525/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 31.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

525
ZÁKON
z 8. decembra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Účel poskytovania dotácií
(1)
Podľa tohto zákona možno na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie v oblasti zdravotníctva (ďalej len „dotácie“) na účely
a)
výskumu a vývoja,
b)
ďalšieho a sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a vzdelávania laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane vlastného zdravia,
c)
vzdelávania v predlekárskej prvej pomoci okrem kurzov prvej pomoci a skúšok z poskytovania prvej pomoci podľa osobitného predpisu,1)
d)
realizácie jednotlivých úloh v rámci schválených národných programov,
e)
farmakoepidemiologických a farmakoekonomických prieskumov a štúdií,
f)
prípravy a vydávania populárno-vedeckých a vedeckých periodických a neperiodických publikácií, ktoré prispievajú k prehĺbeniu poznania v oblasti starostlivosti o zdravie, v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorení a sú zdrojom informácií pre laickú i odbornú verejnosť,
g)
podpory ochrany práv pacientov,
h)
organizovania odborných a verejno-vzdelávacích podujatí so zdravotníckou tematikou,
i)
oceňovania nositeľov zlatej a diamantovej Janského plakety,
j)
organizovania, poskytovania a sprostredkovania záchrannej a humanitárnej pomoci,
k)
organizovania a zabezpečovania bezpríspevkového darcovstva krvi a odberu krvných produktov na diagnostické a liečebné účely.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť na
a)
financovanie projektov výskumu a vývoja,2)
b)
spolufinancovanie projektov riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a projektov v rámci medzinárodných programov a iniciatív v oblasti výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva.
Podmienky a spôsob poskytovania dotácií
§ 3
(1)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva podľa osobitného predpisu3) najmenej po dobu troch rokov.
(2)
Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) najviac do výšky 70 % nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 30 % z iných zdrojov.
(3)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) nemožno poskytnúť na
a)
úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
(4)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(5)
Prílohou k žiadosti o dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) je
a)
popis projektu, na ktorý sa požaduje dotácia, najmä zámer, ciele a vecná náplň,
b)
doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba,
c)
výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,
d)
výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri4) alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti,
e)
potvrdenie o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov,
f)
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva podľa osobitného predpisu,3)
g)
doklad preukazujúci, že žiadateľ výskumno-vývojovú činnosť vykonáva najmenej po dobu troch rokov,
h)
doklad preukazujúci oprávnenie člena štatutárneho orgánu konať za žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba,
i)
čestné vyhlásenie, že na projekt neboli získané žiadne iné finančné prostriedky okrem tých, ktoré sú preukázané doloženými potvrdeniami o financovaní podľa písmena e).
(6)
Žiadateľ o dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) predkladá ministerstvu žiadosť na základe verejnej výzvy,5) ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
(7)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku v registri účtovných závierok,5a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.
§ 4
(1)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba.
(2)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) nemožno poskytnúť na
a)
úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní; to neplatí, ak ide o dotáciu na účely podľa § 2 ods. 1 písm. i) až k) alebo ak je žiadateľom Slovenský Červený kríž, v rozsahu podľa odseku 4.
(3)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin,
b)
získal príspevok zo štrukturálnych fondov alebo z iných zdrojov.
(4)
Ak je žiadateľom o dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) Slovenský Červený kríž, možno poskytnúť dotáciu na mzdové náklady a poistné na sociálne poistenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie a poistné na verejné zdravotné poistenie za zamestnancov Slovenského Červeného kríža voči Sociálnej poisťovni6) a voči príslušnej zdravotnej poisťovni7) najviac vo výške 50 % z celkovej sumy dotácie.
(5)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohách č. 2 až 4.
(6)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) je
a)
doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,
b)
výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,
c)
výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri4) alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti,
d)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom fyzická osoba,
e)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nezískal príspevok zo štrukturálnych fondov a ani z iných verejných zdrojov na aktivitu, na ktorú žiada dotáciu.
(7)
Žiadateľ o dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) predkladá ministerstvu žiadosť na základe oznámenia, ktoré ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle. Oznámenie obsahuje najmä termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie, a spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie.
(8)
Žiadosti o dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba8) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(9)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených v oznámení podľa odseku 7.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 5
(1)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi po splnení podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu.9)
(3)
Prílohy k žiadosti podľa § 3 ods. 5 a § 4 ods. 6 musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne overenej kópie nie staršej ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti.
(4)
Finančné prostriedky sa poskytujú na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“), ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje v rámci vymedzenej oblasti podľa § 2,
d)
výšku dotácie,
e)
podmienky použitia dotácie,
f)
číslo bežného účtu v banke10) alebo v pobočke zahraničnej banky,11)
g)
práva a povinnosti zmluvných strán,
h)
podmienky zúčtovania dotácie a lehotu odvodu výnosu z dotácie,
i)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny.
(5)
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona a kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie vykonáva ministerstvo a úrad podľa osobitného predpisu.12) Kontrolná pôsobnosť iných kontrolných orgánov týmto nie je dotknutá.
(6)
Ak príjemca dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.13)
(7)
Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou, možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.14)
(8)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle najmä
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
najmenej dva mesiace pred termínom ukončenia predkladania žiadostí verejnú výzvu podľa § 3 ods. 6 tohto zákona alebo oznámenie podľa § 4 ods. 7 tohto zákona, ktoré obsahujú okrem náležitostí podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,5) najmä
1.
základný cieľ, kritériá a váhu kritérií, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
4.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
5.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
6.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
7.
zloženie komisie,
8.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
všetky schválené žiadosti vrátane dátumu ich schválenia, účelu a výšky žiadanej a poskytnutej dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie,
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti,
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
§ 6
Žiadosti o poskytnutie dotácie, o ktorých nebolo rozhodnuté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa posúdia podľa tohto zákona.
§ 6a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ o dotáciu podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 3 ods. 7 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti.
§ 7
Zrušujú sa:
1.
výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07440/2006-SL zo 17. marca 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. 14508/2006 – SL (oznámenie č. 341/2006 Z. z.).
2.
výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27972/2005-SL z 19. decembra 2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 12/2006 Z. z.).
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 525/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKT VÝSKUMU A VÝVOJA V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Príloha č. 2 k zákonu č. 525/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA - NEPODNIKATEĽ
Príloha č. 3 k zákonu č. 525/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Príloha č. 4 k zákonu č. 525/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE PRÁVNICKÁ OSOBA
1)
Napríklad zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
3)
§ 16 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
4)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 18 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
5a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
6)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a doplnení niektorých zákonov.
12)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.