428/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

428
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 2. novembra 2010,
ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Energetická účinnosť prenosu a distribúcie elektriny
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti
a)
prenosu elektriny je uvedený v prílohe č. 1,
b)
distribúcie elektriny je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Energetická náročnosť prepravy a distribúcie plynu, prepravy pohonných látok alebo ropy
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti
a)
prepravy a distribúcie plynu je uvedený v prílohách č. 3 a 4,
b)
prepravy pohonných látok alebo ropy je uvedený v prílohách č. 5 a 6.
§ 3
Energetická účinnosť rozvodu tepla
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla je uvedený v prílohe č. 7.
§ 4
Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov a prevádzky verejných kanalizácií
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti
a)
prevádzky verejných vodovodov je uvedený v prílohe č. 8,
b)
prevádzky verejných kanalizácií je uvedený v prílohe č. 9.
§ 5
Určená organizácia
Určenou organizáciou podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona je Slovenská inovačná a energetická agentúra.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.
Juraj Miškov v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti prenosu elektriny
Názov prevádzkovateľa prenosovej sústavy:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická účinnosť prenosu elektriny sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za prenosovú sústavu v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Straty
elektriny
pri prenose
Množstvo
prenesenej
elektriny
Energetická
účinnosť
prenosu
Komentár
MWh MWh %
         
V komentári prevádzkovateľ prenosovej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na celkovú energetickú účinnosť prenosu elektriny.
Spôsob výpočtu
Energetická účinnosť prenosu elektriny sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
Vzorec 01
kde
ηp – účinnosť prenosu elektriny vyjadrená v percentách,
Ep – množstvo prenesenej elektriny vyjadrené v megawatthodinách,
Es – straty elektriny pri prenose vyjadrené v megawatthodinách.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti distribúcie elektriny
Názov prevádzkovateľa distribučnej sústavy:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická účinnosť distribúcie elektriny sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za príslušnú distribučnú sústavu v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Množstvo
elektriny
na vstupe
do distribučnej sústavy
Straty
elektriny
pri distribúcii
Vlastná spotreba elektriny
pri distribúcii
Energetická
účinnosť
distribúcie
Komentár
MWh MWh MWh %
           
V komentári prevádzkovateľ distribučnej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť distribúcie elektriny.
Spôsob výpočtu
Energetická účinnosť distribúcie elektriny sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
Vzorec 02
kde
ηd – účinnosť distribúcie elektriny vyjadrená v percentách,
Es – straty elektriny pri distribúcii vyjadrené v megawatthodinách,
Evs – vlastná spotreba elektriny pri distribúcii vyjadrená v megawatthodinách,
Ev – množstvo elektriny na vstupe do distribučnej sústavy vyjadrené v megawatthodinách.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prepravy plynu
Názov prevádzkovateľa prepravnej siete:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť prepravy plynu sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za prepravnú sieť v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Množstvo energie spotrebovanej na prepravu plynu Množstvo
prepraveného plynu
Energetická náročnosť
prepravy plynu
Komentár
Spotreba
plynu
na prepravu plynu
a prevádzku prepravnej
siete
Spotreba
elektriny
na prepravu plynu
a prevádzku prepravnej
siete
SPOLU
MWh MWh MWh MWh MWh/MWh
             
V komentári prevádzkovateľ prepravnej siete uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy plynu.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť prepravy plynu sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
kde
εpp – energetická náročnosť prepravy plynu vyjadrená megawatthodinách na megawatthodinu,
Epp – množstvo energie spotrebovanej na prepravu plynu vyjadrené v megawatthodinách,
Mpp – množstvo prepraveného plynu vyjadrené v megawatthodinách.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti distribúcie plynu
Názov prevádzkovateľa distribučnej siete:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť distribúcie plynu sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za príslušnú distribučnú sieť v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Množstvo energie spotrebovanej na distribúciu plynu Množstvo distri-
buovaného plynu
Energetická náročnosť distribúcie plynu Komentár
Spotreba
plynu
na prevádzku regulačných staníc
Spotreba
elektriny
na prevádzku regulačných staníc
Ostatná
spotreba
elektriny
na prevádzku distribučnej
siete
SPOLU    
MWh MWh MWh MWh MWh MWh/MWh
               
V komentári prevádzkovateľ distribučnej sústavy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť distribúcie plynu.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť distribúcie plynu sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
Vzorec 04
kde
εdp – energetická náročnosť distribúcie plynu vyjadrená v megawatthodinách na megawatthodinu,
Edp – množstvo energie spotrebovanej na distribúciu plynu vyjadrené v megawatthodinách,
Mdp – množstvo distribuovaného plynu vyjadrené v megawatthodinách.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prepravy pohonných látok
Názov prevádzkovateľa potrubia na prepravu pohonných látok:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť prepravy pohonných látok sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Množstvo
spotrebovanej energie na prepravu
pohonných látok
Množstvo
prepravených
pohonných látok
Energetická
náročnosť prepravy pohonných látok
Komentár
MWh t MWh/t
         
