39/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 26. januára 2010 č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu.
Opatrením sa ustanovuje spôsob, ktorým fyzická osoba alebo právnická osoba preukazuje splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.