419/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

419
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 13. októbra 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Geografické oblasti zobrazované na mapách povodňového ohrozenia a na mapách povodňového rizika
(1)
Mapa povodňového ohrozenia a mapa povodňového rizika zobrazujú v rovnakej mierke a na rovnakom počte mapových listov identické geografické oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný jeho výskyt (ďalej len „územie s povodňovým rizikom“).
(2)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov preskúma možnosť vyhotovenia spoločnej mapy povodňového ohrozenia a spoločnej mapy povodňového rizika pre dve a viac území s povodňovým rizikom, ktoré nasledujú za sebou pri vodnom toku a jeho prítokoch, a ak je to možné, zabezpečí ich vyhotovenie.
§ 2
Odhad maximálneho prietoku povodne
(1)
Odhad maximálneho prietoku povodne na vyhotovenie, prehodnotenie a aktualizáciu mapy povodňového ohrozenia alebo vypracovanie návrhu na určenie rozsahu inundačného územia sa vyhotoví v profiloch vodných tokov, ktoré určí správca vodohospodársky významných vodných tokov.
(2)
Návrh metodiky odhadu maximálneho prietoku povodne s malou pravdepodobnosťou výskytu alebo povodne s výnimočne nebezpečným priebehom sa prerokuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, obvodným úradom životného prostredia alebo krajským úradom životného prostredia, ministerstvom, a ak je to potrebné, s ďalšími subjektmi.
(3)
Odhad maximálneho prietoku povodne sa zaradí do triedy spoľahlivosti podľa príslušnej slovenskej technickej normy.
(4)
Zmena vydaného odhadu maximálneho prietoku povodne sa oznamuje do desiatich pracovných dní správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, obvodnému úradu životného prostredia alebo krajskému úradu životného prostredia a ministerstvu.
(5)
Výdavky na vydanie odhadov maximálnych prietokov povodní sú súčasťou výdavkov na vyhotovenie, prehodnotenie alebo aktualizáciu mapy povodňového ohrozenia.
§ 3
Určenie priebehu maximálnej hladiny povodne
(1)
Priebeh maximálnej hladiny povodne vo vodných tokoch pretekajúcich územím s povodňovým rizikom sa určuje modelovaním prúdenia vody matematickým modelom alebo fyzikálnym modelom (ďalej len „model“). Na modelovanie prúdenia vody fyzikálnym modelom sa môže použiť iba hydraulický trojrozmerný model.
(2)
Pri modelovaní prúdenia vody sa na účely určenia priebehu maximálnej hladiny povodne predpokladá
a)
ustálené nerovnomerné prúdenie maximálneho prietoku povodne,
b)
úplné rozvinutie vegetácie na brehoch koryta vodného toku a povodňou zaplavenom území bez ohľadu na to, aký je prirodzený časový posun medzi vegetačným vývojom rôznych spoločenstiev rastlín a drevín.
(3)
Hydraulické účinky stavieb, objektov a zariadení, ktoré ovplyvňujú prúdenie vody vo vodnom toku a v povodňou zaplavenom území, sú v modeli zohľadnené podľa konkrétnych podmienok, praktických skúseností a poznatkov o priebehu povodní v minulosti.
(4)
Ochranná hrádza a protipovodňová línia (ďalej len „ochranná líniová stavba“) sa v modeli pri maximálnom prietoku povodne
a)
menšom alebo rovnom ako návrhový prietok, ktorý bol použitý v projektovej dokumentácii stavby, zobrazuje podľa skutočného stavu, pričom je ukončená fiktívnou zvislicou vedenou smerom hore od koruny; prelievanie ochrannej líniovej stavby vodou sa nemodeluje,
b)
väčšom ako návrhový prietok, ktorý bol použitý v projektovej dokumentácii stavby,
1.
odstráni z modelu a záplavová čiara sa konštruuje ako priesečnica modelovanej hladiny vody s terénom na chránenom území alebo
2.
zobrazuje postupom odsúhlaseným správcom vodohospodársky významných vodných tokov na určenie rozsahu povodňou zaplaveného územia pri príslušnom úseku vodného toku.
