38/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
ZÁKON
z 20. januára 2010,
ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z. a zákona č. 160/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19a ods. 9 prvej vete sa slová „Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „prezídium“) na návrh Výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „výkonný výbor“)“ nahrádzajú slovami „Výkonný výbor Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „výkonný výbor“)“.
2.
V § 27 ods. 4 sa vypúšťa slovo „prezídium“.
3.
V § 27 ods. 5 prvá veta znie: „Organizačné usporiadanie fondu a vymedzenie jeho činnosti upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda na návrh fondu.“.
4.
V § 28 ods. 8 prvej vete sa slová „prezídium na návrh výkonného výboru“ nahrádzajú slovami „výkonný výbor“.
5.
V § 28 ods. 8 druhej vete sa slovo „prezídia“ nahrádza slovami „výkonného výboru“.
6.
V § 29 ods. 13 sa slová „prezídium na návrh výkonného výboru“ nahrádzajú slovami „výkonný výbor po prerokovaní v dozornej rade fondu“.
7.
§ 31 až 33 sa vypúšťajú.
8.
§ 34 vrátane nadpisu znie:
㤠34
Pôsobnosť výkonného výboru
(1)
Činnosť fondu zabezpečuje výkonný výbor. Výkonný výbor je najvyšším orgánom fondu.
(2)
Výkonný výbor koná v mene fondu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a štatútom fondu. Na platnosť písomných právnych úkonov treba podpis dvoch členov výkonného výboru. Štatút ďalej určí, kedy a v akom rozsahu členovia výkonného výboru konajú v mene fondu a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu. Členovia výkonného výboru oprávnení konať za fond sa zapisujú do obchodného registra.
(3)
Do pôsobnosti výkonného výboru patrí najmä
a)
schvaľovať zásady odmeňovania zamestnancov fondu,
b)
schvaľovať rokovací poriadok výkonného výboru.
(4)
Výkonný výbor zodpovedá najmä za vypracovanie
a)
návrhu na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b),
b)
návrhu rozpočtu fondu,
c)
ročnej účtovnej závierky fondu,
d)
výročnej správy o činnosti fondu za predchádzajúci rok,
e)
návrhu štatútu fondu,
f)
informácií a údajov o činnosti fondu podľa § 40.
(5)
Návrh na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b), správu o výsledkoch kontroly podľa § 40 ods. 2, návrh rozpočtu fondu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti fondu predkladá fond po prerokovaní vo vláde na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v lehotách ustanovených v štatúte.“.
9.
§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Zloženie výkonného výboru
(1)
Výkonný výbor sa skladá z piatich členov.
(2)
Predsedu výkonného výboru a ďalších štyroch členov vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra hospodárstva.
(3)
Vláda odvolá predsedu výkonného výboru a ďalších členov vždy, ak
a)
vykonáva funkciu alebo činnosť uvedenú v § 38 ods. 2 a 3,
b)
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom,
c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(4)
Členovia výkonného výboru sú zamestnancami fondu. Právne úkony za zamestnávateľa voči členom výkonného výboru s výnimkou predsedu vykonáva predseda výkonného výboru. Ustanovenie § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sa nepoužije.
(5)
Výkonný výbor je schopný uznášať sa, ak sa na jeho rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov výkonného výboru. Na rozhodnutie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výkonného výboru.
(6)
V mene výkonného výboru podpisuje dokumenty predseda výkonného výboru a počas jeho neprítomnosti predsedom poverený člen výkonného výboru.“.
10.
V § 36 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „jeho prezídia“ a v tretej vete sa slovo „prezídium“ nahrádza slovami „výkonný výbor“.
11.
V § 36 ods. 2 sa slová „prezídium povinné“ nahrádzajú slovami „výkonný výbor povinný“.
12.
V § 37 ods. 1 prvej vete sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „troch“ a v druhej vete sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „dvoch“.
13.
V § 37 ods. 4 sa slová „§ 33 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 5“.
14.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťa slovo „prezídia“ a slová „okrem funkcie viceprezidenta prezídia“.
15.
V § 38 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prezídia, členom“.
16.
V § 38 ods. 3 prvej a druhej vete sa vypúšťa slovo „prezídia“.
17.
V § 38 odsek 4 znie:
„(4)
Členovia dozorných orgánov obchodných spoločností navrhnutí výkonným výborom sú povinní informovať výkonný výbor o svojej činnosti. Podrobnosti určí štatút fondu.“.
18.
V § 39 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prezídia, člen“.
19.
V § 39 ods. 2 sa vypúšťa slovo „prezídia“.
20.
Za § 47f sa vkladá § 47g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47g
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2010
Výkonný výbor ustanovený podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 vykonáva svoju pôsobnosť do dňa vymenovania nového výkonného výboru vládou podľa § 35 ods. 2.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z. a zákona č. 400/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 128 ods. 1 sa slová „prezidenta Prezídia“ nahrádzajú slovami „predsedu výkonného výboru“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Miroslav Číž v. r.

Robert Fico v. r.