490/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

490
ZÁKON
z 30. novembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z. a zákona č. 83/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa slová „zemný plyn a elektrinu“ nahrádzajú slovami „tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f)“ a za slová „§ 7“ sa vkladajú slová „alebo § 7a“.
2.
V § 6 ods. 6 sa slová „rozvodnej siete zemného plynu“ nahrádzajú slovami „sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená,“.
3.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slovo „chlad“ vkladajú slová „a podobné nehmotné veci“.
4.
V § 8 ods. 4 písmeno i) znie:
„i)
na účel dodania plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, dodania elektriny a dodania tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f).“.
5.
V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem užívania majetku, pri ktorom bola daň odpočítaná podľa § 49 ods. 5 alebo § 49a v rozsahu použitia majetku na podnikanie“.
6.
V § 11 odsek 9 znie:
„(9)
Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ak tento tovar nebol kúpený podľa všeobecných pravidiel zdanenia v členskom štáte pridelenia a ak by dovoz tohto tovaru nebol oslobodený od dane podľa § 48 ods. 6.“.
7.
V § 13 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
„e)
pri dodaní plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, pri dodaní elektriny a pri dodaní tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí obchodníkovi je miesto, kde obchodník má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa uvedený tovar dodáva, alebo ak obchodník nemá takéto miesto, je miestom dodania tovaru jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava; obchodníkom na účely tohto ustanovenia je zdaniteľná osoba, ktorej hlavnou činnosťou vo vzťahu ku kúpenému plynu, elektrine, teplu alebo chladu je ich ďalší predaj a ktorého vlastná spotreba týchto tovarov je zanedbateľná,
f)
pri dodaní plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, pri dodaní elektriny a pri dodaní tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí inej osobe ako obchodníkovi podľa písmena e) je miesto, kde zákazník skutočne využije a spotrebuje tento tovar; ak zákazník skutočne nespotrebuje tento tovar alebo jeho časť, považuje sa tento nespotrebovaný tovar za využitý a spotrebovaný v mieste, kde má tento zákazník sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa tento tovar dodáva, alebo ak zákazník nemá takéto miesto, považuje sa tento nespotrebovaný tovar za využitý a spotrebovaný v mieste jeho bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava.“.
8.
V § 16 ods. 3 sa za slová „doplnkových služieb“ vkladajú slová „a vstupu na tieto podujatia, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe,“ a na konci sa pripája táto veta: „Miestom dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto podujatia skutočne konajú.“.
9.
V § 16 ods. 17 písmeno g) znie:
„g)
poskytnutie prístupu k sústave zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, k sieti, ktorá je k takejto sústave pripojená, k elektrizačnej sústave, teplárenským sieťam, chladiarenským sieťam, preprava alebo distribúcia prostredníctvom uvedených sústav alebo sietí a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb,“.
10.
V § 19 ods. 3 prvej vete sa za slovo „dodanú“ vkladá slovo „najneskôr“.
11.
V § 27 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou základnej sadzby dane ustanovenej v § 85j ods. 1 na obdobie podľa § 85j ods. 1“.
12.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ad sa vypúšťa.
13.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.“.
14.
V § 43 odsek 6 znie:
„(6)
Oslobodené od dane je dodanie tovaru a dodanie služby
a)
pre diplomatické misie a konzulárne úrady iných štátov ako Slovenskej republiky zriadené na území iného členského štátu a ich pracovníkov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike,
b)
Európskej únii, Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu a orgánom nimi zriadenými, Európskej centrálnej banke a Európskej investičnej banke v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,21a)
c)
medzinárodným organizáciám iným, ako sú uvedené v písmene b), a ich pracovníkom v rozsahu a za podmienok podľa medzinárodných zmlúv,24)
d)
do iného členského štátu pre ozbrojené sily členského štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, určené na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, a na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami štátu určenia dodávok a ak sa podieľajú na spoločnom obrannom úsilí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Čl. 343 Konsolidovaného znenia Zmluvy o fungovaní Európskej únii (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní protokolmi o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 553/2004 Z. z.).“.
15.
V § 44 písm. b) sa za slová „od dane“ vkladajú slová „podľa § 48 ods. 1 a 2 a ods. 4 až 9“.
16.