(5)
Na spresnenie určenia priebehu maximálnej hladiny povodne sa modelom preskúmajú účinky ľadových zátarás a prekážok z predmetov, ktoré sa zachytili v koryte vodného toku, na stavbách, objektoch a zariadeniach vo vodnom toku križujúcich vodný tok a na území zaplavenom povodňou.
(6)
Priebehy maximálnych hladín povodní, ktoré sú použité na určenie rozsahu povodňou zaplaveného územia zobrazeného na mape povodňového ohrozenia, sa spracujú graficky vo forme pozdĺžneho profilu vodného toku, číselne v tabuľke, a ak je to potrebné, ďalším vhodným spôsobom.
(7)
Z výsledkov modelovania prúdenia vody sa pre každú povodeň zobrazenú na mape povodňového ohrozenia zaznamenajú hĺbky vody v koryte a na povodňou zaplavenom území v jednotlivých úsekoch priečnych profilov alebo v pôdoryse určených zvisliciach. V časti priečneho profilu alebo v pôdoryse určenej zvislici, v ktorej je zaznamenaná hĺbka vody, sa súčasne určí a zaznamená priemerná rýchlosť prúdenia vody alebo veľkosť a smer priemernej zvislicovej rýchlosti.
§ 4
Priestorové údaje
(1)
Súbory priestorových údajov1) mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika sa vedú v informačnom systéme správcu vodohospodársky významných vodných tokov.
(2)
Mapa povodňového ohrozenia a mapa povodňového rizika sa vyhotovuje a aktualizuje spravidla v záväzných geodetických systémoch, ktorými sú súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej S-JTSK a Baltský výškový systém po vyrovnaní Bpv.2)
(3)
Súbor priestorových údajov použitý na vyhotovenie mapy povodňového ohrozenia obsahuje objekty a ich popisné atribúty potrebné na určenie priebehu maximálnej hladiny povodne a rozsahu záplavy územia pri vodnom toku, ktorými sú najmä brehové čiary, ochranné líniové stavby, cestné komunikácie, železničné komunikácie a morfologicky významné terénne útvary.
(4)
Doplňujúce geodetické údaje na zostavenie modelu, ktoré vyhotovuje fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu,3) sú najmä údaje
a)
o tvare koryta vodného toku, ktoré sú v priestore spravidla určené aj s pobrežnými pozemkami,4)
b)
o polohe a rozmeroch stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu ovplyvňovať prúdenie vody počas povodne
1.
v koryte vodného toku, najmä hatí, stupňov, prehrádzok, sklzov a sústreďovacích stavieb,
2.
v zakrytých úsekoch koryta vodného toku,
3.
križovaním vodného toku a povodňou zaplaveného územia, najmä mostov, mostíkov, lávok, priepustí a nadzemných úsekov potrubných líniových vedení,
4.
na povodňou zaplavených územiach.
(5)
Doplňujúce geodetické údaje podľa odseku 4 sú výsledkom vybraných geodetických a kartografických činností,5) ktoré podliehajú autorizačnému overeniu podľa osobitného predpisu.6)
(6)
Priestorové údaje záplavových čiar povodní sú vedené v záväzných geodetických systémoch podľa odseku 2 súradnicami bodov, ktoré charakterizujú ich priebeh, s parametrami vhodnými
a)
na zobrazovanie na iných mapách s veľkou mierkou a na tematických mapách,
b)
na vytýčenie priamo v teréne.
§ 5
Mapa povodňového ohrozenia a mapa povodňového rizika
(1)
Mapa povodňového ohrozenia a mapa povodňového rizika sa vyhotovujú a aktualizujú v digitálnej forme a v analógovej forme s technickými náležitosťami stanovenými správcom vodohospodársky významných vodných tokov.
(2)
Rozmnoženiny mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika sa poskytujú orgánom podľa § 6 ods. 9 a § 7 ods. 5 zákona v analógovej forme a verejnosti sa sprístupňujú prostredníctvom internetu.
(3)
Súčasťou obsahu mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika je zobrazenie pôdorysu koryta s brehovými čiarami a staničením vodného toku, ochranných líniových stavieb s ich staničením a vodných plôch.
