524/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

524
ZÁKON
z 8. decembra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).
§ 2
Účel poskytovania dotácií
(1)
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády na príslušný rozpočtový rok je možné poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1a) na podporu
a)
národných kultúrnych pamiatok,
b)
projektov zachovania memorabilií slovenských osobností európskeho významu,
c)
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. c) je možné poskytnúť na
a)
podporu vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi podľa § 3 ods. 1 písm. a) až j) alebo l) až n),
b)
obstaranie obecných bytov na komunitnom participatívnom systéme,
c)
zabezpečenie technickej vybavenosti2a) v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, opravu a rekonštrukciu obecných bytov, projektovú dokumentáciu k bytom nižšieho štandardu a výstavbu skladov paliva k bytom nižšieho štandardu,
d)
podporu vzdelávania a výchovy vrátane rozvoja finančnej gramotnosti, mediálnej gramotnosti a počítačovej gramotnosti,
e)
podporu zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce,
f)
podporu umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít,
g)
podporu športových aktivít,
h)
podporu ochrany verejného poriadku, rómskych občianskych hliadok, komunitných peších hliadok, miestnych občianskych poriadkových služieb, susedských akčných skupín, domovníkov, asistentov samosprávy, zlepšovania občianskeho spolužitia, mediácie a scitlivovania verejnej mienky,
i)
tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov rómskych komunít,
j)
podporu tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií,
k)
podporu odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku živelných pohrôm, pôsobenia prírodných živlov alebo požiarov,
l)
podporu zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody určenej na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský život a ľudské zdravie, osobitne v situáciách pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho životného prostredia alebo nepriaznivých poveternostných vplyvov,
m)
podporu vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí,
n)
podporu prioritných politík a cieľov aktuálnej Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov,
o)
financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym komunitám a úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky alebo verejných politík a verejných stratégií Slovenskej republiky, ktorých cieľom je odstránenie znevýhodnenia Rómov najmä v oblasti rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, prístupu k službám, zapájania sa do verejných politík zameraných na reprezentatívne presadzovanie potrieb marginalizovaných rómskych komunít, osobitne vo vzťahu k orgánom verejnej správy,
p)
podporu implementácie záväzkov a odporúčaní vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách,3) ktoré majú prednosť pred zákonom,
r)
odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí,3a) najmä ohrozenia verejného zdravia, na opatrenia krízovej intervencie vrátane núdzového zásobovania alebo na znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu3b) financovaných podľa osobitného predpisu3c) v samostatnom programe,
s)
podporu pôdohospodárskej výroby, výrobných činností a služieb s cieľom zlepšenia základných funkcií, životných podmienok a sebestačnosti urbanistických sídiel marginalizovaných rómskych komunít.
Podmienky poskytovania dotácií
§ 3
(1)
Dotáciu podľa § 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
obec,
b)
vyšší územný celok,
c)
občianske združenie,
d)
nadácia,
e)
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g)
neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,4) právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i)
právnická osoba zriadená osobitným zákonom;5) takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona5) poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,
j)
medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
k)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa,
l)
fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky,
m)
verejná výskumná inštitúcia,5a)
n)
registrovaný sociálny podnik.5b)
(2)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu.6)
(3)
Dotáciu nemožno poskytnúť okrem účelu podľa osobitného predpisu7) ani na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu výdavkov na správu žiadateľa,
d)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ak nejde o dotáciu podľa § 2 ods. 2,
e)
výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.
§ 4
(1)
Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku a záväzok žiadateľa, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby. Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu stavby alebo stavebné úpravy, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe a záväzok žiadateľa, že takéto právo sa nezmení po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy.
(2)
Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, na zmenu stavby alebo na stavebné úpravy, podmienkou poskytnutia dotácie je písomný záväzok žiadateľa, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo zrekonštruovania stavby.
§ 5
Dotáciu na účely podľa § 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak pred uzavretím zmluvy o poskytnutí dotácie preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadosti súvisiace s nepriaznivou životnou situáciou a na žiadosti súvisiace s podporou revitalizácie krajiny, adaptácie krajinnej štruktúry na zmeny klímy a prevencie pred povodňami.
§ 6
Spôsob poskytovania dotácií
(1)
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona žiadateľ predkladá písomne; vzor žiadosti o poskytnutie dotácie je uvedený v prílohe č. 1a. Ak ide o poskytovanie dotácie na účely podľa § 4, súčasťou žiadosti sú aj údaje podľa osobitného predpisu7a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
(2)
Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie okrem dokladov podľa osobitného predpisu8) je
a)
popis projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b)
štruktúrovaný rozpočet projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 a komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu.
