418/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2010
o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 81 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti
a)
o zisťovaní výskytu, monitorovaní a hodnotení množstva, kvality a režimu povrchových vôd a podzemných vôd,
b)
o bilancovaní množstva povrchových vôd a podzemných vôd,
c)
o vedení evidencie o vodách,
d)
o spôsobe a rozsahu oznamovania údajov o odberoch povrchových vôd, podzemných vôd a osobitných vôd a o vypúšťaní odpadových vôd.
Zisťovanie výskytu povrchových vôd a podzemných vôd, monitorovanie a hodnotenie ich množstva, kvality a režimu
§ 2
Identifikácia útvaru povrchovej vody
(1)
Identifikáciou útvaru povrchovej vody je vymedzenie samostatnej a významnej časti povrchovej vody. Postup a kritériá vymedzenia útvarov povrchovej vody sú uvedené v prílohe č. 1. Zoznam útvarov povrchovej vody je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Útvary povrchovej vody sa zaraďujú do kategórie
a)
rieky,
b)
rieky so zmenenou kategóriou, najmä vodné nádrže a zdrže,
c)
jazerá.
(3)
Rieka so zmenenou kategóriou je útvar vnútrozemskej povrchovej vody občas tečúcej alebo útvar vnútrozemskej povrchovej vody stojatej, ktorý vznikol takým zásahom ľudskej činnosti, ktorým sa zmenila tečúca voda na stojatú vodu alebo na občas tečúcu vodu.
(4)
Vodné útvary sa členia na
a)
prirodzené útvary povrchovej vody,
b)
výrazne zmenené vodné útvary,
c)
umelé vodné útvary.
(5)
Postup vymedzenia výrazne zmenených vodných útvarov a umelých vodných útvarov je uvedený v prílohe č. 3.
(6)
Útvary povrchovej vody sa určia ako umelý vodný útvar alebo výrazne zmenený vodný útvar, ak
a)
zmeny hydromorfologických charakteristík tohto útvaru potrebné na dosiahnutie dobrého ekologického stavu by mali výrazné negatívne účinky na
1.
životné prostredie v širšom okolí,
2.
plavbu vrátane prístavných zariadení alebo na rekreáciu,
3.
splnenie účelov, na ktoré sa voda akumuluje, najmä na zásobovanie pitnou vodou, na výrobu energie a na zavlažovanie,
4.
úpravu vodných pomerov,
5.
protipovodňovú ochranu,
6.
odvodňovanie pôdy,
7.
iné činnosti dôležité pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti,
b)
prínosy z využívania vôd, zabezpečené umelými alebo zmenenými charakteristikami vodného útvaru, nemožno v dostatočnej miere dosiahnuť z dôvodov technickej uskutočniteľnosti alebo neúmerných nákladov inými prostriedkami, ktoré sú významne lepšie z hľadiska životného prostredia, napríklad presunom užívania vôd na iný vodný útvar, náhradou vodnej elektrárne za inú alternatívnu možnosť alebo náhradou vodnej dopravy za železničnú dopravu alebo cestnú dopravu.
§ 3
Identifikácia útvaru podzemnej vody
(1)
Identifikáciou útvaru podzemnej vody je vymedzenie objemu podzemnej vody v hydrogeologickom kolektore, ktorý umožní jeho ohraničenie. Súčasťou identifikácie útvaru podzemnej vody je popis stavu so zhodnotením dosiahnutia environmentálnych cieľov. Hodnotenie vplyvov a dôsledkov ľudskej činnosti na útvary podzemnej vody a na určenie rizika nesplnenia environmentálnych cieľov sa vykonáva analýzou ich stavu.
(2)
Ak ide o útvary podzemnej vody, ktoré sa identifikujú ako rizikové, vykonáva sa ďalšie hodnotenie, ktorým sa presnejšie vyhodnotí význam príslušného rizika a určia sa opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cieľov. Toto hodnotenie obsahuje aj analýzy stavu útvarov podzemnej vody a informácie o vplyve ľudskej činnosti, ktorý spôsobuje začlenenie útvaru podzemnej vody medzi rizikové.
(3)
Kritériá vymedzenia a charakterizácie útvarov podzemnej vody sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Monitorovanie vôd
(1)
Monitorovanie vôd sa vykonáva v monitorovacích miestach podľa programov monitorovania vôd.
(2)
Základné údaje o množstve, režime, kvalite a o stave povrchových vôd sú najmä
a)
úroveň hladiny povrchovej vody,
b)
prietok alebo objem povrchovej vody,
c)
chemické a fyzikálno-chemické ukazovatele,
d)
biologické prvky kvality a mikrobiologické ukazovatele povrchových vôd,
e)
chemické a fyzikálno-chemické prvky kvality,
f)
hydromorfologické prvky kvality.
(3)
Základné údaje o množstve, kvalite a o režime podzemných vôd sú najmä
a)
výdatnosť prameňa podzemnej vody,
b)
úroveň hladiny podzemnej vody,
c)
tlak na záhlaví vrtu pri artézskej vode,
d)
tepelno-energetický potenciál pri geotermálnej vode,
e)
prírodné a využiteľné množstvo podzemnej vody,
f)
fyzikálne, chemické a mikrobiologické vlastnosti podzemnej vody.
(4)
Faktory ovplyvňujúce základné údaje podľa odsekov 2 a 3, ktoré sú súčasťou hodnotenia množstva, kvality, režimu a stavu povrchovej vody a podzemnej vody, sú najmä
a)
fyzicko-geografické podmienky povodí,
b)
množstvo a kvalita atmosférických zrážok a snehovej pokrývky,
c)
teplota vzduchu,
d)
výpar z vodnej hladiny,
e)
kolísanie hladiny v prirodzených stojatých povrchových sústredeniach vody a zmeny objemov vody v nich,
f)
interakcia povrchovej vody a podzemnej vody,
g)
množstvo a kvalita odobratej povrchovej vody a podzemnej vody,
h)
množstvo a kvalita odpadovej vody a osobitnej vody vypúšťanej do povrchovej vody a do podzemnej vody,
i)
kolísanie hladiny v umelých stojatých povrchových sústredeniach vody a zmeny objemov vody v nich,
j)
zmeny prítokov a odtokov, zadržanie vody, prevod vody alebo presmerovanie časti prietoku vody vodného toku,
k)
iné vplyvy, ako sú uvedené v písmenách g) a j), ktoré menia hydrologický režim,
l)
výpar z pôdy a z rastlinstva,
m)
hydrogeologické pomery a hydraulické vlastnosti hydrogeologického kolektora podzemnej vody,
n)
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami,
o)
plošné znečistenie.
(5)
Faktory, ktoré sú súčasťou hodnotenia vplyvov na kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, sú najmä údaje o
a)
využívaní vôd a o režime ich využívania,
b)
čistení odpadových vôd, znečistení a o režime vypúšťaných odpadových vôd z bodových zdrojov znečistenia,
c)
produkcii kalov, ich zložení a o ich zneškodňovaní,
d)
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,
e)
látkach používaných v poľnohospodárstve,
f)
množstve a kvalite sedimentov,
g)
difúznych vplyvoch a o erózii,
h)
ďalších informáciách z bodových zdrojov a z difúznych zdrojov znečistenia,
i)
identifikácii zdroja látky, ktorá spôsobuje nedosiahnutie environmentálnych cieľov.
§ 5
Program monitorovania vôd
(1)
Programy monitorovania vôd sa vypracúvajú samostatne pre každú oblasť povodia v členení osobitne pre
a)
povrchové vody,
b)
podzemné vody,
c)
chránené územia.
(2)
Programy monitorovania vôd sa vypracúvajú v súlade s Vodným plánom Slovenska najmenej raz za šesť rokov.
(3)
Programy monitorovania vôd obsahujú najmä
a)
ciele a účely monitorovania vôd,
b)
monitorovacie miesta,
c)
rozsahy a frekvencie ukazovateľov,
d)
spôsob odovzdávania a uchovávania výsledkov,
e)
údaje o subjektoch zodpovedných za realizáciu jednotlivých častí programu monitorovania vôd,
f)
systémy zabezpečenia kvality,
g)
finančné náklady.
§ 6
Monitorovanie povrchových vôd
(1)
Monitorovanie povrchových vôd sa člení na
a)
základné monitorovanie,
b)
prevádzkové monitorovanie,
c)
prieskumné monitorovanie,
d)
monitorovanie chránených území.
(2)
Základné monitorovanie sa vykonáva základnými monitorovacími sieťami. Základným monitorovaním sa získavajú informácie najmä na
a)
hodnotenie režimu, množstva, kvality povrchových vôd a stavu útvarov povrchových vôd,
b)
doplnenie a potvrdenie platnosti postupu hodnotenia dosahov ľudskej činnosti na povrchové vody,
c)
získavanie podkladov pre návrhy budúcich monitorovacích programov,
d)
hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok a na hodnotenie dlhodobých zmien spôsobených ľudskou činnosťou.
(3)
Základnú monitorovaciu sieť tvoria reprezentatívne monitorovacie miesta útvarov povrchovej vody,
a)
kde je veľkosť prietoku významná pre dané správne územie povodia ako celku, vrátane miest na vodných tokoch, kde plocha povodia je väčšia ako 2 500 km2,
b)
kde je množstvo vody významné pre dané správne územie povodia ako celku, vrátane jazier a vodných nádrží,
c)
kde útvary povrchovej vody presahujú hranice členských štátov Európskej únie,
d)
potrebné na odhad zaťaženia znečistením prenášaným cez hranice susediacich štátov.
(4)
Základné monitorovanie sa vykonáva v priebehu jedného roka pre každé obdobie, na ktoré sa vzťahuje Vodný plán Slovenska. Ak sa monitorovaním preukáže, že daný útvar povrchovej vody dosiahol dobrý stav s najvyššou mierou spoľahlivosti hodnotenia, základné monitorovanie sa uskutoční raz za obdobie trvania najviac troch Vodných plánov Slovenska.
(5)
Základným monitorovaním sa sledujú ukazovatele povrchovej vody. Ukazovatele monitorovania stavu útvarov povrchovej vody sú uvedené v prílohe č. 5.
(6)
Prevádzkové monitorovanie sa vykonáva účelovými monitorovacími sieťami. Prevádzkovým monitorovaním sa najmä
a)
zisťuje a overuje stav tých útvarov povrchovej vody, ktoré boli identifikované ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia environmentálnych cieľov,
b)
sledujú a vyhodnocujú zmeny stavu útvarov povrchovej vody, ktoré vyplynú z realizácie programov opatrení,
c)
sleduje množstvo a kvalita povrchovej vody a ich ovplyvňovanie pri nakladaní s vodami podľa § 17 ods. 1 písm. d) zákona,
d)
sleduje množstvo a kvalita povrchovej vody na hydrologickú bilanciu a vodohospodársku bilanciu,
e)
sleduje množstvo a kvalita povrchovej vody na zabezpečenie výkonu činností správy vodných tokov a vodohospodárskeho manažmentu povodí.
(7)
Prevádzkové monitorovanie možno na základe informácií získaných z hodnotenia vplyvov a dosahov ľudskej činnosti na stav útvarov povrchových vôd alebo na základe informácií získaných podľa odseku 6 písm. a) upraviť aj v priebehu platnosti Vodného plánu Slovenska, najmä aby sa umožnilo zníženie frekvencie monitorovania v prípade, ak sa zistí, že dosah ľudskej činnosti nie je významný, alebo ak sa odstránil príslušný vplyv.
(8)
Prevádzkové monitorovanie sa vykonáva v monitorovacích miestach útvarov povrchovej vody,
a)
pri ktorých existuje riziko nedosiahnutia environmentálnych cieľov určených pre útvary povrchovej vody podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona, na základe hodnotenia dôsledku vplyvov ľudskej činnosti na stav vody alebo na základe monitorovania,
b)
do ktorých sa vypúšťajú znečisťujúce látky uvedené v zozname prioritných látok podľa prílohy č. 1 Zoznamu III zákona alebo v ktorých boli tieto látky identifikované,
c)
ohrozených vplyvmi významných bodových zdrojov a plošných zdrojov znečistenia tak, aby bolo možné vyhodnotiť ich vplyv a dôsledky,
d)
ohrozených významnými hydromorfologickými zmenami tak, aby sa vyhodnotil ich vplyv a dôsledok na daný útvar povrchovej vody,
e)
určených ako vodné útvary vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb,
f)
určených na závlahy,
g)
určených na odbery vody pre pitnú vodu,
h)
potrebných na hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok a zmien spôsobených ľudskou činnosťou,
i)
potrebných na hydrologickú bilanciu a vodohospodársku bilanciu.
(9)
Prevádzkovým monitorovaním sa sledujú prietoky, objemy, úroveň hladiny vody, fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické ukazovatele na hodnotenie množstva, kvality, režimu a stavu alebo potenciálu povrchovej vody, na spracovanie hydrologickej bilancie a vodohospodárskej bilancie a hodnotenia podľa účelu použitia vody a na hodnotenie ukazovateľov najcitlivejších na vplyvy, ktorým sú daný útvar alebo útvary povrchovej vody vystavené.
(10)
Na vyhodnotenie dôsledkov, ktorým sú daný útvar alebo útvary povrchovej vody vystavené, sa monitorujú
a)
ukazovatele indikatívne pre prvok alebo prvky biologickej kvality, ktoré sú najcitlivejšie na vplyvy, ktorým sú útvary povrchovej vody vystavené,
b)
vypúšťané prioritné látky,
c)
iné znečisťujúce látky vypúšťané vo významných množstvách,
d)
indikatívne parametre pre hydromorfologický prvok, ktorý je najcitlivejší na identifikovaný vplyv.
(11)
Prieskumné monitorovanie sa vykonáva účelovými monitorovacími sieťami. Prieskumným monitorovaním sa zisťuje najmä
a)
neznáma príčina zhoršenia ukazovateľov sledovaných vo vodnom prostredí,
b)
príčina nedosiahnutia environmentálnych cieľov útvaru povrchovej vody alebo útvarov povrchovej vody, ak základné monitorovanie preukáže, že environmentálne ciele určené pre útvar povrchovej vody sa pravdepodobne nedosiahnu a prevádzkové monitorovanie sa nezačalo,
c)
rozsah a dôsledky mimoriadneho zhoršenia kvality povrchovej vody alebo mimoriadneho ohrozenia kvality povrchovej vody.
(12)
Priekumné monitorovanie poskytuje informácie na vypracovanie programu opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov a opatrení potrebných na nápravu účinkov mimoriadneho zhoršenia kvality povrchovej vody.
(13)
Prieskumné monitorovanie povrchovej vody sa vykonáva najmä na
a)
zistenie rozsahu a dôsledkov mimoriadneho zhoršenia vody,
b)
posúdenie mimoriadneho ohrozenia kvality vody.
(14)
Prieskumné monitorovanie povrchovej vody sa vykonáva
a)
v miestach, kde nie sú známe príčiny presiahnutí meraných ukazovateľov alebo mimoriadnych javov,
b)
v miestach, kde základné monitorovanie indikuje, že sa environmentálne ciele určené pre daný útvar povrchovej vody pravdepodobne nedosiahnu, a kde doteraz nebolo zavedené prevádzkové monitorovanie s cieľom zistiť príčiny, pre ktoré je dosiahnutie environmentálnych cieľov daného útvaru alebo útvarov povrchovej vody ohrozené.
(15)
Prieskumným monitorovaním sa sledujú vybrané prvky kvality a ďalšie ukazovatele na zistenie a posúdenie príčin, rozsahu a dôsledkov mimoriadnych zmien stavu útvarov povrchovej vody a útvarov povrchovej vody, pre ktoré nie sú známe príčiny zhoršenia stavu.
(16)
Prieskumné monitorovanie možno realizovať v súlade s požiadavkami na prevádzkové monitorovanie, ak sa prevádzkové monitorovanie nezačalo a ak je potrebné prešetriť príčiny pravdepodobného neplnenia environmentálnych cieľov v danom útvare povrchovej vody.
(17)
Monitorovaním chránených území sa monitorujú
b)
útvary povrchovej vody tvoriace chránené oblasti stanovíšť a výskytu rastlinných druhov a živočíšnych druhov priamo závislých od vody.
(18)
Monitorovanie povrchovej vody v mieste jej odberu pre pitnú vodu, ktoré je súčasťou monitorovania chránených oblastí, sa vykonáva v miestach povrchovej vody, ktoré poskytujú v priemere viac ako 100 m3 vody za deň.
(19)
Monitorovanie povrchovej vody v mieste jej odberu pre pitnú vodu sa dopĺňa tak, aby sa získali spoľahlivé informácie o plnení požiadaviek určených pre vodárenské zdroje z povrchových zdrojov podľa § 7 zákona a podľa osobitného predpisu.1) V týchto útvaroch povrchovej vody sa monitorujú aj prioritné látky a ostatné látky vypúšťané vo významných množstvách, ktoré by mohli ovplyvniť stav útvaru povrchovej vody, ktorých prítomnosť v pitnej vode je limitovaná podľa osobitného predpisu.1)
(20)
Monitorovanie útvarov povrchovej vody v chránených územiach, na stanovištiach výskytu rastlinných druhov a živočíšnych druhov priamo závislých od vody sa zaradí do programu prevádzkového monitorovania v miestach, kde sa tieto útvary povrchovej vody na základe hodnotenia dôsledkov vplyvov ľudskej činnosti a základného monitorovania označia ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia environmentálnych cieľov. Týmto monitorovaním sa zisťujú údaje, ktoré umožnia hodnotiť veľkosť a dôsledky všetkých relevantných vplyvov na príslušné útvary povrchovej vody, a v miestach, kde je to potrebné, aj na vyhodnotenie zmien stavu týchto útvarov povrchovej vody spôsobených realizáciou programov opatrení podľa § 15 zákona.
(21)
Ako súčasť monitorovania chránených území sa vykonáva aj monitorovanie útvarov povrchovej vody, ktoré boli na základe hodnotenia dôsledkov ľudskej činnosti a základného monitorovania povrchovej vody identifikované ako ohrozené z hľadiska nedosiahnutia environmentálnych cieľov. Monitorovanie útvarov povrchovej vody sa uskutoční na vyhodnotenie veľkosti a dôsledku všetkých relevantných významných vplyvov na útvary povrchovej vody, a ak je to potrebné, aj na vyhodnotenie zmien stavu útvarov povrchovej vody vyplývajúcich z plánov manažmentu oblasti povodí.
(22)
Zásady výberu reprezentatívnych odberových miest pre monitorovanie povrchových vôd sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 7
Frekvencia monitorovania ukazovateľov na hodnotenie výskytu, množstva, kvality, režimu a stavu povrchových vôd
(1)
Frekvencia monitorovania ukazovateľov na hodnotenie množstva, kvality, režimu a stavu povrchových vôd je súčasťou schváleného programu monitorovania vôd.
(2)
Frekvencie monitorovania sa navrhujú tak, aby sa dosiahol prijateľný stupeň spoľahlivosti a presnosti. Minimálna frekvencia monitorovania prvkov kvality pre hodnotenia stavu a kvality povrchových vôd je uvedená v prílohe č. 7.
(3)
Určenie spoľahlivosti hodnotenia ekologického a chemického stavu a ekologického potenciálu útvarov povrchových vôd sú uvedené v prílohe č. 8.
(4)
Frekvencia základného monitorovania a prevádzkového monitorovania zohľadňuje premenlivosť ukazovateľov, ktorá vyplýva z prírodných podmienok a z vplyvu ľudskej činnosti. Obdobie monitorovania sa vyberie tak, aby sa zachytili zmeny v príslušnom útvare povrchovej vody spôsobené ľudskou činnosťou. Na dosiahnutie tohto cieľa možno v prípade potreby vykonať aj doplnkové monitorovanie v priebehu rôznych období toho istého roka.
(5)
Monitorovanie miest odberu na úpravu pitnej vody z útvarov povrchovej vody sa vykonáva pri odbere
a)
pre menej ako 10 000 zásobovaných obyvateľov najmenej štyrikrát ročne,
b)
pre 10 000 až 30 000 zásobovaných obyvateľov najmenej osemkrát ročne,
c)
pre viac ako 30 000 zásobovaných obyvateľov najmenej 12-krát ročne.
(6)
Monitorovanie útvarov povrchovej vody v chránených územiach, na stanovištiach výskytu rastlinných druhov a živočíšnych druhov priamo závislých od vody sa vykonáva dovtedy, kým voda týchto útvarov nevyhovuje požiadavkám na ich kvalitu podľa osobitného predpisu2) a kým sa nesplnia environmentálne ciele.
(7)
Ak je počas 12 mesiacov pri dodržaní minimálnych frekvencií meraní zisťovaná len hodnota medze stanovenia príslušného chemického ukazovateľa a táto medza stanovenia je nižšia ako environmentálna norma kvality, monitorovanie daného chemického ukazovateľa sa realizuje najviac raz za šesťročné obdobie príslušného plánovacieho cyklu, ak sa na základe technických znalostí a odborného posúdenia nerozhodne inak.
§ 8
Hodnotenie množstva a režimu povrchových vôd
(1)
V rámci hodnotenia množstva povrchových vôd sa určujú tieto hydrologické charakteristiky:
a)
priemerné ročné prietoky,
b)
priemerné ročné odtokové výšky,
c)
priemerné špecifické odtoky,
d)
priemerné mesačné prietoky,
e)
M – denné prietoky.
(2)
Hydrologické charakteristiky sa stanovujú za reprezentatívne obdobie. Reprezentatívne obdobie je obdobie, v ktorom sú základné štatistické charakteristiky hydrologických radov blízke ich hodnotám určeným z dlhých hydrologických radov.
(3)
Vhodnosť reprezentatívneho obdobia sa posudzuje v súlade s Vodným plánom Slovenska najmenej raz za šesť rokov.
(4)
Hydrologický režim je charakteristická premenlivosť hodnôt hydrologických charakteristík v čase a priestore a zhodnotenie ich dlhodobých zmien a krátkodobých zmien.
(5)
V rámci hodnotenia hydrologického režimu sa vykonáva aj hodnotenie trendov hydrologických charakteristík.
§ 9
Hodnotenie kvality povrchovej vody
(1)
Kvalita povrchovej vody sa hodnotí v ktoromkoľvek monitorovanom mieste.
(2)
Hodnotenie kvality povrchovej vody3) sa vykonáva spravidla raz ročne alebo za určené časové obdobie.
(3)
Hodnotenie kvality povrchovej vody zahŕňa najmä
a)
časové zmeny vybraných ukazovateľov,
b)
účelové grafické spracovanie alebo štatistické spracovanie údajov z monitorovania,
c)
identifikácie trendov zmien kvality povrchovej vody,
d)
identifikácie zmien kvality vody v zmiešavacích zónach a konca zmiešavacích zón,
e)
hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok a zmien spôsobených ľudskou činnosťou,
f)
hodnotenie vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd,
g)
hodnotenie vo vzťahu k užívaniu vôd.
§ 10
Hodnotenie stavu útvarov povrchovej vody
(1)
Stav útvarov povrchovej vody sa hodnotí samostatne pre každú kategóriu útvarov povrchovej vody.
(2)
Ekologický stav riek sa hodnotí
a)
biologickými prvkami kvality, ktorými sú najmä zloženie a početnosť vodnej flóry – fytoplanktónu, fytobentosu a makrofytov, zloženie a početnosť fauny bentických bezstavovcov a zloženie, početnosť a veková štruktúra fauny rýb,
b)
hydromorfologickými prvkami kvality podporujúcimi biologické prvky, ktorými sú najmä hydrologický režim, veľkosť a dynamika prietoku, interakcia s útvarmi povrchovej vody a útvarmi podzemnej vody, priechodnosť riek a morfologické podmienky, medzi ktoré patria premenlivosť hĺbky a šírky koryta rieky, štruktúra a substrát koryta rieky a štruktúra príbrežného pásma,
c)
fyzikálno-chemickými prvkami kvality podporujúcimi biologické prvky, ktorými sú najmä teplotný režim, kyslíkový režim, celková mineralizácia, neutralizačná kapacita a nutrienty,
d)
chemickými prvkami kvality, ktorými sú syntetické a nesyntetické špecifické znečisťujúce látky relevantné pre Slovensko.
(3)
Ekologický stav útvarov povrchových vôd so zmenenou kategóriou a jazier sa hodnotí
a)
biologickými prvkami kvality, ktorými sú najmä zloženie, početnosť a biomasa fytoplanktónu, zloženie a početnosť inej vodnej flóry – fytobentosu a makrofytov, zloženie a početnosť fauny bentických bezstavovcov a zloženie, početnosť a veková štruktúra fauny rýb,
b)
hydromorfologickými prvkami kvality podporujúcimi biologické prvky, ktorými sú najmä hydrologický režim, veľkosť a dynamika toku vody, interakcia s útvarmi povrchovej vody a s útvarmi podzemnej vody, čas zdržania a morfologické podmienky, medzi ktoré patria premenlivosť hĺbky útvaru povrchových vôd so zmenenou kategóriou, množstvo, štruktúra a substrát dna útvaru povrchových vôd so zmenenou kategóriou a štruktúra brehu útvaru povrchových vôd so zmenenou kategóriou alebo premenlivosť hĺbky jazera, množstvo, štruktúra a substrát dna jazera a štruktúra brehu jazera,
c)
fyzikálno-chemickými prvkami kvality podporujúcimi biologické prvky, ktorými sú najmä teplotný režim, kyslíkový režim, celková mineralizácia, neutralizačná kapacita a nutrienty,
d)
chemickými prvkami kvality, ktorými sú syntetické a nesyntetické špecifické znečisťujúce látky relevantné pre Slovensko.
(4)
Na základe výsledkov hodnotenia prvkov kvality sa vykonáva klasifikácia ekologického stavu útvarov povrchových vôd podľa osobitného predpisu.4) Základnými princípmi klasifikácie ekologického stavu sú
a)
typová špecifickosť,
b)
špecifickosť zodpovedajúca vzniknutému stresu,
c)
splnenie definícií klasifikácie ekologického stavu,
d)
identifikácia antropogénne vyvolanej odchýlky od referenčných hodnôt.
(5)
Zoznam typov útvarov povrchových vôd je uvedený v prílohe č. 9. Definovanie klasifikácie ekologického stavu útvarov povrchovej vody je uvedené v prílohe č. 10.
(6)
Na účely klasifikácie ekologického stavu útvarov povrchovej vody sa výsledky merania biologických prvkov kvality vyjadrujú ako pomery ekologickej kvality. Pomer ekologickej kvality je vzťah medzi hodnotami – metrikami biologických ukazovateľov pozorovaných v danom útvare povrchovej vody a referenčnými hodnotami – metrikami týchto ukazovateľov platnými pre danú kategóriu a daný typ útvaru povrchovej vody. Referenčné hodnoty predstavujú biologické spoločenstvo, ktoré sa očakáva tam, kde nie je žiadne alebo malé narušenie vodného ekosystému ľudskou činnosťou. Základné princípy určovania referenčných podmienok sú uvedené v prílohe č. 11.
(7)
Ekologický stav útvarov povrchovej vody sa člení na
a)
veľmi dobrý ekologický stav,
b)
dobrý ekologický stav,
c)
priemerný ekologický stav,
d)
zlý ekologický stav,
e)
veľmi zlý ekologický stav.
(8)
Členenie ekologického stavu útvarov povrchovej vody podľa odseku 7 určujú hraničné číselné hodnoty interkalibračným porovnaním na medzinárodnej úrovni medzi
a)
veľmi dobrým ekologickým stavom a dobrým ekologickým stavom,
b)
dobrým ekologickým stavom a priemerným ekologickým stavom.
(9)
Pomer ekologickej kvality podľa odseku 6 sa vyjadruje číselnou hodnotou od 0 do 1. Veľmi dobrý ekologický stav predstavujú hodnoty blízke hodnote 1 a zlý ekologický stav predstavujú hodnoty blízke 0.
(10)
Ak nemožno určiť typovo špecifické referenčné podmienky pre niektorý prvok kvality konkrétneho typu útvaru povrchovej vody podľa odsekov 2 a 3 z dôvodu vysokej miery prirodzenej premenlivosti prvku kvality, ktorá nie je spôsobená len sezónnymi zmenami, možno tento prvok kvality vylúčiť z hodnotenia ekologického stavu tohto typu útvaru povrchovej vody. Dôvody vylúčenia sa uvedú v pláne manažmentu oblasti povodia.
(11)
Chemický stav útvarov povrchovej vody sa hodnotí na základe posúdenia súladu zistených koncentrácií prioritných látok s environmentálnymi normami kvality určenými pre tieto látky.
(12)
Pri hodnotení stavu útvarov povrchových vôd je potrebné pre nesyntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko a nesyntetické prioritné látky zohľadniť pozaďové koncentrácie ťažkých kovov.
(13)
Určenie spoľahlivosti hodnotenia ekologického a chemického stavu útvarov povrchových vôd je uvedené v prílohe č. 8.
§ 11
Ekologický potenciál výrazne zmenených vodných útvarov a umelých vodných útvarov
(1)
Ak sa útvar povrchovej vody stanoví ako výrazne zmenený vodný útvar alebo ako umelý vodný útvar, jeho environmentálnym cieľom je dosiahnutie dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu.
(2)
Ekologický potenciál výrazne zmenených vodných útvarov a umelých vodných útvarov sa hodnotí hydromorfologickými prvkami kvality vody, biologickými prvkami kvality, fyzikálno-chemickými a chemickými prvkami kvality vody riek alebo útvarov povrchových vôd so zmenenou kategóriou podľa toho, s ktorou z týchto kategórií útvarov povrchovej vody je výrazne zmenený vodný útvar alebo umelý vodný útvar zhodný.
(3)
Vybrané prvky kvality, ktoré patria do zhodnej kategórie povrchovej vody, sa označujú ako relevantné prvky kvality.
(4)
Na základe výsledkov sledovania relevantných prvkov kvality vo výrazne zmenených vodných útvaroch alebo umelých vodných útvaroch sa vykonáva určenie ich ekologického potenciálu. Základné princípy určenia ekologického potenciálu sú rovnaké ako základné princípy klasifikácie ekologického stavu.
(5)
Ekologický potenciál výrazne zmenených vodných útvarov alebo umelých vodných útvarov sa člení na
a)
maximálny ekologický potenciál,
b)
dobrý ekologický potenciál,
c)
priemerný ekologický potenciál,
d)
zlý ekologický potenciál,
e)
veľmi zlý ekologický potenciál.
(6)
Definovanie klasifikácie ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov a umelých vodných útvarov je uvedené v prílohe č. 12.
(7)
Hraničné hodnoty na odlíšenie dobrého ekologického potenciálu a priemerného ekologického potenciálu sa pre výrazne zmenené alebo umelé vodné útvary povrchových vôd odvodzujú individuálne.
(8)
Určenie spoľahlivosti hodnotenia ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov a umelých vodných útvarov sa vykonáva podľa prílohy č. 8.
§ 12
Prezentácia stavu útvarov povrchovej vody
(1)
Prezentácia stavu útvarov povrchovej vody sa člení na
a)
prezentáciu ekologického stavu,
b)
prezentáciu ekologického potenciálu,
c)
prezentáciu chemického stavu.
(2)
Pre každé správne územie povodia a čiastkové povodia sa vypracúvajú mapy hodnotenia ekologického stavu a chemického stavu útvarov povrchovej vody a ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov a umelých vodných útvarov. Mapové zobrazenie prezentácie stavu útvarov povrchovej vody je uvedené v prílohe č. 13.
(3)
Vodné útvary povrchovej vody, kde sa dobrý ekologický stav alebo dobrý ekologický potenciál nedosiahol z dôvodu presiahnutia environmentálnej normy kvality jednej alebo viacerých syntetických a nesyntetických špecifických látok relevantných pre Slovensko, ktoré boli stanovené pre tento útvar povrchovej vody, sa v mapách označia čiernymi bodmi.
§ 13
Monitorovanie podzemných vôd
(1)
Monitorovanie podzemných vôd sa člení na
a)
monitorovanie kvantity podzemných vôd,
b)
monitorovanie kvality podzemných vôd, ktoré sa člení na
1.
základné monitorovanie,
2.
prevádzkové monitorovanie,
c)
monitorovanie chránených území.
(2)
Monitorovaním kvantity podzemných vôd sa zabezpečujú údaje na
a)
hodnotenie množstva a režimu podzemných vôd,
b)
hodnotenie prírodných a využiteľných množstiev podzemných vôd,
c)
hodnotenie kvantitatívneho stavu útvaru alebo skupín útvarov podzemných vôd,
d)
hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok,
e)
cielené hodnotenie dôsledkov vplyvov ľudskej činnosti najmä na
1.
hladiny podzemných vôd a výdatnosti prameňov,
2.
zmeny prúdenia podzemných vôd,
3.
kvantitatívny stav útvaru alebo skupín útvarov podzemných vôd,
4.
overenie postupov hodnotenia kvantitatívneho stavu podzemných vôd,
f)
navrhovanie monitorovacích programov,
g)
účely hydrologickej bilancie a vodohospodárskej bilancie.
(3)
Základným monitorovaním kvality podzemných vôd sa zabezpečujú údaje na
a)
hodnotenie kvality podzemných vôd,
b)
hodnotenie využiteľných množstiev podzemných vôd,
c)
hodnotenie chemického stavu útvaru alebo skupín útvarov podzemných vôd,
d)
hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok,
e)
cielené hodnotenie dôsledkov vplyvov ľudskej činnosti na kvalitu podzemných vôd, chemický stav útvaru alebo skupín útvarov podzemnej vody a na overenie postupov hodnotenia chemického stavu,
f)
navrhovanie monitorovacích programov,
g)
účely hydrologickej bilancie a vodohospodárskej bilancie.
(4)
Prevádzkovým monitorovaním kvality podzemných vôd sa zabezpečujú údaje na
a)
určenie chemického stavu útvarov podzemnej vody alebo ich skupín, ktoré boli identifikované ako rizikové z hľadiska nesplnenia environmentálnych cieľov,
b)
určenie prítomnosti dlhodobého stúpajúceho trendu koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorý bol spôsobený vplyvmi ľudskej činnosti, a na identifikáciu obratu týchto trendov.
(5)
Monitorovaním chránených území sa monitorujú územia podľa § 5 ods. 1 písm. c) štvrtého, piateho, siedmeho a ôsmeho bodu zákona.
§ 14
Monitorovanie stavu podzemných vôd
(1)
Monitorovanie kvantity podzemných vôd sa vykonáva v dostatočnom počte reprezentatívnych monitorovacích miest na meranie hladiny podzemných vôd, výdatnosti prameňov a teploty podzemných vôd v každom útvare podzemnej vody pri zohľadnení krátkodobej premenlivosti a dlhodobej premenlivosti dopĺňania útvarov podzemnej vody a spôsobov využívania podzemnej vody.
(2)
Monitorovanie kvantity podzemných vôd sa rozširuje v útvare podzemnej vody,
a)
ktorý nedosahuje určené environmentálne ciele alebo bol identifikovaný ako rizikový z hľadiska ich nedosiahnutia, o monitorovacie miesta v dostatočnej hustote na vyhodnotenie vplyvu odberov a vypúšťaní na hodnotenie režimu podzemnej vody a jeho zmien,
b)
kde podzemná voda prúdi cez hranicu susediaceho štátu, pričom je potrebné zabezpečiť dostatočný počet monitorovacích bodov na odhadnutie smeru prúdenia a prietoku podzemnej vody cez hranicu členského štátu.
