468/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

468
ZÁKON
z 30. novembra 2010,
ktorým sa mení zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010 sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa suma „12 530 993 951 eur“ nahrádza sumou „11 866 956 711 eur“ a suma „16 276 999 960 eur“ sa nahrádza sumou „16 406 999 960 eur“.
2.
V § 1 ods. 2 sa suma „3 746 006 009 eur“ nahrádza sumou „4 540 043 249 eur“.
3.
V prílohe č. 1 sa suma „12 530 993 951“ nahrádza sumou „11 866 956 711“, suma „8 619 969 000“ sa nahrádza sumou „7 999 424 000“, suma „2 065 145 000“ sa nahrádza sumou „1 599 009 000“, suma „138 417 000“ sa nahrádza sumou „147 963 000“, suma „124 378 000“ sa nahrádza sumou „142 771 000“, suma „14 039 000“ sa nahrádza sumou „5 192 000“, suma „1 779 888 000“ sa nahrádza sumou „1 316 384 000“, suma „146 840 000“ sa nahrádza sumou „134 662 000“, suma „6 497 161 000“ sa nahrádza sumou „6 345 753 000“, suma „4 504 367 000“ sa nahrádza sumou „4 394 858 000“, suma „1 992 688 000“ sa nahrádza sumou „1 950 791 000“, suma „106 000“ sa nahrádza sumou „104 000“, suma „28 918 000“ sa nahrádza sumou „32 499 000“, suma 28 745 000“ sa nahrádza sumou „22 163 000“, suma „626 709 487“ sa nahrádza sumou „583 217 247“, suma „16 276 999 960“ sa nahrádza sumou „16 406 999 960“ a suma „–3 746 006 009“ sa nahrádza sumou „–4 540 043 249“.
4.
V prílohe č. 2 sa suma „19 408 685“ nahrádza sumou „9 500 000“, suma „82 765 000“ sa nahrádza sumou „63 765 000“, suma „26 313 533“ sa nahrádza sumou „17 513 533“, suma „7 727 547“ sa nahrádza sumou „1 943 992“ a suma „263 449 812“ sa nahrádza sumou „219 957 572“.
5.
V prílohe č. 3 sa suma „3 704 816 670“ nahrádza sumou „3 834 816 670“, suma „16 276 999 960“ sa nahrádza sumou „16 406 999 960“ a suma „13 379 499 346“ sa nahrádza sumou „13 509 499 346“.
6.
V prílohe č. 4 sa suma „3 704 816 670“ nahrádza sumou „3 834 816 670“.
Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z. a zákona č. 403/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak vznikne nesúlad medzi rozpočtovými príjmami z prostriedkov Európskej únie a skutočnými príjmami z prostriedkov Európskej únie, ministerstvo financií môže rozpočtové príjmy z prostriedkov Európskej únie upraviť.“.
2.
V § 8 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Schodok štátneho rozpočtu schválený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok možno prekročiť aj o záporný rozdiel medzi nenaplnenými príjmami z prostriedkov Európskej únie z predchádzajúceho rozpočtového roka, ktorých plnenie sa očakáva v bežnom rozpočtovom roku, a nenaplnenými príjmami z prostriedkov Európskej únie, ktorých plnenie sa očakáva v nasledujúcom rozpočtovom roku.“.
3.
V § 8 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Schodok štátneho rozpočtu schválený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa znižuje aj o kladný rozdiel medzi nenaplnenými príjmami z prostriedkov Európskej únie z predchádzajúceho rozpočtového roka, ktorých plnenie sa očakáva v bežnom rozpočtovom roku, a nenaplnenými príjmami z prostriedkov Európskej únie, ktorých plnenie sa očakáva v nasledujúcom rozpočtovom roku.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.