438/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

438
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 2. novembra 2010,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov uvedených v zozname, ktorý tvorí prílohu zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a vzor sčítacieho tlačiva.
§ 2
(1)
Charakteristika znakov údajov o obyvateľoch
a)
miestom trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska1) je názov štátu, okresu, obce, v ktorej má trvalý pobyt alebo obvyklé bydlisko,
b)
pohlavie je biologický znak, muž alebo žena,
c)
dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia,
d)
rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu, či je slobodný, v manželskom zväzku, rozvedený alebo ovdovený,
e)
štátom a miestom narodenia je štát alebo miesto narodenia, kde mala matka v čase narodenia obyvateľa trvalý pobyt alebo obvyklé bydlisko,
f)
štátna príslušnosť je právny vzťah k štátu,
g)
predchádzajúce miesto pobytu, dátum a dôvod prisťahovania do súčasného miesta pobytu je údaj o predchádzajúcom mieste trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska, dátume a dôvode presťahovania,
h)
vzťahy medzi členmi domácnosti sú vyjadrením príbuzenského alebo iného vzťahu k osobe alebo k osobám žijúcim spolu v spoločnej domácnosti,
i)
súčasná ekonomická aktivita je údaj o ekonomickom postavení na trhu práce,
j)
zamestnanie je konkrétny druh pracovnej činnosti, ktorú vykonáva alebo naposledy vykonával a ktorá je alebo bola zdrojom jeho pracovných príjmov,
k)
postavenie v zamestnaní je údaj daný druhom pracovnej činnosti, druhom pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a formou odmeny za vykonávanú prácu,
l)
odvetvie ekonomickej činnosti sa určuje názvom a adresou zamestnávateľa,
m)
miesto výkonu zamestnania je sídlo pracoviska,
n)
najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší dokončený stupeň školského vzdelania,
o)
študijný odbor je údaj o zameraní odbornej prípravy na stredných školách a vysokých školách,
p)
miesto školy, vysokej školy alebo univerzity je adresa základnej školy, strednej školy, vysokej školy alebo univerzity,
q)
spôsob dopravy do zamestnania, do školy je údaj, ktorý v mieste trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu sleduje prevažujúci spôsob dopravy do zamestnania alebo školy, jeho periodicitu a čas trvania,
r)
počet živonarodených detí je údaj o počte všetkých detí narodených počas života ženy,
s)
rok uzavretia súčasného manželstva je časový údaj o uzavretí súčasného alebo posledného manželstva,
t)
národnosťou je príslušnosť k národu alebo k etnickej skupine,
u)
materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom prevažne hovorili rodičia v detstve,
v)
najčastejšie používaný jazyk je jazyk, ktorý najčastejšie používa na verejnosti a v domácnosti,
w)
náboženským vyznaním je účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a vzťah k tejto cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
x)
počítačová znalosť je vyjadrením úrovne počítačovej gramotnosti a zručnosti.
(2)
Charakteristika znakov údajov o bytoch
a)
forma vlastníctva bytu je vyjadrením právneho stavu, na základe ktorého je byt užívaný,
b)
obývanosť bytu je ukazovateľ o tom, či je byt obývaný alebo neobývaný,
c)
podlahová plocha bytu je ukazovateľ zložený z údajov o celkovej podlahovej ploche bytu,
d)
obytná plocha bytu je plocha všetkých obytných miestností v byte,
e)
počet obytných miestností v byte je údaj o počte izieb bytu,
f)
poloha bytu v bytovom dome je poloha bytu k úrovni okolitého terénu,
g)
zásobovanie vodou je ukazovateľ úrovne bývania vo vzťahu k dostupnosti vodovodu a jeho zdroja,
h)
teplá voda je ukazovateľ o dostupnosti teplej vody a údaj o jej zdroji,
i)
záchod je ukazovateľ o možnosti používania toaletného zariadenia napojeného na zdroj tečúcej vody,
j)
kúpeľňa je ukazovateľ o dostupnosti kúpeľne alebo sprchovacieho kúta,
k)
typ kúrenia je ukazovateľ o spôsobe vykurovania,
l)
zdroj energie používaný na vykurovanie je údaj o druhu vykurovacieho média,
m)
klimatizácia je údaj o vybavenosti klimatizačným zariadením,
n)
kuchyňa je údaj o vybavení kuchyňou alebo kuchynským kútom,
o)
pripojenie na telefón a internet je údaj o vybavenosti pevnou telefónnou linkou a internetom,
p)
vybavenosť domácnosti je údaj o vybavenosti domácnosti mobilným telefónom, osobným počítačom a autom.
