526/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

526
ZÁKON
z 9. decembra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie dotácií na účely podľa § 2 a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Účel dotácie
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť žiadateľovi na podporu
a)
odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov,2)
b)
zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi podľa písmena a),
c)
prevencie kriminality a boja proti kriminalite okrem projektov, ktoré sú financované podľa osobitného predpisu,3)
d)
činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky,
e)
organizovania pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom vrátane spomienkových akcií a stretnutí odbojových skupín a organizovania pietnych spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie zločinov komunizmu,
f)
výskumu, archivovania a publikačnej činnosti protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom komunizmu,
g)
zabezpečovania výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.
§ 3
Subjekty dotácie
Dotáciu na účely podľa § 2 možno poskytnúť
a)
občianskemu združeniu,4)
b)
nadácii,5)
c)
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,6)
d)
obci,
e)
vyššiemu územnému celku,
f)
rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,
g)
právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu7) a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného systému.8)
§ 4
Základné podmienky poskytnutia dotácie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže okrem splnenia podmienok podľa osobitného predpisu, 9) že má
a)
vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,
b)
zabezpečené spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
(2)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť okrem účelov uvedených v osobitnom predpise10) ani na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
(3)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(4)
Žiadateľovi sa nemôže poskytnúť dotácia podľa tohto zákona, ak ministerstvo odstúpilo od zmluvy o poskytnutí dotácie z dôvodu porušenia jej podmienok žiadateľom tri roky po odstúpení od zmluvy.
§ 5
Vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom a nesmie ním byť osoba, u ktorej so zreteľom na jej pomer k žiadateľovi alebo žiadosti o poskytnutie dotácie možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Člen komisie ani jemu blízka osoba11) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa.
(2)
Člen komisie preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 1 čestným vyhlásením.
(3)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie musia byť očíslované a bez označenia žiadateľa.
§ 6
Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie okrem dokladov podľa osobitného predpisu12) je
a)
doklad o zriadení, založení alebo registrácii žiadateľa okrem žiadateľa, ktorým je obec,
b)
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia má poukázať,
c)
potvrdenie miestne príslušného správcu dane okrem správcu dane, ktorým je obec, nie staršie ako tri mesiace, alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu dane nie staršia ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
d)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,
e)
výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa nie starší ako tri mesiace, okrem žiadateľa, ktorým je obec,
f)
doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b), najmä vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov.
§ 7
Poskytovanie dotácií
(1)
Ministerstvo najneskôr do 30. septembra bežného rozpočtového roka zverejní na svojom webovom sídle
a)
znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorá obsahuje najmä
1.
účel dotácie, kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti o poskytnutie dotácie, a poradie ich dôležitosti,
2.
formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej podobe,
3.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
4.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
5.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov,
6.
zloženie komisie,
7.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
e)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu13) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
(3)
Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ ministerstvu do 31. októbra. Ministerstvo rozhodne o poskytnutí dotácie do konca februára príslušného rozpočtového roka.
(4)
Ministerstvo uzatvorí so žiadateľom, ktorému sa poskytuje dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
(5)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
c)
sumu poskytovanej dotácie,
d)
číslo bankového účtu príjemcu dotácie, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,
e)
podmienky poskytnutia a použitia dotácie,
f)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu,
g)
lehotu, v ktorej sa má do štátneho rozpočtu odviesť výnos z prostriedkov dotácie vedených v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
h)
lehotu na zúčtovanie dotácie,
i)
spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa poskytuje,
j)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
k)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
l)
možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie,
m)
povinnosť oznámenia zmeny identifikačných údajov príjemcu dotácie v určenej lehote,
n)
povinnosť predkladania účtovných výkazov príjemcom dotácie,
o)
povinnosť zasielania výročných správ príjemcu dotácie o jeho aktivitách v rozpočtovom roku,
p)
záväzok príjemcu dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu,
r)
lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú.
(6)
Príjemca dotácie je povinný vrátiť ministerstvu nepoužité finančné prostriedky do 15 dní od vyúčtovania dotácie.
(7)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.14)
§ 8
Evidencia zmlúv o poskytnutí dotácie a zverejňovanie informácií o dotáciách
(1)
Ministerstvo vedie evidenciu zmlúv o poskytnutých dotáciách, ktorá obsahuje tieto údaje:
a)
názov žiadateľa, ktorému bola poskytnutá dotácia,
b)
účel poskytnutej dotácie podľa § 2,
c)
sumu poskytnutej dotácie,
d)
informáciu o odstúpení od zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvom podľa § 4 ods. 4.
(2)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
všetky schválené žiadosti o poskytnutie dotácie aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia ich poskytnutia, výšky a účelu dotácie a označenia konečného príjemcu dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
b)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti.
§ 9
Kontrola
(1)
Ministerstvo vykonáva následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.15)
(2)
Ak príjemca dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.16)
§ 10
Prechodné ustanovenie
Na účely poskytovania dotácií podľa tohto zákona v roku 2011 zverejní ministerstvo konkrétne účely podľa § 2 do 31. januára 2011; žiadosti o poskytnutie dotácie možno podať do 28. februára 2011. Ministerstvo rozhodne o poskytnutí dotácie najneskôr do 31. marca 2011.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. apríla 2008 č. SLV-35/OLVS-2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 126/2008 Z. z.).
§ 12
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha k zákonu č. 526/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
1)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
3)
§ 10 zákona č. 583/2008 Z. z o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
7)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 499/1991 Zb.
8)
§ 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
10)
§ 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
12)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
13)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.