predpisu.2) Ak žiada o poskytnutie dotácie za právnickú osobu obec podľa odseku 3 písm. a) alebo vyšší územný celok podľa odseku 3 písm. c), vzťahuje sa podmienka zapísania do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa prvej vety na právnickú osobu, za ktorú žiada obec alebo vyšší územný celok poskytnutie dotácie.
(5)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. f), g) a k) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má vlastnícke právo na nehnuteľnosť alebo má právo užívať nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke a v zmluve o poskytnutí dotácie sa zaviaže, že toto právo nezmení najmenej päť rokov od podania žiadosti o poskytnutí dotácie (ďalej len „žiadosť“).
(6)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý poskytuje sociálne služby alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účel dosiahnutia zisku.
(7)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možno poskytnúť žiadateľovi, ak
a)
má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít a činností, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie a
b)
aktivity a činnosti uvedené v písmene a) nie sú duplicitne financované z iných zdrojov.30)
(8)
Ministerstvo môže určiť prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb a podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok.
(9)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. g) alebo písm. k) možno poskytnúť, ak celkový rozpočet na uskutočnenie rekonštrukcie alebo stavebnej úpravy podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. k) je najviac 130 000 eur.
(10)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku na to isté zariadenie sociálnych služieb alebo na to isté zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately len raz. Ak žiadateľ podá v príslušnom rozpočtovom roku viac žiadostí na to isté zariadenie sociálnych služieb alebo na to isté zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, posudzuje sa žiadosť, ktorá bola doručená ako prvá. V spornom prípade sa posudzuje žiadosť, ktorú na výzvu ministerstva určí žiadateľ.
(11)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. a) až d) najviac vo výške 70 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý štvrťrok až tretí štvrťrok kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému rozpočtovému roku na mesiac a na zamestnanca uvedeného v odseku 1 písm. a) a b).
(12)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možno poskytnúť na žiadosť v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 50 000 eur.
§ 4
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
(1)
Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole na
a)
každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,31)
b)
dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima.32)
(2)
Školské potreby podľa tohto zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.
(3)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na každé dieťa, ktoré navštevuje
a)
posledný ročník materskej školy,
b)
materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
c)
materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
d)
základnú školu, ak
1.
žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
2.
v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
(4)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,34a)
b)
obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,34a)
c)
občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,34a) alebo
d)
v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).
(5)
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.
(6)
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
(7)
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta a do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra, ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Ak bola dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. d) prvého bodu a žiadateľ oznámi zmenu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu, na základe ktorej má byť dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá podľa odseku 3 písm. c) alebo písm. d) druhého bodu, doplatok dotácie sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak zmena nastala po 31. auguste. Ak žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podaná podľa prvej vety a bola podaná
a)
do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli,
b)
po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, na obdobie od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, do 31. augusta alebo do 31. decembra, ak žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po 31. júli.
(8)
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) až d) sa poskytuje na dieťa
a)
uvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b),
b)
neuvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu.
(9)
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) až d) možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, pod 50 % celkového počtu detí v materskej škole alebo v základnej škole alebo sa zmenia príjmové pomery domácnosti uvedené v odseku 3 písm. b) alebo písm. d) prvom bode.
(10)
Žiadateľ je povinný úradu
a)
oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa
1.
odseku 3 písm. a) do 10. augusta príslušného rozpočtového roka na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka,
2.
odseku 3 písm. b) až d) do konca kalendárneho mesiaca v ktorom zmena nastala,
b)
doručiť do 10. augusta príslušného rozpočtového roka aktualizovaný zoznam detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), na ktoré žiada poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3 písm. b) a c), na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.
(11)
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eura na dieťa.
§ 5
Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
(1)
Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu podľa osobitných predpisov35) možno poskytnúť na
a)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na výkone osobitného príjemcu, a na poistné na sociálne poistenie,8) príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) a na preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platené zamestnávateľom,
b)
odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na výkone osobitného príjemcu, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
c)
materiálové výdavky bezprostredne súvisiace s výkonom osobitného príjemcu.
(2)
Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec, ktorá je osobitným príjemcom
a)
pomoci v hmotnej núdzi, alebo
b)
štátnej sociálnej dávky podľa osobitného predpisu.36)
(3)
Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(4)
Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť obci uvedenej v odseku 2 na každého člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo na poberateľa štátnej sociálnej dávky, ak sa viac ako polovica pomoci v hmotnej núdzi alebo polovica štátnej sociálnej dávky poskytujú
a)
vo vecnej forme, najviac v sume 1,66 eura na mesiac,
b)
v peňažnej forme, najviac v sume 0,83 eura na mesiac.
