528/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 28.02.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

528
ZÁKON
z 10. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „deti mimo školského vyučovania“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „deti, žiaci a študenti“ v príslušnom tvare.
2.
V § 8 ods. 1 písm. c) treťom bode sa slovo „a“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa štvrtý bod.
3.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Zdroje financovania športu
Zdrojmi financovania športu môžu byť
a)
prostriedky štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“),
b)
prostriedky ministerstva obrany a ministerstva vnútra v rámci ich rozpočtových kapitol,
c)
prostriedky z rozpočtov obcí,
d)
prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov,
e)
dary a príspevky od právnických osôb a fyzických osôb,
f)
príjmy z podnikania,
g)
prostriedky Európskej únie,
h)
vlastné prostriedky právnických osôb a fyzických osôb vykonávajúcich športovú činnosť,
i)
iné zdroje.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.“.
4.
§ 11 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Dotácie
§ 11
(1)
Dotáciu možno poskytnúť na
a)
zabezpečenie športovej reprezentácie,
b)
starostlivosť o športové talenty,
c)
zabezpečenie organizovania športových súťaží a športových podujatí,
d)
zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov,
e)
výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry osobitného významu,
f)
vzdelávanie v oblasti športu,
g)
prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe,
h)
odmeny športovcov a trénerov,
i)
podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v športe.
(2)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov okrem úhrady záväzkov na športovú infraštruktúru osobitného významu vzniknutých po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“),
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch okrem refundácie výdavkov na športovú infraštruktúru osobitného významu vzniknutých po podpise zmluvy,
c)
úhradu výdavkov podľa osobitného predpisu.4b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
§ 8a ods. 7 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.“.
5.
Za § 11 sa vkladajú § 11a až 11f, ktoré znejú:
㤠11a
Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 11 ods. 1 (ďalej len „žiadateľ“) môže byť
a)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,
b)
fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.
§ 11b
(1)
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“) zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.
(2)
Výzva obsahuje najmä
a)
oblasti aktivít, v rámci ktorých možno predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“),
b)
adresu na predkladanie žiadostí,
c)
spôsob predkladania žiadostí,
d)
dátum ukončenia predkladania žiadostí, ktorý je najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy,
e)
výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu dotácie spolufinancovanie vyžaduje,
f)
výberové kritériá a ich váhu,
g)
formulár žiadosti v elektronickej forme,
h)
okruh oprávnených žiadateľov,
i)
výšku finančných prostriedkov určených na rozdelenie,
j)
najvyššiu a najnižšiu dotáciu pre jedného žiadateľa,
k)
časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.
(3)
Žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu na základe písomnej žiadosti predloženej v súlade s výzvou.
(4)
Žiadosť obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú,
a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma žiadateľa,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
b)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
bydlisko alebo miesto podnikania,
4.
identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(5)
Súčasťou žiadosti je najmä
a)
vymedzenie a odôvodnenie konkrétnych aktivít, na ktoré sa dotácia požaduje, vrátane označenia oblasti podľa § 11 ods. 1,
b)
termín a miesto uskutočnenia aktivít,
c)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivít,
d)
výška požadovanej dotácie,
e)
doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku alebo k stavbe, ak je predmetom žiadosti dotácia na uskutočnenie stavby alebo zmenu stavby,
f)
súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov,
g)
ďalšie náležitosti podľa osobitného predpisu.4c)
§ 11d
(1)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle
a)
znenia predložených žiadostí okrem náležitostí podľa § 11b ods. 5 písm. e) až g),
b)
zoznam žiadateľov, ktorým sa poskytla dotácia a jej výšku,
c)
zoznam žiadateľov, ktorým sa neposkytla dotácia s uvedením dôvodu jej neposkytnutia,
d)
zmluvy uzatvorené medzi ministerstvom a žiadateľmi o dotáciu.
e)
vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých už poskytnutými dotáciami, ak nimi ministerstvo disponuje,
f)
informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodlo ministerstvo o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie žiadostí, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia,
g)
zloženie komisie zriadenej na vyhodnocovanie žiadostí.
(2)
Dotáciu nemožno poskytnúť, ak žiadosť nespĺňa náležitosti ustanovené týmto zákonom, je predložená oneskorene alebo nie je predložená v súlade s výzvou.
(3)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§ 11e
(1)
Dotácia sa poskytuje na základe zmluvy uzatvorenej medzi ministerstvom a žiadateľom.
(2)
Zmluva obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
c)
výšku schválenej dotácie,
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
podmienky a lehotu použitia dotácie,
f)
termín zúčtovania dotácie,
g)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
h)
termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
i)
podmienky poskytnutia dotácie, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou jej vrátenia,4e)
j)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,
k)
účel použitia, výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu dotácie spolufinancovanie vyžaduje.
§ 11f
(1)
Ministerstvo vykonáva kontrolu použitia poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu.4f)
(2)
Žiadateľ je povinný ministerstvu predložiť aj doklady preukazujúce použitie finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie účelu dotácie.
(3)
Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.4g)
(4)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.4h)
(5)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu.4i)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4c až 4i znejú:
„4c)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
4e)
§ 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2010 Z. z.
4f)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4g)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4h)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
4i)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 15 ods. 2 sa za slovo „detí“ vkladá čiarka a slová „žiakov a študentov“.
7.
V § 18 sa vypúšťajú odseky 1 a 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 3.
8.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2011
Žiadosti, o ktorých nebolo rozhodnuté do 1. januára 2011, sa posúdia podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem ustanovenia § 11c v piatom bode, ktoré nadobudne účinnosť 1. marca 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.