(4)
Mapa povodňového ohrozenia obsahuje vizualizáciu rozsahu
a)
povodní, ktoré sú spoločne zobrazené záplavovými čiarami,
b)
každej povodne samostatne so zobrazením záplavovej čiary spolu s prvkami podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona, a ak je to potrebné, podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona.
(5)
Mapa povodňového rizika obsahuje vizualizáciu rozsahu povodní podľa odseku 4 písmeno a) a podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i) zákona.
§ 6
Mapa povodňového ohrozenia územia pri štátnej hranici
Na vyhotovenie mapy povodňového ohrozenia územia pri štátnej hranici sa v komisii pre hraničné vody zosúladia so susedným štátom
a)
odhady maximálnych prietokov povodní podľa § 6 ods. 2 zákona pre profily v hraničných úsekoch vodných tokov pretínajúce štátnu hranicu alebo ležiace v jej blízkosti,
b)
priebehy maximálnych hladín povodní v hraničných úsekoch vodných tokov.
§ 7
Prehodnotenie a aktualizácia mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika
(1)
Pri prehodnotení mapy povodňového ohrozenia sa preskúmajú
a)
zmeny podmienok prúdenia vody počas povodní v koryte vodného toku a na záplavovom území, ktoré nastali v období po vyhotovení predchádzajúcej mapy povodňového ohrozenia,
b)
odhady veľkosti maximálnych prietokov povodní podľa § 6 ods. 2 zákona.
(2)
Mapa povodňového ohrozenia sa aktualizuje v termínoch podľa § 6 ods. 8 zákona, keď
a)
zmeny podľa odseku 1 ovplyvnili priebeh maximálnej hladiny aspoň jednej povodne podľa § 6 ods. 2 zákona,
b)
správca vodohospodársky významných vodných tokov nadobudne práva na použitie súboru priestorových údajov na vyhotovenie mapy povodňového ohrozenia s vyššou presnosťou určenia výšok v porovnaní s priestorovými údajmi, ktoré sa použili na vyhotovenie aktuálnej mapy povodňového ohrozenia.
(3)
Mapa povodňového rizika sa aktualizuje súčasne s aktualizáciou mapy povodňového ohrozenia, ak sa pri jej prehodnotení zistili zmeny v obsahu podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i) zákona.
§ 8
Navrhovanie a zobrazovanie rozsahu inundačného územia na mapách
(1)
Návrh na určenie rozsahu inundačného územia podľa § 20 ods. 3 zákona sa predkladá
a)
po vyhotovení alebo aktualizácii mapy povodňového ohrozenia,
b)
z vlastného podnetu správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo z podnetu správcu drobného vodného toku, ak je určenie rozsahu inundačného územia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami alebo na plnenie úloh pri správe vodných tokov podľa osobitného predpisu,7)
c)
z podnetu obce, stavebného úradu, stavebníka alebo inej právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo fyzickej osoby,
d)
pri vyhotovovaní, zmenách alebo dopĺňaní územnoplánovacej dokumentácie regiónu, obce alebo zóny, ak sa v návrhu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia predpokladá výstavba objektov alebo vykonávanie činností podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona pri neohrádzovanom vodnom toku alebo pri ohrádzovanom vodnom toku, ktorého ochranná líniová stavba je navrhnutá na prietok menší, ako je aktuálny odhad maximálneho prietoku povodne podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona.
(2)
Pri vypracúvaní návrhu na určenie rozsahu inundačného územia sa vychádza z územného plánu. Ak nie je spracovaný územný plán, vychádza sa zo skutočného funkčného využívania územia v čase vyhotovovania návrhu na určenie rozsahu inundačného územia.
(3)
Vonkajšia hranica inundačného územia sa navrhuje za trasou ochrannej líniovej stavby, ak je návrhový prietok pre ochrannú líniovú stavbu menší ako maximálny prietok povodne, ktorá sa môže opakovať priemerne
a)
raz za 100 rokov a za ochrannou líniovou stavbou existuje alebo sa plánuje súvislá zástavba, priemyselné areály alebo poľnohospodárske areály,
b)
raz za 50 rokov a za ochrannou líniovou stavbou existuje alebo sa plánuje rozptýlená bytová zástavba, priemyselná zástavba alebo súvislá chatová zástavba.
