525/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

525
ZÁKON
z 8. decembra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Účel poskytovania dotácií
(1)
Podľa tohto zákona možno na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie v oblasti zdravotníctva (ďalej len „dotácie“) na účely
a)
výskumu a vývoja,
b)
ďalšieho a sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a vzdelávania laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane vlastného zdravia,
c)
vzdelávania v predlekárskej prvej pomoci okrem kurzov prvej pomoci a skúšok z poskytovania prvej pomoci podľa osobitného predpisu,1)
d)
realizácie jednotlivých úloh v rámci schválených národných programov,
e)
farmakoepidemiologických a farmakoekonomických prieskumov a štúdií,
f)
prípravy a vydávania populárno-vedeckých a vedeckých periodických a neperiodických publikácií, ktoré prispievajú k prehĺbeniu poznania v oblasti starostlivosti o zdravie, v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorení a sú zdrojom informácií pre laickú i odbornú verejnosť,
g)
podpory ochrany práv pacientov,
h)
organizovania odborných a verejno-vzdelávacích podujatí so zdravotníckou tematikou,
i)
oceňovania nositeľov zlatej a diamantovej Janského plakety,
j)
organizovania, poskytovania a sprostredkovania záchrannej a humanitárnej pomoci,
k)
organizovania a zabezpečovania bezpríspevkového darcovstva krvi a odberu krvných produktov na diagnostické a liečebné účely,
l)
podpory protidrogových aktivít,
m)
realizácie programov zameraných na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch (ďalej len „vzdelávací program“).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť na
a)
financovanie projektov výskumu a vývoja,2)
b)
financovanie projektov riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a projektov v rámci medzinárodných programov a iniciatív v oblasti výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. l) možno poskytnúť na
a)
nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v protidrogovej oblasti,
b)
vzdelávacie aktivity v protidrogovej oblasti,
c)
prípravu, zabezpečenie alebo vykonávanie metodickej činnosti v protidrogovej oblasti,
d)
podporu alebo propagáciu národnej protidrogovej stratégie,
e)
prevenciu drogovej závislosti, liečbu drogovo závislých osôb alebo resocializáciu drogovo závislých osôb,
f)
tvorbu a rozvoj systému monitoringu drogovej situácie v Slovenskej republike alebo hodnotenie drogovej situácie v Slovenskej republike,
g)
zmenu stavby alebo stavebnú úpravu zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. m) možno poskytnúť na
a)
nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v rámci vzdelávacieho programu,
b)
úhradu administratívnych poplatkov pre zdravotníckych pracovníkov zaradených do vzdelávacieho programu určených na vzdelávanie v rámci vzdelávacieho programu,
c)
mzdy zdravotníckych pracovníkov zaradených do vzdelávacieho programu,
d)
odmeny pre zdravotníckych pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností na príslušnom pracovisku, ktorí vykonávajú praktickú výučbu zdravotníckych pracovníkov špecializovaného štúdia podľa akreditovaného špecializačného študijného programu (ďalej len „školiteľ“),
e)
prípravu školiteľov vzdelávacieho programu,
f)
propagáciu vzdelávacieho programu.
Podmienky a spôsob poskytovania dotácií
§ 3
(1)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je verejná výskumná inštitúcia2a) alebo právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva podľa osobitného predpisu3) najmenej po dobu troch rokov.
(2)
Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) najviac do výšky 70 % nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 30 % z iných zdrojov.
(3)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) nemožno poskytnúť na
a)
úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
(4)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) okrem dokladov podľa osobitného predpisu3a) je
a)
popis projektu, na ktorý sa požaduje dotácia, najmä zámer, ciele a vecná náplň,
b)
potvrdenie o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov,
c)
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva podľa osobitného predpisu,3)
d)
doklad preukazujúci, že žiadateľ výskumno-vývojovú činnosť vykonáva najmenej po dobu troch rokov,
e)
doklad preukazujúci oprávnenie člena štatutárneho orgánu konať za žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba,
f)
čestné vyhlásenie, že na projekt neboli získané žiadne iné finančné prostriedky okrem tých, ktoré sú preukázané doloženými potvrdeniami o financovaní podľa písmena e).
(6)
Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) predkladá ministerstvu žiadosť na základe verejnej výzvy, ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
(7)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku v registri účtovných závierok,5a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.
(8)
Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhodnocuje Vedecká rada ministerstva (ďalej len „rada“) zriadená ministerstvom. Člen rady nehodnotí žiadosť, ak je tento člen alebo jemu blízka osoba6)
a)
žiadateľom alebo zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom alebo členom,
e)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je partnerom verejného sektora zapísaným v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.7)
(9)
Rada je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií a postupu ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 5 ods. 9.
§ 4
(1)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba.