(3)
Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí dotácie žiadateľ o poskytnutie dotácie úradu vlády predkladá
a)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá; ak žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie,
c)
kópiu zmluvy o zriadení účtu v banke,
d)
doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 5, najmä výpis z bankového účtu alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o spolufinancovaní z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov; ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok, predkladá sa výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo výpis z uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku,
e)
kópiu zmluvy o budúcej zmluve o nájomnom vzťahu, ak ide o dotáciu podľa § 2 ods. 2 písm. b).
(4)
Na účely podľa § 4 sú prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie aj
a)
zmluva o výpožičke nehnuteľnosti alebo iná listina, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti, zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti alebo inú listinu, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu bola dotácia podľa § 4 poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo rekonštrukcie stavby,
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti, o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti alebo inú listinu, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.
(5)
Na poskytovanie dotácií na účely podľa § 2 ods. 2 písm. h), k), l), n), o) a p) sa nevzťahujú ustanovenia § 5, § 7 ods. 1 a 2 a § 8 ods. 1 písm. b), ak úrad vlády neurčí inak. Na poskytovanie dotácie na účel podľa § 2 ods. 2 písm. r) sa nevzťahujú ustanovenia odseku 3 písm. d), § 3 ods. 1 písm. c) až n) a § 5. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 2 písm. r) vyhodnocuje úrad vlády, ak vo výzve nie je uvedené, že žiadosť hodnotí komisia. Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 2 písm. h), k), l), o), p) alebo písm. r) možno poskytnúť aj opakovane.
§ 6a
Osobitné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sumu dotácie uvedenej v § 2 ods. 2 písm. r), jej účel, spôsob jej poskytnutia, možnosť jej opakovaného poskytnutia v rozpočtovom roku a postup pri jej zúčtovaní.
§ 7
Vyhodnocovanie žiadostí
(1)
Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje úrad vlády. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba9) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(2)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.
(3)
Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad vlády.
§ 8
Zverejňovanie informácií
(1)
Úrad vlády zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
najmenej 45 dní pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä
1.
základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti,
2.
formulár žiadosti, popis projektu a štruktúrovaný rozpočet v elektronickej podobe a ďalšie formuláre a prílohy podľa povahy výzvy,
3.
okruh oprávnených subjektov,
4.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5.
najnižšiu a najvyššiu výšku jednej dotácie,
6.
zloženie komisie; to neplatí, ak žiadosť vyhodnocuje úrad vlády podľa § 6 ods. 5 tretej vety,
7.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
c)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
d)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,
e)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu10) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 9
Kontrola a sankcie
(1)
Úrad vlády vykonáva finančnú kontrolu poskytnutia a použitia dotácie.11)
(2)
Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.12)
§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2012
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účely podľa § 2 ods. 1 písm. b) a g) v znení účinnom do 30. septembra 2012, ktoré boli predložené do 30. septembra 2012, vybaví úrad vlády podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2012.
(2)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra 2012, ktoré boli predložené do 30. septembra 2012, vybaví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2012.
(3)
Následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel
a)
podľa § 2 ods. 1 písm. b) a g) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná úrad vlády,
b)
podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
c)
podľa § 2 ods. 1 písm. i) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
§ 9b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) v znení účinnom do 31. decembra 2012, ktoré boli predložené do 31. decembra 2012, vybaví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2012.
(2)
Následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) v znení účinnom do 31. decembra 2012, vykoná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 9c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) v znení účinnom do 31. decembra 2017, ktoré boli predložené do 31. decembra 2017, vybaví úrad vlády podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017.
(2)
Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) v znení účinnom do 31. decembra 2017, vykoná úrad vlády.
§ 9d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2024
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom
do 31. januára 2024, ktoré boli predložené do 31. januára 2024, podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2024, vybaví Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
(2)
Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 31. januára 2024, vykoná Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Spoločné a zrušovacie ustanovenia
§ 10
(1)
Na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa vzťahuje osobitný predpis.1a)
(2)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(3)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.13)
§ 11
Zrušuje sa výnos Úradu vlády Slovenskej republiky z 2. marca 2009 č. 1029/2009-KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (oznámenie č. 67/2009 Z. z.).
§ 12
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1a k zákonu č. 524/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE [žiadateľ podľa § 3 ods. 1 písm. a) až k) a písm. l)]
Príloha č. 2 k zákonu č. 524/2010 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 524/2010 Z. z.
PROJEKT ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET
1a)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 2 ods. 1 písm. o) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 7 ods. 5 a čl. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
3a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
3b)
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
3c)
Napríklad čl. 11 ods. 6 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, § 8 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
4)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5b)
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
7)
§ 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
7a)
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).