(3)
Základné monitorovanie podzemných vôd sa vykonáva v správnych územiach povodí na základe charakterizácie a vyhodnotenia vplyvov ľudskej činnosti a ich dosahov na kvalitu podzemných vôd. Základné monitorovanie podzemných vôd trvá najmenej jeden rok počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje Vodný plán Slovenska. V útvaroch podzemných vôd, v ktorých sa predchádzajúcim monitorovaním preukázal dobrý chemický stav a ktoré súčasne nie sú vystavené vplyvom, ktoré by mohli zmeniť ich chemický stav na nevyhovujúci, základné monitorovanie podzemnej vody trvá najmenej jeden rok počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú tri po sebe nasledujúce Vodné plány Slovenska.
(4)
Základné monitorovanie podzemných vôd sa vykonáva v dostatočnom počte monitorovacích miest v útvaroch podzemnej vody
a)
identifikovaných ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia environmentálnych cieľov,
b)
poskytujúcich viac ako 100 m3 vody za deň,
c)
presahujúcich hranice štátu,
d)
ak sa v nich nevykonávalo základné monitorovanie počas predchádzajúceho obdobia, na ktoré sa vzťahovali dva po sebe nasledujúce Vodné plány Slovenska.
(5)
Základným monitorovaním podzemnej vody sa sledujú
a)
obsah kyslíka, pH, vodivosť, dusičnany a amónne ióny vo všetkých vybraných útvaroch podzemnej vody podľa odseku 4,
b)
ukazovatele podľa písmena a) a ukazovatele, ktoré sú indikatívne pre pôsobenie vplyvov, ktorým sú daný útvar alebo útvary podzemnej vody vystavené, v útvaroch podzemnej vody identifikovaných ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia environmentálnych cieľov,
c)
ukazovatele podľa písmena b) a ukazovatele závislé od prúdenia podzemnej vody, ktoré sú relevantné pre všetky spôsoby využívania podzemnej vody, v útvaroch podzemnej vody presahujúcich hranice štátu.
(6)
Prevádzkové monitorovanie podzemných vôd vykonáva vo všetkých útvaroch alebo v skupinách útvarov podzemnej vody, ktoré sú na základe ich charakterizácie, vyhodnotenia vplyvov a výsledkov základného monitorovania identifikované ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia environmentálnych cieľov. Výberom monitorovacích miest sa zohľadňuje aj zabezpečenie reprezentatívnosti získaných monitorovaných údajov pre celý útvar podzemnej vody alebo skupinu útvarov podzemnej vody.
(7)
Prevádzkové monitorovanie podzemných vôd sa vykonáva v určených obdobiach medzi programami základného monitorovania podzemnej vody na
a)
klasifikáciu chemického stavu všetkých útvarov alebo skupín útvarov podzemnej vody podľa odseku 6,
b)
určenie prítomnosti každého dlhodobo stúpajúceho trendu koncentrácie znečisťujúcej látky vyvolaného vplyvmi ľudskej činnosti.
(8)
Prevádzkovým monitorovaním podzemnej vody sa sledujú ukazovatele, ktoré sú indikatívne pre pôsobenie vplyvov, ktorým sú daný útvar alebo útvary podzemnej vody vystavené.
§ 15
Frekvencia monitorovania ukazovateľov pri hodnotení množstva, kvality, režimu a stavu podzemných vôd
(1)
Frekvencia monitorovania ukazovateľov pri hodnotení množstva, kvality, režimu a stavu podzemných vôd je súčasťou schváleného programu monitorovania vôd. Frekvencie monitorovania sa navrhujú tak, aby sa dosiahol prijateľný stupeň spoľahlivosti a presnosti. Odhady spoľahlivosti a presnosti daného monitorovacieho systému sa uvedú vo Vodnom pláne Slovenska.
(2)
Sledovanie ukazovateľov monitorovania kvantity podzemných vôd sa vykonáva najmenej raz za týždeň.
(3)
Frekvencia kvantitatívneho monitorovania útvarov podzemnej vody identifikovaných ako rizikových z hľadiska nedosiahnutia environmentálnych cieľov musí zabezpečovať dostatočné množstvo údajov a informácií na vyhodnotenie dôsledkov nakladania s vodami a na hodnotenie režimu podzemnej vody a jeho zmien.
(4)
Frekvencia kvantitatívneho monitorovania útvarov podzemnej vody, ktorých podzemná voda prúdi cez hranicu štátu, musí zabezpečovať dostatočné množstvo údajov a informácií na vyhodnotenie smeru prúdenia a prietoku podzemnej vody cez hranicu štátu.
(5)
Monitorovacia sieť na monitorovanie kvality podzemných vôd sa navrhuje tak, aby výsledky monitorovania poskytovali prehľad o kvalite podzemnej vody v každej oblasti povodia a zároveň odhalili dlhodobé vzostupné trendy koncentrácií znečisťujúcich látok podmienené ľudskou činnosťou.
(6)
Frekvencia monitorovania ukazovateľov pri základnom monitorovaní podzemnej vody musí byť taká, aby sa získali dostatočné informácie na spoľahlivé vyhodnotenie stavu daného ukazovateľa na splnenie cieľov základného monitorovania.
(7)
Prevádzkové monitorovanie podzemnej vody sa uskutočňuje v období medzi základnými monitorovaniami s frekvenciou dostatočnou na splnenie cieľov prevádzkového monitorovania najmenej raz za rok.
(8)
Výsledky základného monitorovania podzemnej vody a prevádzkového monitorovania podzemnej vody sa použijú aj na identifikáciu dlhodobých trendov koncentrácií znečisťujúcich látok a na identifikáciu ich zmien.
§ 16
Hodnotenie stavu útvarov podzemnej vody
(1)
Stav útvaru podzemnej vody je určený jeho kvantitatívnym stavom a chemickým stavom.
(2)
Hodnotením kvantitatívneho stavu útvarov podzemnej vody je posúdenie dlhodobého využívania zdrojov podzemnej vody v súvislosti s určenými využiteľnými množstvami podzemnej vody5) v útvare podzemnej vody alebo jeho časti.
(3)
Za hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemnej vody sa považuje aj hodnotenie dlhodobých zmien výdatnosti prameňov a úrovne hladiny podzemnej vody alebo hodnotenie využívania zdroja podzemnej vody v nadväznosti na odporúčané odberné množstvá a odporúčané zníženia hladiny podzemnej vody tohto zdroja získané na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
(4)
Na základe zisteného kvantitatívneho stavu útvarov podzemnej vody sa vykonáva vyhodnotenie útvaru podzemnej vody alebo skupiny útvarov podzemnej vody. Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody sa člení na
a)
dobrý kvantitatívny stav,
b)
nevyhovujúci kvantitatívny stav.
(5)
Dobrý kvantitatívny stav je stav, ak
a)
využiteľné množstvá podzemnej vody a využiteľné kapacity zdrojov podzemnej vody v útvare podzemnej vody nie sú prevýšené dlhodobým priemerným ročným odoberaným množstvom podzemnej vody a ak nedochádza k dlhodobým poklesom hladín podzemnej vody v miestach odberov podzemnej vody,
b)
v útvaroch podzemnej vody alebo v ich častiach nedochádza k poklesom hladín podzemnej vody alebo k výdatnosti prameňov vplyvom odberov podzemnej vody pod prípustné hodnoty schválené na využívanie týchto vodných zdrojov,
c)
úroveň hladiny podzemnej vody nepodlieha takým zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou, ktoré by mali za následok nedosiahnutie environmentálnych cieľov určených pre útvary povrchovej vody, zhoršenie stavu podzemnej vody alebo poškodenie suchozemských ekosystémov, ktoré priamo závisia od útvaru podzemnej vody,
d)
zmeny úrovne hladiny podzemnej vody a z nich vyplývajúce zmeny smeru prúdenia podzemnej vody sa vyskytujú len dočasne alebo trvalo v priestorovo ohraničenej oblasti za predpokladu, že nespôsobujú trvalý a jasne identifikovateľný trend poklesu úrovne hladiny podzemnej vody presahujúcej túto skôr ohraničenú oblasť,
e)
zmeny smeru prúdenia podzemnej vody spôsobené vplyvom ľudskej činnosti nespôsobujú jasne identifikovateľný prienik znečisťujúcich látok do podzemnej vody a zmenu kvality podzemnej vody v porovnaní s jej kvalitou pred vplyvom ľudskej činnosti.
(6)
Pri hodnotení chemického stavu podzemnej vody sa posudzuje
a)
koncentrácia znečisťujúcich látok,
b)
vodivosť alebo celková mineralizácia.
(7)
Na základe zisteného chemického stavu podzemnej vody sa vykonáva vyhodnotenie útvaru podzemnej vody alebo skupiny útvarov podzemnej vody a hodnotenie kvality podzemnej vody vo vzťahu k vplyvom pôsobiacim na kvalitu podzemných vôd a vo vzťahu k užívaniu vôd.
(8)
Chemický stav podzemnej vody sa člení na
a)
dobrý chemický stav,
b)
nevyhovujúci chemický stav.
(9)
Dobrý chemický stav je stav, keď chemické zloženie útvaru podzemnej vody spĺňa tieto požiadavky:
a)
koncentrácie znečisťujúcich látok
1.
nevykazujú žiadne vplyvy prieniku znečisťujúcich látok do podzemnej vody,
2.
nevedú k nedosiahnutiu environmentálnych cieľov určených pre útvary povrchovej vody, k významnému zhoršeniu ekologickej alebo chemickej kvality takých útvarov a k žiadnemu významnému poškodeniu suchozemských ekosystémov priamo závislých od útvaru podzemnej vody,
b)
zmeny dlhodobých hodnôt celkovej mineralizácie podzemnej vody nenaznačujú prienik znečisťujúcich látok do útvarov podzemnej vody.
§ 17
Prezentácia stavu útvarov podzemnej vody
(1)
Prezentácia stavu útvarov podzemnej vody sa člení na
a)
prezentáciu kvantitatívneho stavu,
b)
prezentáciu chemického stavu.
(2)
Na základe výsledkov hodnotenia chemického stavu podzemnej vody sa výsledky získané z jednotlivých monitorovacích miest v útvare podzemnej vody spoločne vyhodnotia ako celok. Dobrý chemický stav sa vyznačí na mapách zelenou farbou a nevyhovujúci chemický stav sa vyznačí červenou farbou.
(3)
V útvaroch podzemnej vody sa miesta, ktoré vykazujú významný a trvalo stúpajúci trend koncentrácií niektorej znečisťujúcej látky, vyznačia na mape hodnotenia chemického stavu podzemnej vody čiernymi bodmi. Zmena tohto trendu sa vyznačí na mape v zistenom mieste modrým bodom.
Bilancovanie množstva povrchových vôd a podzemných vôd
§ 18
Hydrologická bilancia
Hydrologická bilancia porovnáva zmeny v množstvách vody v bilančných jednotkách na základe porovnania množstiev vody vstupujúcich do bilančných jednotiek zrážkami alebo prítokom vody a sumáru množstiev vody vystupujúcich z bilančnej jednotky výparom alebo odtokom vody. Bilančnými jednotkami sú povodie, čiastkové povodie, hydrogeologický rajón alebo vodný útvar. Hydrologická bilancia sa vypracúva na základe výsledkov programov monitorovania stavu vôd a údajov súhrnnej evidencie podľa schválených metodík.
§ 19
Vodohospodárska bilancia
(1)
Vodohospodárska bilancia porovnáva požiadavky na vodu s využiteľným množstvom vody a jej kvalitou. Požiadavky na vodu sú požiadavky na odbery povrchovej vody, podzemnej vody a vypúšťanie odpadovej vody a osobitnej vody. Vodohospodárska bilancia sa vypracúva na účely Vodného plánu Slovenska podľa schváleného časového plánu s použitím schválených postupov získavania údajov, metodík spracovania a foriem výstupov.
(2)
Vodohospodársku bilanciu tvoria tieto dokumenty:
a)
vodohospodárska bilancia množstva a kvality povrchovej vody za uplynulý rok,
b)
vodohospodárska bilancia množstva a kvality podzemnej vody za uplynulý rok,
c)
správa o vodohospodárskej bilancii vody za uplynulý rok,
d)
správa o vodohospodárskej bilancii výhľadových časových horizontov.
(3)
Vodohospodárskou bilanciou množstva a kvality povrchovej vody sa
a)
hodnotí množstvo povrchovej vody, jej využiteľnosť, uskutočnené používanie vody podľa odseku 2 za uplynulý rok a jej kvalita v porovnaní s kritériami na kvalitu vody a zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi hodnoteniami,
b)
porovnávajú pre výhľadové časové horizonty výhľadové zdroje vody s výhľadovými požiadavkami na zabezpečenie dodávky vody a čistenie odpadovej vody pri nezhoršení súčasného stavu vody.
(4)
Vodohospodárska bilancia množstva a kvality povrchovej vody sa vykonáva pre čiastkové povodia v sieti bilančných profilov vybraných so zreteľom na dosahované stupne bilančnej napätosti, rozhodujúce znečistenie a dostupnosť hydrologických podkladov a údajov o kvalite povrchovej vody.
(5)
Vodohospodárska bilancia množstva a kvality povrchovej vody za uplynulý rok obsahuje
a)
hodnotenie množstva povrchovej vody bez zohľadnenia vykonaných úprav odtokových pomerov v povodí, napríklad vplyv nádrží, prevodov vody, a aj s ich zohľadnením,
b)
hodnotenie množstiev odobratej povrchovej vody na určité druhy použitia a nahlásených podľa § 6 ods. 5 zákona a ich porovnanie s povolenými množstvami,
c)
hodnotenie vypúšťania odpadovej vody nahlásenej podľa § 6 ods. 6 zákona a jej porovnanie s povolenými množstvami,
d)
overenie, či sa dosiahli predpokladané ciele hospodárenia s vodou, napríklad nadlepšenie minimálnych prietokov nádržami alebo prevodmi a súlad s kvalitatívnymi cieľmi povrchovej vody,
e)
hodnotenie zmien kvality povrchovej vody.
(6)
Vodohospodárska bilancia množstva a kvality podzemnej vody za uplynulý rok obsahuje
a)
hodnotenie využiteľného množstva podzemnej vody,
b)
hodnotenie uskutočnených odberov podzemnej vody nahlásených podľa § 6 ods. 5 zákona,
c)
porovnanie nahlásených množstiev odobratej podzemnej vody podľa § 6 ods. 5 zákona s povoleným množstvom a určeným množstvom podzemnej vody podľa písmena a),
d)
kvalitatívne hodnotenie podzemnej vody za uplynulý rok a zmeny v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením.
(7)
Správa o vodohospodárskej bilancii vody za uplynulý rok obsahuje
a)
ročnú súhrnnú informáciu o množstve a kvalite vody a o nakladaní s vodami,
b)
zhodnotenie vývoja charakteristík množstva a kvality vody, ich odberov, vypúšťaní odpadovej vody a osobitnej vody a ich kvalitatívne ukazovatele,
c)
prípady zhoršenia kvalitatívnych ukazovateľov povrchovej vody a podzemnej vody a ich pravdepodobné príčiny.
(8)
Správa o vodohospodárskej bilancii výhľadových časových horizontov v nadväznosti na vodné plánovanie obsahuje
a)
zhodnotenie výhľadových množstiev odobratej vody, výhľadových množstiev vypúšťanej odpadovej vody a výhľadových množstiev osobitnej vody,
b)
zhodnotenie stupňa zabezpečenosti výhľadových odberov vôd a očakávanej kvality povrchovej vody,
c)
návrh opatrení v oblasti zdrojov vody, výstavby čistiarní odpadových vôd a racionálneho využívania vody pre vodné plány.
(9)
Vodohospodárska bilancia množstva a kvality podzemnej vody sa vykonáva pre čiastkové povodia. Podkladom na jej spracovanie a jej súčasťou je bilancia množstva a kvality podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch, čiastkových rajónoch a subrajónoch s nadväznosťou na bilančné profily povrchovej vody a čiastkové povodia v súlade s metodikou, ktorá zohľadňuje systém bilancovania povrchovej vody. Súčasťou hodnotenia využiteľných množstiev podzemnej vody je aj hodnotenie kvality podzemnej vody za uplynulý rok v porovnaní s kritériami na kvalitu podzemnej vody.
(10)
Pri spracovaní vodohospodárskej bilancie množstva a kvality povrchovej vody a podzemnej vody sa vychádza
a)
z výsledkov monitorovania vôd,
b)
z výsledkov hodnotenia množstva a režimu povrchových vôd a podzemných vôd,
c)
z výsledkov hodnotenia kvality povrchových vôd a podzemných vôd,
d)
zo súhrnnej evidencie,
e)
z výsledkov hydrogeologických prieskumov.
(11)
Výsledkom bilančných hodnotení je overenie, či sa dosiahli požadované bilančné stavy, predpokladané ciele hospodárenia s povrchovou vodou a podzemnou vodou.
Spôsob a rozsah oznamovania údajov o odberoch povrchových vôd, podzemných vôd a osobitných vôd a o vypúšťaní odpadových vôd
§ 20
Oznamovanie údajov o odbere povrchovej vody a podzemnej vody
(1)
Oznámenia o začatí odberu vody a využívaní vody podľa § 6 ods. 5 zákona okrem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov sa zasielajú do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy Slovenskému hydrometeorologickému ústavu (ďalej len „ústav“) na predpísanom tlačive uverejnenom na webovom sídle ústavu.
(2)
Údaje o množstve odoberanej povrchovej vody, podzemnej vody a osobitnej vody okrem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov sa oznamujú v členení na kalendárne mesiace raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačive. Súčasťou oznamovaných údajov sú aj údaje o kvalite, ak sú k dispozícii. Údaje o množstve odoberanej povrchovej vody, podzemnej vody a osobitnej vody sa získavajú určenými meradlami.6)
(3)
Okrem údajov podľa odseku 2 sa súčasne oznamuje aj
a)
údaj o výdatnosti prameňa pri odberoch podzemnej vody z prameňov okrem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
b)
hladina podzemnej vody v čase čerpania pri odbere podzemnej vody čerpaním,
c)
tlak na záhlaví odberného objektu pri artézskych vrtoch,
d)
údaj o teplote vody pri geotermálnej vode a osobitnej vode.
(4)
Údaje o kvalite podzemnej vody a osobitnej vody podľa § 39 ods. 4 zákona okrem údajov o prírodných liečivých zdrojoch a prírodných minerálnych zdrojoch sa zasielajú ústavu do 30 dní od požiadania a následne do 30 dní po skončení monitorovacieho obdobia.
(5)
Údaje o odoberaných, odvádzaných, vypúšťaných, zadržiavaných a nadlepšovaných množstvách povrchovej vody na účely vypracúvania hydrologickej bilancie a vodohospodárskej bilancie sa oznamujú ústavu v tomto rozsahu:
a)
základné údaje o vodných stavbách vrátane parametrov vodnej stavby, zaručeného prietoku, objemových kriviek, čiary zatopených plôch a ďalších informácií a údaje o vodnej stavbe sa oznamujú po vzájomnej dohode medzi správcom vodohospodársky významných vodných tokov a ústavom do 30 dní po ich uvedení do prevádzky; zmeny uvedených údajov do 30 dní po ich zistení,
b)
údaje o dennom meraní výšky hladiny, objemu vody vo vodných nádržiach, ktoré spravujú, a o meraní množstva prítoku, odberu, odtoku a výparu z nich, ak sa merajú, za kalendárny mesiac sa oznamujú do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,
c)
údaje o dennom meraní množstva prečerpávanej povrchovej vody alebo odvádzanej povrchovej vody do derivačných kanálov a množstve vypúšťanej povrchovej vody z derivačných kanálov pri vodných elektrárňach za kalendárny mesiac sa oznamujú do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,
d)
údaje o dennom meraní množstva prevádzanej vody rozdeľovacími objektmi na vodnom toku do iného vodného toku alebo kanála, ak sa merajú, najmä do závlahového kanála alebo náhonu, sa za kalendárny mesiac oznamujú do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,
e)
údaje o dennom meraní množstva vypúšťanej vody z vodných nádrží určených na plavbu za kalendárny mesiac sa oznamujú do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
(6)
Údaje o odberoch povrchovej vody a podzemnej vody okrem údajov o prírodných liečivých zdrojoch a prírodných minerálnych zdrojoch poskytne ústav správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 15. februára nasledujúceho roka vo vzájomne dohodnutej forme a štruktúre.
§ 21
Oznamovanie údajov o zistených zdrojoch podzemnej vody
(1)
Údaje o zistených zdrojoch podzemnej vody a o odlišných množstvách ich výskytu podľa § 6 ods. 7 zákona okrem zdrojov podzemných vôd7) sa oznamujú ústavu do 30 dní od vzniku oznamovacej povinnosti.
(2)
Pri zistení zdroja podzemnej vody sa v oznámení uvedie
a)
meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorej oznamovacia povinnosť vznikla,
b)
presná lokalizácia výskytu zdroja podzemnej vody spolu s koordinátmi a prehľadnou situáciou v mierke 1 : 25 000 alebo po dohode s ústavom v mierke 1 : 50 000,
c)
dátum zistenia zdroja podzemnej vody a okolnosť, pri ktorej bol zdroj podzemnej vody zistený,
d)
druh zdroja podzemnej vody, najmä prameň a vrt,
e)
údaje o množstve, teplote, stave hladiny podzemnej vody a o kvalite zisteného zdroja podzemnej vody, ak sú známe.
(3)
Záverečnú správu8) z hydrogeologického prieskumu odovzdáva zhotoviteľ geologických prác osobe podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Ak ten, kto má oznamovaciu povinnosť, zistí pri odbere podzemnej vody odlišné množstvo jej výskytu, ako predpokladal prieskum alebo projekt podľa § 6 ods. 7 zákona, oznámi ústavu do 30 dní tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá odlišné množstvo výskytu podzemnej vody zistila,
b)
presnú lokalizáciu miesta odberu podzemnej vody, najmä obec, okres a kraj, spolu s koordinátmi a prehľadnou situáciou v mierke 1: 25 000 alebo po dohode s ústavom v mierke 1 : 50 000,
c)
pôvodné množstvo výskytu podzemnej vody a informácie o tomto údaji,
d)
dátum zistenia výskytu odlišného množstva podzemnej vody,
e)
zistené odlišné množstvo výskytu podzemnej vody,
f)
kópiu právoplatného povolenia na odber podzemnej vody, ak bolo vydané.
§ 22
Oznamovanie údajov o vypúšťaní odpadovej vody a osobitnej vody
(1)
Oznámenia o začatí vypúšťania odpadovej vody a osobitnej vody podľa § 6 ods. 6 zákona sa zasielajú správcovi vodohospodársky významných tokov a ústavu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy na predpísanom tlačive.
(2)
Údaje o množstvách vypúšťanej odpadovej vody a vypúšťanej osobitnej vody v členení na kalendárne mesiace a jednotlivé výusty vrátane výsledkov analýz produkovaného a vypúšťaného znečistenia sa oznamujú ústavu raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačive.
(3)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) a správca vodohospodársky významných vodných tokov poskytujú ústavu údaje o
a)
výsledkoch z kontrolných rozborov vzoriek vypúšťanej odpadovej vody a osobitnej vody za predchádzajúci rok do 31. marca nasledujúceho roka,
b)
výsledkoch sledovania vplyvu vypúšťanej odpadovej vody alebo osobitnej vody na recipient do 30. júna nasledujúceho roka.
(4)
Údaje o vypúšťaní odpadovej vody a osobitnej vody za predchádzajúci rok získané v rámci oznamovacej povinnosti poskytne ústav správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 28. februára nasledujúceho roka pre zdroje znečistenia podliehajúce plateniu poplatkov podľa osobitného predpisu10) a pre ostatné zdroje znečistenia do 31. marca.
§ 23
Dopĺňanie oznamovaných údajov o odberoch vody a o vypúšťaní odpadovej vody
(1)
Na vedenie súhrnnej evidencie o vodách môže ústav žiadať od poskytovateľa oznamovaných údajov podľa § 20 až 22 doplňujúce a upresňujúce informácie.
(2)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov poskytne ústavu údaje o odberoch vody a o vypúšťaniach odpadovej vody, ktoré boli podkladom na spoplatnenie odberov vôd a vypúšťaní odpadových vôd do 30. apríla.
Vedenie evidencie o vodách
§ 24
Evidencia o vodách
(1)
Evidencia vodných útvarov povrchovej vody a podzemnej vody podľa § 29 ods. 2 písm. a) zákona obsahuje
a)
evidenciu útvarov povrchovej vody,
b)
evidenciu hydrogeografie vodných tokov a ich povodí, napríklad rozvodníc, plôch povodí, hydrologických čísel, kilometráže vodných tokov a hydrografických čísel vodných tokov,
c)
evidenciu útvarov podzemnej vody,
d)
zoznam, hranice a plochy hydrogeologických rajónov, subrajónov a čiastkových rajónov.
(2)
Evidencia množstiev a kvality vody vo vodných útvaroch a evidencia vrátane ich ovplyvňovania ľudskou činnosťou podľa § 29 ods. 2 písm. b) zákona obsahuje evidenciu
a)
zoznamu, lokalizácie a účelu monitorovacích sietí,
b)
množstva a kvality vody v monitorovacích sieťach,
c)
bilančných profilov povrchovej vody pre potreby hydrologickej bilancie a vodohospodárskej bilancie,
d)
odberov povrchovej vody a podzemnej vody a ich odberateľov podľa § 6 ods. 5 zákona,
e)
subjektov, ktoré vypúšťajú odpadovú vodu a osobitnú vodu do povrchovej vody podľa § 6 ods. 6 zákona,
f)
množstiev a kvality vypúšťanej odpadovej vody a osobitnej vody podľa § 6 ods. 6 zákona,
g)
zdrojov podzemnej vody, geotermálnej vody a osobitnej vody, ich množstiev a kvality, odberateľov a odberov podzemnej vody podľa § 6 ods. 5 a 7 zákona, okrem evidencie o prírodných liečivých zdrojoch a prírodných minerálnych zdrojoch,
h)
informácií poskytovaných orgánom štátnej vodnej správy o zaobchádzaní s obzvlášť škodlivými látkami podľa § 39 ods. 9 zákona,
i)
množstva a kvality vody v nádržiach a ich zmien, množstva prítokov a vypúšťania vody do vodných nádrží a množstva odtokov a odberov z vodných nádrží,
j)
pasportov vodných útvarov povrchových vôd,
k)
údajov o hydromorfologických prvkoch kvality,
l)
údajov o biologických prvkoch kvality,
m)
údajov o fyzikálno-chemických a chemických prvkoch kvality,
n)
o stave a potenciáli útvarov povrchových vôd,
o)
o stave útvarov podzemných vôd.
(3)
Evidencia práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy podľa § 29 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje evidenciu
a)
povolení na osobitné užívanie vôd, povolení na vodné stavby a súhlasov,
c)
zoznamu právnických osôb a fyzických osôb, ktorým bolo vydané rozhodnutie.
(4)
Evidencia chránených území a ostatných území podľa § 29 ods. 2 písm. d) zákona, ktorú reviduje a aktualizuje ministerstvom poverená osoba, obsahuje evidenciu
a)
útvarov povrchovej vody určených na odber pre pitnú vodu,
b)
vôd vhodných na kúpanie,
c)
povrchovej vody určenej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb,
d)
chránených vodohospodárskych oblastí,
e)
ochranných pásiem vodárenských zdrojov,
f)
citlivých oblastí,
g)
zraniteľných oblastí,
h)
chránených území a ich ochranných pásiem podľa predpisov o ochrane prírody a krajiny,
i)
inundačných území.
(5)
O rozhodnutiach podľa odseku 3 písm. a) a b) sa vedie evidenčný list samostatne pre každé povolenie, súhlas a opatrenie uložené rozhodnutím. Evidenčné listy sa zaznamenávajú do centrálnej databázy súhrnnej evidencie o vodách, ktorú spravuje ústav.
(6)
Evidenciu podľa
a)
odseku 2 vedie ústav,
b)
odseku 2 písm. a) a j) vedie správca vodohospodársky významných vodných tokov,
c)
odseku 3 písm. a), odseku 3 písm. b) okrem § 62 ods. 6 zákona a odseku 3 písm. c) vedie orgán štátnej vodnej správy okrem inšpekcie.
(7)
Evidenciu rozhodnutí vydaných podľa § 39 ods. 4 písm. a), § 41 ods. 9 a § 74 ods. 3 zákona a evidenciu výsledkov sledovania množstiev a kvality vypúšťanej odpadovej vody a ich vplyvu na recipient vedie inšpekcia.
§ 25
Súhrnná evidencia o vodách
(1)
Súhrnná evidencia o vodách podľa § 29 ods. 3 zákona obsahuje vybrané údaje a informácie z evidencie o vodách v tomto členení:
a)
evidencia vodných útvarov povrchovej vody a podzemnej vody, ktorá obsahuje
1.
informácie a údaje o vodných útvaroch povrchovej vody a podzemnej vody vrátane ich určenia na rôzne spôsoby používania,
2.
hydrogeografiu vodných tokov a ich povodí vrátane rozvodníc, plôch povodí, hydrologických čísel, kilometráží vodných tokov, hydrografických čísel vodných tokov,
3.
zoznam, hranice a plochy hydrogeologických rajónov, subrajónov a čiastkových rajónov,
b)
evidencia množstiev a kvality vody vo vodných útvaroch vrátane ich ovplyvňovania ľudskou činnosťou, ktorá obsahuje
1.
informácie o monitorovacích sieťach,
2.
informácie o bilančných profiloch povrchovej vody,
3.
údaje o množstve a kvalite vody vo vodných útvaroch určených na rôzne spôsoby používania,
4.
údaje o odberoch povrchovej vody a podzemnej vody podľa § 6 ods. 5 zákona,
5.
miesta výskytu podzemnej vody a informácie o ich množstvách podľa § 6 ods. 7 zákona,
6.
miesta umelého zvyšovania množstva podzemnej vody podľa § 21 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu zákona,
7.
údaje o vypúšťaní odpadovej vody a osobitnej vody podľa § 6 ods. 6 zákona,
8.
údaje o bodových zdrojoch znečistenia,
9.
umiestnenie vodných stavieb na odber, odvádzanie, presmerovanie, vypúšťanie, akumulovanie a zlepšovanie množstiev povrchovej vody a vybrané informácie o týchto stavbách,
10.
informácie o technických parametroch stavieb a zariadení slúžiacich na odbery podzemnej vody,
c)
evidencia práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy.
(2)
Súčasťou súhrnnej evidencie o vodách je evidencia chránených území podľa § 24 ods. 4.
§ 26
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.
§ 27
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii.
§ 28
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2010.
v z. József Nagy v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
POSTUP A KRITÉRIÁ VYMEDZENIA ÚTVAROV POVRCHOVEJ VODY
A.
Postup vymedzenia útvarov povrchovej vody
Vymedzenie útvarov povrchovej vody je opakovaný proces, ktorý pozostáva z týchto krokov:
I.
Rieky s plochou povodia nad 10 km2 a jazerá s plochou nad 0,5 km2
1.
Určenie ekoregiónu.
2.
Určenie kategórie povrchovej vody.
3.
Rozdelenie kategórií povrchovej vody do typov.
4.
Určenie hraníc útvarov povrchovej vody tak, aby bol každý útvar povrchovej vody priradený k jednej kategórii povrchovej vody a len k jednému typu povrchovej vody.
5.
Spresnenie vymedzenia útvarov povrchovej vody podľa významných geografických charakteristík, ako sú veľkosť povodia, sútok riek, a podľa zmeny hydromorfologických charakteristík, v dôsledku fyzických zmien spôsobených ľudskou činnosťou.
6.
Spresnenie vymedzenia útvarov povrchovej vody podľa ďalších kritérií, ako sú rozdiely v stave vôd alebo hranice chránených území; pri prvom vymedzení útvarov povrchovej vody sa použijú odhady zmeny stavu povrchovej vody na základe hodnotenia vplyvov a dôsledkov ľudskej činnosti.
7.
Určenie významne neovplyvnených útvarov povrchovej vody ako prirodzených útvarov povrchovej vody.
8.
Určenie významne ovplyvnených útvarov povrchovej vody ako predbežné určenie umelých vodných útvarov alebo výrazne zmenených vodných útvarov.
9.
Spresňovanie vymedzených útvarov povrchovej vody na základe informácií z hodnotenia rizík a ich potvrdenie výsledkami monitorovacích programov.
II.
Veľmi malé vodné toky s plochou povodia pod 10 km2 a veľmi malé jazerá s plochou pod 0,5 km2
Veľmi malé vodné toky a veľmi malé jazerá budú vymedzené ako útvary povrchovej vody v tých prípadoch, ak environmentálne ciele podľa § 5 zákona nemožno dosiahnuť bez ich vymedzenia. V takých prípadoch sa postupuje takto:
1.
zahrnúť veľmi malé vodné toky a veľmi malé jazerá do väčšieho, priliehajúceho (susedného, súvislého) útvaru povrchovej vody rovnakej kategórie a rovnakého typu,
2.
ak nemožno postupovať podľa prvého bodu, veľmi malé vodné toky a veľmi malé jazerá sa určia ako útvary povrchovej vody podľa ich významu, napríklad podľa ekologickej dôležitosti, s ohľadom na stanovené ciele pre chránené územia, na základe negatívnych vplyvov na ďalšie povrchové vody v oblasti povodí. V takom prípade veľmi malé vodné toky a veľmi malé jazerá patriace do rovnakej kategórie a rovnakého typu, ovplyvnené rovnakou kategóriou vplyvov a úrovňou dôsledkov a majúce vplyv na ďalšie vodné útvary, sa môžu pre potreby ich hodnotenia a spracovania správ zoskupovať,
3.
veľmi malé vodné toky a veľmi malé jazerá, ktoré neboli určené ako útvary povrchovej vody, treba chrániť a zlepšiť ich stav tam, kde je to potrebné, s cieľom neohroziť dosiahnutie environmentálnych cieľov tých útvarov povrchovej vody, s ktorými sú spojené.
Poznámky:
a)
Ak sa typ kategórie útvarov povrchovej vody definuje podľa systému A, útvary povrchovej vody sa členia podľa ekoregiónov v súlade s geografickými oblasťami a následne podľa typov v súlade s popisnými charakteristikami pre systém A.
b)
Ak sa typ kategórie útvarov povrchovej vody definuje podľa systému B, musí sa dosiahnuť aspoň taká miera rozčlenenia, ako podľa systému A.
c)
Útvary povrchovej vody sa rozčlenia na typy s použitím hodnôt povinných charakteristík a takých voliteľných charakteristík alebo ich kombináciou, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spoľahlivého odvodenia typovo špecifických referenčných podmienok.
B.
