Predpis bol zrušený predpisom 21/2019 Z. z.

426/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 31.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

426
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2010,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
dlhom deficit finančných prostriedkov, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, vytvorených počas doterajšej prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny, vo výške dlhu vytvoreného ku dňu účinnosti zákona, ktorý tvorí rozdiel potrebných finančných prostriedkov na realizáciu záverečnej časti jadrových zariadení, na ktoré neboli odvedené finančné prostriedky v potrebnej výške počas ich prevádzky, a odvedených finančných prostriedkov na príslušné podúčty alebo analytické účty Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,
b)
efektívnou sadzbou odvodu na krytie dlhu za príslušný rok podiel požadovaného dlhu a predpokladaného množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy, koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave a množstva elektriny vyrobenej a dodanej výrobcom elektriny koncovým odberateľom elektriny bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy alebo spotrebovanej priamo koncovým odberateľom elektriny v mieste výroby elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá z prenosovej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, elektriny na krytie strát v sústave a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach.
§ 2
Odvod na krytie dlhu
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy odvedie na príjmový rozpočtový účet kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na krytie dlhu sumu, ktorá sa rovná súčinu efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok a množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave pripojenej do prenosovej sústavy a množstva elektriny dodanej výrobcom elektriny priamo pripojeným do prenosovej sústavy koncovým odberateľom elektriny bez použitia sústav okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá z prenosovej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach za príslušný mesiac. Koncoví odberatelia elektriny a prevádzkovatelia miestnej distribučnej sústavy pripojení do prenosovej sústavy postupujú pri uhrádzaní efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok a poskytovaní súvisiacich dát podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(2)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odvedie na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva na krytie dlhu sumu, ktorá sa rovná súčinu efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok a množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave pripojenej do regionálnej distribučnej sústavy a množstva elektriny dodanej výrobcom elektriny priamo pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy koncovým odberateľom elektriny bez použitia sústav okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá z regionálnej distribučnej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, elektriny na krytie strát v distribučnej sústave a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach za príslušný mesiac. Koncoví odberatelia elektriny a prevádzkovatelia miestnej distribučnej sústavy pripojení do regionálnej distribučnej sústavy postupujú pri uhrádzaní efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok a poskytovaní súvisiacich dát podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.
(3)
Ak je koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy, efektívnu sadzbu odvodu na krytie dlhu za príslušný rok uhradí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny.
(4)
Ak nie je koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy, efektívnu sadzbu odvodu na krytie dlhu za príslušný rok uhradí prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené na základe zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy.
(5)
Ak má koncový odberateľ elektriny s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, uhrádza efektívnu sadzbu odvodu na krytie dlhu za príslušný rok dodávateľovi elektriny. Predpísaný odvod efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok uhradí dodávateľ elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny.
(6)
Ak výrobca elektriny dodáva ním vyrobenú elektrinu koncovému odberateľovi elektriny bez použitia sústavy, uplatňuje voči nemu efektívnu sadzbu odvodu na krytie dlhu za príslušný rok, ktorú následne uhradí prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je výrobca pripojený.
(7)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy uhradí efektívnu sadzbu odvodu na krytie dlhu za príslušný rok prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená, za množstvo elektriny dodané v tejto miestnej distribučnej sústave priamo na základe zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny, ktorý pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy zabezpečuje dodávku elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny vrátane platby z uplatnenia efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok za elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a spotrebovanú v rámci ostatnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy, okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy, a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach.
(8)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá údaje potrebné na vyúčtovanie efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, vždy za príslušný mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podrobnosti o poskytovaní dát sú upravené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená.
(9)
Výrobca elektriny, ktorý elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny dodáva priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebúva v mieste výroby elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostanej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy, a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach, uhradí efektívnu sadzbu odvodu na krytie dlhu za príslušný rok prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je výrobca pripojený. Výrobca elektriny odovzdá údaje potrebné na vyúčtovanie efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podrobnosti o poskytovaní dát sú upravené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je výrobca elektriny pripojený.
(10)
Úhrada efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok sa neúčtuje za elektrinu na účely vývozu elektriny.
(11)
Maximálna ročná výška odvodu, ktorú koncový odberateľ elektriny uhrádza prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy podľa odseku 3 alebo odseku 5 alebo dodávateľovi elektriny podľa odseku 5, nemôže presiahnuť 2 000 000 eur za kalendárny rok.
(12)
Odvod podľa odseku 1 odvedie prevádzkovateľ prenosovej sústavy na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva vedeného podľa osobitného predpisu1) v Štátnej pokladnici mesačne, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci.
(13)
Odvod podľa odseku 2 odvedie prevádzkovateľ distribučnej sústavy na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva vedeného podľa osobitného predpisu1) v Štátnej pokladnici mesačne, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci.
(14)
Odvod sa použije na krytie
a)
nákladov súvisiacich s vyraďovaním jadrovej elektrárne A1 Jaslovské Bohunice z prevádzky vrátane nákladov na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania,
b)
časti nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice z prevádzky, ktorú tvorí rozdiel celkových nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a odvedených finančných prostriedkov na vyraďovanie jadrovej elektrárne do roku 1995 vrátane nákladov na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania,
c)
nákladov na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom z jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice.
§ 3
Efektívne sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok
Efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok bude každoročne 1. júla zvýšená o koeficient jadrovej inflácie za predchádzajúci rok, ustanovený Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
§ 4
Prechodné ustanovenie na rok 2011
Efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu na rok 2011 je 3,00 eura za megawatthodinu elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy, koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave a elektriny vyrobenej a dodanej výrobcom elektriny koncovým odberateľom elektriny bez použitia sústavy alebo spotrebovanej priamo výrobcom elektriny v mieste výroby okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, vlastnej spotreby výrobcu elektriny a elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach.
§ 5
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.
1)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.