(3)
Charakteristika znakov údajov o domoch
a)
typ domu je vyjadrením druhu jeho určenia,
b)
obývanosť domu je vyjadrením stavu, či je dom obývaný alebo je neobývaný,
c)
forma vlastníctva domu je vyjadrením právneho vzťahu k vlastníctvu domu,
d)
obdobie výstavby je údaj vyjadrujúci obdobie, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie,
e)
obdobie rekonštrukcie je údaj vyjadrujúci obdobie, v ktorom sa vykonala posledná stavebno-technická úprava domu,
f)
počet podlaží v dome je údaj o počte nadzemných podlaží domu,
g)
počet bytov v dome je údaj o počte všetkých obývaných aj neobývaných bytov v dome,
h)
materiál nosnej konštrukcie domu je údaj o materiáli, z ktorého je zhotovená zvislá nosná konštrukcia domu,
i)
typ vodovodnej prípojky je ukazovateľ toho, či je vodovodná prípojka v dome alebo mimo domu, a to buď napojením z verejnej alebo vlastnej vodovodnej siete,
j)
typ kanalizačného systému je ukazovateľ o používanom druhu kanalizačného systému,
k)
tepelná izolácia domu je ukazovateľ o tom, či je dom zateplený, nie je zateplený alebo je zateplený čiastočne,
l)
plynová prípojka je ukazovateľ o tom, či dom má alebo nemá zavedenú plynovú prípojku z verejnej siete.
§ 3
(1)
Základné znaky a štruktúra zisťovaných údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Vzor sčítacieho tlačiva je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. novembra 2010.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 438/2010 Z. z.
ZÁKLADNÉ ZNAKY A ŠTRUKTÚRA ZISŤOVANÝCH ÚDAJOV O OBYVATEĽOCH, DOMOCH A BYTOCH UVEDENýCH V ZOZNAME, KTORÝ TVORÍ PRÍLOHU ZÁKONA
I.
ÚDAJE O OBYVATEĽOCH
1.
Miesto trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska:
a)
miesto obvyklého bydliska
1. zhodné s trvalým pobytom,
2. inde v Slovenskej republike (SR)
obec alebo mestská časť,
okres,
3. v zahraničí
štát,
b)
pobyt v zahraničí a rok prisťahovania do SR
1. nie,
2. áno,
štát,
rok posledného príchodu do SR.
2.
Pohlavie:
muž,
žena.
3.
Dátum narodenia:
deň,
mesiac,
rok.
4.
Rodinný stav:
slobodný, slobodná,
rozvedený, rozvedená,
ženatý, vydatá,
vdovec, vdova.
5.
Štát a miesto narodenia:
a)
v SR
obec alebo mestská časť,
okres,
b)
v zahraničí
štát.
6.
Štátna príslušnosť:
SR,
bez štátnej príslušnosti,
iná.
7.
Prechádzajúce miesto pobytu, dátum a dôvod prisťahovania do súčasného miesta pobytu:
a)
predchádzajúce miesto pobytu
1. miesto pobytu nezmenené,
2. v SR,
obec alebo mestská časť,
okres,
3. v zahraničí,
štát,
b)
dátum prisťahovania do súčasného miesta pobytu
mesiac,
rok,
c)
dôvod prisťahovania do súčasného miesta pobytu
bytový,
rodinný,
zamestnanie,
podnikanie,
štúdium,
iný.
8.
Vzťahy medzi členmi domácnosti:
osoba na čele bytovej domácnosti,
manžel, manželka,
druh, družka alebo partner, partnerka,
syn, dcéra,
zať, nevesta,
vnuk, pravnuk,
otec, matka,
svokor, svokra,
iný príbuzný,
cudzia osoba, podnájomník.
9.