(4)
Návrh na určenie rozsahu inundačného územia sa predkladá vo dvoch vyhotoveniach a obsahuje
a)
názvy obcí alebo názvy katastrálnych území obcí, cez ktoré prebieha navrhnutá vonkajšia hranica inundačného územia,
b)
názov vodného toku alebo vodných tokov, číslo hydrologického poradia a identifikačné číslo,
c)
technickú správu, v ktorej je uvedený opis a odôvodnenie návrhu priebehu vonkajšej hranice inundačného územia spolu so vzdialenosťami jej jednotlivých úsekov od koryta vodného toku a opis funkčného využívania územia medzi navrhnutou vonkajšou hranicou inundačného územia a korytom vodného toku; v technickej správe sa osobitne odôvodní návrh priebehu vonkajšej hranice inundačného územia podľa odsekov 2 a 3,
d)
odhady maximálnych prietokov povodní, ktoré sa použili pri určení záplavových čiar ohraničujúcich navrhnutý rozsah inundačného územia,
e)
rozmnoženinu mapy inundačného územia vo vhodnej mierke, ktorá je spravidla vyhotovená na podklade ortofotosnímky územia; na mape inundačného územia je zobrazený priebeh úsekov záplavových čiar, ktoré ohraničujú navrhnutý rozsah inundačného územia,
f)
dátový nosič, na ktorom sú zapísané súradnice navrhnutej vonkajšej hranice inundačného územia v záväzných geodetických systémoch podľa § 4 ods. 2 a s parametrami podľa § 4 ods. 6.
(5)
Všeobecne záväzná vyhláška obvodného úradu životného prostredia alebo všeobecne záväzné nariadenie obce o určení rozsahu inundačného územia8) a návrh na určenie rozsahu inundačného územia sa predkladá stavebnému úradu.
(6)
Zoznam obcí, v ktorých katastrálnych územiach sa určili inundačné územia, je zostavený podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky a verejnosti sa sprístupňuje na internetových stránkach ministerstva a správcu vodohospodársky významných vodných tokov. Súčasťou zoznamu sú informácie o miestach, kde sa verejnosť môže oboznámiť s mapami určených inundačných území.
(7)
Výdavky na vypracovanie a predloženie návrhu na určenie rozsahu inundačného územia podľa odseku 1 písm. b) až d) sú výdavky najmä
a)
na vydanie odhadu maximálneho prietoku povodní so strednou pravdepodobnosťou výskytu a povodní s veľkou pravdepodobnosťou výskytu,
b)
na nadobudnutie práva na použitie súboru priestorových údajov o území na vyhotovenie mapy inundačného územia,
c)
na zabezpečenie doplňujúcich geodetických údajov na zostavenie modelu,
d)
na určenie priebehov maximálnych hladín povodní vo vodných tokoch pri navrhovanom inundačnom území,
e)
na vypracovanie návrhu na určenie rozsahu inundačného územia vrátane výdavkov na zobrazenie rozsahu inundačného územia na mape.
(8)
Výdavky na vypracovanie a predloženie návrhu inundačného územia
a)
podľa odseku 1 písm. b) a c) hradí ten, kto podal podnet,
b)
podľa odseku 1 písm. d) hradí obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie.
(9)
Ak obvodný úrad životného prostredia alebo obec upraví vonkajšiu hranicu inundačného územia inak, ako navrhol správca vodohospodársky významných vodných tokov, uhradí správcovi vodohospodársky významných vodných tokov výdavky spojené s prepracovaním návrhu na určenie rozsahu inundačného územia.
§ 9
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2010.
v. z. József Nagy v. r.
Príloha k vyhláške č. 419/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES z 20. novembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (Ú. v. EÚ L 288, 6. 11. 2007).
1)
§ 2 písm. c) zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
2)
§ 2 ods. 1 písm. b) a c) vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
4)
§ 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
7)
§ 48 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.