Kritériá vymedzenia útvarov povrchovej vody
Útvary povrchovej vody sa zaraďujú do kategórií a typov podľa týchto kritérií:
KATEGÓRIA RIEKY
Systém A
Pevná typológia Popisné charakteristiky
Ekoregión Ekoregión podľa zoznamu ekoregiónov riek a jazier
Typ Typológia podľa nadmorskej výšky
vysoko položený: > 800 m
strednej polohy: 200 až 800 m
nížinný: < 200 m
 
Typológia podľa rozlohy založená na veľkosti plochy povodia
malý: 10 až 100 km2
stredný: > 100 do 1 000 km2
veľký: > 1 000 do 10 000 km2
veľmi veľký: > 10 000 km2
 
Typológia podľa geologického zloženia
vápencový
kremičitý
organický
Systém B
Alternatívny popis Fyzikálne a chemické faktory, ktoré určujú charakteristiky rieky alebo časti rieky, a tým štruktúru a zloženie biologickej populácie
Povinné faktory nadmorská výška
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
geologické zloženie
rozloha
Voliteľné faktory vzdialenosť od prameňa rieky
energia prúdenia (funkcia prietoku a sklonu)
priemerná šírka hladiny vody
priemerná hĺbka vody
priemerný sklon hladiny vody
forma a tvar hlavného koryta rieky
kategória prietoku rieky
tvar údolia
transport pevných látok
kyselinová neutralizačná kapacita
priemerné zloženie podložia
chloridy
rozsah teploty vzduchu
priemerná teplota vzduchu
zrážky
KATEGÓRIA RIEKY SO ZMENENOU KATEGÓRIOU A JAZERÁ
Systém A
Pevná typológia Popisné charakteristiky
Ekoregión Ekoregión podľa zoznamu ekoregiónov riek a jazier
Typ Typológia podľa nadmorskej výšky
vysoko položený: > 800 m
strednej polohy: 200 až 800 m
nížinný: < 200 m
 
Typológia podľa hĺbky založená na priemernej hĺbke
< 3 m
3 až 15 m
> 15 m
 
Typológia podľa rozlohy založená na veľkosti plochy hladiny
0, 5 až 1 km2
1 až 10 km2
10 až 100 km2
> 100 km2
 
Typológia podľa geologického zloženia
vápencový
kremičitý
organický
Systém B
Alternatívny popis Fyzikálne a chemické faktory, ktoré určujú charakteristiky útvaru povrchovej vody so zmenenou kategóriou alebo jazera, a tým aj štruktúru a zloženie biologickej populácie
Povinné faktory nadmorská výška
zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
hĺbka
geologické zloženie
rozloha
Voliteľné faktory  priemerná hĺbka vody
tvar útvaru povrchovej vody so zmenenou kategóriou alebo jazera
čas zdržania
priemerná teplota vzduchu
rozsah teploty vzduchu
zmiešavacie charakteristiky
kyselinová neutralizačná kapacita
koncentrácie živín
priemerné zloženie podložia
kolísanie vodnej hladiny
C.
Zoznam ekoregiónov riek a jazier pre systém A vyskytujúcich sa na území Slovenskej republiky
10.
Karpaty
11.
Panónska panva
Príloha č. 2 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
ZOZNAM ÚTVAROV POVRCHOVEJ VODY
P.č. _tot P.č. _čp Čiastkové
povodie
Kategória
Kód VÚ Názov vodného útvaru Typ VÚ rkm od rkm do Dĺžka VÚ
Správne územia povodia Dunaja
Čiastkové povodie rieky Dunaj
1 1 Dunaj R SKD0001 Hurbanovský kanál P1M 16,10 0,00 16,10
2 2 Dunaj R SKD0002 Patinský kanál P1M 22,20 0,00 22,20
3 3 Dunaj R SKD0003 Obidský kanál P1M 18,90 0,00 18,90
4 4 Dunaj R SKD0004 Holiare - Kosihy P1M 11,70 0,00 11,70
5 5 Dunaj R SKD0005 Vydrica K2M 16,30 0,00 16,30
6 6 Dunaj R SKD0006 Mužliansky potok P1M 14,05 0,00 14,05
7 7 Dunaj R SKD0007 Čierny potok K2M 4,50 0,00 4,50
8 8 Dunaj R SKD0008 Vojnický potok P1M 10,30 0,00 10,30
9 9 Dunaj R SKD0010 Chotinský kanál P1M 6,80 0,00 6,80
10 10 Dunaj R SKD0011 Izra P1M 14,15 0,00 14,15
11 11 Dunaj R SKD0012 Čičovské rameno P1M 6,60 0,00 6,60
12 12 Dunaj R SKD0013 Radvanský kanál P1M 10,70 0,00 10,70
13 13 Dunaj R SKD0014 Modriansky potok P1M 11,10 0,00 11,10
14 14 Dunaj R SKD0015 Prívodný kanál z VE Gabčíkovo D1 (P1V) 38,80 0,00 38,80
15 15 Dunaj R SKD0016 Dunaj D1 (P1V) 1880,20 1869,00 11,20
16 16 Dunaj R SKD0019 Dunaj D1 (P1V) 1869,00 1851,60 17,40
17 17 Dunaj R SKD0017 Dunaj D1 (P1V) 1851,60 1789,50 62,10
18 18 Dunaj R SKD0018 Dunaj D2 (P1V) 1789,50 1708,20 81,30
Čiastkové povodie rieky Morava
19 1 Morava R SKM0001 Morava M1 (P1V) 107,97 69,47 38,50
20 2 Morava R SKM0002 Morava M1 (P1V) 69,47 0,00 69,47
21 3 Morava R SKM0003 Myjava K2M 83,90 55,70 28,20
22 4 Morava R SKM0005 Myjava P2M 55,70 40,10 15,60
23 5 Morava R SKM0006 Myjava P1S 40,10 0,00 40,10
24 6 Morava R SKM0007 Stará Myjava P1M 9,00 0,00 9,00
25 7 Morava R SKM0008 Rudava P2M 46,00 28,70 17,30
26 8 Morava R SKM0009 Rudava P1S 28,70 11,00 17,70
27 9 Morava R SKM0010 Rudava P1S 11,00 0,00 11,00
28 10 Morava R SKM0011 Stará Rudava P1M 4,40 0,00 4,40
29 11 Morava R SKM0012 Malina K2M 47,20 40,80 6,40
30 12 Morava R SKM0014 Malina P1M 40,80 23,70 17,10
31 13 Morava R SKM0015 Malina P1S 23,70 0,00 23,70
32 14 Morava R SKM0016 Kopčiansky kanál P1M 11,80 0,00 11,80
33 15 Morava R SKM0017 Kystor P1M 5,00 0,00 5,00
34 16 Morava R SKM0018 Brezovský potok K2M 20,10 0,00 20,10
35 17 Morava R SKM0019 Teplica K2M 26,00 9,90 16,10
36 18 Morava R SKM0021 Teplica P2M 8,70 0,00 8,70
37 19 Morava R SKM0023 Mláka P1M 11,60 0,00 11,60
38 20 Morava R SKM0024 kanál Tvrdonice - Holič P1M 12,60 0,00 12,60
39 21 Morava R SKM0025 Chvojnica K2M 32,80 22,50 10,30
40 22 Morava R SKM0026 Chvojnica P2M 22,50 0,00 22,50
41 23 Morava R SKM0027 Stupavský potok K2M 25,20 6,05 19,15
42 24 Morava R SKM0028 Stupavský potok P1M 6,05 0,00 6,05
43 25 Morava R SKM0029 Močiarka P1M 13,60 0,00 13,60
44 26 Morava R SKM0030 Zlatnícky potok K2M 13,30 0,00 13,30
45 27 Morava R SKM0031 Studená voda P1M 6,90 0,00 6,90
46 28 Morava R SKM0032 Lakšársky potok P1M 24,00 0,00 24,00
47 29 Morava R SKM0033 Bystrina K2M 5,00 0,00 5,00
48 30 Morava R SKM0034 Chropovský potok P2M 6,00 0,00 6,00
49 31 Morava R SKM0035 kanál Kúty - Brodské P1M 7,80 0,00 7,80
50 32 Morava R SKM0036 Koválovský potok P2M 7,90 2,80 5,10
51 33 Morava R SKM0037 Koválovský potok P1M 2,80 0,00 2,80
52 34 Morava R SKM0038 Brodštiansky kanál (vnútorný) P1M 4,60 0,00 4,60
53 35 Morava R SKM0039 Unínsky potok P2M 16,30 10,70 5,60
54 36 Morava R SKM0040 Unínsky potok P1M 10,70 0,00 10,70
55 37 Morava R SKM0041 Sudomerický potok K2M 13,90 0,00 13,90
56 38 Morava R SKM0042 Koválovecký potok P2M 6,90 0,00 6,90
57 39 Morava R SKM0043 Rudavka P1M 12,80 0,00 12,80
58 40 Morava R SKM0044 Smolinský potok P2M 8,25 2,80 5,45
59 41 Morava R SKM0045 Smolinský potok P1M 2,80 0,00 2,80
60 42 Morava R SKM0046 Zohorský kanál P1M 31,40 0,00 31,40
61 43 Morava R SKM0047 Hrudky K2M 8,80 0,00 8,80
62 44 Morava R SKM0048 Suchý potok K2M 17,50 9,90 7,60
63 45 Morava R SKM0049 Suchý potok P1M 9,90 0,00 9,90
64 46 Morava R SKM0050 Malolevársky kanál P1M 15,20 0,00 15,20
65 47 Morava R SKM0051 Jablonovský potok K2M 8,30 3,15 5,15
66 48 Morava R SKM0052 Jablonovský potok P1M 3,15 0,00 3,15
67 49 Morava R SKM0053 Mariansky potok K2M 5,60 0,00 5,60
68 50 Morava R SKM0054 Vývrat K2M 9,70 4,70 5,00
69 51 Morava R SKM0055 Vývrat P1M 4,70 0,00 4,70
70 52 Morava R SKM0056 Sološnícky potok K2M 9,90 4,50 5,40
71 53 Morava R SKM0057 Sološnícky potok P1M 4,50 0,00 4,50
72 54 Morava R SKM0058 Pernecký potok K2M 10,80 5,10 5,70
73 55 Morava R SKM0059 Pernecký potok P1M 5,10 0,00 5,10
74 56 Morava R SKM0062 Pernecká Malina P1M 9,70 0,00 9,70
75 57 Morava R SKM0063 Rohožnícky potok K2M 6,90 2,40 4,50
76 58 Morava R SKM0064 Rohožnícky potok P1M 2,40 0,00 2,40
77 59 Morava R SKM0065 Tančibocký potok P1M 7,10 0,00 7,10
78 60 Morava R SKM0066 Cabadov jarok P1M 7,40 0,00 7,40
79 61 Morava R SKM0067 Balážov potok P1M 5,90 0,00 5,90
80 62 Morava R SKM0068 Záhumenický kanál P1M 5,00 0,00 5,00
81 63 Morava R SKM0069 Žliabok P1M 4,70 0,00 4,70
82 64 Morava R SKM0070 Porec P1M 9,30 0,00 9,30
83 65 Morava R SKM0071 Kuklovská kopánka P1M 3,40 0,00 3,40
84 66 Morava R SKM0072 BP Malolevárskeho kanála P1M 8,30 0,00 8,30
85 67 Morava R SKM0073 Vajar P1M 2,90 0,00 2,90
86 68 Morava R SKM0074 Obrádznovský potok P1M 7,70 0,00 7,70
87 69 Morava R SKM0075 Čárska Kopánka P1M 4,20 0,00 4,20
88 70 Morava R SKM0077 Starohorský potok P1M 5,80 0,00 5,80
89 71 Morava R SKM0078 Šaštínsky potok P1M 11,70 0,00 11,70
90 72 Morava R SKM0079 Dúbrava P1M 8,90 0,00 8,90
91 73 Morava R SKM0080 Kanál Brodské - Gbely P1M 11,60 0,00 11,60
92 74 Morava R SKM0081 Hlinec P1M 5,30 0,00 5,30
93 75 Morava R SKM0082 Záhorský potok P1M 5,70 0,00 5,70
94 76 Morava R SKM0083 Zohorský potok P1M 5,70 0,00 5,70
95 77 Morava R SKM0084 Hýľ P1M 4,00 0,00 4,00
96 78 Morava R SKM0085 Oliva P1M 5,20 0,00 5,20
97 79 Morava R SKM0086 Baroškov kanál P1M 6,10 0,00 6,10
98 80 Morava R SKM0087 Hrušovský potok P1M 6,90 0,00 6,90
99 81 Morava R SKM0088 Kráľov potok K2M 7,20 3,30 3,90
100 82 Morava R SKM0089 Kráľov potok P1M 3,30 0,00 3,30
101 83 Morava R SKM0090 Sagelský potok P1M 6,70 0,00 6,70
102 84 Morava R SKM0091 Hviezdny potok P1M 5,10 0,00 5,10
103 85 Morava R SKM0092 Bahno P1M 6,20 0,00 6,20
104 86 Morava R SKM0093 Kalaštovský potok P1M 6,50 0,00 6,50
105 87 Morava R SKM0094 Ježovka P1M 11,70 0,00 11,70
106 88 Morava R SKM0095 Starý kanál P1M 7,60 0,00 7,60
107 89 Morava R SKM0096 Vysočiansky kanál P1M 7,50 0,00 7,50
108 90 Morava R SKM0097 Čársky potok P1M 8,30 0,00 8,30
109 91 Morava R SKM0098 Myjavská Rudava P2M 14,60 8,95 5,65
110 92 Morava R SKM0099 Myjavská Rudava P1M 8,95 0,00 8,95
111 93 Morava R SKM0100 Pasecký potok P2M 10,10 0,00 10,10
112 94 Morava R SKM0101 Rovenský potok P2M 5,90 0,00 5,90
113 95 Morava R SKM0102 Hodkovský potok P2M 5,50 0,00 5,50
114 96 Morava R SKM0103 Dolinský potok P2M 6,40 0,00 6,40
115 97 Morava R SKM0104 Štefanovský potok P2M 7,90 0,00 7,90
116 98 Morava R SKM0105 Chotár P2M 7,25 0,00 7,25
117 99 Morava R SKM0106 Debernický potok P2M 7,15 0,00 7,15
118 100 Morava R SKM0107 Dankácky potok P2M 7,40 0,00 7,40
119 101 Morava R SKM0108 Raková K2M 6,40 0,00 6,40
120 102 Morava R SKM0109 Priepasný potok K2M 6,30 0,00 6,30
121 1 Morava VN SKM1001 VN Kunov P221 9,90 8,70 1,20
P.č. _tot P.č. _čp Čiastkové
povodie
Kategória
Kód VÚ Názov vodného útvaru Typ VÚ rkm od rkm do Dĺžka VÚ
Čiastkové povodie rieky Váh
122 1 Váh R SKV0001 Biely Váh K4M 29,50 7,90 21,60
123 2 Váh R SKV0002 Biely Váh K3M 7,90 0,00 7,90
124 3 Váh R SKV0003 Čierny Váh K4M 39,00 11,40 27,60
125 4 Váh R SKV0004 Čierny Váh K4M 11,40 0,00 11,40
126 5 Váh R SKV0005 Váh V1 (K3V) 367,20 344,70 22,50
127 6 Váh R SKV0006 Váh V1 (K3V) 333,10 264,50 68,60
128 7 Váh R SKV0007 Váh V2 (K2V) 264,50 143,40 121,10
129 8 Váh R SKV0008 Váh V3 (P1V) 143,40 120,50 22,90
130 9 Váh R SKV0009 Tichý potok K4M 37,90 23,50 14,40
131 10 Váh R SKV0010 Belá K4M 23,50 12,00 11,50
132 11 Váh R SKV0011 Belá K3S 12,00 0,00 12,00
133 12 Váh R SKV0012 Biela Orava K4M 33,80 11,80 22,00
134 13 Váh R SKV0013 Biela Orava K3S 11,80 0,00 11,80
135 14 Váh R SKV0014 Polhoranka K4M 27,10 15,60 11,50
136 15 Váh R SKV0015 Polhoranka K3M 15,60 7,10 8,50
137 16 Váh R SKV0016 Polhoranka K3S 7,10 0,00 7,10
138 17 Váh R SKV0017 Jelešná K4M 25,90 20,30 5,60
139 18 Váh R SKV0018 Jelešná K3M 20,30 0,00 20,30
140 19 Váh R SKV0019 Váh V3 (P1V) 114,60 76,00 38,60
141 20 Váh R SKV0020 Orava V1 (K3V) 57,90 0,00 57,90
142 21 Váh R SKV0021 Oravica K4M 31,70 18,80 12,90
143 22 Váh R SKV0022 Oravica K3M 18,80 11,50 7,30
144 23 Váh R SKV0023 Oravica K3S 11,50 0,00 11,50
145 24 Váh R SKV0024 Turiec K3M 77,90 71,80 6,10
146 25 Váh R SKV0025 Turiec K3M 70,10 58,60 11,50
147 26 Váh R SKV0026 Turiec V1 (K3V) 58,60 0,00 58,60
148 27 Váh R SKV0027 Váh V3 (P1V) 64,20 0,00 64,20
149 28 Váh R SKV0028 Varínka K4M 24,70 17,50 7,20
150 29 Váh R SKV0029 Varínka K3M 17,50 8,70 8,80
151 30 Váh R SKV0030 Varínka K2S 8,70 0,00 8,70
152 31 Váh R SKV0031 Kysuca K3M 63,50 45,30 18,20
153 32 Váh R SKV0032 Kysuca K3S 45,30 0,00 45,30
154 33 Váh R SKV0034 Bystrica K3M 31,20 24,70 6,50
155 34 Váh R SKV0035 Bystrica K3M 20,70 17,20 3,50
156 35 Váh R SKV0036 Bystrica K3S 17,20 0,00 17,20
157 36 Váh R SKV0037 Rajčanka K3M 48,00 22,90 25,10
158 37 Váh R SKV0038 Rajčanka K2S 22,90 0,00 22,90
159 38 Váh R SKV0040 Biela Voda K3M 24,50 9,90 14,60
160 39 Váh R SKV0041 Biela Voda K2S 9,90 0,00 9,90
161 40 Váh R SKV0042 Vlára K2S 10,90 0,00 10,90
162 41 Váh R SKV0043 Jablonka K2S 32,80 9,40 23,40
163 42 Váh R SKV0044 Jablonka/Čachtický kanál P1M 9,40 0,00 9,40
164 43 Váh R SKV0046 Stará Nitra V3 (P1V) 22,90 0,00 22,90
165 44 Váh R SKV0047 Stará Žitava P1S 32,80 0,00 32,80
166 45 Váh R SKV0048 Demänovka K4M 18,40 7,75 10,65
167 46 Váh R SKV0049 Demänovka K3M 7,75 0,00 7,75
168 47 Váh R SKV0050 Vrica K4M 19,50 7,10 12,40
169 48 Váh R SKV0051 Vrica K3M 7,10 0,00 7,10
170 49 Váh R SKV0052 Porubský potok K2M 11,70 0,00 11,70
171 50 Váh R SKV0053 Branovský potok P1M 17,40 0,00 17,40
172 51 Váh R SKV0054 Nosický kanál V2 (K2V) 34,00 0,00 34,00
173 52 Váh R SKV0055 Biskupický kanál P1M 38,85 0,00 38,85
174 53 Váh R SKV0056 Krupský potok P2M 31,00 19,70 11,30
175 54 Váh R SKV0057 Krupský potok P1M 19,70 0,00 19,70
176 55 Váh R SKV0058 Limbašský potok K2M 10,95 0,00 10,95
177 56 Váh R SKV0060 Teplianka K4M 11,90 4,50 7,40
178 57 Váh R SKV0061 Teplianka K3M 4,50 0,00 4,50
179 58 Váh R SKV0062 Petruška K3M 8,40 0,00 8,40
180 59 Váh R SKV0063 Sliačanka K4M 9,70 6,70 3,00
181 60 Váh R SKV0064 Sliačanka K3M 6,70 0,00 6,70
182 61 Váh R SKV0065 Veselianka K4M 19,40 0,00 19,40
183 62 Váh R SKV0066 Jalovský potok K4M 16,30 8,80 7,50
184 63 Váh R SKV0067 Jalovský potok K3M 8,80 0,00 8,80
185 64 Váh R SKV0068 Štiavničanka K3M 8,90 0,00 8,90
186 65 Váh R SKV0069 Ludrovčanka K4M 11,70 4,50 7,20
187 66 Váh R SKV0070 Ludrovčanka K3M 4,50 0,00 4,50
188 67 Váh R SKV0071 Likavka K3M 10,30 0,00 10,30
189 68 Váh R SKV0072 Dovalovec K4M 12,80 7,30 5,50
190 69 Váh R SKV0073 Dovalovec K3M 7,30 0,00 7,30
191 70 Váh R SKV0074 Boca K4M 18,60 0,00 18,60
192 71 Váh R SKV0076 Smrečianka K4M 17,60 6,10 11,50
193 72 Váh R SKV0077 Smrečianka K3M 6,10 0,00 6,10
194 73 Váh R SKV0078 Račková K4M 11,90 0,00 11,90
195 74 Váh R SKV0079 Zadná voda K4M 6,70 0,00 6,70
196 75 Váh R SKV0080 Klačianka K4M 16,50 8,40 8,10
197 76 Váh R SKV0081 Klačianka K3M 8,40 0,00 8,40
198 77 Váh R SKV0082 Dúbravka K3M 10,60 0,00 10,60
199 78 Váh R SKV0083 Ľupčianka K4M 23,20 7,60 15,60
200 79 Váh R SKV0084 Ľupčianka K3M 7,60 0,00 7,60
201 80 Váh R SKV0085 Kvačianka K4M 13,30 5,50 7,80
202 81 Váh R SKV0086 Kvačianka K3M 5,50 0,00 5,50
203 82 Váh R SKV0087 Trnovec K4M 14,60 9,70 4,90
204 83 Váh R SKV0088 Trnovec K3M 9,70 0,00 9,70
205 84 Váh R SKV0089 Ipoltica K4M 17,00 0,00 17,00
206 85 Váh R SKV0090 Čierňanka K3M 21,50 0,00 21,50
207 86 Váh R SKV0091 Blatina K2M 17,60 0,00 17,60
208 87 Váh R SKV0092 Revúca K4M 33,30 16,40 16,90
209 88 Váh R SKV0093 Revúca K3M 16,40 0,00 16,40
210 89 Váh R SKV0094 Predmieranka K3M 14,60 0,00 14,60
211 90 Váh R SKV0095 Biely potok K4M 10,20 3,20 7,00
212 91 Váh R SKV0096 Biely potok K3M 3,20 0,00 3,20
213 92 Váh R SKV0097 Hruškový potok P1M 5,20 0,00 5,20
214 93 Váh R SKV0098 Zabiedovčík K4M 11,30 5,15 6,15
215 94 Váh R SKV0099 Zabiedovčík K3M 5,15 0,00 5,15
216 95 Váh R SKV0100 Necpalský potok K4M 18,15 5,30 12,85
217 96 Váh R SKV0101 Necpalský potok K3M 5,30 0,00 5,30
218 97 Váh R SKV0102 Hruštínka K4M 18,90 10,10 8,80
219 98 Váh R SKV0103 Hruštínka K3M 10,10 0,00 10,10
220 99 Váh R SKV0104 Holeška K2M 16,25 8,80 7,45
221 100 Váh R SKV0105 Holeška P1M 8,80 0,00 8,80
222 101 Váh R SKV0106 Zázrivka K3M 19,90 0,00 19,90
223 102 Váh R SKV0107 Jasenovský potok K3M 8,60 0,00 8,60
224 103 Váh R SKV0108 Čierňanka K3M 10,10 0,00 10,10
225 104 Váh R SKV0109 Studenec K4M 13,80 8,60 5,20
226 105 Váh R SKV0110 Studenec K3M 8,60 0,00 8,60
227 106 Váh R SKV0111 Krivský potok K4M 8,80 4,30 4,50
228 107 Váh R SKV0112 Krivský potok K3M 4,30 0,00 4,30
229 108 Váh R SKV0113 Studený potok K4M 25,90 9,80 16,10
230 109 Váh R SKV0114 Studený potok K3M 9,80 0,00 9,80
231 110 Váh R SKV0115 Trniansky potok K2M 8,05 0,00 8,05
232 111 Váh R SKV0117 Chtelnička P2M 19,80 13,95 5,85
233 112 Váh R SKV0118 Chtelnička P1M 13,95 0,00 13,95
234 113 Váh R SKV0119 Koša K2M 16,90 0,00 16,90
235 114 Váh R SKV0120 Mútňanka K4M 22,40 0,00 22,40
236 115 Váh R SKV0121 Beliansky potok K4M 8,10 2,40 5,70
237 116 Váh R SKV0122 Beliansky potok K3M 2,40 0,00 2,40
238 117 Váh R SKV0123 Teplička K2M 25,00 0,00 25,00
239 118 Váh R SKV0124 Klanečnica K2M 16,60 0,00 16,60
240 119 Váh R SKV0125 Bošáčka K2M 22,00 0,00 22,00
241 120 Váh R SKV0126 Biely potok K3M 6,40 0,00 6,40
242 121 Váh R SKV0127 Podhájsky potok K2M 15,80 10,60 5,20
243 122 Váh R SKV0128 Podhájsky potok P1M 10,60 0,00 10,60
244 123 Váh R SKV0129 Hraničný Kriváň K3M 6,50 0,00 6,50
245 124 Váh R SKV0130 Chyžník K3M 1,60 0,00 1,60
246 125 Váh R SKV0131 Kriváň K3M 1,80 0,00 1,80
247 126 Váh R SKV0132 Beliansky potok K4M 14,50 0,00 14,50
248 127 Váh R SKV0133 Hybica K4M 18,50 10,95 7,55
249 128 Váh R SKV0134 Hybica K3M 10,95 0,00 10,95
250 129 Váh R SKV0135 Ľubochnianka K4M 24,40 8,30 16,10
251 130 Váh R SKV0136 Ľubochnianka K3M 8,30 0,00 8,30
252 131 Váh R SKV0137 Kantorský potok K3M 15,20 0,00 15,20
253 132 Váh R SKV0138 Kunerádsky potok K4M 13,60 5,95 7,65
254 133 Váh R SKV0139 Kunerádsky potok K3M 5,95 0,00 5,95
255 134 Váh R SKV0140 Dubovský potok P2M 14,30 4,60 9,70
256 135 Váh R SKV0141 Dubovský potok P1M 4,60 0,00 4,60
257 136 Váh R SKV0142 Kamenistý potok K4M 7,30 0,00 7,30
258 137 Váh R SKV0144 Tovársky potok K3M 20,50 9,15 11,35
259 138 Váh R SKV0145 Tovársky potok K2M 9,15 0,00 9,15
260 139 Váh R SKV0146 Krpeliansky kanál K3M 17,20 0,00 17,20
261 140 Váh R SKV0147 Klubinský potok K3M 8,70 0,00 8,70
262 141 Váh R SKV0148 Vadičovský potok K3M 15,30 0,00 15,30
263 142 Váh R SKV0149 Lednica K2M 16,40 0,00 16,40
264 143 Váh R SKV0150 Vychylovka K3M 9,50 0,00 9,50
265 144 Váh R SKV0151 Zajarčie P1M 12,40 0,00 12,40
266 145 Váh R SKV0154 Biela Voda K4M 4,00 0,00 4,00
267 146 Váh R SKV0155 Viničiarsky kanál P1M 5,80 0,00 5,80
268 147 Váh R SKV0156 Valčiansky potok K4M 11,75 2,40 9,35
269 148 Váh R SKV0157 Valčiansky potok K3M 2,40 0,00 2,40
270 149 Váh R SKV0158 Olešnianka K3M 10,90 0,00 10,90
271 150 Váh R SKV0159 Osliansky potok K3M 13,30 0,00 13,30
272 151 Váh R SKV0160 Teplica P1M 5,90 0,00 5,90
273 152 Váh R SKV0161 Šúrsky kanál P1M 16,30 0,00 16,30
274 153 Váh R SKV0162 Turček K3M 5,90 0,00 5,90
275 154 Váh R SKV0163 Sklabinský potok K3M 17,60 0,00 17,60
276 155 Váh R SKV0164 Pivovarský potok K4M 7,95 4,60 3,35
277 156 Váh R SKV0165 Pivovarský potok K3M 4,60 0,00 4,60
278 157 Váh R SKV0166 Jarčie P1M 26,20 0,00 26,20
279 158 Váh R SKV0167 Hričovský kanál K2M 28,40 0,00 28,40
280 159 Váh R SKV0168 Turiansky potok K4M 9,70 4,90 4,80
281 160 Váh R SKV0169 Turiansky potok K3M 4,90 0,00 4,90
282 161 Váh R SKV0170 Porubský potok K4M 13,30 7,20 6,10
283 162 Váh R SKV0171 Porubský potok K3M 7,20 0,00 7,20
284 163 Váh R SKV0172 Somolický potok K3M 6,70 0,00 6,70
285 164 Váh R SKV0173 Komočský kanál P1M 21,00 0,00 21,00
286 165 Váh R SKV0174 Selecký potok K2M 15,10 0,00 15,10
287 166 Váh R SKV0175 Drahovský potok V3 (P1V) 11,30 0,00 11,30
288 167 Váh R SKV0176 Klátovský kanál P1M 19,40 0,00 19,40
289 168 Váh R SKV0178 Chocholnica K2M 22,60 0,00 22,60
290 169 Váh R SKV0179 Teplička K4M 4,40 0,00 4,40
291 170 Váh R SKV0180 Trebostovský potok K4M 11,20 6,30 4,90
292 171 Váh R SKV0181 Trebostovský potok K3M 6,30 0,00 6,30
293 172 Váh R SKV0182 Dolinka K3M 17,10 0,00 17,10
294 173 Váh R SKV0183 Beliansky potok K4M 20,20 8,50 11,70
295 174 Váh R SKV0184 Beliansky potok K3M 8,50 0,00 8,50
296 175 Váh R SKV0185 Asód - Čergov P1M 15,70 0,00 15,70
297 176 Váh R SKV0186 Kamečnica K2M 17,40 0,00 17,40
298 177 Váh R SKV0187 Lopašovský potok P1M 8,10 0,00 8,10
299 178 Váh R SKV0188 Petrovička K3M 16,50 7,20 9,30
300 179 Váh R SKV0189 Petrovička K2M 7,20 0,00 7,20
301 180 Váh R SKV0190 Jasenica K3M 10,40 0,00 10,40
302 181 Váh R SKV0192 Domanižanka K2M 19,50 0,00 19,50
303 182 Váh R SKV0193 Strážovský potok K3M 10,80 2,50 8,30
304 183 Váh R SKV0194 Strážovský potok K2M 2,50 0,00 2,50
305 184 Váh R SKV0195 Pružinka K2M 18,80 0,00 18,80
306 185 Váh R SKV0196 Hradnianka K2M 12,85 0,00 12,85
307 186 Váh R SKV0197 Predpolomský potok K2M 8,30 0,00 8,30
308 187 Váh R SKV0198 Štiavnik K3M 19,15 8,20 10,95
309 188 Váh R SKV0199 Štiavnik K2M 8,20 0,00 8,20
310 189 Váh R SKV0200 Dubová P1M 21,40 0,00 21,40
311 190 Váh R SKV0201 Boldog - Sládkovičovo P1M 15,40 0,00 15,40
312 191 Váh R SKV0202 Kolárovský kanál P1M 28,30 0,00 28,30
313 192 Váh R SKV0203 Martovský kanál P1M 14,20 0,00 14,20
314 193 Váh R SKV0204 Horná Blava P2M 37,40 25,50 11,90
315 194 Váh R SKV0205 Horná Blava P1M 25,50 9,80 15,70
316 195 Váh R SKV0206 Dolná Blava P1M 9,80 0,00 9,80
317 196 Váh R SKV0208 Parná K2M 37,05 22,60 14,45
318 197 Váh R SKV0209 Parná P1M 22,60 0,00 22,60
319 198 Váh R SKV0210 Súčanka K2M 19,90 0,00 19,90
320 199 Váh R SKV0211 Turniansky potok K2M 11,05 0,00 11,05
321 200 Váh R SKV0212 Striebornica K2M 8,00 0,00 8,00
322 201 Váh R SKV0213 Tŕstie K2M 19,15 0,00 19,15
323 202 Váh R SKV0214 Dlhopoľka K3M 12,90 6,95 5,95
324 203 Váh R SKV0215 Dlhopoľka K2M 6,95 0,00 6,95
325 204 Váh R SKV0216 Lovčiansky potok P1M 7,20 0,00 7,20
326 205 Váh R SKV0217 Rovnianka K3M 16,25 7,80 8,45
327 206 Váh R SKV0218 Rovnianka K2M 7,80 0,00 7,80
328 207 Váh R SKV0219 Teplica K4M 27,20 18,80 8,40
329 208 Váh R SKV0220 Teplica K3M 18,80 0,00 18,80
330 209 Váh R SKV0221 Vlárka K3M 7,50 0,00 7,50
331 210 Váh R SKV0222 Papradnianka K3M 21,15 9,90 11,25
332 211 Váh R SKV0223 Papradnianka K2M 9,90 0,00 9,90
333 212 Váh R SKV0224 Lysky K3M 5,70 0,00 5,70
334 213 Váh R SKV0225 Lándorský kanál P1M 11,90 0,00 11,90
335 214 Váh R SKV0226 Komárňanský kanál P1M 32,70 0,00 32,70
336 215 Váh R SKV0227 Kalnický potok K2M 14,70 0,00 14,70
337 216 Váh R SKV0228 Marikovský potok K3M 21,70 7,60 14,10
338 217 Váh R SKV0229 Marikovský potok K2M 7,60 0,00 7,60
339 218 Váh R SKV0230 Čierna voda K3M 6,30 0,00 6,30
340 219 Váh R SKV0231 Paludžanka K4M 17,60 10,60 7,00
341 220 Váh R SKV0232 Paludžanka K3M 10,60 0,00 10,60
342 221 Váh R SKV0233 Blatnický potok K4M 17,15 9,00 8,15
343 222 Váh R SKV0234 Blatnický potok K3M 9,00 0,00 9,00
344 223 Váh R SKV0235 Zubák K3M 16,10 0,00 16,10
345 224 Váh R SKV0236 Drietomica K2M 11,30 0,00 11,30
346 225 Váh R SKV0237 Žitkovský potok K2M 8,60 0,00 8,60
347 226 Váh R SKV0238 Bohatá K2M 6,20 0,00 6,20
348 227 Váh R SKV0240 Vištucký potok P1M 21,20 0,00 21,20
349 228 Váh R SKV0241 Štefanovský potok K2M 11,40 6,80 4,60
350 229 Váh R SKV0242 Štefanovský potok P1M 6,80 0,00 6,80
351 230 Váh R SKV0243 Račiansky potok K2M 9,05 5,05 4,00
352 231 Váh R SKV0244 Kozárovský potok K2M 5,30 3,20 2,10
353 232 Váh R SKV0245 Kozárovský potok P1M 3,20 0,00 3,20
354 233 Váh R SKV0246 Milošovský potok K3M 10,50 0,00 10,50
355 234 Váh R SKV0248 Trsteník K3M 7,60 0,00 7,60
356 235 Váh R SKV0249 Trojáčka K3M 5,25 0,00 5,25
357 236 Váh R SKV0250 Hlboký potok K4M 5,30 2,80 2,50
358 237 Váh R SKV0251 Hlboký potok K3M 2,80 0,00 2,80
359 238 Váh R SKV0252 Sihelniansky potok K3M 6,10 0,00 6,10