(5)
Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu sa poskytuje žiadateľovi mesačne do 25. dňa kalendárneho mesiaca na každého člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo na poberateľa štátnej sociálnej dávky.
§ 6
Dotácia na podporu rekondičných aktivít
(1)
Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť na podporu rekondičných aktivít zameraných na podporu
a)
samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím37) vykonávaných mimo prirodzeného domáceho prostredia tejto fyzickej osoby,
b)
predchádzania sociálnemu vylúčeniu a na podporu obnovovania psychickej kondície a fyzickej kondície fyzickej osoby, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti38) alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.39)
(2)
Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť na
a)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)
odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom,
e)
cestovné náhrady podľa osobitného predpisu40) fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 písm. a), sprievodcovi fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím41) a fyzickej osobe uvedenej v písmenách a) a b),
f)
materiálové vybavenie.
(3)
Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti.
(4)
Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(5)
Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov, ktoré zabezpečí žiadateľ na území Slovenskej republiky najmenej pre 2 500 fyzických osôb uvedených v odseku 1 písm. b) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa prvej vety možno poskytnúť najviac v sume 50 eur na jednu fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 písm. b) a na rozpočtový rok.
(6)
Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť za podmienok ustanovených v odseku 5 aj žiadateľovi, ktorým je odborová organizácia alebo združenie odborových organizácií.42)
(7)
Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 10 000 eur. Dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 597 490 eur.
§ 7
Dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
(1)
Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno poskytnúť na
a)
členský príspevok, ktorý súvisí s členstvom v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
b)
cestovné náhrady podľa osobitného predpisu,40) ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnou organizáciou v sociálnej oblasti,
c)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo zastupuje práva, právom chránené záujmy a potreby členov občianskeho združenia alebo členov občianskych združení, ktoré občianske združenie združuje, v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách v sociálnej oblasti na národnej úrovni a na medzinárodnej úrovni,
d)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
e)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom,
f)
výdavky na energie, vodné a stočné a telekomunikačné služby,
g)
nájomné za prenájom priestorov,
h)
výdavky na prekladateľské služby.
(2)
Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) žiadateľovi, ktorým je občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti.
(3)
Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno poskytnúť aj na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. c) až h) žiadateľovi, ktorým je občianske združenie uvedené v odseku 2, ktoré
a)
zastupuje svojich členov alebo členov občianskych združení, ktoré združuje v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách na národnej a medzinárodnej úrovni a
b)
má najmenej 50 000 členov alebo zastupuje 50 000 členov občianskych združení, ktoré združuje.
(4)
Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 1 písm. c) až e) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(5)
Dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti možno v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť
a)
žiadateľovi uvedenému v odseku 2 najviac v sume 5 000 eur, z toho na úhradu cestovných náhrad podľa odseku 1 písm. b) najviac v sume 2 500 eur,
b)
žiadateľovi uvedenému v odseku 3 najviac v sume 12 000 eur, z toho na úhradu cestovných náhrad podľa odseku 1 písm. b) najviac v sume 6 000 eur.
§ 8
Dotácia na podporu edičnej činnosti
(1)
Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť na tvorbu a vydávanie
a)
tlačených alebo elektronických časopisov v prístupných formátoch, napríklad v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte,
b)
pravidelných alebo nepravidelných periodík informačno-poradenského charakteru tematicky zameraných na potreby a záujmy fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, bezdomovcov, obetí domáceho násilia a náhradných rodín.
(2)
Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť na
a)
mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík uvedených v odseku 1,
b)
odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na tvorbe a vydávaní časopisov a periodík uvedených v odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom,
d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom,
e)
kancelársky materiál a tlačiarenské služby,
f)
služby súvisiace s prevádzkou elektronických časopisov a periodík.
(3)
Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ktorého predmet činnosti je v sociálnej oblasti, alebo žiadateľovi podľa § 3 ods. 2 a má registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík. Registrácia na vydávanie časopisov alebo periodík podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti na úhradu výdavkov súvisiacich s tvorbou a vydávaním
a)
elektronických časopisov alebo periodík,
b)
časopisov a periodík v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte.
(4)
Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(5)
Dotáciu na podporu edičnej činnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 30 000 eur.
§ 9
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci
(1)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii, na podporu riešenia tejto situácie.
(2)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 800 eur.
(3)
Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h). Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa prvej vety nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky.