V komentári prevádzkovateľ potrubia na prepravu pohonných látok uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy pohonných látok.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť prepravy pohonných látok sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
Vzorec 05
kde
εppl – energetická náročnosť prepravy pohonných látok vyjadrená v megawatthodinách na tonu,
Eppl – množstvo energie spotrebovanej na prepravu pohonných látok vyjadrené v megawatthodinách, ktoré sa vypočíta ako suma energie spotrebovanej na prevádzku potrubia na prepravu pohonných látok najmä zo spotreby energie na prevádzku prečerpávacích staníc a spotreby energie na prevádzku potrubia na prepravu pohonných látok,
Mppl – množstvo prepravených pohonných látok vyjadrené v tonách.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prepravy ropy
Názov prevádzkovateľa potrubia na prepravu ropy:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť prepravy ropy sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Množstvo
spotrebovanej
energie
na prepravu ropy
Množstvo
odovzdanej ropy
Energetická
náročnosť
prepravy ropy
Komentár
MWh t MWh/t
         
V komentári prevádzkovateľ potrubia na prepravu ropy uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prepravy ropy.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť prepravy ropy sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
Vzorec 06
kde
εpr – energetická náročnosť prepravy ropy vyjadrená v megawatthodinách na tonu,
Epr – množstvo energie spotrebovanej na prepravu ropy v megawatthodinách, ktorá sa vypočíta ako suma energie spotrebovanej na prevádzku potrubia na prepravu ropy najmä zo spotreby energie na prevádzku prečerpávacích staníc a spotreby energie na prevádzku potrubia na prepravu ropy,
Mor – množstvo ropy odovzdanej spracovateľom ropy alebo ďalším prepravcom ropy vyjadrené v tonách.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla
Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická účinnosť rozvodu tepla sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov pre hydraulicky prepojené potrubia rozvodu tepla napájané z jedného alebo viacerých zdrojov tepla v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Označenie
rozvodu tepla
Teplonosná
látka
Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla Energetická účinnosť
rozvodu tepla
Komentár
MWh MWh %
             
V komentári prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú účinnosť rozvodu tepla.
Spôsob výpočtu
Energetická účinnosť rozvodu tepla sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
Vzorec 07
kde
 ηrt – účinnosť rozvodu tepla vyjadrená v percentách,
Qvyst – množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla vyjadrené v megawatthodinách,
Qvst – množstvo tepla na vstupe do rozvodu tepla vyjadrené v megawatthodinách.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejných vodovodov
Názov prevádzkovateľa verejných vodovodov:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Spotreba
energie
na prevádzku
verejných
vodovodov
Množstvo
predanej vody
z verejných
vodovodov
Energetická
náročnosť
prevádzky
verejných
vodovodov
Komentár
MWh tis.m3 MWh/tis.m3
         
V komentári prevádzkovateľ verejných vodovodov uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prevádzky verejných vodovodov.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
Vzorec 08
kde
εvv – energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov vyjadrená v megawatthodinách na tisíc metrov kubických,
Evv – množstvo energie spotrebovanej na prevádzku verejných vodovodov v megawatthodinách, ktoré sa určí ako suma spotrebovanej energie najmä pri čerpaní vody z vrtov, pri prečerpávaní vody do vodojemov a ostatnej spotreby prevádzkových zariadení verejných vodovodov,
Mvv – množstvo predanej vody z verejných vodovodov vyjadrené v tisícoch metrov kubických.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 428/2010 Z. z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejných kanalizácií
Názov prevádzkovateľa verejných kanalizácií:
Adresa:
IČO:
Rozsah hodnotenia
Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov v rozsahu podľa tabuľky:
Rok Spotreba
energie
na prevádzku
verejných
kanalizácií
Množstvo
odkanalizovanej
vody
Energetická
náročnosť
prevádzky
verejných
kanalizácií
Komentár
MWh tis.m3 MWh/tis.m3
         
V komentári prevádzkovateľ verejných kanalizácií uvedie všetky relevantné prevádzkové okolnosti, ktoré v hodnotenom období vplývali na energetickú náročnosť prevádzky verejných kanalizácií.
Spôsob výpočtu
Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:
Vzorec 09
kde
εvv – energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií vyjadrená v megawatthodinách na tisíc metrov kubických,
Evk – množstvo spotrebovanej energie na prevádzku verejných kanalizácií vyjadrené v megawatthodinách, ktoré sa určí ako suma spotrebovanej energie najmä na prevádzku čistiarní odpadových vôd, pri prečerpávaní odkanalizovanej vody a ostatnej spotreby prevádzkových zariadení verejných kanalizácií,
Mov – množstvo odkanalizovanej vody verejnými kanalizáciami vyjadrené v tisícoch metroch kubických.