Súčasná ekonomická aktivita:
pracujúci,
pracujúci dôchodca,
osoba na materskej dovolenke,
osoba na rodičovskej dovolenke,
nezamestnaný,
študent strednej školy,
študent vysokej školy,
osoba v domácnosti,
dôchodca,
príjemca kapitálových príjmov,
dieťa do 16 rokov (narodené po 20. 5. 1995),
iná.
10.
Zamestnanie:
slovný opis zamestnania.
11.
Postavenie v zamestnaní:
zamestnanec,
podnikateľ so zamestnancami,
podnikateľ bez zamestnancov,
člen družstva (zamestnaný),
vypomáhajúci (neplatený) člen domácnosti v rodinnom podniku,
iné.
12.
Odvetvie ekonomickej činnosti:
a)
názov zamestnávateľa,
b)
sídlo zamestnávateľa,
obec alebo mestská časť,
okres,
štát.
13.
Miesto výkonu zamestnania:
obec alebo mestská časť,
okres,
štát.
14.
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
základné,
učňovské (bez maturity),
stredné odborné (bez maturity),
úplné stredné učňovské (s maturitou),
úplné stredné odborné (s maturitou),
úplné stredné všeobecné,
vyššie odborné vzdelanie,
vysokoškolské bakalárske,
vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské,
vysokoškolské doktorandské,
bez školského vzdelania.
15.
Študijný odbor:
slovný zápis študijného odboru.
16.
Miesto školy, vysokej školy alebo univerzity:
obec alebo mestská časť,
okres,
štát.
17.
Spôsob dopravy do zamestnania, do školy:
a)
periodicita dochádzky
denne,
inak ako denne,
nedochádza,
b)
prevažujúci spôsob dopravy
osobné auto,
vlak,
autobus (nie MHD),
MHD,
pešo,
iný,
c)
trvanie cesty
zapíše sa počet minút.
18.
Počet živonarodených detí (iba ženy):
číselný údaj.
19.
Rok uzavretia súčasného manželstva:
číselný údaj.
20.
Národnosť:
slovenská, chorvátska,
maďarská, srbská,
rómska, ruská,
rusínska, židovská,
ukrajinská, moravská,
česká, bulharská,
nemecká, iná.
poľská,
21.
Materinský jazyk:
slovenský, nemecký,
maďarský, poľský,
rómsky, chorvátsky,
rusínsky, jidiš,
ukrajinský, bulharský,
český, iný.
22.
Najčastejšie používaný jazyk:
a) na verejnosti
materinský,
iný,
b) v domácnosti
materinský,
iný.
23.
Náboženské vyznanie:
Rímskokatolícka cirkev,
Evanjelická cirkev augsburského vyznania,
Gréckokatolícka cirkev,
Reformovaná kresťanská cirkev,
Pravoslávna cirkev,
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia,
Evanjelická cirkev metodistická
Kresťanské zbory,
Apoštolská cirkev,
Bratská jednota baptistov,
Cirkev adventistov siedmeho dňa,
Cirkev bratská,
Ústredný zväz židovských náboženských obcí,
Starokatolícka cirkev,
Cirkev československá husitská,
Novoapoštolská cirkev,
Bahájske spoločenstvo,
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní,
bez vyznania,
iné.
24.
Počítačová znalosť:
a)
práca s textom
áno,
nie,
b)
práca s tabuľkami
áno,
nie,
c)
práca s elektronickou poštou (email)
áno,
nie,
d)
práca s internetom
áno,
nie.
II.
ÚDAJE O BYTOCH
25.
Forma vlastníctva bytu:
vlastný byt v bytovom dome,
byt vo vlastnom rodinnom dome,
obecný byt,
služobný byt,
družstevný byt,
byt v nájme,
byt v bezplatnom užívaní,
iná.
26.
Obývanosť bytu:
a)
obývaný,
b)
neobývaný
z dôvodu zmeny vlastníka,
určený na rekreáciu,
uvoľnený na prestavbu,
nespôsobilý na bývanie,
po kolaudácii,
v dedičskom alebo súdnom konaní,
z iných dôvodov,
c)
ubytovanie mimo bytu (druh ubytovania).
27.
Podlahová plocha bytu:
celková podlahová plocha bytu v m2,
podlahová plocha kuchyne v m2.
28.
Obytná plocha bytu:
podlahová plocha obytných miestností v m2.