(4)
Žiadateľovi podľa odseku 3 možno poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 15 000 eur.
§ 9a
Dotácia na podporu rodovej rovnosti
(1)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu,42a) a to na
a)
vzdelávacie aktivity,
b)
poradenskú činnosť,
c)
osvetovú činnosť,
d)
edičnú činnosť,
e)
analytickú činnosť.
(2)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na
a)
mzdu alebo plat odborného zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
b)
odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
c)
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie7) platený zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo písmena b),
d)
poistné na sociálne poistenie8) a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo písmena b),
e)
náhradu cestovných výdavkov42b) zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
f)
služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností podľa odseku 1,
g)
nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností podľa odseku 1 písm. a) až c),
h)
materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností podľa odseku 1.
(3)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je nezisková organizácia, alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu,42) ak má v predmete činnosti podporu rodovej rovnosti.
(4)
Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(5)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 20 000 eur.
(6)
Ministerstvo poskytne dotácie na podporu rodovej rovnosti v príslušnom rozpočtovom roku v úhrne najviac v sume 200 000 eur.
(7)
Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie.
(8)
Ministerstvo môže určiť prioritné oblasti podpory rodovej rovnosti, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok.
§ 10
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu, dotáciu na podporu rekondičných aktivít, dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, dotáciu na podporu edičnej činnosti, dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Súčasťou žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 je meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, kontaktné údaje žiadateľa, kód banky a číslo účtu, na ktorý žiada žiadateľ zaslať dotáciu, ak bude schválená.
(2)
Vzory žiadostí podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ak sa žiada o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb,
c)
údaje podľa osobitného predpisu42c) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti uzatvorená najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, ktorých stavebná úprava je predmetom financovania, ak žiadateľ nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, ktorých stavebná úprava je predmetom financovania, ak žiadateľ je vlastníkom týchto priestorov,
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti a predmetom financovania je stavebná úprava nehnuteľnosti,
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo ich úradne osvedčené kópie, ak predmetom financovania je stavebná úprava nehnuteľnosti,
f)
doklad preukazujúci havarijný stav vykurovacích zariadení a inej techniky v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
g)
doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít a činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov,
h)
cenová ponuka so špecifikáciou rozpočtu, ak ide o materiálno-technické vybavenie, o nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia, inventára, materiálu a dopravných prostriedkov,
i)
rozpočet, ak ide o rekonštrukciu a stavebnú úpravu zariadenia sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(4)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie týchto dotácií, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu; zoznam detí sa nevyžaduje, ak sa dotácia poskytuje podľa § 4 ods. 3 písm. a),
c)
dohoda podľa § 4 ods. 4 písm. d) s uvedením dôvodu, pre ktorý je materská škola alebo základná škola žiadateľom o dotáciu.
(5)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.1)
(6)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rekondičných aktivít, o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti a o dotáciu na podporu edičnej činnosti je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
doklad preukazujúci registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík v sociálnej oblasti, ak sa žiada o poskytnutie dotácie na podporu edičnej činnosti podľa § 8 ods. 3 prvej vety,
c)
doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v sociálnej oblasti; to neplatí pre žiadateľa uvedeného v § 6 ods. 6,
d)
doklad preukazujúci výdavky uvedené v § 7 ods. 1 písm. f) a g) vynaložené za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, v ktorom sa podala žiadosť, ak sa žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 3 o splnení podmienky podľa § 7 ods. 3, ak sa žiada o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
f)
jeden kus časopisu alebo periodika, ak boli vydané v tlačenom alebo zvukovom formáte v kalendárnom roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť, ak na jeho tvorbu a vydávanie žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti podľa § 8.
(7)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.1)
(8)
Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rodovej rovnosti je
a)
doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1)
b)
štatút neziskovej organizácie alebo stanovy občianskeho združenia preukazujúce predmet činnosti žiadateľa,
c)
doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít alebo činností z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov.
(9)
Prílohou k žiadosti o dotáciu podľa odsekov 3, 6 až 8 je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a aktivity alebo činnosti, na ktoré žiadateľ žiada dotáciu, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku. Čestné vyhlásenie podľa prvej vety sa nevyžaduje od žiadateľa o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2.
(10)
Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na riešenie krízovej situácie, pre ktorú ministerstvo aktivizovalo činnosť Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu,42c) prílohy k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 7 môže právnická osoba dočasne nahradiť čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa osobitného predpisu.1) Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu1) dočasne nahradené čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa žiadateľ doloží najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa podľa prvej vety sa na účely hodnotenia, posudzovania a schvaľovania žiadosti podľa § 12 ods. 7 a na účely posúdenia žiadosti podľa § 12 ods. 8 považuje za prílohu k žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa odseku 7. Ak žiadateľ v lehote podľa druhej vety nedoloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,1) je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške pre nedodržanie podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona.