V § 48 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Oslobodenie od dane sa uplatní, ak v čase dovozu tovaru dovozca, ktorý je platiteľom, alebo jeho zástupca poskytne colnému orgánu najmenej tieto informácie:
a)
svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku alebo osobitné identifikačné číslo pre daň daňového zástupcu, ktorý zastupuje dovozcu vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 69a,
b)
identifikačné číslo pre daň zákazníka pridelené v inom členskom štáte alebo svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí,
c)
dôkaz, že dovážaný tovar má byť odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu, najmä zmluvu o preprave tovaru alebo prepravný doklad.“.
17.
V § 48 odsek 5 znie:
„(5)
Oslobodený od dane je dovoz tovaru
a)
osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva,23) ak sa na tento dovoz vzťahuje oslobodenie od cla,
b)
Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investičnou bankou v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,21a)
c)
medzinárodnými organizáciami inými, ako sú uvedené v písmene b), a ich pracovníkmi v rozsahu a za podmienok podľa medzinárodných zmlúv.24)“.
18.
V § 48 odsek 9 znie:
„(9)
Oslobodený od dane je dovoz plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, alebo privádzaného z plavidla určeného na dopravu plynu do sústavy zemného plynu alebo ťažobnej siete, dovoz elektriny a dovoz tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí.“.
19.
V § 49 ods. 3 prvej vete sa slová „podľa § 28 až 41“ nahrádzajú slovami „podľa § 28 až 42“.
20.
V § 49 ods. 5 prvej vete sa za slovo „rozhodnúť“ vkladajú slová „okrem investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c)“.
21.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:
㤠49a
Daň uplatnenú na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c), ktorý je zahrnutý v majetku platiteľa a ktorý platiteľ použije na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie, odpočíta platiteľ len v rozsahu použitia tohto investičného majetku na podnikanie. Ustanovenie § 49 ods. 4 týmto nie je dotknuté.“.
22.
V § 54 ods. 4 sa slovo „desať“ nahrádza číslom „20“.
23.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:
㤠54a
(1)
Platiteľ upraví daň odpočítanú podľa § 49a, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) uviedol do užívania, zmení rozsah použitia tohto investičného majetku na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie.
(2)
Obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa odseku 1 je 20 kalendárnych rokov vrátane roka, v ktorom investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) platiteľ uviedol do užívania. Ak platiteľ dodá investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) pred uvedením do užívania, upraví odpočítanú daň v kalendárnom roku, v ktorom tento majetok dodá.
(3)
Úpravu odpočítanej dane platiteľ vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom zmenil rozsah použitia investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c), a to za každý kalendárny rok do skončenia obdobia na úpravu odpočítanej dane vrátane kalendárneho roka, v ktorom zmenil rozsah použitia tohto majetku. Platiteľ postupuje pri úprave odpočítanej dane podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1, pričom číslo A vyjadruje percento dane odpočítanej pri nadobudnutí alebo vytvorení investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c) vydelené stomi a číslo B vyjadruje percento zmeneného rozsahu použitia investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c) v kalendárnom roku, v ktorom sa zmenil rozsah jeho použitia, vydelené stomi.
(4)
Ak v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej dane platiteľ dodá investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) s uplatnením dane, posudzuje sa tento majetok až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, akoby bol používaný len na podnikanie. Ak v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej dane platiteľ dodá investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) s oslobodením od dane, posudzuje sa tento majetok až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, akoby bol používaný len na iný účel ako na podnikanie.“.
24.
V § 55a ods. 2 písm. c) treťom bode sa slová „zemného plynu a elektriny“ nahrádzajú slovami „tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f)“.
25.
V § 55b sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
bližšie určujúci kód podľa osobitného predpisu27ba) pri použití číselného kódu 9 podľa odseku 4 písm. i).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27ba znie:
„27ba)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1174/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania čl. 34a a 37 nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003, pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty podľa smernice Rady 2008/9/ES (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009).“.
26.
§ 55b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak sa žiadateľ dá zastupovať zástupcom, na zástupcu sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.27bb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27bb znie:
„27bb)
§ 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 55d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o dodatočné informácie a žiadosť o ďalšie dodatočné informácie sa považujú za doručené dňom odoslania dátovej správy na elektronickú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti o vrátenie dane, na elektronickú adresu príslušných orgánov členských štátov alebo elektronickú adresu iných osôb; na doručovanie sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.27bc)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27bc znie:
„27bc)
§ 17a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.“.