360 239 Váh R SKV0253 Malatínsky potok K3M 4,60 0,00 4,60
361 240 Váh R SKV0254 Struháreň K3M 8,20 0,00 8,20
362 241 Váh R SKV0255 Povinský potok K3M 7,90 0,00 7,90
363 242 Váh R SKV0256 Lodnianka K3M 7,00 0,00 7,00
364 243 Váh R SKV0257 Ochodničanka K3M 6,80 0,00 6,80
365 244 Váh R SKV0258 Pucov K3M 8,60 0,00 8,60
366 245 Váh R SKV0259 Bystrá K4M 13,60 7,20 6,40
367 246 Váh R SKV0260 Bystrá K3M 7,20 0,00 7,20
368 247 Váh R SKV0261 Ráztoka K3M 7,30 0,00 7,30
369 248 Váh R SKV0262 Čadečanka K3M 7,70 0,00 7,70
370 249 Váh R SKV0263 Istebnianka K3M 10,10 0,00 10,10
371 250 Váh R SKV0264 Harvelka K3M 5,40 0,00 5,40
372 251 Váh R SKV0265 Rabčický potok K3M 3,90 0,00 3,90
373 252 Váh R SKV0266 Veľký potok K3M 5,70 0,00 5,70
374 253 Váh R SKV0267 Kornianka K3M 6,40 0,00 6,40
375 254 Váh R SKV0268 Leštinský potok K3M 8,60 0,00 8,60
376 255 Váh R SKV0269 Pribiš K3M 9,50 0,00 9,50
377 256 Váh R SKV0270 Radôstka K3M 12,70 0,00 12,70
378 257 Váh R SKV0271 Bystrička K4M 6,00 0,00 6,00
379 258 Váh R SKV0273 Žaškovský potok K3M 6,40 0,00 6,40
380 259 Váh R SKV0274 Orvišník K3M 7,60 0,00 7,60
381 260 Váh R SKV0275 Lehotský potok K3M 7,00 0,00 7,00
382 261 Váh R SKV0276 Vreščovka K3M 6,20 0,00 6,20
383 262 Váh R SKV0277 Kolárovický potok K3M 11,30 2,90 8,40
384 263 Váh R SKV0278 Kolárovický potok K2M 2,90 0,00 2,90
385 264 Váh R SKV0279 Račová K3M 5,40 0,00 5,40
386 265 Váh R SKV0280 Dlžiansky Cickov K3M 5,50 0,00 5,50
387 266 Váh R SKV0281 Podbielsky Cickov K3M 7,00 0,00 7,00
388 267 Váh R SKV0282 Trstená K3M 7,80 0,00 7,80
389 268 Váh R SKV0283 Dlžiansky potok K3M 6,40 0,00 6,40
390 269 Váh R SKV0284 Chlebnický potok K3M 9,20 0,00 9,20
391 270 Váh R SKV0285 Zakopčiansky potok K3M 5,70 0,00 5,70
392 271 Váh R SKV0286 Raková K3M 10,80 0,00 10,80
393 272 Váh R SKV0287 Neslušanka K3M 12,70 0,00 12,70
394 273 Váh R SKV0288 Kelčov K3M 5,50 0,00 5,50
395 274 Váh R SKV0289 Kúr K4M 7,65 3,30 4,35
396 275 Váh R SKV0290 Kúr K3M 3,30 0,00 3,30
397 276 Váh R SKV0291 Bránica K4M 7,05 0,00 7,05
398 277 Váh R SKV0293 Chmúrov potok K3M 5,30 0,00 5,30
399 278 Váh R SKV0294 Rudinský potok K3M 11,60 0,00 11,60
400 279 Váh R SKV0295 Petrínovec K3M 5,80 0,00 5,80
401 280 Váh R SKV0296 Vonžovec K4M 5,60 0,00 5,60
402 281 Váh R SKV0298 Beňadín K3M 10,60 0,00 10,60
403 282 Váh R SKV0299 Kozinský potok K3M 5,80 0,00 5,80
404 283 Váh R SKV0300 Divina K3M 9,70 0,00 9,70
405 284 Váh R SKV0301 Ľuborča K3M 13,20 6,50 6,70
406 285 Váh R SKV0302 Ľuborča K2M 6,50 0,00 6,50
407 286 Váh R SKV0303 Snežnica K3M 7,00 0,00 7,00
408 287 Váh R SKV0304 Šľahorov potok K3M 6,80 0,00 6,80
409 288 Váh R SKV0305 Katlinský potok K3M 4,90 0,00 4,90
410 289 Váh R SKV0306 Rybná K3M 6,25 0,00 6,25
411 290 Váh R SKV0307 Ráztoka K3M 4,35 0,00 4,35
412 291 Váh R SKV0308 Lesnianka K3M 9,80 0,00 9,80
413 292 Váh R SKV0309 Podhradský potok K3M 22,30 11,60 10,70
414 293 Váh R SKV0310 Podhradský potok K2M 11,60 0,00 11,60
415 294 Váh R SKV0311 Modrovský potok K2M 9,70 0,00 9,70
416 295 Váh R SKV0312 Hrádocký potok K2M 8,70 0,00 8,70
417 296 Váh R SKV0313 Rybnický potok K2M 9,10 0,00 9,10
418 297 Váh R SKV0314 Soblahovský potok K2M 11,80 0,00 11,80
419 298 Váh R SKV0315 BP Váhu K2M 2,65 0,00 2,65
420 299 Váh R SKV0316 Horčanský potok K2M 10,40 0,00 10,40
421 300 Váh R SKV0317 Sedličiansky potok K2M 9,70 0,00 9,70
422 301 Váh R SKV0318 Randová K4M 8,30 0,00 8,30
423 302 Váh R SKV0319 Mútnik K4M 6,70 0,00 6,70
424 303 Váh R SKV0320 Juríkov potok K4M 8,70 0,00 8,70
425 304 Váh R SKV0321 Mendzrovka K4M 8,70 0,00 8,70
426 305 Váh R SKV0322 Mútnik K4M 6,30 0,00 6,30
427 306 Váh R SKV0323 Zimná voda K4M 7,10 0,00 7,10
428 307 Váh R SKV0324 Dlhá voda K4M 9,10 0,00 9,10
429 308 Váh R SKV0325 Lomnica K4M 6,45 0,00 6,45
430 309 Váh R SKV0326 Zasihlianka K4M 10,60 0,00 10,60
431 310 Váh R SKV0327 Klinianka K4M 16,05 0,00 16,05
432 311 Váh R SKV0328 Sivý potok K4M 8,10 0,00 8,10
433 312 Váh R SKV0329 Blatná K4M 8,25 0,00 8,25
434 313 Váh R SKV0330 Bobrovecký potok K4M 7,90 0,00 7,90
435 314 Váh R SKV0331 Mrzký potok K4M 4,95 0,00 4,95
436 315 Váh R SKV0332 Stohový potok K4M 5,30 0,00 5,30
437 316 Váh R SKV0333 Hlboký potok K4M 6,80 0,00 6,80
438 317 Váh R SKV0334 Šuňavský potok K4M 4,50 0,00 4,50
439 318 Váh R SKV0335 BP Turca K3M 4,05 0,00 4,05
440 319 Váh R SKV0336 Dedinský potok K3M 7,30 0,00 7,30
441 320 Váh R SKV0337 Kozí potok K3M 6,50 0,00 6,50
442 321 Váh R SKV0338 Mútnik K3M 7,25 0,00 7,25
443 322 Váh R SKV0339 Leveleš-Lándor P1M 18,30 0,00 18,30
444 323 Váh R SKV0340 Starý Klatovský kanál P1M 18,20 0,00 18,20
445 324 Váh R SKV0341 Malinovo - Blahová P1M 24,10 0,00 24,10
446 325 Váh R SKV0342 BP Starej Žitavy P1M 3,40 0,00 3,40
447 326 Váh R SKV0343 Babský potok P1M 10,10 0,00 10,10
448 327 Váh R SKV0344 Gorazdovský kanál P1M 6,90 0,00 6,90
449 328 Váh R SKV0345 Slatinka P1M 6,20 0,00 6,20
450 329 Váh R SKV0346 Bohatský kanál P1M 2,80 0,00 2,80
451 330 Váh R SKV0347 BP Jarčia P1M 2,30 0,00 2,30
452 331 Váh R SKV0348 Hájsky kanál P1M 4,30 0,00 4,30
453 332 Váh R SKV0349 Hornokráľovský kanál P1M 5,20 0,00 5,20
454 333 Váh R SKV0350 Pribetský kanál P1M 17,20 0,00 17,20
455 334 Váh R SKV0351 Manivier P1M 5,50 0,00 5,50
456 335 Váh R SKV0352 Mlynský potok P1M 5,25 0,00 5,25
457 336 Váh R SKV0353 Šteruský potok P1M 10,80 0,00 10,80
458 337 Váh R SKV0354 Lančarský potok P1M 14,80 0,00 14,80
459 338 Váh R SKV0355 Kočínsky potok P1M 7,50 0,00 7,50
460 339 Váh R SKV0356 Očkovský kanál P1M 5,70 0,00 5,70
461 340 Váh R SKV0357 Orvištský kanál P1M 8,00 0,00 8,00
462 341 Váh R SKV0358 Červenícky kanál P1M 8,05 0,00 8,05
463 342 Váh R SKV0359 Pečeňadský kanál P1M 5,05 0,00 5,05
464 343 Váh R SKV0360 BP Váhu - okolo VN Sĺňava P1M 5,80 0,00 5,80
465 344 Váh R SKV0361 Borovský kanál P1M 8,30 0,00 8,30
466 345 Váh R SKV0362 Račiansky potok P1M 5,05 0,00 5,05
467 346 Váh R SKV0363 Raková P2M 8,70 0,00 8,70
468 347 Váh R SKV0364 Križoviansky kanál P1S 2,95 0,00 2,95
469 348 Váh R SKV0365 Piešť K3M 7,50 0,00 7,50
470 349 Váh R SKV0366 Stránsky potok K4M 12,65 5,00 7,65
471 350 Váh R SKV0367 Stránsky potok K3M 5,00 0,00 5,00
472 351 Váh R SKV0368 Bystrička K4M 11,50 5,20 6,30
473 352 Váh R SKV0369 Bystrička K3M 5,20 0,00 5,20
474 353 Váh R SKV0370 Krchová K4M 8,70 4,30 4,40
475 354 Váh R SKV0371 Krchová K3M 4,30 0,00 4,30
476 355 Váh R SKV0372 Klačiansky potok K4M 4,70 0,00 4,70
477 356 Váh R SKV0374 Šútovský potok K4M 8,30 2,95 5,35
478 357 Váh R SKV0375 Šútovský potok K3M 2,95 0,00 2,95
479 358 Váh R SKV0376 Zázrivá K4M 8,05 3,75 4,30
480 359 Váh R SKV0377 Zázrivá K3M 3,75 0,00 3,75
481 360 Váh R SKV0379 Hoskora K4M 6,20 0,00 6,20
482 361 Váh R SKV0380 Svarínka K4M 9,15 0,00 9,15
483 362 Váh R SKV0381 Dikula K4M 9,10 0,00 9,10
484 363 Váh R SKV0382 Benkovský potok K4M 7,00 0,00 7,00
485 364 Váh R SKV0383 Hodruša K4M 8,80 0,00 8,80
486 365 Váh R SKV0384 Malužiná K4M 9,80 0,00 9,80
487 366 Váh R SKV0385 Štiavnica K4M 18,90 0,00 18,90
488 367 Váh R SKV0387 Bystrá K4M 6,05 0,00 6,05
489 368 Váh R SKV0388 Svidovský potok K4M 6,50 0,00 6,50
490 369 Váh R SKV0389 Mlynský potok K3M 9,30 0,00 9,30
491 370 Váh R SKV0390 Konský potok K4M 6,10 3,90 2,20
492 371 Váh R SKV0391 Konský potok K3M 3,90 0,00 3,90
493 372 Váh R SKV0392 Vrbička K4M 6,40 0,00 6,40
494 373 Váh R SKV0393 Koprovský potok K4M 11,90 0,00 11,90
495 374 Váh R SKV0394 Jamnický potok K4M 7,40 0,00 7,40
496 375 Váh R SKV0395 Mlyničná voda K4M 10,20 0,00 10,20
497 376 Váh R SKV0396 Bystrá K4M 6,80 0,00 6,80
498 377 Váh R SKV0397 Krivuľa K4M 7,70 0,00 7,70
499 378 Váh R SKV0398 Trlenský potok K3M 4,00 0,00 4,00
500 379 Váh R SKV0399 Iľanovianka K4M 10,10 4,00 6,10
501 380 Váh R SKV0400 Iľanovianka K3M 4,00 0,00 4,00
502 381 Váh R SKV0401 Lažtek K3M 4,70 0,00 4,70
503 382 Váh R SKV0402 Prosiečanka K4M 8,10 4,00 4,10
504 383 Váh R SKV0403 Prosiečanka K3M 4,00 0,00 4,00
505 384 Váh R SKV0404 Sestrč K4M 11,20 4,20 7,00
506 385 Váh R SKV0405 Sestrč K3M 4,20 0,00 4,20
507 386 Váh R SKV0406 Suchý potok K4M 12,85 5,00 7,85
508 387 Váh R SKV0407 Suchý potok K3M 5,00 0,00 5,00
509 388 Váh R SKV0408 Malatinka K3M 9,70 0,00 9,70
510 389 Váh R SKV0409 Čutkov potok K4M 8,40 3,20 5,20
511 390 Váh R SKV0410 Čutkov potok K3M 3,20 0,00 3,20
512 391 Váh R SKV0411 Bystrý potok K4M 8,80 2,80 6,00
513 392 Váh R SKV0412 Bystrý potok K3M 2,80 0,00 2,80
514 393 Váh R SKV0413 Turík K4M 6,10 3,00 3,10
515 394 Váh R SKV0414 Turík K3M 3,00 0,00 3,00
516 395 Váh R SKV0415 Kalamenianka K4M 6,65 0,00 6,65
517 396 Váh R SKV0417 Komjatná K3M 7,30 0,00 7,30
518 397 Váh R SKV0418 Ráztoky K3M 7,35 0,00 7,35
519 398 Váh R SKV0419 Polerieka K3M 6,70 0,00 6,70
520 399 Váh R SKV0420 Vôdky K3M 9,30 0,00 9,30
521 400 Váh R SKV0421 Čierny potok K3M 6,65 0,00 6,65
522 401 Váh R SKV0422 Borovský potok K3M 6,00 0,00 6,00
523 402 Váh R SKV0423 Kalník K3M 7,70 0,00 7,70
524 403 Váh R SKV0424 Zápotočie K3M 4,30 0,00 4,30
525 404 Váh R SKV0425 Podhradský potok K3M 8,90 0,00 8,90
526 405 Váh R SKV0426 Lopušná K4M 6,60 0,00 6,60
527 406 Váh R SKV0427 Michalovský potok K4M 4,30 0,00 4,30
528 407 Váh R SKV0428 Čierňava K4M 5,40 0,00 5,40
529 408 Váh R SKV0429 Korytnica K4M 12,40 0,00 12,40
530 409 Váh R SKV0430 Patočiny K4M 7,20 0,00 7,20
531 410 Váh R SKV0431 Skalný potok K4M 6,70 0,00 6,70
532 411 Váh R SKV0432 Lúžňanka K4M 11,10 0,00 11,10
533 412 Váh R SKV0433 Ráztočná K4M 5,40 0,00 5,40
534 413 Váh R SKV0434 Gaderský potok K4M 17,20 0,00 17,20
535 414 Váh R SKV0435 Veľký Okružný potok K4M 5,40 0,00 5,40
536 415 Váh R SKV0436 Selenec K4M 6,90 0,00 6,90
537 416 Váh R SKV0437 Sloviansky potok K4M 9,30 0,00 9,30
538 417 Váh R SKV0438 Ždiarsky potok K4M 10,60 0,00 10,60
539 418 Váh R SKV0439 Bitarovský potok K2M 7,50 0,00 7,50
540 419 Váh R SKV0440 Podkylavský potok K2M 5,20 0,00 5,20
541 420 Váh R SKV0441 Lietavka K2M 8,80 0,00 8,80
542 421 Váh R SKV0442 Závadský potok K2M 7,80 0,00 7,80
543 422 Váh R SKV0443 Svinianka K2M 9,20 0,00 9,20
544 423 Váh R SKV0444 Orechovský potok K2M 7,20 0,00 7,20
545 424 Váh R SKV0445 Podhradský potok K2M 8,50 0,00 8,50
546 425 Váh R SKV0446 Rosinka K2M 11,80 0,00 11,80
547 426 Váh R SKV0447 Krivoklátsky potok K2M 15,50 0,00 15,50
548 427 Váh R SKV0448 Opatovský potok K2M 6,80 0,00 6,80
549 428 Váh R SKV0449 Kvašov K2M 9,35 0,00 9,35
550 429 Váh R SKV0450 Bolešovský potok K2M 9,20 0,00 9,20
551 430 Váh R SKV0451 Petríkovec K2M 4,70 0,00 4,70
552 431 Váh R SKV0452 Kotrčina K2M 7,30 0,00 7,30
553 432 Váh R SKV0453 Hoštínsky potok K2M 6,55 0,00 6,55
554 433 Váh R SKV0454 Ivanovský potok K2M 10,70 0,00 10,70
555 434 Váh R SKV0455 Melčický potok K2M 8,80 0,00 8,80
556 435 Váh R SKV0456 Vrzavka K2M 10,80 0,00 10,80
557 436 Váh R SKV0457 Lednický potok K2M 8,10 0,00 8,10
558 437 Váh R SKV0458 Závrská K2M 5,30 0,00 5,30
559 438 Váh R SKV0459 Kolačinský potok K2M 8,10 0,00 8,10
560 439 Váh R SKV0460 Dubnička K2M 11,60 0,00 11,60
561 440 Váh R SKV0461 Lieskovec K2M 7,90 0,00 7,90
562 441 Váh R SKV0462 Maninský potok K2M 11,05 0,00 11,05
563 442 Váh R SKV0463 Sverepec K2M 5,60 0,00 5,60
564 443 Váh R SKV0464 Moštenický potok K2M 8,05 0,00 8,05
565 444 Váh R SKV0465 Rudník K2M 11,60 0,00 11,60
566 445 Váh R SKV0466 Slatinský potok K2M 12,50 0,00 12,50
567 446 Váh R SKV0467 Kubrica K2M 7,30 0,00 7,30
568 447 Váh R SKV0469 Zlatovský potok K2M 8,80 0,00 8,80
569 448 Váh R SKV0470 Matejovský potok K2M 7,80 0,00 7,80
570 449 Váh R SKV0471 Bodianka K2M 6,40 0,00 6,40
571 2 Váh VN SKV1001 VN Liptovská Mara, VN Bešeňová K333 344,70 333,10 11,60
572 3 Váh VN SKV1002 VN Sĺňava P112 120,50 114,60 5,90
573 4 Váh VN SKV1003 VN Kráľová P113 76,00 64,20 11,80
574 5 Váh VN SKV1004 VN Orava, VN Tvrdošín K323 sútok Bielej a Čiernej Oravy 57,90 -
575 6 Váh VN SKV1005 VN Turček K331 71,80 70,10 1,70
576 7 Váh VN SKV1006 VN Nová Bystrica K332 24,70 20,70 4,00
577 8 Váh VN SKV1007 VN Budmerice P121 28,60 26,75 -
578 450 Váh R SKW0001 Malý Dunaj V3 (P1V) 126,70 119,00 7,70
579 451 Váh R SKW0002 Malý Dunaj V3 (P1V) 119,00 0,00 119,00
580 452 Váh R SKW0003 Čierna voda P1M 54,50 38,80 15,70
581 453 Váh R SKW0005 Čierna voda P1S 38,80 0,00 38,80
582 454 Váh R SKW0007 Stará Čierna voda P1S 43,80 0,00 43,80
583 455 Váh R SKW0008 Stoličný potok K2M 40,40 28,30 12,10
584 456 Váh R SKW0011 Stoličný potok P1M 28,30 11,80 16,50
585 457 Váh R SKW0012 Stoličný potok P1S 11,80 0,00 11,80
586 458 Váh R SKW0014 Horný Dudváh P1S 39,75 0,00 39,75
587 459 Váh R SKW0015 Dolný Dudváh P1S 33,80 0,00 33,80
588 460 Váh R SKW0016 Trnávka P2M 42,30 27,40 14,90
589 461 Váh R SKW0017 Trnávka P1M 27,40 20,60 6,80
590 462 Váh R SKW0018 Trnávka P1S 20,60 0,00 20,60
591 463 Váh R SKW0020 Gidra K2M 38,60 31,00 7,60
592 464 Váh R SKW0021 Gidra P1M 31,00 6,20 24,80
593 465 Váh R SKW0022 Gidra P1S 6,20 0,00 6,20
594 466 Váh R SKW0023 Gabčíkovo - Topoľníky P1M 28,70 0,00 28,70
595 467 Váh R SKW0024 Salibský Dudváh P1S 22,80 0,00 22,80
596 468 Váh R SKW0025 Derňa P1S 41,80 0,00 41,80
597 469 Váh R SKW0026 Kamenný potok K2M 7,25 0,00 7,25
598 470 Váh R SKW0027 Smolenický potok K2M 9,70 0,00 9,70
599 471 Váh R SKW0028 Roňava P1M 16,80 0,00 16,80
600 472 Váh R SKW0029 Chotárny kanál P1M 29,10 0,00 29,10
601 473 Váh R SKW0030 Klátovské rameno P1M 30,50 0,00 30,50
602 474 Váh R SKW0031 Šárd P1S 25,50 0,00 25,50
603 475 Nitra R SKN0001 Nitra K3M 168,50 161,45 7,05
604 476 Nitra R SKN0002 Nitra K2S 161,45 145,10 16,35
605 477 Nitra R SKN0003 Nitra K2S 145,10 111,80 33,30
606 478 Nitra R SKN0004 Nitra V3 (P1V) 111,80 0,00 111,80
607 479 Nitra R SKN0005 Malá Nitra P1M 30,40 0,00 30,40
608 480 Nitra R SKN0008 Handlovka K2M 33,90 23,16 10,74
609 481 Nitra R SKN0009 Handlovka K2S 23,16 0,00 23,16
610 482 Nitra R SKN0010 Nitrica K3M 51,80 30,10 21,70
611 483 Nitra R SKN0011 Nitrica K2S 28,30 0,00 28,30
612 484 Nitra R SKN0012 Bebrava K2M 48,60 23,50 25,10
613 485 Nitra R SKN0014 Bebrava K2S 23,50 0,00 23,50
614 486 Nitra R SKN0015 Radošinka P1M 31,00 12,10 18,90
615 487 Nitra R SKN0016 Radošinka P1S 12,10 0,00 12,10
616 488 Nitra R SKN0017 Žitava K2M 69,00 45,00 24,00
617 489 Nitra R SKN0018 Žitava K2M 45,00 40,00 5,00
618 490 Nitra R SKN0019 Žitava P1S 40,00 0,00 40,00
619 491 Nitra R SKN0020 Dlhý kanál P1M 48,00 19,90 28,10
620 492 Nitra R SKN0023 Dlhý kanál P1S 19,90 0,00 19,90
621 493 Nitra R SKN0024 Halačovka P2M 12,40 0,00 12,40
622 494 Nitra R SKN0025 Chotina K2M 28,50 21,30 7,20
623 495 Nitra R SKN0026 Chotina P2M 21,30 0,00 21,30
624 496 Nitra R SKN0027 Železnica K2M 17,70 7,30 10,40
625 497 Nitra R SKN0028 Železnica P2M 7,30 0,00 7,30
626 498 Nitra R SKN0029 Slivnica P2M 13,80 0,00 13,80
627 499 Nitra R SKN0030 Zľavský potok P2M 14,00 0,00 14,00
628 500 Nitra R SKN0031 Bočovka P2M 12,05 0,00 12,05
629 501 Nitra R SKN0032 Radiša K2M 24,40 0,00 24,40
630 502 Nitra R SKN0033 Hostiansky potok K2M 25,50 11,80 13,70
631 503 Nitra R SKN0034 Hostiansky potok P2M 11,80 0,00 11,80
632 504 Nitra R SKN0035 Leveš K2M 11,05 4,60 6,45
633 505 Nitra R SKN0036 Leveš P2M 4,60 0,00 4,60
634 506 Nitra R SKN0037 Jelenský potok K2M 10,40 6,00 4,40
635 507 Nitra R SKN0038 Jelenský potok P2M 6,00 0,00 6,00
636 508 Nitra R SKN0039 Stránka K2M 16,90 9,70 7,20
637 509 Nitra R SKN0040 Stránka P2M 9,70 0,00 9,70
638 510 Nitra R SKN0041 Dršňa K2M 13,50 0,00 13,50
639 511 Nitra R SKN0042 Pelúsok K2M 13,70 10,25 3,45
640 512 Nitra R SKN0043 Pelúsok P2M 10,25 0,00 10,25
641 513 Nitra R SKN0044 Lehotský potok K3M 15,80 9,80 6,00
642 514 Nitra R SKN0045 Lehotský potok K2M 9,80 0,00 9,80
643 515 Nitra R SKN0046 Podegerský potok P2M 3,45 0,00 3,45
644 516 Nitra R SKN0047 Osliansky potok K3M 14,60 7,30 7,30
645 517 Nitra R SKN0048 Osný potok K2M 7,30 0,00 7,30
646 518 Nitra R SKN0049 Chvojnica K3M 15,00 7,80 7,20
647 519 Nitra R SKN0050 Chvojnica K2M 7,80 0,00 7,80
648 520 Nitra R SKN0051 Jasenina K3M 8,60 0,00 8,60
649 521 Nitra R SKN0052 Tužina K3M 14,80 6,90 7,90
650 522 Nitra R SKN0053 Tužina K2M 6,90 0,00 6,90
651 523 Nitra R SKN0054 Tvrdošovský potok P1M 21,20 0,00 21,20
652 524 Nitra R SKN0055 Dolinský potok P1M 8,05 0,00 8,05
653 525 Nitra R SKN0056 Kadaň P1M 18,20 0,00 18,20
654 526 Nitra R SKN0057 Hosťovský potok P1M 13,80 0,00 13,80
655 527 Nitra R SKN0058 Drevenica K2M 22,50 15,25 7,25
656 528 Nitra R SKN0059 Drevenica P2M 15,25 0,00 15,25
657 529 Nitra R SKN0060 Telinský potok P1M 15,30 0,00 15,30
658 530 Nitra R SKN0061 Širočina P2M 20,90 15,15 5,75
659 531 Nitra R SKN0062 Širočina P1M 15,15 0,00 15,15
660 532 Nitra R SKN0063 Bocegaj P2M 12,00 0,00 12,00
661 533 Nitra R SKN0064 Čerešňový potok K2M 22,90 15,70 7,20
662 534 Nitra R SKN0065 Čerešňový potok P2M 15,70 0,00 15,70
663 535 Nitra R SKN0066 Perkovský potok P1M 21,10 0,00 21,10
664 536 Nitra R SKN0067 Hlavinka P2M 15,90 6,10 9,80
665 537 Nitra R SKN0068 Hlavinka P1M 6,10 0,00 6,10
666 538 Nitra R SKN0069 Drahožica K2M 13,60 0,00 13,60
667 539 Nitra R SKN0070 Hydina P2M 14,30 0,00 14,30
668 540 Nitra R SKN0071 Svinnica P2M 21,90 0,00 21,90
669 541 Nitra R SKN0072 Majerovský potok P2M 18,80 0,00 18,80
670 542 Nitra R SKN0073 Porubský potok K3M 10,50 5,90 4,60
671 543 Nitra R SKN0074 Porubský potok K2M 5,90 0,00 5,90
672 544 Nitra R SKN0075 Cerový potok P1M 8,20 0,00 8,20
673 545 Nitra R SKN0076 Andač P1M 15,90 0,00 15,90
674 546 Nitra R SKN0077 Cabajský potok P1M 28,80 0,00 28,80
675 547 Nitra R SKN0078 Livina P2M 25,20 0,00 25,20
676 548 Nitra R SKN0079 Vyčoma K2M 21,60 0,00 21,60
677 549 Nitra R SKN0080 Blesovský potok P2M 6,70 0,00 6,70
678 550 Nitra R SKN0081 Liska P1M 20,90 0,00 20,90
679 551 Nitra R SKN0082 Dobrotka P1M 13,30 0,00 13,30
680 552 Nitra R SKN0083 Bojnianka K2M 25,20 14,30 10,90
681 553 Nitra R SKN0084 Bojnianka P2M 14,30 0,00 14,30
682 554 Nitra R SKN0085 Škrípovka K3M 5,30 0,00 5,30
683 555 Nitra R SKN0086 Slavíkovský potok K3M 6,80 0,00 6,80
684 556 Nitra R SKN0087 Cintorínsky potok K2M 5,90 0,00 5,90
685 557 Nitra R SKN0088 Dubnica K2M 7,00 0,00 7,00
686 558 Nitra R SKN0089 Slaziansky potok K2M 8,25 4,80 3,45
687 559 Nitra R SKN0090 Slaziansky potok P2M 4,80 0,00 4,80
688 560 Nitra R SKN0091 Hradský potok K2M 8,70 0,00 8,70
689 561 Nitra R SKN0092 Kližský potok K2M 3,50 0,00 3,50
690 562 Nitra R SKN0093 Kolačniansky potok K2M 6,90 0,00 6,90
691 563 Nitra R SKN0094 Lefantovský potok K2M 7,20 0,00 7,20
692 564 Nitra R SKN0095 Lišna K2M 8,30 0,00 8,30
693 565 Nitra R SKN0096 Jarky K2M 11,05 5,50 5,55
694 566 Nitra R SKN0097 Jarky P2M 5,50 0,00 5,50
695 567 Nitra R SKN0098 Hradný potok K2M 6,30 0,00 6,30
696 568 Nitra R SKN0099 Nevidzianka K3M 5,50 2,35 3,15
697 569 Nitra R SKN0100 Nevidzianka K2M 2,35 0,00 2,35
698 570 Nitra R SKN0101 Bystrica K3M 6,20 3,40 2,80
699 571 Nitra R SKN0102 Bystrica K2M 3,40 0,00 3,40
700 572 Nitra R SKN0103 Rudnianka K2M 4,00 0,00 4,00
701 573 Nitra R SKN0104 Dlžinský potok K2M 5,50 0,00 5,50
702 574 Nitra R SKN0105 Kravská K2M 8,20 0,00 8,20
703 575 Nitra R SKN0106 Trebianka K2M 10,50 0,00 10,50
704 576 Nitra R SKN0107 Vyšehradný potok K2M 5,50 0,00 5,50
705 577 Nitra R SKN0108 Čaušiansky potok K2M 6,50 0,00 6,50
706 578 Nitra R SKN0109 Breziansky potok K2M 7,00 0,00 7,00
707 579 Nitra R SKN0110 Bystrica K3M 13,70 6,90 6,80
708 580 Nitra R SKN0111 Bystrica K2M 6,90 0,00 6,90
709 581 Nitra R SKN0112 Lazný potok K2M 8,60 0,00 8,60
710 582 Nitra R SKN0113 Ciglianka K3M 11,15 7,60 3,55
711 583 Nitra R SKN0114 Ciglianka K2M 7,60 0,00 7,60
712 584 Nitra R SKN0115 Žiarny potok K2M 8,30 0,00 8,30
713 585 Nitra R SKN0116 Čereniansky potok K2M 7,60 0,00 7,60
714 586 Nitra R SKN0117 Hradecký potok K2M 4,80 0,00 4,80
715 587 Nitra R SKN0118 Cigliansky kanál K2M 4,10 0,00 4,10
716 588 Nitra R SKN0119 Kamenský potok K3M 10,10 5,05 5,05
717 589 Nitra R SKN0120 Kamenský potok K2M 5,05 0,00 5,05
718 590 Nitra R SKN0121 Mostovka K2M 5,70 0,00 5,70
719 591 Nitra R SKN0122 Ťapkov potok K3M 9,50 4,65 4,85
720 592 Nitra R SKN0123 Ťapkov potok K2M 4,65 0,00 4,65
721 593 Nitra R SKN0124 Hraničný potok K3M 5,25 0,00 5,25
722 594 Nitra R SKN0125 Cerová K3M 5,80 0,00 5,80
723 595 Nitra R SKN0126 Osrblianka K3M 7,60 0,00 7,60
724 596 Nitra R SKN0127 Paniansky potok P1M 8,15 0,00 8,15
725 597 Nitra R SKN0128 Janíkovský kanál P1M 6,80 0,00 6,80
726 598 Nitra R SKN0129 Kosihovský potok P1M 6,60 0,00 6,60
727 599 Nitra R SKN0130 Trávnický potok P1M 8,60 0,00 8,60
728 600 Nitra R SKN0131 Bešiansky potok P1M 12,50 0,00 12,50
729 601 Nitra R SKN0132 Lúžtek P1M 7,05 0,00 7,05
730 602 Nitra R SKN0133 Kynecký potok P1M 4,10 0,00 4,10
731 603 Nitra R SKN0134 Kováčovský potok P1M 6,70 0,00 6,70
732 604 Nitra R SKN0135 Blatnica P1M 7,50 0,00 7,50
733 605 Nitra R SKN0136 Merašický potok P1M 10,90 0,00 10,90
734 606 Nitra R SKN0137 Trhovištský potok P1M 12,10 0,00 12,10
735 607 Nitra R SKN0138 Blatina P1M 7,80 0,00 7,80
736 608 Nitra R SKN0139 Trnovec P1M 10,20 0,00 10,20
737 609 Nitra R SKN0140 Babindolský potok P1M 8,10 0,00 8,10
738 610 Nitra R SKN0141 Chrenovka P1M 16,60 0,00 16,60
739 611 Nitra R SKN0142 Chrabriansky kanál P1M 9,70 0,00 9,70
740 612 Nitra R SKN0143 Selenec P1M 6,90 0,00 6,90
741 613 Nitra R SKN0144 Rohožnícky potok P2M 7,50 0,00 7,50
742 614 Nitra R SKN0145 Hunták P2M 6,70 0,00 6,70
743 615 Nitra R SKN0146 Pravotický potok P2M 7,10 0,00 7,10
744 616 Nitra R SKN0147 Čízovec P2M 5,70 0,00 5,70
745 617 Nitra R SKN0148 Letovský potok K2M 4,50 0,00 4,50
746 618 Nitra R SKN0149 Hradniansky potok P2M 11,80 0,00 11,80
747 619 Nitra R SKN0150 Inovec P2M 18,90 0,00 18,90
748 620 Nitra R SKN0151 Hradištnica P2M 4,05 0,00 4,05
749 621 Nitra R SKN0152 Kršteniansky potok P2M 5,80 0,00 5,80
750 622 Nitra R SKN0153 Dubnický potok P2M 11,20 0,00 11,20
751 623 Nitra R SKN0154 Jelešnica P2M 7,80 0,00 7,80
752 624 Nitra R SKN0155 Svitavský potok P2M 9,40 0,00 9,40
753 625 Nitra R SKN0156 Sviniansky potok P2M 8,40 0,00 8,40
754 626 Nitra R SKN0157 Brodziansky potok K2M 3,60 0,00 3,60
755 627 Nitra R SKN0158 Bedziansky potok P2M 10,30 0,00 10,30
756 628 Nitra R SKN0159 Žitavica K3M 4,90 0,00 4,90
757 629 Nitra R SKN0160 Tmavá K3M 5,40 0,00 5,40
758 630 Nitra R SKN0161 Závada K2M 6,50 0,00 6,50
759 631 Nitra R SKN0162 Trebichavský potok K2M 6,30 0,00 6,30
760 632 Nitra R SKN0163 Podhradský potok K2M 5,10 0,00 5,10
761 633 Nitra R SKN0164 Omastina K2M 7,60 0,00 7,60
762 9 Váh VN SKN1001 VN Nitrianske Rudno K221 30,10 28,30 1,80
P.č. _tot P.č. _čp Čiastkové
povodie
Kategória
Kód VÚ Názov vodného útvaru Typ VÚ rkm od rkm do Dĺžka VÚ
Čiastkové povodie rieky Hron 
763 1 Hron R SKR0001 Hron K3M 280,00 265,00 15,00
764 2 Hron R SKR0002 Hron K3S 265,00 225,00 40,00
765 3 Hron R SKR0003 Hron K2S 225,00 174,50 50,50
766 4 Hron R SKR0004 Hron R1 (K2V) 174,50 82,00 92,50
767 5 Hron R SKR0005 Hron R2 (P1V) 82,00 0,00 82,00
768 6 Hron R SKR0006 Čierny Hron K3M 25,30 12,10 13,20
769 7 Hron R SKR0007 Čierny Hron K3S 12,10 0,00 12,10