§ 11
Lehoty na podávanie žiadostí
(1)
Žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, žiadosť o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, žiadosť o dotáciu na podporu rekondičných aktivít, žiadosť o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, žiadosť o dotáciu na podporu edičnej činnosti a žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti na príslušný rozpočtový rok sa predkladá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v termíne od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka.
(2)
Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na príslušný rozpočtový rok sa predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ (ďalej len „úrad“) okrem občianskeho združenia; v takom prípade sa žiadosť predkladá úradu, v ktorého územnom obvode má sídlo škola. Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa predkladá v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka; nové žiadosti o túto dotáciu možno predložiť od 1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka. Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na príslušný rozpočtový rok sa predkladá úradu do 10. dňa kalendárneho mesiaca.
(3)
Žiadosť o dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu na príslušný rozpočtový rok sa predkladá úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza obec, do 10. dňa kalendárneho mesiaca.
§ 12
Pôsobnosť ministerstva a úradu na poskytovanie dotácie
(1)
Ministerstvo posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, žiadosť o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, žiadosť o dotáciu na podporu rekondičných aktivít, žiadosť o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, žiadosť o dotáciu na podporu edičnej činnosti a žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti, schvaľuje poskytovanie týchto dotácií a ich sumu. Na účely posudzovania žiadosti o dotáciu zriaďuje ministerstvo komisiu, ktorá má najmenej troch členov. Členovia komisie posudzujú žiadosti nezávisle. Členovia komisie a im blízke osoby43) nesmú byť žiadateľmi ani zaujatí voči žiadateľovi, štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu žiadateľa, spoločníkmi právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, a osobami, ktoré sú zamestnancami žiadateľa.
(2)
Neschválenie dotácie uvedenej v odseku 1, schválenie tejto dotácie a jej sumu ministerstvo neoznamuje žiadateľovi písomne. Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam
a)
schválených dotácií uvedených v odseku 1 a ich sumu,
b)
neschválených dotácií uvedených v odseku 1 a dôvod ich neschválenia.
(3)
Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dotáciu na podporu rekondičných aktivít, dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, dotáciu na podporu edičnej činnosti a dotáciu na podporu rodovej rovnosti poskytuje ministerstvo na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.44)
(4)
Spôsob hodnotenia žiadosti o dotáciu podľa odseku 1, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti, postup pri výkone činnosti komisie a spôsob výberu členov komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Úrad posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiadosť o dotáciu na zabezpečenie osobitného príjemcu, schvaľuje poskytovanie tejto dotácie a jej sumu. Úrad písomne oznamuje žiadateľovi schválenie poskytnutia dotácie podľa prvej vety a jej sumu alebo neschválenie poskytnutia tejto dotácie.
(6)
Úrad posudzuje príjem domácnosti na účely poskytnutia dotácie podľa § 4. Na konanie o posúdení príjmu domácnosti sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 53 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tretia veta až šiesta veta neustanovujú inak. Konanie sa začína na návrh člena domácnosti, ktorej príjem má byť na účely poskytnutia dotácie podľa § 4 posúdený. Úrad namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá potvrdenie o príjme domácnosti. Proti potvrdeniu o príjme domácnosti, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je vyšší ako suma životného minima, možno do ôsmich dní od jeho doručenia podať námietku, o čom úrad účastníka konania v potvrdení o príjme domácnosti poučí. Ak úrad námietke nevyhovie v plnom rozsahu, o námietke rozhodne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
(7)
Ministerstvo posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, schvaľuje poskytnutie tejto dotácie, účel dotácie a jej sumu. S cieľom overiť dôvody, ktoré uviedla fyzická osoba v žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, môže ministerstvo požiadať úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba pobyt, o prešetrenie sociálnych pomerov a o stanovisko k žiadosti. Opodstatnenosť a účel žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 posúdi komisia zriadená ministerstvom. Ministerstvo písomne oznamuje žiadateľovi schválenie poskytnutia dotácie podľa prvej vety a jej sumu alebo neschválenie poskytnutia tejto dotácie. Spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na dotáciu podľa § 9 ods. 3 a 4 platia odseky 2 a 3 a § 13 rovnako.