28.
V § 56 ods. 2 písm. c) treťom bode sa slová „zemného plynu a elektriny“ nahrádzajú slovami „tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f)“.
29.
V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zahraničná osoba z tretieho štátu dá zastupovať zástupcom, na zástupcu sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.27bb)“.
30.
Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠62a
Vrátenie dane Európskej únii a medzinárodným organizáciám
Európska únia, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a orgány nimi zriadené, Európska centrálna banka a Európska investičná banka majú nárok na vrátenie dane z vnútroštátnych nákupov tovarov a služieb v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou,21a) ak je hostiteľským štátom ich orgánov Slovenská republika.“.
31.
V § 69 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
32.
V § 69 ods. 2 sa za slovom „tuzemsku“ vypúšťa bodkočiarka a slová „zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom“.
33.
V § 69 ods. 12 prvá veta znie: „Pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku a pri prevode emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu28b) v tuzemsku je povinný platiť daň platiteľ, ktorému je tento tovar alebo služba dodaná.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
„28b)
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
34.
V § 72 ods. 2 písm. j) sa slová „plynu cez rozvodný systém zemného plynu a pri dodaní elektriny, pri ktorých“ nahrádzajú slovami „tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f), pri ktorom“.
35.
V § 76 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľ je povinný uchovávať prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a 54a.“.
36.
V § 79 odsek 4 znie:
„(4)
Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 alebo odseku 2 začne daňovú kontrolu, vráti nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, a to vo výške zistenej daňovým úradom. Ak po vrátení nadmerného odpočtu vznikne kladný rozdiel medzi nadmerným odpočtom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí a vráteným nadmerným odpočtom podľa prvej vety, vráti daňový úrad tento rozdiel do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak daňový úrad daňovou kontrolou, ktorú začal v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 alebo odseku 2, nezistí nadmerný odpočet a právoplatným rozhodnutím sa prizná nadmerný odpočet, vráti daňový úrad nadmerný odpočet uvedený v právoplatnom rozhodnutí do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly do šiestich mesiacov odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká posledným dňom šiesteho mesiaca.“.
37.
Za § 85i sa vkladá § 85j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠85j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje36) o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Ak platiteľ investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) nadobudol alebo vytvoril do 31. decembra 2010, uplatní § 9 ods. 2 predpisu účinného do 31. decembra 2010.
(3)
Ak bol platiteľ povinný vykonať jednu alebo viac úprav odpočítanej dane pri investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. b) a c) za obdobie rokov 2004 až 2010, je obdobím na úpravu dane odpočítanej pri tomto majetku desať rokov podľa § 54 ods. 4 predpisu účinného do 31. decembra 2010 a platiteľ použije pri každej zmene účelu použitia postup podľa prílohy č. 1 predpisu účinného do 31. decembra 2010.
(4)
Žiadosť o vrátenie dane podľa § 55a ods. 1 a § 55f ods. 1 za obdobie roku 2009 sa môže podať najneskôr do 31. marca 2011.
(5)
Lehota podľa § 79 ods. 4 predpisu účinného od 1. januára 2011 na zánik nároku na vrátenie nadmerného odpočtu sa nevzťahuje na nadmerné odpočty uplatnené za zdaňovacie obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. decembra 2010.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 145, 10. 6. 2009).“.
38.
V § 86 sa slová „právne akty Európskeho spoločenstva a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
39.
Slová „Európske spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.
40.
V prílohe č. 1 vo vzorci sa číslo „10“ nahrádza číslom „20“.
41.
V prílohe č. 6 sa slová „právnych aktov Európskeho spoločenstva a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
42.
Príloha č. 6 sa dopĺňa bodmi 10 až 13, ktoré znejú:
„10.
Smernica Rady 2009/69/ES z 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové úniky súvisiace s dovozom (Ú. v. EÚ L 175, 4. 7. 2009).
11.
Smernica Rady 2009/162/EU z 22. decembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 10, 15. 1. 2010).
12.
Smernica Rady 2010/23/EÚ zo 16. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s poskytovaniami určitých služieb, pri ktorých existuje riziko podvodu (Ú. v. EÚ L 72, 20. 3. 2010).
13.
Smernica Rady 2010/66/EÚ zo 14. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/9/ES, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 275, 20. 10. 2010).“.
43.
Príloha č. 7a sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.