29.
Počet obytných miestností v byte:
číselný údaj.
30.
Poloha bytu v dome:
a)
poloha bytu v dome
suterén alebo pivnica,
prízemie,
poschodie (číselný údaj),
b)
bezbariérový prístup k bytu
áno,
nie.
31.
Zásobovanie vodou:
vodovod v byte zo spoločného zdroja,
vodovod v byte z vlastného zdroja,
vodovod mimo bytu,
bez vodovodu.
32.
Teplá voda:
mimo bytu (kotolňa, tepláreň),
vlastné ústredné kúrenie,
elektrický bojler alebo prietokový ohrievač,
plynový bojler alebo prietokový ohrievač,
solárny ohrev,
iný zdroj,
bez teplej vody.
33.
Záchod:
v byte,
mimo bytu,
bez splachovacieho záchoda.
34.
Kúpeľňa:
v byte,
mimo bytu,
bez kúpeľne alebo sprchovacieho kúta.
35.
Typ kúrenia:
ústredné kúrenie diaľkové,
ústredné kúrenie lokálne,
etážové kúrenie,
samostatné vykurovacie teleso,
iný,
bez kúrenia.
36.
Zdroje energie používané na vykurovanie:
plyn,
elektrina,
solárna energia,
kvapalné palivo,
pevné palivo,
iný,
žiadny.
37.
Klimatizácia:
áno,
nie.
38.
Kuchyňa:
kuchyňa,
kuchynský kút,
spoločná kuchyňa,
bez kuchyne.
39.
Pripojenie na telefón a internet:
a)
pripojenie na pevnú telefónnu linku
áno,
nie,
b)
prístup na internet
áno,
nie.
40.
Vybavenosť domácnosti (mobilný telefón, osobný počítač, auto):
a)
mobilný telefón
áno,
nie,
b)
osobný počítač alebo notebook
áno,
nie,
c)
osobné auto
áno,
nie.
III.
ÚDAJE O DOMOCH
41.
Typ domu:
a)
rodinný dom
samostatný,
dvojdom,
radový,
b)
bytový dom,
c)
internát, študentský domov,
d)
cirkevná inštitúcia,
e)
domov sociálnych služieb,
f)
domov dôchodcov, penzión,
g)
ubytovacie zariadenie bez bytu,
h)
iný.
42.
Obývanosť domu:
a)
obývaný,
b)
neobývaný
z dôvodu zmeny vlastníka,
určený na rekreáciu,
uvoľnený na prestavbu,
nespôsobilý na bývanie,
po kolaudácii,
v dedičskom alebo súdnom konaní,
z iných dôvodov.
43.
Forma vlastníctva domu:
fyzická osoba,
štát,
obec,
iná právnická osoba,
cirkev,
zahraničný vlastník,
kombinácia vlastníkov,
iná.
44.
Obdobie výstavby:
pred rokom 1919,
1919 – 1945,
1946 – 1960,
1961 – 1970,
1971 – 1980,
1981 – 1990
1991 – 2000,
2001 – 2005,
2006 – 2009,
2010 a neskôr.
45.
Obdobie rekonštrukcie:
pred rokom 1980,
1980 – 1990,
1991 – 1995,
1996 – 2000,
2001 – 2005,
2006 – 2009,
2010 a neskôr,
bez rekonštrukcie.
46.
Počet podlaží v dome:
číselný údaj.
47.
Počet bytov v dome:
číselný údaj.
48.
Materiál nosnej konštrukcie domu:
tehly (tvárnice, tehlové bloky),
nepálené tehly,
stenové panely,
kameň a tehly,
kameň,
drevo,
iný.
49.
Typ vodovodnej prípojky:
a)
v dome
z verejnej siete,
vlastná,
b)
mimo domu
z verejnej siete,
vlastná,
c)
bez prípojky.
50.
Typ kanalizačného systému:
septik (žumpa),
prípojka na kanalizačnú sieť,
domáca čistička odpadových vôd,
bez kanalizácie a septika.
51.
Tepelná izolácia domu:
áno,
čiastočná,
nie.
52.
Plynová prípojka:
áno,
nie.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 438/2010 Z. z.
VZOR
ŠČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2011
1)
Čl. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).