410/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

410
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 20. októbra 2010
o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Zdravotná starostlivosť v pôsobnosti ministerstva sa poskytuje v nemocnici s poliklinikou, kúpeľno-liečebných ústavoch, kúpeľno-rehabilitačnom ústave a v ďalších zdravotníckych zariadeniach ministerstva, Horskej záchrannej služby a Strediska štátnej športovej reprezentácie (ďalej len „zdravotnícke zariadenie“).
(2)
Zdravotnícke zariadenia podľa odseku 1 sa členia na zdravotnícke zariadenia
a)
ambulantnej zdravotnej starostlivosti
1.
ambulancia všeobecná,
2.
ambulancia špecializovaná,
3.
poliklinika,
b)
ústavnej zdravotnej starostlivosti
1.
nemocnica špecializovaná,
2.
kúpeľná liečebňa,
c)
lekárenskej starostlivosti
nemocničná lekáreň.
(3)
Zdravotná starostlivosť v pôsobnosti ministerstva sa poskytuje vo forme
a)
ambulantnej zdravotnej starostlivosti
1.
všeobecnej,
2.
špecializovanej,
3.
špecializovanej inej,
b)
ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
lekárenskej starostlivosti.
§ 2
Zdravotnícke povolanie v pôsobnosti ministerstva vykonávajú zdravotnícki pracovníci1) v služobnom pomere2) a zdravotnícki pracovníci v pracovnoprávnom vzťahu.3)
§ 3
(1)
Zdravotná starostlivosť v pôsobnosti ministerstva sa poskytuje
a)
príslušníkovi Policajného zboru,
b)
príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru,
c)
príslušníkovi Železničnej polície,
d)
príslušníkovi Slovenskej informačnej služby,
e)
príslušníkovi Národného bezpečnostného úradu,
f)
profesionálnemu vojakovi ozbrojených síl Slovenskej republiky,
g)
príslušníkovi Horskej záchrannej služby,
h)
príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
i)
štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, alebo v inom služobnom úrade v pôsobnosti ministerstva, zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme a zamestnancovi na ministerstve alebo v rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii v pôsobnosti ministerstva a zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v Slovenskej informačnej službe alebo Národnom bezpečnostnom úrade,
j)
štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, alebo v inom služobnom úrade v pôsobnosti ministerstva obrany, zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme a zamestnancovi na ministerstve obrany alebo v rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii v pôsobnosti ministerstva obrany,
k)
športovcovi Strediska štátnej športovej reprezentácie,
l)
poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku,4)
m)
vojnovému veteránovi,5)
n)
cudzincovi podľa osobitného predpisu,6)
o)
osobe, ktorej bola spôsobená ujma na zdraví, príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, príslušníkom Horskej záchrannej služby, príslušníkom Železničnej polície, príslušníkom Slovenskej informačnej služby alebo príslušníkom Národného bezpečnostného úradu pri výkone štátnej služby.
(2)
Inej osobe možno zdravotnú starostlivosť poskytovať na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti za podmienok uvedených v osobitnom predpise;7) inak sa tejto osobe poskytne len neodkladná zdravotná starostlivosť.8)
§ 4
Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 17. mája 2000 č. 21/2000 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 172/2000 Z. z.).
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.
Daniel Lipšic v. r.
1)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
§ 12 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
3)
§ 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
4)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 6 písm. a) zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 68 ods. 2 a § 75 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.