770 8 Hron R SKR0008 Slatina K3M 59,00 50,20 8,80
771 9 Hron R SKR0009 Slatina K3M 48,00 41,40 6,60
772 10 Hron R SKR0011 Slatina K2S 41,40 7,20 34,20
773 11 Hron R SKR0012 Slatina K2S 4,70 0,00 4,70
774 12 Hron R SKR0013 Zolná K3M 34,00 17,00 17,00
775 13 Hron R SKR0014 Zolná K2M 17,00 6,20 10,80
776 14 Hron R SKR0015 Zolná K2S 6,20 0,00 6,20
777 15 Hron R SKR0016 Sikenica K2M 48,50 17,30 31,20
778 16 Hron R SKR0017 Sikenica P1S 17,30 0,00 17,30
779 17 Hron R SKR0019 Paríž P1S 39,80 0,00 39,80
780 18 Hron R SKR0020 Vajskovský potok K4M 17,40 8,10 9,30
781 19 Hron R SKR0021 Vajskovský potok K3M 8,10 0,00 8,10
782 20 Hron R SKR0023 Bystrica K4M 23,00 13,60 9,40
783 21 Hron R SKR0024 Bystrica K3M 13,60 0,00 13,60
784 22 Hron R SKR0025 Kremnický potok K3M 19,20 9,10 10,10
785 23 Hron R SKR0026 Kremnický potok K2M 9,10 0,00 9,10
786 24 Hron R SKR0027 Vyhniansky potok K3M 13,60 7,40 6,20
787 25 Hron R SKR0028 Vyhniansky potok K2M 7,40 0,00 7,40
788 26 Hron R SKR0029 Podlužianka K2M 27,60 19,90 7,70
789 27 Hron R SKR0030 Podlužianka P1M 19,90 0,00 19,90
790 28 Hron R SKR0031 Jabloňovka K3M 21,80 12,70 9,10
791 29 Hron R SKR0032 Jabloňovka K2M 12,70 0,00 12,70
792 30 Hron R SKR0033 Devičiansky potok P2M 11,70 0,00 11,70
793 31 Hron R SKR0034 Ľupčica K3M 12,60 0,00 12,60
794 32 Hron R SKR0035 Teplá K3M 14,90 6,20 8,70
795 33 Hron R SKR0036 Teplá K2M 6,20 0,00 6,20
796 34 Hron R SKR0037 Osrblianka K4M 15,90 8,00 7,90
797 35 Hron R SKR0038 Osturniansky potok K3M 8,00 0,00 8,00
798 36 Hron R SKR0039 Kamenistý potok K4M 25,60 7,90 17,70
799 37 Hron R SKR0040 Kamenistý potok K3M 7,90 0,00 7,90
800 38 Hron R SKR0041 Skalka K3M 7,80 0,00 7,80
801 39 Hron R SKR0042 Dedinský potok P1M 9,30 0,00 9,30
802 40 Hron R SKR0043 Kalný potok K2M 6,70 0,00 6,70
803 41 Hron R SKR0044 Cegléd P1M 5,10 0,00 5,10
804 42 Hron R SKR0045 Perec P1M 52,50 0,00 52,50
805 43 Hron R SKR0046 Vrbovec P1M 24,00 0,00 24,00
806 44 Hron R SKR0047 Čaradický potok P2M 11,50 0,00 11,50
807 45 Hron R SKR0048 Kvetnianka P1M 30,80 0,00 30,80
808 46 Hron R SKR0049 Harmanec K4M 6,70 0,00 6,70
809 47 Hron R SKR0050 Háj P1M 5,20 0,00 5,20
810 48 Hron R SKR0051 Huntá K3M 14,50 0,00 14,50
811 49 Hron R SKR0052 Novobanský potok K2M 10,80 0,00 10,80
812 50 Hron R SKR0053 Ďurský potok P1M 8,90 0,00 8,90
813 51 Hron R SKR0054 Starohutský potok K2M 8,30 0,00 8,30
814 52 Hron R SKR0055 Bystrianka K4M 19,30 10,95 8,35
815 53 Hron R SKR0056 Bystrianka K3M 10,95 0,00 10,95
816 54 Hron R SKR0057 Starohorský potok K4M 17,60 0,00 17,60
817 55 Hron R SKR0058 Hodrušský potok K3M 12,30 4,50 7,80
818 56 Hron R SKR0059 Hodrušský potok K2M 4,50 0,00 4,50
819 57 Hron R SKR0060 Štiavnička K4M 13,80 4,60 9,20
820 58 Hron R SKR0061 Štiavnička K3M 4,60 0,00 4,60
821 59 Hron R SKR0062 Tekovský potok K2M 10,70 0,00 10,70
822 60 Hron R SKR0063 Jasenica K3M 21,60 0,00 21,60
823 61 Hron R SKR0064 Prochotský potok K3M 14,70 5,00 9,70
824 62 Hron R SKR0065 Prochotský potok K2M 5,00 0,00 5,00
825 63 Hron R SKR0066 Kľak K3M 18,60 11,20 7,40
826 64 Hron R SKR0067 Kľak K2M 11,20 0,00 11,20
827 65 Hron R SKR0068 Lutilský potok K3M 19,90 12,70 7,20
828 66 Hron R SKR0069 Lutilský potok K2M 12,70 0,00 12,70
829 67 Hron R SKR0070 Hučava K3M 28,30 10,60 17,70
830 68 Hron R SKR0071 Hučava K2M 10,60 0,00 10,60
831 69 Hron R SKR0072 Rohozná K4M 20,80 17,35 3,45
832 70 Hron R SKR0073 Rohozná K3M 17,35 0,00 17,35
833 71 Hron R SKR0074 Driekyňa K3M 9,50 0,00 9,50
834 72 Hron R SKR0075 Selčiansky potok K3M 11,20 0,00 11,20
835 73 Hron R SKR0076 Jaseniansky potok K4M 18,50 6,70 11,80
836 74 Hron R SKR0077 Jaseniansky potok K3M 6,70 0,00 6,70
837 75 Hron R SKR0078 Neresnica K2M 23,90 0,00 23,90
838 76 Hron R SKR0079 Lužianka P1M 25,25 0,00 25,25
839 77 Hron R SKR0080 Suchý jarok K2M 9,05 0,00 9,05
840 78 Hron R SKR0081 Istebný potok K2M 5,20 0,00 5,20
841 79 Hron R SKR0082 Breznický potok K3M 11,40 4,90 6,50
842 80 Hron R SKR0083 Breznický potok K2M 4,90 0,00 4,90
843 81 Hron R SKR0084 Malachovský potok K3M 11,70 3,25 8,45
844 82 Hron R SKR0085 Malachovský potok K2M 3,25 0,00 3,25
845 83 Hron R SKR0086 Žemberovský potok K2M 6,60 0,00 6,60
846 84 Hron R SKR0087 Kosorinský potok K3M 10,80 7,10 3,70
847 85 Hron R SKR0088 Kostolník K2M 7,10 0,00 7,10
848 86 Hron R SKR0089 Želobudský potok K3M 10,60 4,80 5,80
849 87 Hron R SKR0090 Želobudský potok K2M 4,80 0,00 4,80
850 88 Hron R SKR0091 Bystrý potok K3M 10,60 4,60 6,00
851 89 Hron R SKR0092 Bystrý potok K2M 4,60 0,00 4,60
852 90 Hron R SKR0093 Orovnícky potok K2M 6,40 0,00 6,40
853 91 Hron R SKR0094 Ľubica K3M 9,80 3,25 6,55
854 92 Hron R SKR0095 Ľubica K2M 3,25 0,00 3,25
855 93 Hron R SKR0096 Bezmenný K2M 5,80 0,00 5,80
856 94 Hron R SKR0097 Hradná K3M 13,70 8,25 5,45
857 95 Hron R SKR0098 Hradná K2M 8,25 0,00 8,25
858 96 Hron R SKR0099 Dúbravský potok K2M 8,20 0,00 8,20
859 97 Hron R SKR0100 Turová K3M 11,15 6,30 4,85
860 98 Hron R SKR0101 Turová K2M 6,30 0,00 6,30
861 99 Hron R SKR0102 Detviansky potok K3M 12,80 5,25 7,55
862 100 Hron R SKR0103 Detviansky potok K2M 5,25 0,00 5,25
863 101 Hron R SKR0104 Čajkovský potok K2M 14,50 7,60 6,90
864 102 Hron R SKR0105 Čajkovský potok P1M 7,60 0,00 7,60
865 103 Hron R SKR0106 Lehotský potok K3M 8,80 4,70 4,10
866 104 Hron R SKR0107 Lehotský potok K2M 4,70 0,00 4,70
867 105 Hron R SKR0108 Prestavlcký potok K2M 5,80 0,00 5,80
868 106 Hron R SKR0109 Čierna voda K3M 8,70 0,00 8,70
869 107 Hron R SKR0111 Nemecká K3M 7,20 3,60 3,60
870 108 Hron R SKR0112 Nemecká K2M 3,60 0,00 3,60
871 109 Hron R SKR0113 Richnava K3M 12,70 4,15 8,55
872 110 Hron R SKR0114 Richnava K2M 4,15 0,00 4,15
873 111 Hron R SKR0115 Kocanský potok K2M 10,00 0,00 10,00
874 112 Hron R SKR0116 Blieň K3M 14,35 9,10 5,25
875 113 Hron R SKR0117 Blieň K2M 9,10 0,00 9,10
876 114 Hron R SKR0118 Zákruty K2M 11,90 0,00 11,90
877 115 Hron R SKR0119 Slaský potok K3M 13,15 5,75 7,40
878 116 Hron R SKR0120 Slaský potok K2M 5,75 0,00 5,75
879 117 Hron R SKR0121 Kopernica K3M 16,60 7,20 9,40
880 118 Hron R SKR0122 Kopernica K2M 7,20 0,00 7,20
881 119 Hron R SKR0123 Ihráčsky potok K3M 15,20 7,00 8,20
882 120 Hron R SKR0124 Ihráčsky potok K2M 7,00 0,00 7,00
883 121 Hron R SKR0125 Lukavica K2M 13,30 0,00 13,30
884 122 Hron R SKR0126 Badinský potok K3M 16,40 4,40 12,00
885 123 Hron R SKR0127 Badinský potok K2M 4,40 0,00 4,40
886 124 Hron R SKR0128 Sielnický potok K3M 11,80 6,60 5,20
887 125 Hron R SKR0129 Sielnický potok K2M 6,60 0,00 6,60
888 126 Hron R SKR0130 Rudniansky potok K2M 7,80 0,00 7,80
889 127 Hron R SKR0131 Župkovský potok K3M 6,30 3,65 2,65
890 128 Hron R SKR0132 Župkovský potok K2M 3,65 0,00 3,65
891 129 Hron R SKR0133 Vlčí potok K2M 8,70 0,00 8,70
892 130 Hron R SKR0134 Kovačovský potok K2M 7,60 0,00 7,60
893 131 Hron R SKR0135 Očovka K2M 6,20 0,00 6,20
894 132 Hron R SKR0136 Piľanský potok K3M 10,10 4,20 5,90
895 133 Hron R SKR0137 Piľanský potok K2M 4,20 0,00 4,20
896 134 Hron R SKR0138 Sekier K3M 10,50 0,00 10,50
897 135 Hron R SKR0139 Zolnica K3M 7,90 0,00 7,90
898 136 Hron R SKR0140 Bystrý potok K3M 7,90 0,00 7,90
899 137 Hron R SKR0141 Malá Zolná K3M 7,90 0,00 7,90
900 138 Hron R SKR0142 Hukava K3M 6,20 0,00 6,20
901 139 Hron R SKR0143 Halčiansky potok K3M 4,90 0,00 4,90
902 140 Hron R SKR0144 Bystrý potok K3M 7,10 0,00 7,10
903 141 Hron R SKR0145 Beliansky potok K3M 5,30 0,00 5,30
904 142 Hron R SKR0146 Pokutský potok K3M 11,00 0,00 11,00
905 143 Hron R SKR0147 Vápenný potok K3M 7,70 0,00 7,70
906 144 Hron R SKR0148 Barina K3M 6,30 0,00 6,30
907 145 Hron R SKR0149 Baťov P1M 7,00 0,00 7,00
908 146 Hron R SKR0150 Blatniansky potok P1M 7,50 0,00 7,50
909 147 Hron R SKR0151 Kompa P1M 10,50 0,00 10,50
910 148 Hron R SKR0152 Svodinský potok P1M 6,00 0,00 6,00
911 149 Hron R SKR0153 Stará Podlužianka P1M 11,00 0,00 11,00
912 150 Hron R SKR0154 Bajtavský potok P1M 7,00 0,00 7,00
913 151 Hron R SKR0155 Krovina P1M 3,30 0,00 3,30
914 152 Hron R SKR0156 Starotekovský kanál P1M 10,30 0,00 10,30
915 153 Hron R SKR0157 Rybnický potok P1M 9,70 0,00 9,70
916 154 Hron R SKR0158 Ulička P1M 6,30 0,00 6,30
917 155 Hron R SKR0159 Čankovský potok P1M 7,10 0,00 7,10
918 156 Hron R SKR0160 BP Kvetnianky P1M 2,40 0,00 2,40
919 157 Hron R SKR0161 Malianka P1M 17,90 0,00 17,90
920 158 Hron R SKR0162 Nýrica P1M 17,50 0,00 17,50
921 159 Hron R SKR0163 Gondovský potok P2M 5,10 0,00 5,10
922 160 Hron R SKR0164 Malokozmálovský potok K2M 7,40 0,00 7,40
923 161 Hron R SKR0165 Svätý potok P2M 5,80 0,00 5,80
924 162 Hron R SKR0166 Račov K4M 8,20 0,00 8,20
925 163 Hron R SKR0168 Vydrovo K3M 9,50 0,00 9,50
926 164 Hron R SKR0169 Veľká Dolina K3M 7,50 0,00 7,50
927 165 Hron R SKR0170 Brusnianka K3M 8,80 0,00 8,80
928 166 Hron R SKR0171 Čelno K4M 7,80 2,60 5,20
929 167 Hron R SKR0172 Čelno K3M 2,60 0,00 2,60
930 168 Hron R SKR0173 Slanec K3M 5,70 0,00 5,70
931 169 Hron R SKR0174 Sučí potok K3M 6,00 0,00 6,00
932 170 Hron R SKR0175 Brotovo K3M 8,50 0,00 8,50
933 171 Hron R SKR0176 Hučanské K4M 6,00 2,70 3,30
934 172 Hron R SKR0177 Hučanské K3M 2,70 0,00 2,70
935 173 Hron R SKR0178 Skalisko K3M 7,70 0,00 7,70
936 174 Hron R SKR0179 Drábsko K3M 5,90 0,00 5,90
937 175 Hron R SKR0180 Veľký Zelený potok K4M 7,20 3,30 3,90
938 176 Hron R SKR0181 Veľký Zelený potok K3M 3,30 0,00 3,30
939 177 Hron R SKR0182 Ždiarny potok K4M 7,30 0,00 7,30
940 178 Hron R SKR0184 Brezniansky potok K3M 8,40 0,00 8,40
941 179 Hron R SKR0185 Koniarky K4M 6,40 2,60 3,80
942 180 Hron R SKR0186 Koniarky K3M 2,60 0,00 2,60
943 181 Hron R SKR0187 Petríkovo K4M 10,10 2,60 7,50
944 182 Hron R SKR0188 Petríkovo K3M 2,60 0,00 2,60
945 183 Hron R SKR0189 Veľký potok K4M 7,70 3,70 4,00
946 184 Hron R SKR0190 Veľký potok K3M 3,70 0,00 3,70
947 185 Hron R SKR0191 Hronec K4M 12,30 2,70 9,60
948 186 Hron R SKR0192 Hronec K3M 2,70 0,00 2,70
949 187 Hron R SKR0194 Hlboký potok K4M 6,40 2,95 3,45
950 188 Hron R SKR0193 Hlboký potok K3M 2,95 0,00 2,95
951 189 Hron R SKR0195 Haviarov potok K3M 4,60 0,00 4,60
952 190 Hron R SKR0196 Volchovo K4M 7,30 2,70 4,60
953 191 Hron R SKR0197 Volchovo K3M 2,70 0,00 2,70
954 192 Hron R SKR0198 Kopanický potok K4M 7,70 0,00 7,70
955 193 Hron R SKR0200 Bacušský potok K4M 8,60 2,90 5,70
956 194 Hron R SKR0201 Bacušský potok K3M 2,90 0,00 2,90
957 195 Hron R SKR0202 Krivuľa K4M 7,40 2,75 4,65
958 196 Hron R SKR0203 Krivuľa K3M 2,75 0,00 2,75
959 197 Hron R SKR0204 Šaling K4M 9,90 0,00 9,90
960 198 Hron R SKR0205 Bukovec K4M 9,30 6,10 3,20
961 199 Hron R SKR0206 Bukovec K3M 6,10 0,00 6,10
962 200 Hron R SKR0207 Prostredný potok K4M 5,10 0,00 5,10
963 201 Hron R SKR0208 Suchý potok K4M 5,80 0,00 5,80
964 202 Hron R SKR0209 Mlynná K4M 6,80 0,00 6,80
965 203 Hron R SKR0210 Havraník K4M 5,20 0,00 5,20
966 204 Hron R SKR0211 Lomnistá K4M 13,20 2,95 10,25
967 205 Hron R SKR0212 Lomnistá K3M 2,95 0,00 2,95
968 206 Hron R SKR0213 Sopotnica K4M 12,20 6,60 5,60
969 207 Hron R SKR0214 Sopotnica K3M 6,60 0,00 6,60
970 208 Hron R SKR0215 Molčanský potok K3M 5,70 0,00 5,70
971 209 Hron R SKR0216 Uhliarsky potok K3M 7,10 0,00 7,10
972 210 Hron R SKR0217 Vladárka K3M 8,10 0,00 8,10
973 211 Hron R SKR0218 Vážna K3M 9,30 0,00 9,30
974 212 Hron R SKR0219 Hnusné K3M 11,20 0,00 11,20
975 213 Hron R SKR0220 Tajovský potok K3M 12,00 0,00 12,00
976 214 Hron R SKR0221 Moštenica K3M 12,10 0,00 12,10
977 215 Hron R SKR0222 Ramžina K4M 5,60 0,00 5,60
978 10 Hron VN SKR1001 VN Hriňová K321 50,20 48,00 2,20
979 11 Hron VN SKR1002 VN Môťová K221 7,20 4,70 2,50
P.č. _tot P.č. _čp Čiastkové
povodie
Kategória
Kód VÚ Názov vodného útvaru Typ VÚ rkm od rkm do Dĺžka VÚ
Čiastkové povodie rieky Ipeľ 
980 1 Ipeľ R SKI0001 Ipeľ K4M 212,00 197,40 14,60
981 2 Ipeľ R SKI0003 Ipeľ K2S 193,70 169,10 24,60
982 3 Ipeľ R SKI0004 Ipeľ I1 (P1V) 169,10 0,00 169,10
983 4 Ipeľ R SKI0005 Suchá K2M 33,80 22,80 11,00
984 5 Ipeľ R SKI0006 Suchá K2M 22,80 12,20 10,60
985 6 Ipeľ R SKI0007 Suchá K2S 12,20 0,00 12,20
986 7 Ipeľ R SKI0008 Krivánsky potok K2M 40,50 16,00 24,50
987 8 Ipeľ R SKI0010 Krivánsky potok K2S 16,00 0,00 16,00
988 9 Ipeľ R SKI0011 Tisovník K3M 42,90 24,90 18,00
989 10 Ipeľ R SKI0012 Tisovník K2S 24,90 0,00 24,90
990 11 Ipeľ R SKI0013 Stará rieka K3M 40,00 26,50 13,50
991 12 Ipeľ R SKI0014 Stará rieka K2M 26,50 10,90 15,60
992 13 Ipeľ R SKI0015 Stará rieka K2S 10,90 0,00 10,90
993 14 Ipeľ R SKI0016 Krtíš K2M 35,60 19,80 15,80
994 15 Ipeľ R SKI0017 Krtíš K2M 19,80 10,20 9,60
995 16 Ipeľ R SKI0018 Krtíš K2S 10,20 0,00 10,20
996 17 Ipeľ R SKI0019 Krupinica K3M 68,70 57,90 10,80
997 18 Ipeľ R SKI0020 Krupinica K2M 57,90 43,80 14,10
998 19 Ipeľ R SKI0021 Krupinica K2S 43,80 11,20 32,60
999 20 Ipeľ R SKI0022 Krupinica P1S 11,20 0,00 11,20
1000 21 Ipeľ R SKI0023 Litava K3M 47,90 36,10 11,80
1001 22 Ipeľ R SKI0024 Litava K2M 36,10 20,70 15,40
1002 23 Ipeľ R SKI0025 Litava K2S 20,70 0,00 20,70
1003 24 Ipeľ R SKI0026 Štiavnica K3M 57,40 46,90 10,50
1004 25 Ipeľ R SKI0028 Štiavnica K2M 46,90 36,20 10,70
1005 26 Ipeľ R SKI0029 Štiavnica K2S 36,20 17,40 18,80
1006 27 Ipeľ R SKI0030 Štiavnica P1S 17,40 0,00 17,40
1007 28 Ipeľ R SKI0031 Koprovnica K3M 19,30 11,20 8,10
1008 29 Ipeľ R SKI0032 Koprovnica K2M 11,20 0,00 11,20
1009 30 Ipeľ R SKI0033 Vrbovok K2M 27,80 0,00 27,80
1010 31 Ipeľ R SKI0034 Bebrava K2M 11,60 0,00 11,60
1011 32 Ipeľ R SKI0035 Búr P1M 23,10 0,00 23,10
1012 33 Ipeľ R SKI0036 Stračinský potok K2M 13,05 0,00 13,05
1013 34 Ipeľ R SKI0037 Belujský potok K2M 21,00 0,00 21,00
1014 35 Ipeľ R SKI0038 Ľuboreč K3M 25,70 15,60 10,10
1015 36 Ipeľ R SKI0039 Ľuboreč K2M 15,60 7,90 7,70
1016 37 Ipeľ R SKI0132 Ľuboreč K2M 7,00 0,00 7,00
1017 38 Ipeľ R SKI0040 Glabušovský potok K2M 9,70 0,00 9,70
1018 39 Ipeľ R SKI0041 Belina K2M 19,00 0,00 19,00
1019 40 Ipeľ R SKI0042 Maštinský potok K2M 10,50 0,00 10,50
1020 41 Ipeľ R SKI0043 Bukovinský potok K2M 4,40 0,00 4,40
1021 42 Ipeľ R SKI0044 Veľký potok K2M 20,00 0,00 20,00
1022 43 Ipeľ R SKI0046 Slatinka K2M 17,20 0,00 17,20
1023 44 Ipeľ R SKI0047 Čebovský potok K2M 20,80 0,00 20,80
1024 45 Ipeľ R SKI0048 Kosorinský potok K2M 12,70 0,00 12,70
1025 46 Ipeľ R SKI0049 Veperec K2M 18,60 10,20 8,40
1026 47 Ipeľ R SKI0050 Veperec P1M 10,20 0,00 10,20
1027 48 Ipeľ R SKI0051 Tuhársky potok K2M 5,25 0,00 5,25
1028 49 Ipeľ R SKI0135 Tuhársky potok K2M 25,30 5,25 20,05
1029 50 Ipeľ R SKI0053 Plachtinský potok K3M 33,00 23,00 10,00
1030 51 Ipeľ R SKI0054 Plachtinský potok K2M 23,00 0,00 23,00
1031 52 Ipeľ R SKI0055 Budinský potok K2M 11,40 3,80 7,60
1032 53 Ipeľ R SKI0133 Budinský potok K2M 1,80 0,00 1,80
1033 54 Ipeľ R SKI0056 Šťavica K2M 12,50 0,00 12,50
1034 55 Ipeľ R SKI0057 Semerovský potok P1M 9,80 0,00 9,80
1035 56 Ipeľ R SKI0058 Dobročský potok K3M 9,90 0,00 9,90
1036 57 Ipeľ R SKI0059 Kamenec P1S 3,60 0,00 3,60
1037 58 Ipeľ R SKI0060 Poltarica K2M 17,40 0,00 17,40
1038 59 Ipeľ R SKI0061 Bzovský potok K3M 8,70 2,70 6,00
1039 60 Ipeľ R SKI0062 Bzovský potok K2M 2,70 0,00 2,70
1040 61 Ipeľ R SKI0063 Banský potok K3M 19,30 10,25 9,05
1041 62 Ipeľ R SKI0064 Banský potok K2M 10,25 0,00 10,25
1042 63 Ipeľ R SKI0065 Selčiansky potok K2M 13,10 0,00 13,10
1043 64 Ipeľ R SKI0066 Salajka K2M 7,70 0,00 7,70
1044 65 Ipeľ R SKI0067 Uhorštiansky potok K2M 12,50 0,00 12,50
1045 66 Ipeľ R SKI0068 Ozdínsky potok K2M 7,80 0,00 7,80
1046 67 Ipeľ R SKI0069 Polovno K3M 9,90 3,80 6,10
1047 68 Ipeľ R SKI0070 Polovno K2M 3,80 0,00 3,80
1048 69 Ipeľ R SKI0071 Trpínec K2M 16,05 0,00 16,05
1049 70 Ipeľ R SKI0072 Madačka K3M 17,20 5,25 11,95
1050 71 Ipeľ R SKI0073 Machnáč K2M 5,25 0,00 5,25
1051 72 Ipeľ R SKI0074 Suchánsky potok K2M 16,90 0,00 16,90
1052 73 Ipeľ R SKI0075 Briač K2M 9,80 0,00 9,80
1053 74 Ipeľ R SKI0076 Olvar K2M 20,50 0,00 20,50
1054 75 Ipeľ R SKI0077 Rameno Starej rieky K2M 5,40 0,00 5,40
1055 76 Ipeľ R SKI0078 Klastavský potok K3M 23,80 15,40 8,40
1056 77 Ipeľ R SKI0079 Klastavský potok K2M 15,40 0,00 15,40
1057 78 Ipeľ R SKI0080 Lišovský potok K2M 9,30 3,30 6,00
1058 79 Ipeľ R SKI0081 Lišovský potok P1M 3,30 0,00 3,30
1059 80 Ipeľ R SKI0082 Čekovský potok K2M 15,20 0,00 15,20
1060 81 Ipeľ R SKI0083 Viničný potok K2M 10,15 0,00 10,15
1061 82 Ipeľ R SKI0084 Lomský potok K2M 10,10 0,00 10,10
1062 83 Ipeľ R SKI0085 Malá Litava K2M 9,25 0,00 9,25
1063 84 Ipeľ R SKI0086 Vajsov K2M 8,40 0,00 8,40
1064 85 Ipeľ R SKI0087 Riečka K2M 11,10 0,00 11,10
1065 86 Ipeľ R SKI0088 Velický potok K2M 12,50 0,00 12,50
1066 87 Ipeľ R SKI0089 Jalšovík K2M 16,00 0,00 16,00
1067 88 Ipeľ R SKI0090 Lično K2M 4,60 0,00 4,60
1068 89 Ipeľ R SKI0091 Mašková K2M 23,70 0,00 23,70
1069 90 Ipeľ R SKI0093 Suchý potok K2M 5,70 0,00 5,70
1070 91 Ipeľ R SKI0134 Babinský potok K2M 5,90 0,00 5,90
1071 92 Ipeľ R SKI0094 Brništský potok K2M 3,40 0,00 3,40
1072 93 Ipeľ R SKI0095 Kakatka K2M 14,40 0,00 14,40
1073 94 Ipeľ R SKI0096 Chrtiansky potok K2M 9,80 0,00 9,80
1074 95 Ipeľ R SKI0097 Babí potok K2M 4,90 0,00 4,90
1075 96 Ipeľ R SKI0098 BP Litavy K2M 4,60 0,00 4,60
1076 97 Ipeľ R SKI0099 Klinkovica K3M 8,15 0,00 8,15
1077 98 Ipeľ R SKI0100 Rieka K3M 10,10 0,00 10,10
1078 99 Ipeľ R SKI0101 Ilijský K3M 7,10 0,00 7,10
1079 100 Ipeľ R SKI0102 Jelšovka P1M 16,60 0,00 16,60
1080 101 Ipeľ R SKI0103 Selecký potok P1M 7,10 0,00 7,10
1081 102 Ipeľ R SKI0104 BP Ipľa P1M 2,50 0,00 2,50
1082 103 Ipeľ R SKI0105 Trstiansky potok P1M 9,60 0,00 9,60
1083 104 Ipeľ R SKI0106 Kolársky kanál K2M 7,20 0,00 7,20
1084 105 Ipeľ R SKI0107 Galomia K2M 7,90 0,00 7,90
1085 106 Ipeľ R SKI0108 Trebušovský potok K2M 15,70 0,00 15,70
1086 107 Ipeľ R SKI0109 Seliansky potok K2M 10,40 0,00 10,40
1087 108 Ipeľ R SKI0110 Čahovský potok K2M 6,90 0,00 6,90
1088 109 Ipeľ R SKI0111 Koniarsky potok K2M 6,80 0,00 6,80
1089 110 Ipeľ R SKI0112 Zahorský potok K2M 6,10 0,00 6,10
1090 111 Ipeľ R SKI0113 Zajský potok K2M 6,30 0,00 6,30
1091 112 Ipeľ R SKI0114 Čirinec K2M 7,90 0,00 7,90
1092 113 Ipeľ R SKI0115 Čamovský potok K2M 14,10 0,00 14,10
1093 114 Ipeľ R SKI0116 Sokolí potok K2M 6,70 0,00 6,70
1094 115 Ipeľ R SKI0117 Mučínsky potok K2M 11,25 0,00 11,25
1095 116 Ipeľ R SKI0118 Babský potok K2M 15,70 0,00 15,70
1096 117 Ipeľ R SKI0119 Bolkovský potok K2M 4,70 0,00 4,70
1097 118 Ipeľ R SKI0120 Petrovský potok K2M 6,20 0,00 6,20
1098 119 Ipeľ R SKI0121 Pavlov potok K2M 3,80 0,00 3,80
1099 120 Ipeľ R SKI0122 Plešiansky potok K2M 3,90 0,00 3,90
1100 121 Ipeľ R SKI0123 Daľovský potok K2M 6,30 0,00 6,30
1101 122 Ipeľ R SKI0124 Jelšovík K2M 6,90 0,00 6,90
1102 123 Ipeľ R SKI0125 Monický potok K2M 5,50 0,00 5,50
1103 124 Ipeľ R SKI0126 Točnica K2M 10,05 0,00 10,05
1104 125 Ipeľ R SKI0127 Vrbinský potok K3M 8,70 0,00 8,70
1105 126 Ipeľ R SKI0128 Smolná K4M 8,70 3,40 5,30
1106 127 Ipeľ R SKI0129 Smolná K3M 3,40 0,00 3,40
1107 128 Ipeľ R SKI0130 Chocholná K4M 9,20 3,75 5,45
1108 129 Ipeľ R SKI0131 Chocholná K3M 3,75 0,00 3,75
1109 12 Ipeľ VN SKI1001 VN Málinec K222 197,40 193,70 3,70
1110 13 Ipeľ VN SKI1002 VN Ľuboreč K221 7,90 7,00 0,90
1111 14 Ipeľ VN SKI1003 VN Ružiná K222 3,80 1,80 2,00
Čiastkové povodie rieky Slaná 
1112 1 Slaná R SKS0001 Slaná K3M 92,60 75,50 17,10
1113 2 Slaná R SKS0002 Slaná K3S 75,50 47,30 28,20
1114 3 Slaná R SKS0003 Slaná K2S 47,30 0,00 47,30
1115 4 Slaná R SKS0004 Štítnik K3M 31,00 23,60 7,40
1116 5 Slaná R SKS0005 Štítnik K2M 23,60 11,70 11,90
1117 6 Slaná R SKS0006 Štítnik K2S 11,70 0,00 11,70
1118 7 Slaná R SKS0007 Muráň K2M 47,80 43,10 4,70
1119 8 Slaná R SKS0008 Muráň K2M 43,10 21,60 21,50
1120 9 Slaná R SKS0009 Muráň K2S 21,60 0,00 21,60
1121 10 Slaná R SKS0010 Turiec K3M 44,00 32,30 11,70
1122 11 Slaná R SKS0011 Turiec K2M 32,30 10,20 22,10
1123 12 Slaná R SKS0012 Turiec K2S 10,20 0,00 10,20
1124 13 Slaná R SKS0013 Rimava K3M 84,20 72,90 11,30
1125 14 Slaná R SKS0014 Rimava K3S 72,90 50,00 22,90
1126 15 Slaná R SKS0015 Rimava K2S 50,00 0,00 50,00
1127 16 Slaná R SKS0016 Gortva K2M 38,10 28,70 9,40
1128 17 Slaná R SKS0017 Gortva K2M 25,40 10,20 15,20
1129 18 Slaná R SKS0018 Gortva K2S 10,20 0,00 10,20
1130 19 Slaná R SKS0019 Blh K3M 50,00 41,70 8,30
1131 20 Slaná R SKS0020 Blh K2M 41,70 25,90 15,80
1132 21 Slaná R SKS0022 Blh K2S 24,20 0,00 24,20
1133 22 Slaná R SKS0023 Klenovská Rimava K3M 21,90 10,10 11,80
1134 23 Slaná R SKS0025 Klenovská Rimava K2M 7,50 0,00 7,50
1135 24 Slaná R SKS0026 Dobšinský potok K3M 15,20 0,00 15,20
1136 25 Slaná R SKS0027 Roztoky K3M 13,15 4,65 8,50
1137 26 Slaná R SKS0028 Rožňavský potok K2M 4,65 0,00 4,65
1138 27 Slaná R SKS0029 Čremošná K3M 29,00 15,20 13,80
1139 28 Slaná R SKS0030 Čremošná K2M 15,20 0,00 15,20
1140 29 Slaná R SKS0031 Kokávka K3M 13,80 0,00 13,80
1141 30 Slaná R SKS0033 Teska K2M 16,30 0,00 16,30
1142 31 Slaná R SKS0034 Hubovský potok K2M 10,20 0,00 10,20
1143 32 Slaná R SKS0035 Belinský potok K2M 14,40 0,00 14,40
1144 33 Slaná R SKS0036 Ľukva K2M 14,15 0,00 14,15
1145 34 Slaná R SKS0037 Madačka K2M 25,50 0,00 25,50
1146 35 Slaná R SKS0038 Pohanský potok K2M 4,20 0,00 4,20
1147 36 Slaná R SKS0039 Rašický potok K2M 6,70 0,00 6,70
1148 37 Slaná R SKS0040 Východný Turiec K2M 27,40 0,00 27,40
1149 38 Slaná R SKS0042 Súľovský potok K3M 14,05 5,05 9,00
1150 39 Slaná R SKS0043 Súľovský potok K2M 5,05 0,00 5,05
1151 40 Slaná R SKS0044 Rimavica K3M 33,60 14,50 19,10
1152 41 Slaná R SKS0045 Rimavica K2M 14,50 0,00 14,50
1153 42 Slaná R SKS0046 Vyvieračka K2M 7,70 0,00 7,70
1154 43 Slaná R SKS0047 Liešnica K3M 7,80 2,90 4,90
1155 44 Slaná R SKS0048 Liešnica K2M 2,90 0,00 2,90
1156 45 Slaná R SKS0049 Chyžniansky potok K3M 8,00 5,25 2,75
1157 46 Slaná R SKS0050 Chyžniansky potok K2M 5,25 0,00 5,25
1158 47 Slaná R SKS0051 Mníšanský potok K2M 7,00 0,00 7,00
1159 48 Slaná R SKS0052 Zdychava K3M 15,60 4,85 10,75
1160 49 Slaná R SKS0053 Zdychava K2M 4,85 0,00 4,85
1161 50 Slaná R SKS0054 Hankovský potok K3M 12,20 6,10 6,10
1162 51 Slaná R SKS0055 Hankovský potok K2M 6,10 0,00 6,10
1163 52 Slaná R SKS0056 Jordán K2M 6,60 0,00 6,60
1164 53 Slaná R SKS0057 Egrešský potok K2M 4,80 0,00 4,80
1165 54 Slaná R SKS0058 Turčok K2M 9,90 0,00 9,90
1166 55 Slaná R SKS0059 Hončiansky potok K2M 6,00 0,00 6,00
1167 56 Slaná R SKS0060 Lovnický potok K2M 6,05 0,00 6,05
1168 57 Slaná R SKS0061 Honský potok K2M 9,15 0,00 9,15
1169 58 Slaná R SKS0062 Betliarsky potok K3M 7,70 3,25 4,45
1170 59 Slaná R SKS0063 Betliarsky potok K2M 3,25 0,00 3,25
1171 60 Slaná R SKS0064 Krásnohorský potok K3M 12,90 6,10 6,80
1172 61 Slaná R SKS0065 Krásnohorský potok K2M 6,10 0,00 6,10
1173 62 Slaná R SKS0066 Činča K2M 10,90 0,00 10,90
1174 63 Slaná R SKS0067 Lapša K2M 9,20 0,00 9,20
1175 64 Slaná R SKS0068 Stránsky potok K2M 4,70 0,00 4,70
1176 65 Slaná R SKS0069 Ťahanský potok K2M 6,20 0,00 6,20
1177 66 Slaná R SKS0070 Veľký potok K2M 5,50 0,00 5,50
1178 67 Slaná R SKS0071 Katinský kanál K2M 5,60 0,00 5,60
1179 68 Slaná R SKS0072 Močiar K2M 6,80 0,00 6,80
1180 69 Slaná R SKS0073 Čiernolúcky potok K2M 5,70 0,00 5,70