(2)
Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) najviac do výšky 95 % nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5 % z iných zdrojov.
(3)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) nemožno poskytnúť na
a)
úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní; to neplatí, ak ide o dotáciu na účely podľa § 2 ods. 1 písm. i) až m) alebo ak je žiadateľom Slovenský Červený kríž, v rozsahu podľa odseku 5.
(4)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin.
(5)
Ak je žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) Slovenský Červený kríž, možno poskytnúť dotáciu na mzdové náklady, odmeny vyplácané na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, poistné na sociálne poistenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie a poistné na verejné zdravotné poistenie za zamestnancov Slovenského Červeného kríža najviac vo výške 50 % z celkovej sumy dotácie.
(6)
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohách č. 2 až 4.
(7)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) okrem dokladov podľa osobitného predpisu3a) je
a)
popis projektu, na ktorý sa požaduje dotácia,
b)
štruktúrovaný rozpočet projektu,
c)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,7aaa)
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,7aa) okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného zákona,7a)
e)
doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov podľa odseku 2.
(8)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 3 písm. g) okrem dokladov podľa odseku 7 je
a)
údaje podľa osobitného predpisu7b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti najmenej po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že dokončenú alebo zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia alebo rekonštrukcie stavby,
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.
(9)
Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) predkladá ministerstvu žiadosť na základe verejnej výzvy, ktorú ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
(10)
Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia zriadená ministerstvom. Člen komisie alebo jemu blízka osoba nesmie byť
a)
žiadateľom alebo zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom alebo členom,
e)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je partnerom verejného sektora zapísaným v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.7)
(11)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií a postupu ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 5 ods. 9.
(12)
Údaje podľa odseku 7 písm. d) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 5
(1)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi po splnení podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu.9)
(3)
Prílohy k žiadosti podľa § 3 ods. 5 a § 4 ods. 7 a 8 musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie nie staršej ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti.
(4)
Finančné prostriedky sa poskytujú na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“), ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje v rámci vymedzenej oblasti podľa § 2,
d)
výšku dotácie,
e)
podmienky použitia dotácie,
f)
číslo bežného účtu osobitne zriadeného pre poskytnutú dotáciu v banke10) alebo v pobočke zahraničnej banky,11)
g)
práva a povinnosti zmluvných strán,
h)
podmienky zúčtovania dotácie a lehotu odvodu výnosu z dotácie,
i)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny.
(5)
Kontrolu splnenia podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona a kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie vykonáva ministerstvo podľa osobitného predpisu.12) Kontrolná pôsobnosť iných kontrolných orgánov týmto nie je dotknutá.
(6)
Ak príjemca dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.13)
(7)
Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou, možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.14)
(8)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle najmä
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
najmenej dva mesiace pred termínom ukončenia predkladania žiadostí verejnú výzvu podľa § 3 ods. 6 alebo § 4 ods. 9, ktorá obsahuje najmä
1.
termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie,
2.
spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
3.
základný cieľ projektu,
4.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
5.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
6.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
7.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
8.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
9.
zloženie rady alebo komisie,
10.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
všetky schválené žiadosti vrátane dátumu ich schválenia, účelu a výšky žiadanej a poskytnutej dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie,
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti,
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(9)
Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) až m) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 6
Žiadosti o poskytnutie dotácie, o ktorých nebolo rozhodnuté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa posúdia podľa tohto zákona.
§ 6a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ o dotáciu podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 3 ods. 7 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti.
§ 6b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2015
Žiadosti o poskytnutie dotácie, o ktorých nebolo rozhodnuté pred 1. júnom 2015, sa posúdia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2015.
§ 6c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 6d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2017
Žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorých vyhodnotenie nebolo ukončené pred 1. decembrom 2017, vyhodnocuje rada v zložení podľa § 3 ods. 8 v znení účinnom do 30. novembra 2017 alebo komisia v zložení podľa § 4 ods. 10 v znení účinnom do 30. novembra 2017.
§ 7
Zrušujú sa:
1.
výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07440/2006-SL zo 17. marca 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. 14508/2006 – SL (oznámenie č. 341/2006 Z. z.).
2.
výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27972/2005-SL z 19. decembra 2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 12/2006 Z. z.).
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 525/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKT VÝSKUMU A VÝVOJA V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Príloha č. 2 k zákonu č. 525/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA - NEPODNIKATEĽ
Príloha č. 3 k zákonu č. 525/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Príloha č. 4 k zákonu č. 525/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE ŽIADATEĽOVI, KTORÝM JE PRÁVNICKÁ OSOBA
1)
Napríklad zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
2a)
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 16 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
3a)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
7)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
7a)
§ 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7aa)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
7aaa)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
7b)
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a doplnení niektorých zákonov.
12)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.