(8)
Ak je žiadosť neúplná alebo žiadosť neobsahuje prílohy podľa tohto zákona, ministerstvo alebo úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti s určením lehoty na jej doplnenie. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní žiadosť, ministerstvo alebo úrad žiadosť neposudzuje.
§ 13
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorú uzatvára ministerstvo so žiadateľom, obsahuje najmä
a)
označenie a údaje o zmluvných stranách,
b)
predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje dotácia,
c)
spôsob poskytnutia dotácie uvedenej v § 12 ods. 3, podmienky jej čerpania a jej sumu,
d)
práva a povinnosti zmluvných strán,
e)
podmienky zúčtovania dotácie a podmienky vrátenia dotácie,
f)
spôsob kontroly hospodárneho použitia dotácie uvedenej v § 12 ods. 3 na účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
g)
vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára zmluva,
h)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu uvedenú v § 12 ods. 3 a lehotu na jej zúčtovanie.
§ 14
Spoločné ustanovenie
(1)
Na poskytnutie dotácie podľa § 2 nie je právny nárok.
(2)
Dotáciu podľa tohto zákona nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý vykonáva aktivity a činnosti, na ktoré žiada dotáciu, na účel dosiahnutia zisku.
(3)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií podľa tohto zákona,
b)
často kladené otázky,
c)
okruh žiadateľov o dotácie podľa § 12 ods.1,
d)
do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka
1.
kritériá na hodnotenie a posudzovanie žiadostí podľa § 12 ods. 1 a ich váhu,
2.
časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí podľa § 12 ods. 1,
3.
zloženie komisie podľa § 12 ods. 1, a to meno, priezvisko, pracovné zaradenie členov komisie a adresu ich pracoviska,
e)
do 31. januára príslušného rozpočtového roku schválený rozpočet na dotácie v pôsobnosti ministerstva a predpoklad na nasledujúce dva roky,
f)
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
g)
informácie o výstupoch z uskutočnenia aktivít a činností, na ktoré bola poskytnutá dotácia podľa § 12 ods. 1, ak ich má ministerstvo k dispozícii.
(4)
Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Do zúčtovania žiadateľ zahrnie aj dotáciu na dieťa neuvedené v zozname detí podľa § 10 ods. 4 písm. b), ak žiadateľ takéto dieťa uviedol v oznámení o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
§ 14a
(1)
Ministerstvo a úrad na účely posúdenia a schvaľovania žiadosti o dotáciu podľa § 4, 5 a § 9 ods. 1 a 2, na účely kontroly dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie podľa § 4, 5 a § 9 ods. 1 a 2, na účely posúdenia príjmu podľa § 12 ods. 6 a na analytické a štatistické účely spracúvajú osobné údaje uvedené v § 10 ods. 1, 4 a 5 a ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel posúdenia a schvaľovania týchto žiadostí o dotáciu v súlade s osobitným predpisom.44a)
(2)
Ministerstvo a úrad poskytujú osobné údaje, ktoré spracovávajú podľa odseku 1, orgánu verejnej moci, inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu.
§ 15
Kontrola
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona a kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie vykonáva ministerstvo a úrad podľa osobitného predpisu.45) Kontrolná pôsobnosť iných orgánov týmto nie je dotknutá.46)
§ 16
Prechodné ustanovenie
Žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb, žiadosť o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, žiadosť o dotáciu na podporu rekondičných aktivít, žiadosť o dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti a žiadosť o dotáciu na podporu edičnej činnosti na rozpočtový rok 2011 sa predkladá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v termíne od 1. januára 2011 do 28. februára 2011. Informácie uvedené v § 14 ods. 3 písm. d) na rok 2011 zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 31. januára 2011.
§ 16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Pri hodnotení, posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o dotáciu podaných do 31. decembra 2012 sa postupuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2012.
(2)
Žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti na rozpočtový rok 2013 sa predkladá ministerstvu najneskôr do 28. februára 2013.
Záverečné ustanovenia
§ 17
Zrušuje sa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 597/2007 Z. z.) v znení výnosu z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1 (oznámenie č. 546/2008 Z. z.).
§ 18
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
1)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z.
3)
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 16 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 62 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
15)
§ 63 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
22)
23a)
§ 51 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
23b)
§ 53a ods. 1 druhá veta zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
27)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad § 89 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
31)
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 27 ods. 2 písm. a) a § 95 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34a)
§ 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 235/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 600/2003 Z. z. znení neskorších predpisov.
Zákon č. 571/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38)
§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
39)
§ 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
42a)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
42c)
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
44a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.