1181 70 Slaná R SKS0074 Tomašovský potok K2M 7,80 0,00 7,80
1182 71 Slaná R SKS0075 Rakytník K2M 6,60 0,00 6,60
1183 72 Slaná R SKS0076 Dražický potok K2M 8,50 0,00 8,50
1184 73 Slaná R SKS0077 Veľký potok K2M 7,15 0,00 7,15
1185 74 Slaná R SKS0078 Budikoviansky potok K2M 5,10 0,00 5,10
1186 75 Slaná R SKS0079 Dechtársky potok K2M 7,15 0,00 7,15
1187 76 Slaná R SKS0080 Neporadzský potok K2M 8,30 0,00 8,30
1188 77 Slaná R SKS0081 Konský potok K2M 9,90 0,00 9,90
1189 78 Slaná R SKS0082 Drniansky potok K2M 7,00 0,00 7,00
1190 79 Slaná R SKS0083 Potôčik K2M 6,30 0,00 6,30
1191 80 Slaná R SKS0084 Lúčka K2M 7,70 0,00 7,70
1192 81 Slaná R SKS0085 Kaloša K2M 15,50 0,00 15,50
1193 82 Slaná R SKS0086 Papča K2M 14,40 0,00 14,40
1194 83 Slaná R SKS0088 Lehotský potok K3M 9,30 0,00 9,30
1195 84 Slaná R SKS0089 Hutský potok K3M 4,30 0,00 4,30
1196 85 Slaná R SKS0090 Lehotský potok K3M 7,10 0,00 7,10
1197 86 Slaná R SKS0091 Kobeliarovský potok K3M 6,00 0,00 6,00
1198 87 Slaná R SKS0092 Hájsky potok K3M 6,80 0,00 6,80
1199 88 Slaná R SKS0093 Žoltkovský potok K3M 6,50 0,00 6,50
1200 89 Slaná R SKS0094 Čučmiansky potok K3M 7,10 0,00 7,10
1201 90 Slaná R SKS0095 Veporský potok K3M 11,90 0,00 11,90
1202 91 Slaná R SKS0096 Dlhý potok K3M 6,00 0,00 6,00
1203 92 Slaná R SKS0097 Drienok K2M 10,40 0,00 10,40
1204 93 Slaná R SKS0098 Blatný potok K2M 5,05 0,00 5,05
1205 94 Slaná R SKS0099 Ardovský potok K2M 2,40 0,00 2,40
1206 95 Slaná R SKS0100 Gočaltovský potok K2M 10,50 0,00 10,50
1207 96 Slaná R SKS0101 Hlavinský potok K2M 4,10 0,00 4,10
1208 97 Slaná R SKS0102 Drieňovský potok K2M 7,80 0,00 7,80
1209 98 Slaná R SKS0103 Striežovský potok K2M 12,90 0,00 12,90
1210 99 Slaná R SKS0104 Rybník K2M 5,20 0,00 5,20
1211 100 Slaná R SKS0105 Bezmenný K2M 3,10 0,00 3,10
1212 101 Slaná R SKS0106 Kačkava K3M 5,60 0,00 5,60
1213 102 Slaná R SKS0107 Furmanec K3M 10,40 0,00 10,40
1214 103 Slaná R SKS0108 Hrdzavý potok K3M 8,10 0,00 8,10
1215 104 Slaná R SKS0109 Rejkovský potok K3M 5,70 0,00 5,70
1216 15 Slaná VN SKS1001 VN Petrovce K211 28,70 25,40 3,30
1217 16 Slaná VN SKS1002 VN Teplý Vrch K221 25,90 24,20 1,70
1218 17 Slaná VN SKS1003 VN Klenovec K221 10,10 7,50 2,60
P.č. _tot P.č. _čp Čiastkové
povodie
Kategória
Kód VÚ Názov vodného útvaru Typ VÚ rkm od rkm do Dĺžka VÚ
Čiastkové povodie rieky Bodrog
1219 1 Bodrog R SKB0001 Bodrog B1 (P1V) 15,20 0,00 15,20
1220 2 Bodrog R SKB0002 Ondava K2M 148,70 124,80 23,90
1221 3 Bodrog R SKB0003 Ondava K2S 124,80 90,80 34,00
1222 5 Bodrog R SKB0005 Ondava K2S 67,60 56,80 10,80
1223 6 Bodrog R SKB0006 Ondava B1 (P1V) 56,80 0,00 56,80
1224 7 Bodrog R SKB0008 Chotčianka K2M 26,20 10,60 15,60
1225 8 Bodrog R SKB0009 Chotčianka K2S 10,60 0,00 10,60
1226 9 Bodrog R SKB0010 Oľka K2M 41,00 16,30 24,70
1227 10 Bodrog R SKB0011 Oľka K2S 16,30 0,00 16,30
1228 11 Bodrog R SKB0012 Topľa K3M 136,70 120,20 16,50
1229 12 Bodrog R SKB0013 Topľa K2S 120,20 28,90 91,30
1230 13 Bodrog R SKB0015 Topľa B1 (P1V) 28,90 0,00 28,90
1231 14 Bodrog R SKB0016 Trnavka K2M 36,00 28,40 7,60
1232 15 Bodrog R SKB0017 Trnavka P1M 28,40 19,50 8,90
1233 16 Bodrog R SKB0018 Trnavka P1S 19,50 0,00 19,50
1234 17 Bodrog R SKB0020 Chlmec P1S 35,50 0,00 35,50
1235 18 Bodrog R SKB0021 Roňava K2M 39,50 26,20 13,30
1236 19 Bodrog R SKB0023 Roňava P1S 26,20 0,00 26,20
1237 20 Bodrog R SKB0024 Somotorský kanál P1M 26,40 0,00 26,40
1238 21 Bodrog R SKB0025 Kamenec K3M 21,90 13,40 8,50
1239 22 Bodrog R SKB0026 Kamenec K2M 13,40 0,00 13,40
1240 23 Bodrog R SKB0027 Šibská voda K3M 14,90 11,50 3,40
1241 24 Bodrog R SKB0028 Šibská voda K2M 11,50 0,00 11,50
1242 25 Bodrog R SKB0029 Slatvinec K3M 15,75 6,30 9,45
1243 26 Bodrog R SKB0030 Slatvinec K2M 6,30 0,00 6,30
1244 27 Bodrog R SKB0031 Kamenec K3M 15,80 0,00 15,80
1245 28 Bodrog R SKB0032 Ondávka K2M 32,20 0,00 32,20
1246 29 Bodrog R SKB0033 Sitnička K2M 16,80 0,00 16,80
1247 30 Bodrog R SKB0034 Radomka K2M 29,10 0,00 29,10
1248 31 Bodrog R SKB0035 Hlboký potok K2M 10,30 0,00 10,30
1249 32 Bodrog R SKB0036 Hermanovský potok K3M 10,80 7,60 3,20
1250 33 Bodrog R SKB0037 Hermanovský potok K2M 7,60 0,00 7,60
1251 34 Bodrog R SKB0038 Byšta K2M 6,80 0,00 6,80
1252 35 Bodrog R SKB0039 Vojtovec K2M 17,90 0,00 17,90
1253 36 Bodrog R SKB0040 Čiža K2M 10,65 7,00 3,65
1254 37 Bodrog R SKB0041 Čiža P1M 7,00 0,00 7,00
1255 38 Bodrog R SKB0042 Ladomírka K2M 20,90 0,00 20,90
1256 39 Bodrog R SKB0043 Izra K2M 15,30 8,70 6,60
1257 40 Bodrog R SKB0044 Ižiansky kanál P1M 8,70 0,00 8,70
1258 41 Bodrog R SKB0045 Lomnica K2M 16,80 5,90 10,90
1259 42 Bodrog R SKB0046 Lomnica P1M 5,90 0,00 5,90
1260 43 Bodrog R SKB0047 Východný Leleský kanál P1M 17,70 0,00 17,70
1261 44 Bodrog R SKB0048 Zapadný Leleský kanál P1M 6,70 0,00 6,70
1262 45 Bodrog R SKB0049 Severný Radský kanál P1M 9,10 0,00 9,10
1263 46 Bodrog R SKB0050 Mačací potok P1M 31,60 0,00 31,60
1264 46 Bodrog R SKB0051 Klušovský potok K2M 4,40 0,00 4,40
1265 47 Bodrog R SKB0052 Andrejov potok K2M 7,60 0,00 7,60
1266 48 Bodrog R SKB0053 Mirošovec K2M 8,60 0,00 8,60
1267 49 Bodrog R SKB0054 Rožňavský potok K2M 7,50 0,00 7,50
1268 50 Bodrog R SKB0055 Mošteník K2M 11,15 0,00 11,15
1269 51 Bodrog R SKB0056 Jedľovský potok K2M 9,95 0,00 9,95
1270 52 Bodrog R SKB0057 Kapišovka K2M 14,20 0,00 14,20
1271 53 Bodrog R SKB0058 Hrišov K2M 11,00 0,00 11,00
1272 54 Bodrog R SKB0059 Černošina K2M 12,10 0,00 12,10
1273 55 Bodrog R SKB0060 Černinka K2M 10,00 0,00 10,00
1274 56 Bodrog R SKB0061 Kožiansky potok K2M 6,00 0,00 6,00
1275 57 Bodrog R SKB0062 Hažlinka K2M 8,10 0,00 8,10
1276 58 Bodrog R SKB0063 Peťkovský jarok K2M 7,40 0,00 7,40
1277 59 Bodrog R SKB0064 Kurimka K2M 9,40 0,00 9,40
1278 60 Bodrog R SKB0065 Lieskovčík K2M 9,20 0,00 9,20
1279 61 Bodrog R SKB0066 Richvaldský potok K2M 9,60 0,00 9,60
1280 62 Bodrog R SKB0067 Bodružalík K2M 5,70 0,00 5,70
1281 63 Bodrog R SKB0068 Šivarná K2M 6,65 0,00 6,65
1282 64 Bodrog R SKB0069 Mlynský potok K2M 8,30 0,00 8,30
1283 65 Bodrog R SKB0070 Lukavica K2M 6,50 0,00 6,50
1284 66 Bodrog R SKB0071 Zlatiansky potok K2M 7,00 0,00 7,00
1285 67 Bodrog R SKB0072 Kožuchovský potok K2M 8,50 0,00 8,50
1286 68 Bodrog R SKB0073 Stuliansky potok K2M 6,60 0,00 6,60
1287 69 Bodrog R SKB0074 Kručovský potok K2M 5,60 0,00 5,60
1288 70 Bodrog R SKB0075 Olšavka K2M 7,80 0,00 7,80
1289 71 Bodrog R SKB0076 Koprivnička K2M 10,50 0,00 10,50
1290 72 Bodrog R SKB0077 Hrabovčík K2M 7,00 0,00 7,00
1291 73 Bodrog R SKB0078 Malá Krčava K2M 5,75 0,00 5,75
1292 74 Bodrog R SKB0079 Hrabovčík K2M 8,30 0,00 8,30
1293 75 Bodrog R SKB0080 Rakovec K2M 6,65 0,00 6,65
1294 76 Bodrog R SKB0081 Brusnička K2M 15,90 0,00 15,90
1295 77 Bodrog R SKB0082 Poliansky potok K2M 12,10 0,00 12,10
1296 78 Bodrog R SKB0083 Svidničanka K2M 11,50 0,00 11,50
1297 79 Bodrog R SKB0084 Valkovský potok K2M 6,40 0,00 6,40
1298 80 Bodrog R SKB0085 Vagrinčík K2M 7,80 0,00 7,80
1299 81 Bodrog R SKB0086 Vislavka K2M 7,95 0,00 7,95
1300 82 Bodrog R SKB0087 Hanušovský potok K2M 7,80 0,00 7,80
1301 83 Bodrog R SKB0088 Medziansky potok K2M 10,20 0,00 10,20
1302 84 Bodrog R SKB0089 Voliansky potok K2M 12,50 0,00 12,50
1303 85 Bodrog R SKB0090 Topoľa K2M 10,70 0,00 10,70
1304 86 Bodrog R SKB0091 Záhumienka K2M 5,50 0,00 5,50
1305 87 Bodrog R SKB0092 Kobylnica K2M 6,00 0,00 6,00
1306 88 Bodrog R SKB0093 Ondalík K2M 17,40 0,00 17,40
1307 89 Bodrog R SKB0094 Čičava K2M 15,15 0,00 15,15
1308 90 Bodrog R SKB0095 Tovarniansky potok K2M 8,80 0,00 8,80
1309 91 Bodrog R SKB0096 Kvakovský potok K2M 9,60 0,00 9,60
1310 92 Bodrog R SKB0097 Surový potok K2M 8,40 0,00 8,40
1311 93 Bodrog R SKB0098 BP Volianskeho potoka K2M 4,15 0,00 4,15
1312 94 Bodrog R SKB0099 Sveržovka K3M 8,10 0,00 8,10
1313 95 Bodrog R SKB0100 Rosucká voda K3M 11,50 0,00 11,50
1314 96 Bodrog R SKB0101 Oľmov K3M 7,50 0,00 7,50
1315 97 Bodrog R SKB0102 Regetovská voda K3M 5,85 0,00 5,85
1316 98 Bodrog R SKB0103 Večný potok K3M 11,50 0,00 11,50
1317 99 Bodrog R SKB0104 Vlčí potok K3M 4,80 0,00 4,80
1318 100 Bodrog R SKB0105 Oľchovec K3M 6,80 0,00 6,80
1319 101 Bodrog R SKB0106 Veľký Rybný potok K3M 6,10 0,00 6,10
1320 102 Bodrog R SKB0107 Slaný potok K2M 8,60 0,00 8,60
1321 103 Bodrog R SKB0108 Bačkovský potok K2M 18,20 10,40 7,80
1322 104 Bodrog R SKB0109 Bačkovský potok P1M 10,40 0,00 10,40
1323 105 Bodrog R SKB0110 Olšava K2M 17,70 6,50 11,20
1324 106 Bodrog R SKB0111 Olšava P1M 6,50 0,00 6,50
1325 107 Bodrog R SKB0112 Zámutovský potok K2M 15,15 4,10 11,05
1326 108 Bodrog R SKB0113 Zámutovský potok P1M 4,10 0,00 4,10
1327 109 Bodrog R SKB0114 Slančík K2M 7,90 0,00 7,90
1328 110 Bodrog R SKB0115 Terebľa K2M 14,30 3,60 10,70
1329 111 Bodrog R SKB0116 Terebľa P1M 3,60 0,00 3,60
1330 112 Bodrog R SKB0117 Trnava K2M 9,70 5,85 3,85
1331 113 Bodrog R SKB0118 Trnava P1M 5,85 0,00 5,85
1332 114 Bodrog R SKB0119 Trnava K2M 8,80 5,55 3,25
1333 115 Bodrog R SKB0120 Trnava P1M 5,55 0,00 5,55
1334 116 Bodrog R SKB0121 Medvedí potok K3M 6,45 3,10 3,35
1335 117 Bodrog R SKB0122 Medvedí potok K2M 3,10 0,00 3,10
1336 118 Bodrog R SKB0123 Cabovský potok K2M 12,10 7,05 5,05
1337 119 Bodrog R SKB0124 Cabovský potok P1M 7,05 0,00 7,05
1338 120 Bodrog R SKB0125 Batovec P1M 4,05 0,00 4,05
1339 121 Bodrog R SKB0126 Ošva P1M 13,95 0,00 13,95
1340 122 Bodrog R SKB0127 Močiarny potok P1M 13,50 0,00 13,50
1341 123 Bodrog R SKB0128 Krčavský kanál P1M 9,50 0,00 9,50
1342 124 Bodrog R SKB0129 Boršiansky potok P1M 7,50 0,00 7,50
1343 125 Bodrog R SKB0130 BP Chlmca P1M 3,40 0,00 3,40
1344 126 Bodrog R SKB0131 Cejkovský potok P1M 7,00 0,00 7,00
1345 127 Bodrog R SKB0132 Severný Plešiansky kanál P1M 10,40 0,00 10,40
1346 128 Bodrog R SKB0133 Rafajka P1M 5,95 0,00 5,95
1347 129 Bodrog R SKB0134 Rakovec P1M 6,30 0,00 6,30
1348 130 Bodrog R SKB0135 Pravobrežný kanál P1M 14,80 0,00 14,80
1349 131 Bodrog R SKB0136 Kopaný jarok P1M 15,80 0,00 15,80
1350 132 Bodrog R SKB0137 BP Bačkovského potoka P1M 4,10 0,00 4,10
1351 133 Bodrog R SKB0138 Višňovský potok P1M 7,10 0,00 7,10
1352 134 Bodrog R SKB0139 Trhovištský potok P1M 9,50 0,00 9,50
1353 135 Bodrog R SKB0140 Latorica B1 (P1V) 31,00 0,00 31,00
1354 136 Bodrog R SKB0141 Laborec K2M 129,80 112,30 17,50
1355 137 Bodrog R SKB0142 Laborec K2S 112,30 58,70 53,60
1356 138 Bodrog R SKB0143 Zalužický kanál P1M 2,70 0,00 2,70
1357 139 Bodrog R SKB0144 Laborec B1 (P1V) 58,70 0,00 58,70
1358 140 Bodrog R SKB0145 Udava K3M 39,10 31,60 7,50
1359 141 Bodrog R SKB0146 Udava K2M 31,60 14,70 16,90
1360 142 Bodrog R SKB0147 Udava K2S 14,70 0,00 14,70
1361 143 Bodrog R SKB0148 Cirocha K3M 55,20 42,50 12,70
1362 144 Bodrog R SKB0149 Cirocha K2S 37,30 0,00 37,30
1363 145 Bodrog R SKB0150 Uh B1 (P1V) 20,90 0,00 20,90
1364 146 Bodrog R SKB0152 Čierna voda P1S 23,00 0,00 23,00
1365 147 Bodrog R SKB0153 kanál Veľké Revištia - Bežovce P1M 20,60 0,00 20,60
1366 148 Bodrog R SKB0154 Udoč P1M 15,20 0,00 15,20
1367 149 Bodrog R SKB0155 Ráztoka K3M 4,10 0,00 4,10
1368 150 Bodrog R SKB0156 Ulička K3M 25,00 7,10 17,90
1369 151 Bodrog R SKB0157 Ulička K2M 7,10 0,00 7,10
1370 152 Bodrog R SKB0158 Kruhovský potok K2M 13,00 7,80 5,20
1371 153 Bodrog R SKB0159 Kruhovský potok P1M 7,80 0,00 7,80
1372 154 Bodrog R SKB0160 Okna K2M 36,30 24,70 11,60
1373 155 Bodrog R SKB0161 Okna P1M 24,70 0,00 24,70
1374 156 Bodrog R SKB0162 Zbojský potok K3M 21,50 7,40 14,10
1375 157 Bodrog R SKB0163 Zbojský potok K2M 7,40 0,00 7,40
1376 158 Bodrog R SKB0164 Breznický potok K2M 9,60 6,10 3,50
1377 159 Bodrog R SKB0165 Breznický potok P1M 6,10 0,00 6,10
1378 160 Bodrog R SKB0166 Syrový potok K2M 9,10 0,00 9,10
1379 161 Bodrog R SKB0167 Barnov K2M 9,50 0,00 9,50
1380 162 Bodrog R SKB0168 Pčolinka K3M 19,20 15,70 3,50
1381 163 Bodrog R SKB0169 Pčolinka K2M 15,70 0,00 15,70
1382 164 Bodrog R SKB0170 Šíravský kanál P1M 4,70 0,00 4,70
1383 165 Bodrog R SKB0171 Vydranka K3M 13,20 3,70 9,50
1384 166 Bodrog R SKB0172 Vydranka K2M 3,70 0,00 3,70
1385 167 Bodrog R SKB0173 Daňová K3M 6,00 0,00 6,00
1386 168 Bodrog R SKB0174 Duša P1M 16,80 0,00 16,80
1387 169 Bodrog R SKB0175 Sliepkovský kanál P1M 13,40 0,00 13,40
1388 170 Bodrog R SKB0176 Ublianka K2M 21,40 0,00 21,40
1389 171 Bodrog R SKB0177 Kamenica K3M 18,70 5,90 12,80
1390 172 Bodrog R SKB0178 Kamenica K2M 5,90 0,00 5,90
1391 173 Bodrog R SKB0179 Výrava K2M 24,50 0,00 24,50
1392 174 Bodrog R SKB0180 Stružnica K3M 9,40 0,00 9,40
1393 175 Bodrog R SKB0181 Žiarovnica K2M 15,70 9,55 6,15
1394 176 Bodrog R SKB0182 Žiarovnica P1M 9,55 0,00 9,55
1395 177 Bodrog R SKB0183 Beňatinská voda K2M 11,20 0,00 11,20
1396 178 Bodrog R SKB0185 Pichnianka K2M 6,00 0,00 6,00
1397 179 Bodrog R SKB0186 Trnovec K2M 6,80 0,00 6,80
1398 180 Bodrog R SKB0187 Kolonička K2M 8,80 0,00 8,80
1399 181 Bodrog R SKB0188 Hodkovec K2M 7,60 0,00 7,60
1400 182 Bodrog R SKB0189 Sukovský potok K2M 8,90 0,00 8,90
1401 183 Bodrog R SKB0190 Ptavka K2M 5,50 0,00 5,50
1402 184 Bodrog R SKB0191 Iľovnica K2M 7,65 0,00 7,65
1403 185 Bodrog R SKB0192 Oľchovec K2M 7,70 0,00 7,70
1404 186 Bodrog R SKB0193 Hostovický potok K3M 8,50 5,15 3,35
1405 187 Bodrog R SKB0194 Hostovický potok K2M 5,15 0,00 5,15
1406 188 Bodrog R SKB0195 Kuršina K2M 6,10 0,00 6,10
1407 189 Bodrog R SKB0196 Stredná K2M 5,65 0,00 5,65
1408 190 Bodrog R SKB0197 Belianka K2M 9,10 0,00 9,10
1409 191 Bodrog R SKB0198 Chotinka K2M 9,00 0,00 9,00
1410 192 Bodrog R SKB0199 Nechvalka K2M 8,30 0,00 8,30
1411 193 Bodrog R SKB0200 Luh K2M 9,65 0,00 9,65
1412 194 Bodrog R SKB0201 Rakytovec K2M 6,60 0,00 6,60
1413 195 Bodrog R SKB0202 Svetlička K3M 7,40 3,90 3,50
1414 196 Bodrog R SKB0203 Svetlička K2M 3,90 0,00 3,90
1415 197 Bodrog R SKB0204 Rovný potok K2M 10,10 0,00 10,10
1416 198 Bodrog R SKB0205 Inovský potok K2M 7,20 0,00 7,20
1417 199 Bodrog R SKB0206 Hlboký potok K2M 10,70 0,00 10,70
1418 200 Bodrog R SKB0207 Lubiška K2M 10,20 0,00 10,20
1419 201 Bodrog R SKB0208 Krosná K2M 8,70 0,00 8,70
1420 202 Bodrog R SKB0209 Sobranecký potok K2M 18,70 8,70 10,00
1421 203 Bodrog R SKB0211 Sobranecký potok P1M 8,70 0,00 8,70
1422 204 Bodrog R SKB0212 Stežná K2M 11,40 0,00 11,40
1423 205 Bodrog R SKB0213 Luhy K2M 7,90 0,00 7,90
1424 206 Bodrog R SKB0214 Ptava K2M 9,60 0,00 9,60
1425 207 Bodrog R SKB0215 Volovský potok K2M 8,20 0,00 8,20
1426 208 Bodrog R SKB0216 Savkov potok K2M 7,95 0,00 7,95
1427 209 Bodrog R SKB0217 Olšava K2M 12,10 0,00 12,10
1428 210 Bodrog R SKB0218 Rieka K3M 9,80 5,30 4,50
1429 211 Bodrog R SKB0219 Rieka K2M 5,30 0,00 5,30
1430 212 Bodrog R SKB0220 Svetlica K3M 7,80 0,00 7,80
1431 213 Bodrog R SKB0222 Ruský potok K3M 6,70 0,00 6,70
1432 214 Bodrog R SKB0223 Príslopský potok K3M 4,70 0,00 4,70
1433 215 Bodrog R SKB0224 Smolník K3M 6,70 0,00 6,70
1434 216 Bodrog R SKB0225 Hlboký potok K3M 7,80 0,00 7,80
1435 217 Bodrog R SKB0226 Stužická rieka K3M 3,90 0,00 3,90
1436 218 Bodrog R SKB0227 Kamenný potok K2M 8,50 3,60 4,90
1437 219 Bodrog R SKB0228 Kamenný potok P1M 3,60 0,00 3,60
1438 220 Bodrog R SKB0229 Porubský potok K2M 14,50 8,70 5,80
1439 221 Bodrog R SKB0230 Porubský potok P1M 8,70 2,40 6,30
1440 222 Bodrog R SKB0231 Porubský potok - preložka P1M 2,40 0,00 2,40
1441 223 Bodrog R SKB0232 Petrovský potok K2M 6,70 0,00 6,70
1442 224 Bodrog R SKB0233 Orechovský potok K2M 16,70 11,60 5,10
1443 225 Bodrog R SKB0234 Orechovský potok P1M 11,60 0,00 11,60
1444 226 Bodrog R SKB0235 Myslina K2M 8,10 4,90 3,20
1445 227 Bodrog R SKB0236 Myslina P1M 4,90 0,00 4,90
1446 228 Bodrog R SKB0237 Jovsiansky potok K2M 9,45 3,70 5,75
1447 229 Bodrog R SKB0238 Jovsiansky potok P1M 3,70 0,00 3,70
1448 230 Bodrog R SKB0239 Remetský potok P1M 7,60 0,00 7,60
1449 231 Bodrog R SKB0240 Bezmenný P1M 4,55 0,00 4,55
1450 232 Bodrog R SKB0241 Ortov P1M 12,05 0,00 12,05
1451 233 Bodrog R SKB0242 Prievlaka P1M 9,30 0,00 9,30
1452 234 Bodrog R SKB0243 Vybúchanec P1M 6,40 0,00 6,40
1453 235 Bodrog R SKB0244 Toroškov potok P1M 8,80 0,00 8,80
1454 236 Bodrog R SKB0245 Matovský kanál P1M 15,10 0,00 15,10
1455 237 Bodrog R SKB0246 Olšava P1M 11,60 0,00 11,60
1456 238 Bodrog R SKB0247 Drieňovský kanál P1M 3,70 0,00 3,70
1457 239 Bodrog R SKB0248 Hliník P1M 7,30 0,00 7,30
1458 240 Bodrog R SKB0249 BP Duše P1M 2,90 0,00 2,90
1459 241 Bodrog R SKB0250 Kutočný potok P1M 6,20 0,00 6,20
1460 242 Bodrog R SKB0251 Hradenícky kanál P1M 5,80 0,00 5,80
1461 243 Bodrog R SKB0252 Hrabovský kanál P1M 7,80 0,00 7,80
1462 244 Bodrog R SKB0253 Strážský potok P1M 6,50 0,00 6,50
1463 245 Bodrog R SKB0254 Brehovský kanál P1M 26,60 0,00 26,60
1464 246 Bodrog R SKB0255 Hažínsky kanál P1M 6,10 0,00 6,10
1465 247 Bodrog R SKB0257 Starý Porubský potok P1M 8,10 0,00 8,10
1466 248 Bodrog R SKB0258 Olšinský kanál P1M 8,65 0,00 8,65
1467 249 Bodrog R SKB0259 Močiarny kanál P1M 8,80 0,00 8,80
1468 250 Bodrog R SKB0260 Slavkovský kanál P1M 7,30 0,00 7,30
1469 251 Bodrog R SKB0261 Čečehovský kanál P1M 14,10 0,00 14,10
1470 252 Bodrog R SKB0262 Turský jarok P1M 8,90 0,00 8,90
1471 253 Bodrog R SKB0263 Dolná Duša P1M 28,90 0,00 28,90
1472 254 Bodorg R SKT0001 Tisa B1 (P1V) 5,20 0,00 5,20
1473 18 Bodrog VN SKB1001 VN Starina K222 42,50 37,30 5,20
1474 19 Bodrog VN SKB1002 VN Veľká Domaša, VN Malá Domaša K123 90,80 67,60 23,20
1475 20 Bodrog VN SKB1003 VN Zemplínska Šírava K123 45,25 37,25 -
Čiastkové povodie rieky Bodva
1476 1 Bodva R SKA0001 Bodva K2M 48,50 35,80 12,70
1477 2 Bodva R SKA0002 Bodva K2S 35,80 0,00 35,80
1478 3 Bodva R SKA0003 Stará Bodva K2M 5,10 0,00 5,10
1479 4 Bodva R SKA0004 Ida K3M 53,50 41,25 12,25
1480 5 Bodva R SKA0005 Ida K2M 37,60 13,70 23,90
1481 6 Bodva R SKA0006 Ida K2S 13,70 0,00 13,70
1482 7 Bodva R SKA0009 Turňa K2S 26,00 0,00 26,00
1483 8 Bodva R SKA0011 Zlatná K3M 8,60 0,00 8,60
1484 9 Bodva R SKA0012 Zábava K3M 8,10 4,40 3,70
1485 10 Bodva R SKA0013 Zábava K2M 4,40 0,00 4,40
1486 11 Bodva R SKA0014 Čečejovský potok K2M 24,80 0,00 24,80
1487 12 Bodva R SKA0015 Bezmenný K2M 2,50 0,00 2,50
1488 13 Bodva R SKA0016 Olšava K3M 9,10 5,70 3,40
1489 14 Bodva R SKA0017 Olšava K2M 5,70 0,00 5,70
1490 15 Bodva R SKA0018 Borzov potok K3M 8,30 3,40 4,90
1491 16 Bodva R SKA0019 Borzov potok K2M 3,40 0,00 3,40
1492 17 Bodva R SKA0020 Konotopa K2M 9,90 0,00 9,90
1493 18 Bodva R SKA0021 Šugovský potok K2M 5,10 0,00 5,10
1494 19 Bodva R SKA0022 Zlatín K2M 8,30 0,00 8,30
1495 20 Bodva R SKA0023 Perinský kanál K2M 12,90 0,00 12,90
1496 21 Bodva R SKA0024 Gombošský kanál K2M 9,60 0,00 9,60
1497 22 Bodva R SKA0025 Cestický potok K2M 7,60 0,00 7,60
1498 23 Bodva R SKA0026 Kanský potok K2M 6,80 0,00 6,80
1499 24 Bodva R SKA0027 Mokranský potok K2M 6,60 0,00 6,60
1500 25 Bodva R SKA0028 Ortovský potok K2M 7,70 0,00 7,70
1501 26 Bodva R SKA0029 Šemšiansky potok K2M 9,85 0,00 9,85
1502 27 Bodva R SKA0030 Slaný potok K2M 7,50 0,00 7,50
1503 28 Bodva R SKA0031 Štósky potok K2M 6,80 0,00 6,80
1504 29 Bodva R SKA0032 Chotárny potok K2M 14,30 0,00 14,30
1505 30 Bodva R SKA0034 Kečovský potok K2M 2,65 0,00 2,65
1506 31 Bodva R SKA0035 Miglinc K2M 7,50 0,00 7,50
1507 32 Bodva R SKA0036 Drienovec K2M 11,90 0,00 11,90
1508 33 Bodva R SKA0037 Hrušovský potok K2M 2,70 0,00 2,70
1509 34 Bodva R SKA0038 Skalný potok K2M 2,05 0,00 2,05
1510 35 Bodva R SKA0039 Hájsky potok K2M 12,20 0,00 12,20
1511 21 Bodva VN SKA1001 VN Bukovec K232 41,25 37,60 3,65
P.č. _tot P.č. _čp Čiastkové
povodie
Kategória
Kód VÚ Názov vodného útvaru Typ VÚ rkm od rkm do Dĺžka VÚ
Čiastkové povodie rieky Hornád
1512 1 Hornád R SKH0001 Hornád K3M 178,60 158,70 19,90
1513 2 Hornád R SKH0002 Hornád H1 (K2V) 158,70 137,00 21,70
1514 3 Hornád R SKH0003 Hornád H1 (K2V) 137,00 85,90 51,10
1515 4 Hornád R SKH0004 Hornád H2 (K2V) 66,30 0,00 66,30
1516 5 Hornád R SKH0006 Levočský potok K3M 28,00 7,90 20,10
1517 6 Hornád R SKH0007 Levočský potok K2S 7,90 0,00 7,90
1518 7 Hornád R SKH0008 Hnilec K4M 96,00 72,80 23,20
1519 8 Hornád R SKH0010 Hnilec K3S 71,35 0,00 71,35
1520 9 Hornád R SKH0012 Belá K2M 9,80 0,00 9,80
1521 10 Hornád R SKH0013 Svinka K3M 53,50 33,30 20,20
1522 11 Hornád R SKH0014 Svinka K2S 33,30 0,00 33,30
1523 12 Hornád R SKH0015 Torysa K3M 131,95 102,30 29,65
1524 13 Hornád R SKH0016 Torysa K2S 102,30 56,25 46,05
1525 14 Hornád R SKH0017 Torysa K2S 56,25 0,00 56,25
1526 15 Hornád R SKH0018 Sekčov K3M 48,00 45,70 2,30
1527 16 Hornád R SKH0019 Sekčov K2M 45,70 17,70 28,00
1528 17 Hornád R SKH0020 Sekčov K2S 17,70 0,00 17,70
1529 18 Hornád R SKH0021 Olšava K2M 52,00 27,90 24,10
1530 19 Hornád R SKH0022 Olšava K2S 27,90 0,00 27,90
1531 20 Hornád R SKH0023 Sokoliansky potok K2M 15,50 0,00 15,50
1532 21 Hornád R SKH0024 Slovinský potok K3M 16,00 0,00 16,00
1533 22 Hornád R SKH0025 Rudniansky potok K3M 7,60 0,00 7,60
1534 23 Hornád R SKH0026 Bystrý potok K2M 7,00 0,00 7,00
1535 24 Hornád R SKH0027 Slavkovský potok K3M 14,70 0,00 14,70
1536 25 Hornád R SKH0028 Črmel K2M 2,60 0,00 2,60
1537 26 Hornád R SKH0170 Črmel K2M 15,00 2,60 12,40
1538 27 Hornád R SKH0029 Perlový potok K3M 11,70 0,00 11,70
1539 28 Hornád R SKH0030 Holubnica K3M 12,10 0,00 12,10
1540 29 Hornád R SKH0031 Smolník K3M 19,70 0,00 19,70
1541 30 Hornád R SKH0032 Belžiansky potok K2M 20,90 0,00 20,90
1542 31 Hornád R SKH0033 Saratos K2M 4,40 0,00 4,40
1543 32 Hornád R SKH0034 Poráčsky potok K3M 11,40 0,00 11,40
1544 33 Hornád R SKH0035 Olšavica K4M 5,10 0,00 5,10
1545 34 Hornád R SKH0036 Šebastovka K3M 13,20 8,50 4,70
1546 35 Hornád R SKH0037 Šebastovka K2M 8,50 0,00 8,50
1547 36 Hornád R SKH0038 Trstianka K2M 18,80 0,00 18,80
1548 37 Hornád R SKH0039 Svinický potok K2M 16,70 0,00 16,70
1549 38 Hornád R SKH0040 Myslavský potok K3M 19,50 15,10 4,40
1550 39 Hornád R SKH0041 Myslavský potok K2M 15,10 0,00 15,10
1551 40 Hornád R SKH0042 Hrabovec K2M 13,70 0,00 13,70
1552 41 Hornád R SKH0043 Ternianka K3M 17,80 10,70 7,10
1553 42 Hornád R SKH0044 Ternianka K2M 10,70 0,00 10,70
1554 43 Hornád R SKH0045 Delňa K3M 18,80 10,60 8,20
1555 44 Hornád R SKH0046 Delňa K2M 10,60 0,00 10,60
1556 45 Hornád R SKH0047 Škapová K4M 7,10 0,00 7,10
1557 46 Hornád R SKH0048 Rovinný potok K4M 4,10 0,00 4,10
1558 47 Hornád R SKH0049 Malá Svinka K3M 25,70 14,50 11,20
1559 48 Hornád R SKH0050 Malá Svinka K2M 14,50 0,00 14,50
1560 49 Hornád R SKH0051 Hrelikov potok K3M 5,40 0,00 5,40
1561 50 Hornád R SKH0052 Stará voda K4M 11,90 3,50 8,40
1562 51 Hornád R SKH0053 Stará voda K3M 3,50 0,00 3,50
1563 52 Hornád R SKH0054 Veľká Biela voda K4M 13,10 6,80 6,30
1564 53 Hornád R SKH0055 Veľká Biela voda K3M 6,80 0,00 6,80
1565 54 Hornád R SKH0056 Ľutinka K3M 17,45 4,30 13,15
1566 55 Hornád R SKH0057 Ľutinka K2M 4,30 0,00 4,30
1567 56 Hornád R SKH0058 Kojšovský potok K3M 15,90 0,00 15,90
1568 57 Hornád R SKH0059 Veľký potok K3M 13,90 8,45 5,45
1569 58 Hornád R SKH0060 Veľký potok K2M 8,45 0,00 8,45
1570 59 Hornád R SKH0061 Bystrý potok K4M 10,10 3,80 6,30
1571 60 Hornád R SKH0062 Bystrý potok K3M 3,80 0,00 3,80
1572 61 Hornád R SKH0063 Bystrá K4M 15,50 4,20 11,30
