426/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 31.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

426
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2010,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
dlhom deficit finančných prostriedkov, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, vytvorených počas doterajšej prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny, vo výške dlhu vytvoreného ku dňu účinnosti zákona, ktorý tvorí rozdiel potrebných finančných prostriedkov na realizáciu záverečnej časti jadrových zariadení, na ktoré neboli odvedené finančné prostriedky v potrebnej výške počas ich prevádzky, a odvedených finančných prostriedkov na príslušné podúčty alebo analytické účty jadrového fondu,
b)
efektívnou sadzbou odvodu na krytie dlhu za príslušný rok podiel požadovaného dlhu a predpokladaného množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom pripojeným do prenosovej sústavy, koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave a množstva elektriny vyrobenej a dodanej výrobcom elektriny koncovým odberateľom elektriny bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy alebo spotrebovanej priamo koncovým odberateľom elektriny v mieste výroby elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, vlastnej spotreby výrobcu elektriny a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach.
§ 2
Odvod na krytie dlhu
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy odvedie na účet Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „jadrový fond“) na krytie dlhu sumu, ktorá sa rovná súčinu efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok (ďalej len „efektívna sadzba“) a množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy a množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave pripojenej do prenosovej sústavy okrem vlastnej spotreby pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach za príslušný mesiac. Podrobnosti o úhrade efektívnej sadzby zo strany koncových odberateľov a prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy pripojených do prenosovej sústavy a s tým súvisiace podrobnosti o poskytovaní dát sú upravené prevádzkovateľom prenosovej sústavy v jeho prevádzkovom poriadku.
(2)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odvedie na účet jadrového fondu na krytie dlhu sumu, ktorá sa rovná súčinu efektívnej sadzby a množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy a množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave pripojenej do distribučnej sústavy okrem vlastnej spotreby pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach za príslušný mesiac. Podrobnosti o úhrade efektívnej sadzby zo strany koncových odberateľov a prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy pripojených do distribučnej sústavy a s tým súvisiace podrobnosti o poskytovaní dát sú upravené prevádzkovateľom distribučnej sústavy v jeho prevádzkovom poriadku.
(3)
Ak je koncový odberateľ pripojený do prenosovej sústavy, efektívnu sadzbu uhradí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny.
(4)
Ak nie je koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy, efektívnu sadzbu uhradí prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené na základe zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy.
(5)
Ak má koncový odberateľ elektriny s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, uhrádza efektívnu sadzbu dodávateľovi elektriny. Predpísaný odvod efektívnej sadzby uhradí dodávateľ elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny.
(6)
Ak výrobca elektriny dodáva ním vyrobenú elektrinu koncovému odberateľovi elektriny bez použitia sústavy, uplatňuje voči nemu efektívnu sadzbu, ktorú následne uhradí prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je výrobca pripojený.
(7)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy uhradí efektívnu sadzbu prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená, za množstvo elektriny dodané v tejto miestnej distribučnej sústave vrátane platby z uplatnenia efektívnej sadzby za elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a spotrebovanú v rámci ostatnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, vlastnej spotreby výrobcu elektriny a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach.
(8)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá údaje potrebné na vyúčtovanie efektívnej sadzby prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, vždy za príslušný mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podrobnosti o poskytovaní dát sú upravené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená.
(9)
Výrobca elektriny, ktorý elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny dodáva priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebúva pre vlastnú spotrebu v mieste zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, vlastnej spotreby výrobcu elektriny a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach, uhradí efektívnu sadzbu prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je výrobca pripojený. Výrobca elektriny odovzdá údaje potrebné na vyúčtovanie efektívnej sadzby prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podrobnosti o poskytovaní dát sú upravené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je výrobca elektriny pripojený.
(10)
Úhrada efektívnej sadzby sa neúčtuje za elektrinu na účely vývozu elektriny.
(11)
Odvod podľa odseku 1 odvedie prevádzkovateľ prenosovej sústavy na účet jadrového fondu vedeného podľa osobitného predpisu1) v Štátnej pokladnici mesačne, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci.
(12)
Odvod podľa odseku 2 odvedie prevádzkovateľ distribučnej sústavy na účet jadrového fondu vedeného podľa osobitného predpisu1) v Štátnej pokladnici mesačne, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci.
(13)
Odvod sa použije na krytie
a)
nákladov súvisiacich s vyraďovaním jadrovej elektrárne A1 Jaslovské Bohunice z prevádzky vrátane nákladov na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania,
b)
časti nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice z prevádzky, ktorú tvorí rozdiel celkových nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a odvedených finančných prostriedkov na vyraďovanie jadrovej elektrárne do roku 1995 vrátane nákladov na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania,
c)
nákladov na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom z jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice.
§ 3
Efektívne sadzby
Efektívna sadzba bude každoročne 1. júla zvýšená o koeficient jadrovej inflácie za predchádzajúci rok, ustanovený Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
§ 4
Prechodné ustanovenie na rok 2011
Efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu na rok 2011 je 3,00 eura za megawatthodinu elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy, koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave a elektriny vyrobenej a dodanej výrobcom elektriny koncovým odberateľom elektriny bez použitia sústavy alebo spotrebovanej priamo výrobcom elektriny v mieste výroby okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, vlastnej spotreby výrobcu elektriny a elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach.
§ 5
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.
1)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.