1573 62 Hornád R SKH0064 Bystrá K3M 4,20 0,00 4,20
1574 63 Hornád R SKH0065 Fričkovský potok K3M 8,50 4,70 3,80
1575 64 Hornád R SKH0066 Fričkovský potok K2M 4,70 0,00 4,70
1576 65 Hornád R SKH0067 Dzíkov K3M 14,60 12,20 2,40
1577 66 Hornád R SKH0068 Dzíkov K2M 12,20 0,00 12,20
1578 67 Hornád R SKH0069 Rešovka K2M 9,10 0,00 9,10
1579 68 Hornád R SKH0070 Kvačiansky potok K2M 7,80 0,00 7,80
1580 69 Hornád R SKH0071 Križovianka K3M 11,95 0,00 11,95
1581 70 Hornád R SKH0073 Šarišský potok K2M 8,10 0,00 8,10
1582 71 Hornád R SKH0074 Milpošský potok K3M 9,15 3,00 6,15
1583 72 Hornád R SKH0075 Milpošský potok K2M 3,00 0,00 3,00
1584 73 Hornád R SKH0076 Lúčanka K3M 9,75 2,30 7,45
1585 74 Hornád R SKH0077 Lúčanka K2M 2,30 0,00 2,30
1586 75 Hornád R SKH0078 Kanovský potok K2M 5,20 0,00 5,20
1587 76 Hornád R SKH0079 Laz K2M 3,80 0,00 3,80
1588 77 Hornád R SKH0080 Porubský potok K2M 5,20 0,00 5,20
1589 78 Hornád R SKH0081 Mošurovanka K3M 12,75 6,30 6,45
1590 79 Hornád R SKH0082 Mošurovanka K2M 6,30 0,00 6,30
1591 80 Hornád R SKH0083 Lipiansky potok K3M 11,60 2,60 9,00
1592 81 Hornád R SKH0084 Lipiansky potok K2M 2,60 0,00 2,60
1593 82 Hornád R SKH0085 Dlhý potok K2M 10,00 0,00 10,00
1594 83 Hornád R SKH0086 Paťovský potok K2M 6,95 0,00 6,95
1595 84 Hornád R SKH0087 Jakuboviansky potok K3M 7,90 5,80 2,10
1596 85 Hornád R SKH0088 Jakuboviansky potok K2M 5,80 0,00 5,80
1597 86 Hornád R SKH0089 Šalgov K2M 7,40 0,00 7,40
1598 87 Hornád R SKH0090 Drienický potok K3M 8,70 4,50 4,20
1599 88 Hornád R SKH0091 Drienický potok K2M 4,50 0,00 4,50
1600 89 Hornád R SKH0092 Ladianka K2M 14,30 0,00 14,30
1601 90 Hornád R SKH0093 Brusník K3M 16,60 9,20 7,40
1602 91 Hornád R SKH0094 Brusník K2M 9,20 0,00 9,20
1603 92 Hornád R SKH0095 Podhorský potok K3M 5,30 3,25 2,05
1604 93 Hornád R SKH0096 Podhorský potok K2M 3,25 0,00 3,25
1605 94 Hornád R SKH0097 Margecianka K3M 15,80 7,75 8,05
1606 95 Hornád R SKH0098 Margecianka K2M 7,75 0,00 7,75
1607 96 Hornád R SKH0099 Lodina K3M 18,10 12,30 5,80
1608 97 Hornád R SKH0100 Lodina K2M 12,30 0,00 12,30
1609 98 Hornád R SKH0101 Klčovský potok K3M 18,70 14,30 4,40
1610 99 Hornád R SKH0102 Klčovský potok K2M 14,30 0,00 14,30
1611 100 Hornád R SKH0103 Branisko K3M 15,80 8,90 6,90
1612 101 Hornád R SKH0104 Branisko K2M 8,90 0,00 8,90
1613 102 Hornád R SKH0105 Odorica K3M 9,20 3,90 5,30
1614 103 Hornád R SKH0106 Odorica K2M 3,90 0,00 3,90
1615 104 Hornád R SKH0107 Olšavec K3M 6,50 3,60 2,90
1616 105 Hornád R SKH0108 Olšavec K2M 3,60 0,00 3,60
1617 106 Hornád R SKH0109 Vavrincov potok K3M 9,30 2,70 6,60
1618 107 Hornád R SKH0110 Vavrincov potok K2M 2,70 0,00 2,70
1619 108 Hornád R SKH0111 Uhrinče K2M 5,30 0,00 5,30
1620 109 Hornád R SKH0112 Vrbica K2M 5,55 0,00 5,55
1621 110 Hornád R SKH0113 Lučanský potok K3M 4,95 0,00 4,95
1622 111 Hornád R SKH0115 Sopotnica K3M 15,60 0,00 15,60
1623 112 Hornád R SKH0116 Kunišovský potok K3M 7,20 0,00 7,20
1624 113 Hornád R SKH0117 Antalov potok K3M 5,90 0,00 5,90
1625 114 Hornád R SKH0118 Iliašovský potok K3M 7,30 0,00 7,30
1626 115 Hornád R SKH0119 Bicír K3M 11,50 0,00 11,50
1627 116 Hornád R SKH0120 Jakubovianka K3M 7,25 0,00 7,25
1628 117 Hornád R SKH0121 Hermanovský potok K3M 6,95 0,00 6,95
1629 118 Hornád R SKH0122 Dubovický K3M 7,40 0,00 7,40
1630 119 Hornád R SKH0123 Štvrtocký potok K3M 8,20 0,00 8,20
1631 120 Hornád R SKH0124 Putnov K3M 5,30 0,00 5,30
1632 121 Hornád R SKH0125 Kučmanovský potok K3M 9,80 0,00 9,80
1633 122 Hornád R SKH0126 Kopytovský potok K3M 8,90 0,00 8,90
1634 123 Hornád R SKH0127 Kamenný potok K3M 5,00 0,00 5,00
1635 124 Hornád R SKH0128 Tarnovský potok K3M 4,20 0,00 4,20
1636 125 Hornád R SKH0129 Boršov K3M 6,40 0,00 6,40
1637 126 Hornád R SKH0130 Dolinský potok K3M 9,70 0,00 9,70
1638 127 Hornád R SKH0131 Teplický potok K3M 6,90 0,00 6,90
1639 128 Hornád R SKH0132 Gánovský potok K3M 13,80 0,00 13,80
1640 129 Hornád R SKH0133 Bordiansky potok K2M 5,40 0,00 5,40
1641 130 Hornád R SKH0134 Garbovský potok K2M 6,70 0,00 6,70
1642 131 Hornád R SKH0135 Jastrabec K2M 7,60 0,00 7,60
1643 132 Hornád R SKH0136 Marovka K2M 7,50 0,00 7,50
1644 133 Hornád R SKH0137 Soľný potok K3M 9,60 6,80 2,80
1645 134 Hornád R SKH0138 Soľný potok K2M 6,80 0,00 6,80
1646 135 Hornád R SKH0139 Olšavka K3M 9,80 3,80 6,00
1647 136 Hornád R SKH0140 Olšavka K2M 3,80 0,00 3,80
1648 137 Hornád R SKH0141 Javorovec K3M 9,90 3,80 6,10
1649 138 Hornád R SKH0142 Javorovec K2M 3,80 0,00 3,80
1650 139 Hornád R SKH0143 Oľšavec K2M 6,20 0,00 6,20
1651 140 Hornád R SKH0144 Herliansky potok K2M 9,90 0,00 9,90
1652 141 Hornád R SKH0145 Balka K2M 12,90 0,00 12,90
1653 142 Hornád R SKH0146 Hýlov K2M 4,80 0,00 4,80
1654 143 Hornád R SKH0148 Drieňovský potok K2M 8,40 0,00 8,40
1655 144 Hornád R SKH0149 Valalický kanál K2M 10,30 0,00 10,30
1656 145 Hornád R SKH0150 Turzovský potok K3M 4,10 0,00 4,10
1657 146 Hornád R SKH0151 Veľkokotlinský potok K3M 6,05 0,00 6,05
1658 147 Hornád R SKH0152 Tichá voda K4M 12,80 6,30 6,50
1659 148 Hornád R SKH0153 Tichá voda K3M 6,30 0,00 6,30
1660 149 Hornád R SKH0154 Železný potok K3M 12,80 0,00 12,80
1661 150 Hornád R SKH0155 Ráztoka K3M 4,90 0,00 4,90
1662 151 Hornád R SKH0156 Kopagrund K3M 6,10 0,00 6,10
1663 152 Hornád R SKH0157 Zimná voda K3M 6,10 0,00 6,10
1664 153 Hornád R SKH0158 Opátka K3M 7,50 0,00 7,50
1665 154 Hornád R SKH0159 Ružinok K3M 5,70 0,00 5,70
1666 155 Hornád R SKH0160 Teplický Brusník K3M 6,05 0,00 6,05
1667 156 Hornád R SKH0161 Markušovský potok K3M 7,90 0,00 7,90
1668 157 Hornád R SKH0162 Vernársky potok K4M 13,20 3,40 9,80
1669 158 Hornád R SKH0163 Vernársky potok K3M 3,40 0,00 3,40
1670 159 Hornád R SKH0164 Lesnica K3M 5,55 0,00 5,55
1671 160 Hornád R SKH0165 Biely potok K3M 9,15 0,00 9,15
1672 161 Hornád R SKH0166 Svätojánsky potok K3M 7,20 0,00 7,20
1673 162 Hornád R SKH0167 Zahorský potok K3M 4,00 0,00 4,00
1674 163 Hornád R SKH0168 Havraní potok K4M 3,95 0,00 3,95
1675 164 Hornád R SKH0169 Sokol K4M 5,90 0,00 5,90
1676 22 Hornád VN SKH1001 VN Ružín, VN Malá Lodina K222 85,90 66,30 19,60
1677 23 Hornád VN SKH1002 VN Palcmanská Maša K321 72,80 71,35 1,45
Správne územie povodia Visly
Čiastkové povodie riek Dunajec a Poprad
1678 1 Dunajec R SKC0001 Dunajec K3S 17,00 0,00 17,00
1679 2 Dunajec R SKC0002 Biela Voda K4M 19,90 0,00 19,90
1680 3 Poprad R SKP0001 Poprad K4M 143,00 130,10 12,90
1681 4 Poprad R SKP0002 Poprad K3S 130,10 76,00 54,10
1682 5 Poprad R SKP0004 Poprad P1 (K3V) 76,00 44,00 32,00
1683 6 Poprad R SKP0006 Poprad P2 (K3V) 44,00 0,00 44,00
1684 7 Poprad R SKP0007 Holumnický potok K4M 15,60 9,70 5,90
1685 8 Poprad R SKP0008 Holumnický potok K3M 9,70 0,00 9,70
1686 9 Poprad R SKP0010 Veľký Studený potok K4M 17,20 7,20 10,00
1687 10 Poprad R SKP0011 Veľký Studený potok K3M 7,20 0,00 7,20
1688 11 Poprad R SKP0012 Lomnický potok K3M 7,20 0,00 7,20
1689 12 Poprad R SKP0013 Ľubotianka K3M 16,40 0,00 16,40
1690 13 Poprad R SKP0014 Šambronka K3M 12,50 0,00 12,50
1691 14 Poprad R SKP0015 Jakubianka K4M 21,70 10,75 10,95
1692 15 Poprad R SKP0016 Jakubianka K3M 10,75 0,00 10,75
1693 16 Poprad R SKP0017 Ľubica K4M 21,70 13,95 7,75
1694 17 Poprad R SKP0018 Ľubica K3M 13,95 0,00 13,95
1695 18 Poprad R SKP0019 Mlynica K4M 20,30 0,00 20,30
1696 19 Poprad R SKP0020 Štiavnik K4M 8,10 0,00 8,10
1697 20 Dunajec R SKP0021 Lipník K3M 14,50 0,00 14,50
1698 21 Poprad R SKP0022 Kežmarská Biela voda K4M 18,90 9,40 9,50
1699 22 Poprad R SKP0023 Kežmarská Biela voda K3M 9,40 0,00 9,40
1700 23 Poprad R SKP0024 Lipník K3M 7,60 0,00 7,60
1701 24 Dunajec R SKP0025 Oščadnica K4M 10,60 0,00 10,60
1702 25 Poprad R SKP0026 Slavkovský potok K4M 16,25 7,70 8,55
1703 26 Poprad R SKP0027 Slavkovský potok K3M 7,70 0,00 7,70
1704 27 Dunajec R SKP0028 Javorinka K4M 18,00 0,00 18,00
1705 28 Poprad R SKP0029 Toporský potok K3M 8,80 0,00 8,80
1706 29 Dunajec R SKP0030 Lesniansky potok K3M 9,90 0,00 9,90
1707 30 Poprad R SKP0031 Kamienka K3M 12,60 0,00 12,60
1708 31 Poprad R SKP0032 Koláčkovský potok K4M 12,90 6,10 6,80
1709 32 Poprad R SKP0033 Koláčkovský potok K3M 6,10 0,00 6,10
1710 33 Poprad R SKP0034 Vojniansky potok K3M 8,95 0,00 8,95
1711 34 Poprad R SKP0035 Hraničná K3M 11,00 0,00 11,00
1712 35 Poprad R SKP0036 Vesné K3M 6,20 0,00 6,20
1713 36 Poprad R SKP0037 Soliská K3M 9,00 0,00 9,00
1714 37 Poprad R SKP0038 Biela K4M 28,90 15,75 13,15
1715 38 Poprad R SKP0039 Biela K3M 15,75 0,00 15,75
1716 39 Poprad R SKP0040 Slovenský potok K3M 9,50 0,00 9,50
1717 40 Poprad R SKP0041 Veľký Lipník K3M 15,60 0,00 15,60
1718 41 Dunajec R SKP0042 Jordanec K3M 8,80 0,00 8,80
1719 42 Poprad R SKP0043 Hradlová K3M 10,20 0,00 10,20
1720 43 Poprad R SKP0044 Malý Lipník K3M 8,20 0,00 8,20
1721 44 Dunajec R SKP0045 Šoltysa K3M 6,90 0,00 6,90
1722 45 Dunajec R SKP0046 Lesnický potok K3M 5,50 0,00 5,50
1723 46 Poprad R SKP0047 Rieka K3M 7,50 0,00 7,50
1724 47 Poprad R SKP0048 Zálažný potok K3M 5,95 0,00 5,95
1725 48 Poprad R SKP0049 Krížny potok K3M 8,15 0,00 8,15
1726 49 Poprad R SKP0050 Rieka K4M 6,40 0,00 6,40
1727 50 Dunajec R SKP0052 Rieka K3M 17,00 0,00 17,00
1728 51 Poprad R SKP0053 Eliášovka K3M 5,05 0,00 5,05
1729 52 Poprad R SKP0054 Tvarožniansky potok K3M 12,90 0,00 12,90
1730 53 Poprad R SKP0055 Vrbovský potok K3M 11,30 0,00 11,30
1731 54 Poprad R SKP0056 Žakovský potok K3M 6,50 0,00 6,50
1732 55 Poprad R SKP0057 Vlková K3M 5,30 0,00 5,30
1733 56 Poprad R SKP0058 Hozelský potok K3M 8,60 0,00 8,60
1734 57 Poprad R SKP0059 Lopušná K4M 7,80 0,00 7,80
1735 58 Poprad R SKP0060 Štrbský potok K4M 5,60 0,00 5,60
1736 59 Poprad R SKP0061 Ľubický potok K4M 7,90 0,00 7,90
1737 60 Poprad R SKP0062 Toráč K4M 5,00 0,00 5,00
1738 61 Poprad R SKP0063 Lomnická rieka K4M 6,70 0,00 6,70
1739 62 Poprad R SKP0064 Ruskinovský potok K4M 8,80 0,00 8,80
1740 63 Dunajec R SKP0065 Široká dolina K4M 9,80 0,00 9,80
1741 64 Dunajec R SKP0066 Meďodolský potok K4M 4,60 0,00 4,60
1742 65 Dunajec R SKP0067 Frankovský potok K4M 7,70 0,00 7,70
1743 66 Poprad R SKP0068 Potôčky K4M 10,70 5,75 4,95
1744 67 Poprad R SKP0069 Potôčky K3M 5,75 0,00 5,75
1745 68 Poprad R SKP0070 Červený potok K3M 10,30 0,00 10,30
1746 69 Poprad R SKP0071 Čierna voda K4M 17,20 12,30 4,90
1747 70 Poprad R SKP0072 Čierna voda K3M 12,30 0,00 12,30
1748 71 Poprad R SKP0073 Háganský potok K4M 16,20 6,85 9,35
1749 72 Poprad R SKP0074 Háganský potok K3M 6,85 0,00 6,85
1750 73 Poprad R SKP0075 Batizovský potok K4M 15,60 5,85 9,75
1751 74 Poprad R SKP0076 Batizovský potok K3M 5,85 0,00 5,85
1752 75 Poprad R SKP0077 Velický potok K4M 21,60 11,70 9,90
1753 76 Poprad R SKP0078 Velický potok K3M 11,70 0,00 11,70
1754 77 Poprad R SKP0079 Skalnatý potok K4M 15,30 7,70 7,60
1755 78 Poprad R SKP0080 Skalnatý potok K3M 7,70 0,00 7,70
1756 79 Poprad R SKP0081 Červený potok K3M 10,30 0,00 10,30
1757 80 Poprad R SKP0082 Hlboká voda K3M 11,85 0,00 11,85
1758 81 Poprad R SKP0083 Gerlachovský potok K3M 10,05 0,00 10,05
1759 82 Poprad R SKP0084 Slavkovský jarok K3M 11,50 0,00 11,50
1760 83 Poprad R SKP0085 Beliansky potok K3M 13,40 0,00 13,40
Príloha č. 3 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
POSTUP VYMEDZENIA VÝRAZNE ZMENENÝCH VODNÝCH ÚTVAROV A UMELÝCH VODNÝCH ÚTVAROV
Predbežne vymedzené výrazne zmenené vodné útvary a umelé vodné útvary podliehajú overovaniu. Overovanie sa vykonáva určovacími skúškami.
A.
Určovacie skúšky na vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov
Predbežne vymedzené výrazne zmenené vodné útvary sa overujú dvoma určovacími skúškami špecificky zameranými pre každý takýto útvar povrchovej vody.
1.
Prvú určovaciu skúšku tvoria tieto kroky:
1.1.
Určenie hydrologických zmien na zabezpečenie dosiahnutia dobrého ekologického stavu (ďalej len „opatrenie na nápravu“), ktoré môžu zahŕňať opatrenia na zníženie environmentálnych dôsledkov fyzických úprav, ale aj opatrenia na úplné odstránenie fyzickej úpravy.
1.2.
Určenie negatívnych dôsledkov opatrení na nápravu určených podľa bodu 1.1. na špecifikované druhy užívania vôd, napríklad na plavbu, na výrobu elektrickej energie, na rekreáciu alebo na ďalšie špecifikované druhy užívania vôd. Tomuto hodnoteniu podliehajú len tie útvary povrchovej vody, v ktorých sa fyzické úpravy týkajú súčasného druhu užívania vôd, pričom sa posudzujú negatívne dôsledky všetkých možných opatrení na nápravu. Ak budú negatívne dôsledky na špecifikované druhy užívania vôd hodnotené ako významné, potom možno prejsť priamo k druhej určovacej skúške alebo sa môže pokračovať v prvej skúške krokom podľa bodu 1.3. Ak dôsledky nie sú hodnotené ako významné, pokračuje sa v prvej skúške krokom podľa bodu 1.3. Pod významným negatívnym dôsledkom sa pritom rozumie taký dôsledok, ktorý môže spôsobiť nápadnú odchýlku od súčasného užívania vôd. Pri posudzovaní významných negatívnych dôsledkov majú dôležitú úlohu ekonomické dôsledky vrátane zváženia sociálnych aspektov, napríklad odstránenie protipovodňových opatrení môže viesť k vysídleniu obyvateľstva. Dôsledky sa hodnotia na úrovni útvaru povrchovej vody, skupiny útvarov povrchovej vody, regiónu, oblasti povodí alebo v národnom meradle, a to v závislosti od situácie, druhu špecifikovaného užívania vôd alebo sektora. Tam, kde to bude potrebné, možno tieto dôsledky hodnotiť v niekoľkých úrovniach, aby sa zabezpečilo čo najlepšie posúdenie. Východiskom pri hodnotení dôsledkov bude posúdenie miestnych dôsledkov.
1.3.
Posúdenie možnosti vzniku významných negatívnych dosahov realizácie nápravných opatrení na životné prostredie v širšom okolí, ktoré zahŕňa prirodzené prostredie a prostredie človeka vrátane archeológie, kultúrneho dedičstva, krajiny a geomorfológie, s cieľom zabezpečiť, aby nápravné opatrenia nutné na dosiahnutie dobrého ekologického stavu nemali za následok environmentálne zlepšenie a súčasne niekde nespôsobovali environmentálne problémy. Negatívny dôsledok na životné prostredie v širšom okolí bude klasifikovaný ako významný, ak škody spôsobené opatreniami na nápravu budú vyššie ako výhody vyplývajúce zo zlepšeného stavu vody, napríklad ako sú výrazne zvýšené emisie CO2 alebo produkcia a zneškodňovanie veľkého množstva asanačného odpadu. Ak sa na špecifikovaných druhoch užívania vôd alebo na životnom prostredí v širšom okolí neprejavili významné negatívne dôsledky, potom je predbežne vymedzený výrazne zmenený vodný útvar považovaný za prirodzený a mali by byť vykonané opatrenia na nápravu na zabezpečenie dosiahnutia jeho dobrého ekologického stavu. Ak sa významné negatívne dôsledky prejavia pri špecifikovaných druhoch užívania vôd alebo na životnom prostredí v širšom okolí, potom sa útvar povrchovej vody hodnotí druhou určovacou skúškou.
2.
Druhú určovaciu skúšku tvorí päť krokov hodnotenia, ktorými sa posudzujú možnosti dosiahnutia prínosov zabezpečovaných fyzickými úpravami útvaru povrchovej vody inými prostriedkami, ktoré sú
2.1.
technicky realizovateľné,
2.2.
významne lepšie z hľadiska životného prostredia,
2.3.
primerane nákladné.
Hodnotí sa aj to, či iné prostriedky umožnia dosiahnuť dobrý ekologický stav príslušného útvaru povrchovej vody. Útvary povrchovej vody, pre ktoré sa nájdu iné prostriedky spĺňajúce kritériá uvedené v druhom bode a ktorými sa môžu dosiahnuť prínosy zabezpečované fyzickými úpravami útvaru povrchovej vody, nemusia byť vymedzené ako výrazne zmenené. Ak sa upustí od súčasného špecifikovaného druhu užívania vody a fyzické zmeny sa odstránia, útvar povrchovej vody môže dosiahnuť dobrý ekologický stav. Za určitých podmienok môžu iné prostriedky iba čiastočne nahradiť druh užívania vôd. V takých prípadoch iné prostriedky splnia kritériá uvedené v druhom bode, v dôsledku fyzických úprav však nebude stále možné dosiahnuť dobrý ekologický stav. Napríklad ak je útvar povrchovej vody ovplyvnený dvoma druhmi užívania vôd a možno nájsť iné prostriedky na dosiahnutie prínosov z týchto úprav pre jedno z týchto užívaní vôd, druhé užívanie môže stále vyžadovať fyzické úpravy, ktoré zabraňujú útvaru povrchovej vody dosiahnuť dobrý ekologický stav. Ak útvar povrchovej vody nedosiahne dobrý ekologický stav inými prostriedkami a ak je to spôsobené fyzickými zmenami, potom sa tento útvar povrchovej vody vymedzí ako výrazne zmenený. Ak útvar povrchovej vody dosiahne dobrý ekologický stav inými prostriedkami, potom sa tento útvar povrchovej vody považuje za prirodzený.
B.
Určovacie skúšky na vymedzenie umelých vodných útvarov
Určovacie skúšky pre umelé vodné útvary sa nevzťahujú na ich konečné vymedzenie, ale na proces ich vymedzenia.
1.
Ak bol útvar povrchovej vody vymedzený ako umelý, prvou overovacou skúškou sa zabezpečí, aby nápravné opatrenia nemali významný negatívny dôsledok na špecifikovaný druh užívania vody alebo na životné prostredie v širšom okolí.
2.
Pri druhej určovacej skúške sa určuje, či existujú iné prostriedky, ktoré môžu zabezpečiť dosiahnutie prínosov umelých vodných útvarov a ktoré budú mať za následok napríklad zlepšenie ekologického stavu príslušného útvaru povrchovej vody.
Výrazne zmenené vodné útvary a umelé vodné útvary vymedzené v prvej etape procesu vodného plánovania sa v jeho druhej etape preskúmajú.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
KRITÉRIÁ VYMEDZENIA A CHARAKTERIZÁCIE ÚTVAROV PODZEMNEJ VODY
A.
KRITÉRIÁ VYMEDZENIA ÚTVAROV PODZEMNEJ VODY
Útvar podzemnej vody sa môže klasifikovať ako celok a opatrenia prijaté v tomto útvare sú dostatočné na zvrátenie jeho nepriaznivého stavu.
B.
CHARAKTERIZÁCIA ÚTVAROV PODZEMNEJ VODY
Charakterizácia útvarov podzemnej vody obsahuje
1.
úvodný opis,
2.
ďalší opis,
3.
prehľad dôsledku ľudskej činnosti na podzemnú vodu,
4.
prehľad dôsledku zmien úrovne hladiny podzemnej vody,
5.
prehľad dôsledku znečistenia na kvalitu podzemnej vody.
1.
Úvodný opis
1.
Vykoná sa úvodný opis všetkých útvarov podzemnej vody s cieľom zhodnotenia ich využívania a miery rizika, že nesplnia environmentálne ciele, ktoré sú stanovené pre útvary podzemnej vody. Útvary podzemnej vody sa na účely úvodného opisu môžu zoskupovať.
2.
Pri analýzach útvarov podzemnej vody pre potreby úvodného opisu možno využívať existujúce údaje, ktorými sú najmä hydrologické údaje, geologické údaje, pedologické údaje, údaje o využívaní územia, údaje o vypúšťaní vôd a údaje o odberoch vôd.
3.
Na základe vykonaných analýz sa stanovia:
3.1.
poloha a hranice útvaru alebo útvarov podzemnej vody,
3.2.
vplyvy, ktorým je útvar alebo útvary podzemnej vody vystavený vrátane difúznych zdrojov znečistenia, bodových zdrojov znečistenia, odberov vody a umelého dopĺňania,
3.3.
všeobecný charakter nadložných vrstiev lokality povodia, z ktorého je útvar podzemnej vody dopĺňaný,
3.4.
útvary podzemnej vody, od ktorých sú priamo závislé ekosystémy povrchovej vody alebo suchozemské ekosystémy.
2.
Ďalší opis
1.
Vykoná sa pre tie útvary alebo skupiny útvarov podzemnej vody, ktoré boli identifikované ako rizikové s cieľom realizovať presnejšie vyhodnotenie významu príslušného rizika a identifikovať všetky opatrenia tvoriace súčasť programu opatrení na zvrátenie tohto nepriaznivého stavu.
2.
Zahŕňa príslušné informácie o vplyve ľudskej činnosti a podľa potreby aj ďalšie informácie
2.1.
o geologických charakteristikách útvaru podzemnej vody vrátane rozsahu a typu geologických jednotiek,
2.2.
o hydrogeologických charakteristikách útvaru podzemnej vody vrátane hydraulickej vodivosti, pórovitosti a napätosti,
2.3.
o charakteristikách povrchových depozitov a pôd v povodí, z ktorého je útvar podzemnej vody dopĺňaný, vrátane hrúbky, pórovitosti, hydraulickej vodivosti a absorpčných vlastností depozitov a pôd,
2.4.
o stratifikačných charakteristikách podzemnej vody v rámci daného útvaru podzemnej vody,
2.5.
o pridružených povrchových systémoch vrátane suchozemských ekosystémov a útvarov povrchovej vody, s ktorými je útvar podzemnej vody dynamicky spojený,
2.6.
o odhadoch smerov a množstiev výmeny vody medzi útvarom podzemnej vody a súvisiacimi povrchovými systémami,
2.7.
o dostatočných údajoch na výpočet dlhodobého priemerného ročného množstva celkového dopĺňania,
2.8.
o charakteristike chemického zloženia podzemnej vody vrátane špecifikácie miery vplyvov ľudskej činnosti; pri stanovovaní prírodného pozadia pre tieto útvary podzemnej vody možno použiť typológiu charakterizovania podzemnej vody.
3.
Prehľad dôsledku ľudskej činnosti na podzemnú vodu
Pre tie útvary podzemnej vody, ktoré zasahujú do územia susedných štátov alebo sú identifikované na základe úvodnej charakterizácie ako rizikové, vzhľadom na možnosť nesplnenia environmentálnych cieľov sa zhromažďujú a spracovávajú tieto informácie:
1.
miesta odberu podzemnej vody v útvare podzemnej vody používané na odber vody okrem
1.1.
miest odberu vody poskytujúcich v priemere menej ako 10 m3 za deň,
1.2.
miest odberu vody na pitné účely poskytujúcich v priemere menej ako 10 m3 za deň alebo slúžiacich pre menej ako 50 osôb,
2.
priemerné ročné množstvá odberov z takýchto miest,
3.
chemické zloženie vody odoberanej z útvaru podzemnej vody,
4.
poloha miest v útvare podzemnej vody, do ktorých je voda priamo vypúšťaná,
5.
množstvo vypúšťanej vody v takých miestach,
6.
chemické zloženie vody vypúšťanej do útvaru podzemnej vody,
7.
využívanie územia v povodí alebo povodiach, z ktorých je útvar podzemnej vody dopĺňaný, vrátane vstupov znečisťujúcich látok a zmien charakteristík dopĺňania vplyvom ľudskej činnosti, napríklad odklonenie odtoku dažďovej vody a povrchového odtoku spôsobeného znížením infiltračnej schopnosti, umelým dopĺňaním, prehradením alebo odvodňovaním.
4.
Prehľad dôsledku zmien úrovne hladiny podzemnej vody
Určia sa tie útvary podzemnej vody, pre ktoré treba stanoviť menej prísne environmentálne ciele vrátane zváženia možných vplyvov stavu týchto útvarov podzemnej vody
1.
na povrchovú vodu a súvisiace suchozemské ekosystémy,
2.
na regulovanie vôd a vodných zdrojov, ochranu proti povodniam a odvodňovanie územia,
3.
na rozvoj spoločnosti.
5.
Prehľad dôsledku znečistenia na kvalitu podzemnej vody
Určia sa tie útvary podzemnej vody, pre ktoré treba špecifikovať nižšie environmentálne ciele, pretože v dôsledku vplyvu ľudskej činnosti sú také znečistené, že dosiahnutie dobrého chemického stavu podzemnej vody je nerealizovateľné alebo neprimerane nákladné.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
UKAZOVATELE MONITOROVANIA STAVU ÚTVAROV POVRCHOVEJ VODY
A.
RIEKY
A.1. Biologické prvky
1.
zloženie a početnosť vodnej flóry (fytoplanktón, fytobentos a makrofyty)
2.
zloženie a početnosť fauny bentických bezstavovcov
3.
zloženie, početnosť a veková štruktúra rybej fauny
A.2. Hydromorfologické prvky podporujúce biologické prvky
Hydrologický režim:
1.
hydrologický režim
2.
interakcia s útvarmi podzemnej vody
3.
priechodnosť riek
Morfologické podmienky:
1.
premenlivosť hĺbky a šírky koryta rieky
2.
štruktúra a substrát koryta rieky
3.
štruktúra príbrežného pásma
A.3. Chemické a fyzikálno-chemické prvky
A.3.1. Všeobecné:
1.
teplotný režim
2.
kyslíkový režim
3.
celková mineralizácia
4.
neutralizačná kapacita
5.
koncentrácia nutrientov
A.3.2. Špecifické znečisťujúce látky:
1.
znečistenie všetkými prioritnými látkami a ďalšími znečisťujúcimi látkami, ktorých vypúšťanie do vodného útvaru bolo identifikované,
2.
znečistenie ďalšími látkami – syntetickými a nesyntetickými špecifickými látkami relevantnými pre Slovensko, ktorých vypúšťanie do vodného útvaru bolo identifikované vo významných množstvách podľa osobitného predpisu.2)
B.
RIEKY SO ZMENENOU KATEGÓRIOU A JAZERÁ
B.1. Biologické prvky
1.
zloženie, abundancia a biomasa fytoplanktónu
2.
zloženie a početnosť inej vodnej flóry (fytobentos a makrofyty)
3.
zloženie a početnosť fauny bentických bezstavovcov
4.
zloženie, početnosť a veková štruktúra rybej fauny
B.2. Hydromorfologické prvky podporujúce biologické prvky
Hydrologický režim:
1.
hydrologický režim a bilancovanie množstva povrchových vôd
2.
doba zdržania
3.
interakcia s útvarmi podzemnej vody
Morfologické podmienky:
1.
premenlivosť hĺbky jazera
2.
množstvo, štruktúra a substrát dna jazera
3.
štruktúra brehu jazera
B.3. Chemické a fyzikálno-chemické prvky podporujúce biologické prvky
B.3.1. Všeobecné:
1.
priehľadnosť vody
2.
teplotný režim
3.
kyslíkový režim
4.
celková mineralizácia
5.
neutralizačná kapacita
6.
koncentrácia nutrientov
B.3.2. Špecifické znečisťujúce látky:
1.
znečistenie všetkými prioritnými látkami a ďalšími znečisťujúcimi látkami, ktorých vypúšťanie do vodného útvaru bolo identifikované,
2.
znečistenie ďalšími látkami – syntetickými a nesyntetickými špecifickými látkami relevantnými pre Slovensko, ktorých vypúšťanie do vodného útvaru bolo identifikované vo významných množstvách podľa osobitného predpisu.2)
C.
UMELÉ VODNÉ ÚTVARY A VÝRAZNE ZMENENÉ VODNÉ ÚTVARY POVRCHOVEJ VODY
Ukazovatele monitorovania stavu umelých vodných útvarov a výrazne zmenených vodných útvarov povrchovej vody budú zodpovedať ukazovateľom stanoveným v bode A alebo v bode B. Výber ukazovateľov bude podmienený podobnosťou umelého vodného útvaru alebo výrazne zmeneného vodného útvaru povrchovej vody s príslušnou kategóriou vodného útvaru.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
ZÁSADY VÝBERU REPREZENTATÍVNYCH ODBEROVÝCH MIEST PRE MONITOROVANIE POVRCHOVÝCH VÔD
Reprezentatívne odberové miesto alebo úsek
1.
charakterizuje stav celého vodného útvaru,
2.
nemôže sa umiestniť pod zdrojmi znečistenia alebo inými významnými vplyvmi v mieste, kde vplyv ešte pôsobí, a nemôže sa umiestniť v úseku toku so vzdutou hladinou,
3.
je prirodzeným tokom bez významných hydromorfologických zmien z hľadiska hodnotenia ekologického stavu,
4.
môže sa odlišne umiestniť na hodnotenie ekologického stavu a chemického stavu,
5.
môže byť v uzáverových profiloch vodných útvarov za dodržania zásad podľa prvého až štvrtého bodu.
V relevantných bodoch sa merajú jednotlivé biologické prvky kvality, napríklad ak ide o veľké vodné toky a ak sa sleduje vodný tok v troch bodoch priečneho profilu.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
MINIMÁLNA FREKVENCIA MONITOROVANIA PRVKOV KVALITY PRE HODNOTENIE STAVU A KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD
Ukazovatele Rieky Jazerá
Biologické    
Fytoplanktón raz za mesiac1) raz za mesiac1)
Ostatná vodná flóra:
    vodné makrofyty
    fytobentos
 
raz za tri roky
 
raz za tri roky
raz za dva roky raz za dva roky
Bentické bezstavovce raz za tri roky raz za tri roky
Ryby raz za tri roky raz za tri roky
Hydromorfologické    
Priechodnosť raz za šesť rokov  
Hydrológia priebežne mesačne
Morfológia raz za šesť rokov raz za šesť rokov
Fyzikálno-chemické a chemické    
Teplotné pomery raz za mesiac raz za mesiac
Kyslíkové pomery raz za mesiac raz za mesiac
Mineralizácia raz za tri mesiace raz za tri mesiace
Obsah nutrientov raz za mesiac raz za mesiac
Neutralizačná kapacita raz za mesiac raz za mesiac
Ďalšie znečisťujúce látky – syntetické a nesyntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko raz za mesiac raz za mesiac
Prioritné látky raz za mesiac raz za mesiac
Poznámka:
1) Vo vegetačnom období a pri riekach len v nížinných tokoch.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
URČENIE SPOĽAHLIVOSTI HODNOTENIA EKOLOGICKÉHO A CHEMICKÉHO STAVU A EKOLOGICKÉHO POTENCIÁLU ÚTVAROV POVRCHOVÝCH VÔD
1.
Spoľahlivosť hodnotenia sa určuje pre každý vodný útvar povrchovej vody. Najvyššia spoľahlivosť hodnotenia je 5 a najnižšia 1.
2.
Na určenie spoľahlivosti hodnotenia ekologického stavu a ekologického potenciálu sa použijú kritériá uvedené v tabuľkách č. 1a – 1e.
3.
Na určenie spoľahlivosti hodnotenia chemického stavu sa použijú kritériá uvedené v tabuľkách č. 2a – 2e.
4.
LOQ v tabuľkách je limit kvantifikácie metódy. ENK je environmentálna norma kvality.
Tabuľka č. 1a
Prvky kvality Popis kritérií pre ekologický stav Spoľahlivosť
hodnotenia
Biologické prvky
kvality
Všetky relevantné biologické prvky kvality sú k dispozícii
5
Boli dodržané všetky frekvencie meraní
Metódy vzorkovania a analýz sú v súlade s požiadavkami RSV
Metódy sú interkalibrované na európskej úrovni
(znamená to, že sú aspoň v procese interkalibrácie)
Výsledky biologického monitorovania sú podporené výsledkami hydro­morfo­logických prvkov kvality a výsledkami všeobecných fyzikálno-chemických ukazovateľov
Fyzikálno-chemické prvky kvality Všetky prvky kvality sú k dispozícii
Boli dodržané všetky požadované frekvencie meraní
Syntetické
a nesyntetické
špecifické látky
relevantné
pre Slovensko
Všetky látky relevantné pre konkrétny vodný útvar boli merané
Požadované frekvencie a rozloženie v roku (rovnomernosť, sezonalita) boli dodržané
Metódy na stanovenie jednotlivých látok sú v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov
Sú k dispozícii všetky národné environmentálne normy kvality
Agregácia vodných útvarov bola urobená s vysokou mierou spoľahlivosti
Tabuľka č. 1b
Prvky kvality Popis kritérií pre ekologický stav Spoľahlivosť
hodnotenia
Biologické prvky
kvality
Z relevantných biologických prvkov kvality jeden chýba
4
Boli dodržané všetky frekvencie meraní
Metódy vzorkovania a analýz sú v súlade s požiadavkami RSV
Metódy sú interkalibrované na európskej úrovni
(znamená to, že sú aspoň v procese interkalibrácie)
Výsledky biologického monitorovania sú podporené výsledkami hydro­morfo­logických prvkov kvality a výsledkami všeobecných fyzikálno-chemických ukazovateľov
Fyzikálno-chemické prvky kvality Aspoň 80 % prvkov kvalityje k dispozícii
Boli dodržané všetky požadované frekvencie meraní
Syntetické
a nesyntetické
špecifické látky
relevantné
pre Slovensko
Všetky látky relevantné pre konkrétny vodný útvar boli merané
Požadované frekvencie a rozloženie v roku (rovnomernosť, sezonalita) boli dodržané
Metódy na stanovenie jednotlivých látok sú v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov
Sú k dispozícii všetky národné environmentálne normy kvality
Agregácia vodných útvarov bola urobená s vysokou mierou spoľahlivosti
Tabuľka č. 1c
Prvky kvality Popis kritérií pre ekologický stav Spoľahlivosť
hodnotenia
Biologické prvky
kvality
Z relevantných biologických prvkov kvality jeden chýba
3
Boli dodržané všetky frekvencie meraní
Metódy vzorkovania a analýz sú v súlade s požiadavkami RSV
Metódy sú interkalibrované na európskej úrovni
(znamená to, že sú aspoň v procese interkalibrácie)
Výsledky biologického monitorovania sú podporené výsledkami hydro­morfo­logických prvkov kvality a výsledkami všeobecných fyzikálno-chemických ukazovateľov
Fyzikálno-chemické prvky kvality Aspoň 60 % prvkov kvalityje k dispozícii
Boli dodržané všetky požadované frekvencie meraní
Syntetické
a nesyntetické
špecifické látky
relevantné
pre Slovensko
Všetky látky relevantné pre konkrétny vodný útvar boli merané
Požadované frekvencie a rozloženie v roku (rovnomernosť, sezonalita) neboli dodržané
Aspoň 80 % metód na stanovenie jednotlivých látok je v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov
Sú k dispozícii všetky národné environmentálne normy kvality
Agregácia vodných útvarov bola urobená so strednou mierou spoľahlivosti
Tabuľka č. 1d
Prvky kvality Popis kritérií pre ekologický stav Spoľahlivosť
hodnotenia
Biologické prvky
kvality
Z relevantných biologických prvkov kvality dva chýbajú
2
Neboli dodržané všetky frekvencie meraní
Metódy vzorkovania a analýz sú v súlade s požiadavkami RSV
Metódy sú interkalibrované na európskej úrovni
(znamená to, že sú aspoň v procese interkalibrácie)
Výsledky biologického monitorovania sú podporené výsledkami hydro­morfo­logických prvkov kvality a výsledkami všeobecných fyzikálno-chemických ukazovateľov
Fyzikálno-chemické ukazovatele Aspoň 40 % prvkov kvality je k dispozícii
Boli dodržané všetky požadované frekvencie meraní
Syntetické
a nesyntetické
špecifické látky
relevantné
pre Slovensko
Nie všetky látky relevantné pre konkrétny vodný útvar boli merané
Požadované frekvencie a rozloženie v roku (rovnomernosť, sezonalita) neboli dodržané
Aspoň 80 % metód na stanovenie jednotlivých látok je v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov
Sú k dispozícii všetky národné environmentálne normy kvality
Agregácia vodných útvarov bola urobená s nižšou mierou spoľahlivosti
Tabuľka č. 1e
Prvky kvality Popis kritérií pre ekologický stav Spoľahlivosť
hodnotenia
Biologické prvky
kvality
Biologické prvky kvality neboli merané
1
Všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele Aspoň 40 % prvkov kvality je k dispozícii
Neboli dodržané všetky požadované frekvencie meraní
Syntetické
a nesyntetické
špecifické látky
relevantné
pre Slovensko
Nie všetky látky relevantné pre konkrétny vodný útvar boli merané
Požadované frekvencie a rozloženie v roku (rovnomernosť, sezonalita) neboli dodržané
Metódy na stanovenie jednotlivých látok nie sú v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov
Nie sú k dispozícii všetky národné environmentálne normy kvality
Agregácia vodných útvarov bola urobená s nízkou mierou spoľahlivosti
Tabuľka č. 2a
Prvky kvality Popis kritérií pre chemický stav Spoľahlivosť
hodnotenia

Buď nie je žiadny zdroj prioritných látok (žiadne bodové a difúzne zdroje), alebo

5
Prioritné látky Všetky prioritné látky boli vo vodnom útvare merané
Požadované frekvencie (12x ročne) boli dodržané
Metódy na stanovenie jednotlivých látok sú v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov
Agregácia vodných útvarov bola urobená s vysokou mierou spoľahlivosti
Tabuľka č. 2b
Prvky kvality Popis kritérií pre chemický stav Spoľahlivosť
hodnotenia
Prioritné látky Všetky prioritné látky boli vo vodnom útvare merané 4
Požadované frekvencie (12x ročne) boli dodržané
80 % z metód na stanovenie jednotlivých látok je v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov
20 % metód LOQ sa rovná a/alebo je vyššie ako ENK
Agregácia vodných útvarov bola urobená s vysokou mierou spoľahlivosti
Tabuľka č. 2c
Prvky kvality Popis kritérií pre chemický stav Spoľahlivosť
hodnotenia
Prioritné látky 80 % z celkového počtu prioritných látok bolo vo vodnom útvare meraných 3
Požadované frekvencie (12x ročne) boli dodržané
Metódy na stanovenie jednotlivých látok sú v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov
Agregácia vodných útvarov bola urobená so strednou mierou spoľahlivosti
Tabuľka č. 2d
Prvky kvality Popis kritérií pre chemický stav Spoľahlivosť
hodnotenia
Prioritné látky 80 % z celkového počtu prioritných látok bolo vo vodnom útvare meraných 2
Požadované frekvencie (12x ročne) neboli dodržané
80 % z metód na stanovenie jednotlivých látok je v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov
20 % metód LOQ sa rovná a/alebo je vyššie ako ENK
Agregácia vodných útvarov bola urobená s nižšou mierou spoľahlivosti
Tabuľka č. 2e
Prvky kvality Popis kritérií pre chemický stav Spoľahlivosť
hodnotenia
Prioritné látky Aspoň 60 % z celkového počtu prioritných látok bolo vo vodnom útvare meraných 1
Požadované frekvencie (12x ročne) neboli dodržané
80 % z metód na stanovenie jednotlivých látok je v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov
20 % metód LOQ sa rovná a/alebo je vyššie ako ENK
Agregácia vodných útvarov bola urobená s nižšou mierou spoľahlivosti
Príloha č. 9 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
ZOZNAM TYPOV ÚTVAROV POVRCHOVÝCH VÔD
ČASŤ A
Typy vodných útvarov kategórie riek
Kód
typu
Kód
podtypu
Názov typu / podtypu
P1M Malé toky v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve
P2M Malé toky v nadmorskej výške 200 – 500 m v Panónskej panve
P1S Stredne veľké toky v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve
K2M Malé toky v nadmorskej výške 200 – 500 m v Karpatoch
K3M Malé toky v nadmorskej výške 500 – 800 m v Karpatoch
K4M Malé toky v nadmorskej výške nad 800 m v Karpatoch
K2S Stredne veľké toky v nadmorskej výške 200 – 500 m v Karpatoch
K3S Stredne veľké toky v nadmorskej výške 500 – 800 m v Karpatoch
P1V M1(P1V) Veľké toky v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve – podtyp Morava
P1V D1(P1V) Veľké toky v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve – podtyp Dunaj v úseku Devín – Klížská Nemá
P1V D2(P1V) Veľké toky v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve – podtyp Dunaj v úseku Klížská Nemá – št. hranica s HU
K3V V1(K3V) Veľké toky hornej časti povodia Váhu v nadmorskej výške 500 – 800 m v Karpatoch
K2V V2(K2V) Veľké toky strednej časti povodia Váhu v nadmorskej výške 200 – 500 m v Karpatoch
P1V V3(P1V) Veľké toky dolnej časti povodia Váhu v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve
K2V R1(K2V) Stredná časť toku Hron v nadmorskej výške 200 – 500 m v Karpatoch
P1V R2(P1V) Dolná časť toku Hron v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve
P1V I1(P1V) Dolná časť toku Ipeľ v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve
K2V H1(K2V) Stredná časť toku Hornád v nadmorskej výške 200 – 500 m v Karpatoch
K2V H2(K2V) Dolná časť toku Hornád v nadmorskej výške 200 – 500 m v Karpatoch
P1V B1(P1V) Veľké toky v povodí Bodrogu v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve
K3V P1 (K3V) Stredná časť toku Poprad v nadmorskej výške 500 – 800 m v Karpatoch
K3V P2 (K3V) Dolná časť toku Poprad v nadmorskej výške 500 – 800 m v Karpatoch
ČASŤ B
Typy vodných útvarov so zmenenou kategóriou
Kód
typu
Názov typu
P112 Vodný útvar so zmenenou kategóriou, plytký so stredne veľkou plochou povrchu v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve
P113 Vodný útvar so zmenenou kategóriou plytký s veľkou plochou povrchu v nadmorskej výške
do 200 m v Panónskej panve
P121 Vodný útvar so zmenenou kategóriou stredne hlboký s malou plochou povrchu v nadmorskej výške do 200 m v Panónskej panve
P221 Vodný útvar so zmenenou kategóriou stredne hlboký s malou plochou povrchu v nadmorskej výške 200 – 500 m v Panónskej panve
K123 Vodný útvar so zmenenou kategóriou stredne hlboký s veľkou plochou povrchu v nadmorskej výške do 200 m v Karpatoch
K211 Vodný útvar so zmenenou kategóriou plytký s malou plochou povrchu v nadmorskej výške
200 – 500 m v Karpatoch
K221 Vodný útvar so zmenenou kategóriou stredne hlboký s malou plochou povrchu v nadmorskej výške 200 – 500 m v Karpatoch
K222 Vodný útvar so zmenenou kategóriou stredne hlboký so stredne veľkou plochou povrchu v nadmorskej výške 200 – 500 m v Karpatoch
K232 Vodný útvar so zmenenou kategóriou hlboký so stredne veľkou plochou povrchu v nadmorskej výške 200 – 500 m v Karpatoch
K321 Vodný útvar so zmenenou kategóriou stredne hlboký s malou plochou povrchu v nadmorskej výške 500 – 800 m v Karpatoch
K323 Vodný útvar so zmenenou kategóriou stredne hlboký s veľkou plochou povrchu v nadmorskej výške 500 – 800 m v Karpatoch
K331 Vodný útvar so zmenenou kategóriou hlboký s malou plochou povrchu v nadmorskej výške
500 – 800 m v Karpatoch
K332 Vodný útvar so zmenenou kategóriou hlboký so stredne veľkou plochou povrchu v nadmorskej výške 500 – 800 m v Karpatoch
K333 Vodný útvar so zmenenou kategóriou hlboký s veľkou plochou povrchu v nadmorskej výške
500 – 800 m v Karpatoch
Príloha č. 10 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
DEFINOVANIE KLASIFIKÁCIE EKOLOGICKÉHO STAVU ÚTVAROV POVRCHOVEJ VODY
ČASŤ A
KLASIFIKÁCIA EKOLOGICKÉHO STAVU
všeobecné podmienky
Prvok Veľmi dobrý ekologický stav Dobrý ekologický stav Priemerný ekologický stav
Všeobecné
podmienky
Nevyskytujú sa žiadne
alebo iba veľmi malé,
vplyvom ľudskej činnosti
vyvolané odchýlky hodnôt
fyzikálno-chemických
a hydromorfologických
prvkov kvality hodnoteného
typu útvaru povrchovej vody
v porovnaní s týmto typom
existujúcim v nenarušených
podmienkach.
 
Hodnoty biologických
prvkov kvality útvaru
povrchovej vody
zodpovedajú hodnotám,
ktoré sú bežné pre tento typ
útvaru v nenarušených
podmienkach a nevykazujú
žiadne alebo iba veľmi malé
znaky narušenia.
 
Toto sú podmienky
a spoločenstvá špecifické pre
konkrétny typ útvaru.
Hodnoty biologických
prvkov kvality pre
konkrétny typ útvaru
povrchovej vody vykazujú
slabé narušenie
v dôsledku ľudskej
činnosti, ale iba mierne sa
odlišujú od hodnôt
bežných pre konkrétny typ
útvaru povrchovej vody
v nenarušených
podmienkach.
Hodnoty prvkov
biologickej kvality pre
konkrétny typ útvaru
povrchovej vody sa
v strednej miere odlišujú
od hodnôt bežných
pre konkrétny typ útvaru
povrchovej vody
v nenarušených
podmienkach. Hodnoty
ukazujú znaky narušenia
strednej miery v dôsledku
ľudskej činnosti a sú
podstatne viac narušené
ako hodnoty pre útvar
v dobrom stave.
Vysvetlivky:
1.
Vody dosahujúce horší ako priemerný stav sa klasifikujú ako vody v zlom stave alebo vo veľmi zlom stave.
2.
Vody, ktoré vykazujú znaky veľkých zmien hodnôt biologických prvkov kvality pre konkrétny typ útvaru povrchovej vody a v ktorých sa príslušné biologické spoločenstvá podstatne líšia od spoločenstiev bežných pre konkrétny typ útvaru povrchovej vody v nenarušených podmienkach, klasifikujú sa ako vody v zlom stave.
3.
Vody, ktoré vykazujú znaky vážnych zmien hodnôt biologických prvkov kvality pre konkrétny typ útvaru povrchovej vody a v ktorých chýbajú veľké časti príslušných biologických spoločenstiev bežných pre konkrétny typ útvaru povrchovej vody v nenarušených podmienkach, klasifikujú sa ako vody vo veľmi zlom stave.
ČASŤ B
KLASIFIKÁCIA EKOLOGICKÉHO STAVU
pre jednotlivé prvky kvality
Prvok Veľmi dobrý ekologický stav Dobrý ekologický stav Priemerný ekologický stav
Hydromorfologické prvky kvality
Hydrologický režim Veľkosť a dynamika prietoku vody a súvisiace väzby s podzemnými vodami úplne alebo takmer úplne zodpovedajú nenarušeným podmienkam. Podmienky sú v súlade s požiadavkami potrebnými na dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality. Podmienky sú v súlade s požiadavkami potrebnými na dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality.
Fyzikálno-chemické prvky kvality
Všeobecné podmienky Hodnoty fyzikálno-chemických ukazovateľov úplne alebo takmer úplne zodpovedajú hodnotám v nenarušených podmienkach.
Koncentrácie nutrientov sú v rozsahu, aký je bežný v nenarušených podmienkach. Stupeň mineralizácie, hodnota pH, kyslíková bilancia, kyselinová neutralizačná kapacita a teplota nevykazujú znaky narušenia ľudskou činnosťou a sú v rozsahu, aký je bežný v nenarušených podmienkach.
Teplota, kyslíková bilancia, pH, kyselinová neutralizačná kapacita a mineralizácia neprekračujú hodnoty ukazovateľov stanovené tak, aby sa zabezpečila funkčnosť ekosystému a dosiahli sa už uvedené hodnoty biologických prvkov kvality.
Koncentrácie nutrientov nepresahujú hodnoty stanovené tak, aby sa zabezpečila funkčnosť ekosystému a dosiahli sa už uvedené hodnoty biologických prvkov kvality.
Podmienky sú v súlade s požiadavkami potrebnými na dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality.
Syntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko a syntetické prioritné látky Koncentrácie sú blízke nule alebo aspoň pod medzou stanovenia bežne používaných najvyvinutejších analytických metód. Koncentrácie nepresahujú ciele stanovené v súlade s postupom opísaným v časti B prílohy č. 12 bez dotknutia smernice 91/414/EC a smernice 98/8/ES (<ENK). Podmienky sú v súlade s požiadavkami potrebnými na dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality.
Nesyntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko a nesyntetické prioritné látky Koncentrácie sú v rozsahu, aký je bežný v nenarušených podmienkach, teda na úrovni hodnôt pozaďových koncentrácií.1) Koncentrácie nepresahujú ciele stanovené v súlade s postupom opísaným v časti B prílohy č. 122) bez dotknutia smernice 91/414/EC a smernice 98/8/ES (<ENK). Podmienky sú v súlade s požiadavkami potrebnými na dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality.
Poznámky:
1) Hodnoty pozaďových koncentrácií nesyntetických špecifických látok relevantných pre Slovensko a nesyntetických prioritných látok (ťažkých kovov) sú uvedené v prílohe č. 11.
ENK – Environmentálna norma kvality.
2) Používanie ENK odvodených na základe týchto definícií nebude vyžadovať zníženie koncentrácií znečisťujúcich látok pod úroveň pozaďových koncentrácií.
ČASŤ C
STANOVENIE ENVIRONMENTÁLNYCH NORIEM KVALITY PRE VODU, SEDIMENTY ALEBO ŽIVÉ ORGANIZMY
Tam, kde je to možné, získajú sa údaje o akútnej a chronickej toxicite testovacích organizmov – taxónov uvedených v nasledujúcej tabuľke, ktoré sú relevantné pre konkrétny typ vodného útvaru, ako aj ostatných taxónov, pre ktoré existujú dostupné údaje. Základný súbor testovacích organizmov tvoria riasy a/alebo makrofyty, dafnie a ryby.
Postup pri stanovovaní maximálnej priemernej ročnej koncentrácie
1.
Stanovia sa primerané bezpečnostné faktory, ktoré budú v každom prípade v súlade s charakterom a kvalitou dostupných údajov a usmerneniami uvedenými v odseku 3.3.1. časti II Technického usmernenia na podporu Smernice komisie 93/67/EHS o hodnotení rizika nových ohlásených látok a nariadenia komisie (ES) č. 1488/94 o hodnotení rizika pre existujúce látky, ako aj s bezpečnostnými faktormi uvedenými v tejto tabuľke:
  Bezpečnostný faktor
Najmenej jedna hodnota L(E)C50 akútneho testu pre každú z troch trofických úrovní základného súboru 1 000
Jedna hodnota NOEC z chronického testu (ryby alebo dafnie) 100
Dve hodnoty NOEC z chronického testu na druhoch reprezentujúcich dve trofické úrovne (ryby a/alebo dafnie a/alebo riasy) 50
Hodnoty NOEC z chronického testu aspoň na troch druhoch reprezentujúcich tri trofické úrovne (obvykle ryby, dafnie a riasy) 10
Ostatné prípady vrátane pozorovaných údajov alebo modelových ekosystémov, ktoré umožňujú výpočet a aplikáciu presnejších bezpečnostných faktorov Hodnotenie
podľa jednotlivých prípadov
2.
Ak sú k dispozícii údaje o nerozložiteľnosti a bioakumulácii, je potrebné ich zohľadniť pri odvodzovaní konečnej hodnoty environmentálnej normy kvality.
3.
Takto odvodená environmentálna norma kvality by sa mala porovnať s dostupnými výsledkami z terénnych štúdií. Ak sa objavia anomálie, odvodenie sa prehodnotí, aby bolo možné bezpečnostný faktor spresniť. Environmentálna norma kvality bude predmetom dôkladného odborného posúdenia a verejnej konzultácie na účely spresnenia bezpečnostného faktora.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY URČOVANIA REFERENČNÝCH PODMIENOK
1.
Pre každý typ útvaru povrchovej vody sa stanovia hydromorfologické a fyzikálno-chemické podmienky špecifické pre konkrétny typ a reprezentujúce hodnoty hydromorfologických a fyzikálno-chemických prvkov kvality pre konkrétny typ s veľmi dobrým ekologickým stavom. Určia sa typovo špecifické biologické referenčné podmienky reprezentujúce hodnoty biologických prvkov kvality pre konkrétny typ útvaru povrchovej vody s veľmi dobrým ekologickým stavom.
2.
Hodnoty ekologického potenciálu pre výrazne zmenené vodné útvary povrchovej vody alebo umelé vodné útvary povrchovej vody sa budú preverovať každých šesť rokov.
3.
Typovo špecifické referenčné podmienky uvedené v prvom a druhom bode a typovo špecifické referenčné biologické podmienky môžu byť určené
3.1
na základe existujúcich referenčných lokalít na území Slovenska,
3.2
prostredníctvom modelovania,
3.3
na základe historických údajov,
3.4
na základe odborného posúdenia,
3.5
na základe existujúcich referenčných lokalít na území iných štátov v tom istom type,
3.6
kombináciou uvedených postupov.
4.
Pri definovaní veľmi dobrého ekologického stavu vo vzťahu ku koncentráciám špecifických znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1 zákona a prioritných látok sa za medze stanovení považujú tie, ktoré možno dosiahnuť metódami dostupnými v čase, keď sa špecifické podmienky pre konkrétny typ určujú.
5.
Pre priestorovo založené biologické referenčné hodnoty sa spracuje katalóg referenčných lokalít pre každý typ útvaru povrchovej vody. Katalóg bude obsahovať dostatočný a možný počet miest pre veľmi dobrý stav, aby sa zabezpečila dostatočná úroveň spoľahlivosti pri danej premenlivosti hodnôt prvkov kvality zodpovedajúcich veľmi dobrému ekologickému stavu.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
DEFINOVANIE KLASIFIKÁCIE EKOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VÝRAZNE ZMENENÝCH VODNÝCH ÚTVAROV A UMELÝCH VODNÝCH ÚTVAROV
ČASŤ A
MAXIMÁLNY EKOLOGICKÝ POTENCIÁL, DOBRÝ EKOLOGICKÝ POTENCIÁL A PRIEMERNÝ EKOLOGICKÝ POTENCIÁL VÝRAZNE ZMENENÝCH VODNÝCH ÚTVAROV ALEBO UMELÝCH VODNÝCH ÚTVAROV
Prvok Maximálny ekologický potenciál Dobrý ekologický potenciál Priemerný ekologický potenciál
Biologické prvky kvality Hodnoty príslušných biologických prvkov kvality úplne alebo takmer úplne zodpovedajú hodnotám zisteným v najbližšie porovnateľnom type útvaru povrchovej vody vzhľadom na fyzikálne podmienky, ktoré vyplývajú z umelých alebo významne modifikovaných charakteristík vodného telesa. Vyskytujú sa malé zmeny v hodnotách príslušných biologických prvkov kvality v porovnaní s hodnotami zodpovedajúcimi maximálnemu ekologickému potenciálu. Existujú stredne veľké zmeny v hodnotách príslušných biologických prvkov kvality v porovnaní s hodnotami zistenými pre maximálny ekologický potenciál.
Tieto hodnoty sú podstatne viac narušené ako hodnoty zistené pri dobrej kvalite.
Hydromorfologické prvky Hydromorfologické podmienky zodpovedajú tým, pri ktorých dosahy na útvar povrchovej vody vyplývajú z umelých alebo významne modifikovaných charakteristík vodného útvaru, kde sa uplatnili všetky prakticky uskutočniteľné opatrenia zamerané na zabezpečenie čo najlepšieho priblíženia k ekologickej priechodnosti, najmä vo vzťahu k migrácii fauny a vhodnému podkladu na kladenie ikier a rast. Podmienky sú v súlade s požiadavkami potrebnými na dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality. Podmienky sú v súlade s požiadavkami potrebnými na dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality.
Fyzikálno-chemické prvky
Všeobecné podmienky Fyzikálno-chemické zloženie úplne alebo takmer úplne zodpovedá nenarušeným podmienkam najbližšieho porovnateľného typu útvaru povrchovej vody, ktorý sa najviac podobá príslušnému umelému alebo významne zmenenému útvaru. Hodnoty fyzikálno-chemických prvkov kvality sú v rozsahoch stanovených tak, aby sa zabezpečila funkčnosť ekosystému a dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality. Podmienky sú v súlade s požiadavkami potrebnými na dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality.
Koncentrácie živín sú v rozsahu bežnom v nenarušených podmienkach.

Hodnoty teploty, kyslíkovej bilancie a pH sú v súlade s hodnotami zisťovanými v najbližšie porovnateľných typoch útvarov povrchovej vody v nenarušených podmienkach.
Teplota a pH nepresahujú hodnoty ukazovateľov stanovených tak, aby sa zabezpečila funkčnosť ekosystému a dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality.

Koncentrácie živín nepresahujú úrovne stanovené tak, aby sa zabezpečila funkčnosť ekosystému a dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických kvalitatívnych prvkov.
Syntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko a syntetické prioritné látky Koncentrácie sú blízke nule alebo aspoň pod medzou stanovenia bežne používaných najvyvinutejších analytických metód. Koncentrácie nepresahujú ciele stanovené v súlade s postupom opísaným
v časti B prílohy č. 12
bez dotknutia smernice 91/414/EC a smernice 98/8/ES (<ENK).
Podmienky sú v súlade s požiadavkami potrebnými na dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality.
Nesyntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko a nesyntetické prioritné látky Koncentrácie sú v rozsahu, aký je bežný v nenarušených podmienkach, teda na úrovni hodnôt pozaďových koncentrácií.1) Koncentrácie nepresahujú ciele stanovené v súlade s postupom opísaným v časti B prílohy č. 122) bez dotknutia smernice 91/414/EC a smernice 98/8/ES (<ENK). Podmienky sú v súlade s požiadavkami potrebnými na dosiahnutie už uvedených hodnôt biologických prvkov kvality.
Poznámky:
1) Hodnoty pozaďových koncentrácií nesyntetických špecifických látok relevantných pre Slovensko a nesyntetických prioritných látok (ťažkých kovov) sú uvedené v prílohe č. 11.
ENK – Environmentálna norma kvality.
2) Používanie ENK odvodených na základe týchto definícií nebude vyžadovať zníženie koncentrácií znečisťujúcich látok pod úroveň pozaďových koncentrácií.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
MAPOVÉ ZOBRAZENIE PREZENTÁCIE STAVU ÚTVAROV POVRCHOVEJ VODY
1.
Na mape správneho územia povodia a čiastkových povodí sa klasifikácia ekologického stavu každého vodného útvaru znázorní farebne podľa kódov uvedených v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1
Klasifikácia ekologického stavu Farebný kód RGB1)
farba
Veľmi dobrý Modrá 0, 0, 255
Dobrý Zelená 0, 255, 0
Priemerný Žltá 255, 255, 0
Zlý Oranžová 255, 102, 0
Veľmi zlý Červená 255, 0, 0
Poznámka:
1) RGB farba – číselné rozlíšenie jednotlivých farieb (červená – zelená – čierna).
2.
Na mape správneho územia povodia a čiastkových povodí sa klasifikácia ekologického potenciálu každého umelého alebo výrazne zmeneného vodného útvaru znázorní farebne podľa kódu uvedeného v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2
Klasifikácia ekologického potenciálu Umelé vodné útvary Výrazne zmenené útvary
Farebný kód RGB* farba Farebný kód RGB1) farba
Dobrý a vyšší Rovnako široké zelené a svetlosivé pásy 0, 128, 0 192, 192, 192 Rovnako široké zelené a tmavosivé pásy 0, 128, 0 128, 128, 128
Priemerný Rovnako široké žlté a svetlosivé pásy 255, 255, 0 192, 192, 192 Rovnako široké žlté a tmavosivé pásy 255, 255, 0 128, 128, 128
Zlý Rovnako široké oranžové a svetlosivé pásy 255, 102, 0 192, 192, 192 Rovnako široké oranžové a tmavosivé pásy 255, 102, 0 128, 128, 128
Veľmi zlý Rovnako široké červené a svetlosivé pásy 255, 0, 0 192, 192, 192 Rovnako široké červené a tmavosivé pásy 255, 0, 0 128, 128, 128
Poznámka:
1) RGB farba – číselné rozlíšenie jednotlivých farieb (červená – zelená – čierna).
3.
Na mape správneho územia povodia a čiastkových povodí sa klasifikácia chemického stavu každého vodného útvaru znázorní farebne podľa kódu uvedeného v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3
Klasifikácia chemického stavu Farebný kód RGB1) farba
Dobrý Modrá 0, 147, 221
Nedosahujúci dobrý stav Červená 218, 37, 29
Poznámka:
1) RGB farba – číselné rozlíšenie jednotlivých farieb (červená – zelená – čierna).
Príloha č. 14 k vyhláške č. 418/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorým sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení rozhodnutia č. 2455/2001/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001 (Ú. v. EÚ L 331,15. 12. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
1)
§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
2)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
6)
§ 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
7)
§ 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z.