323/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

323
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 22. júna 2010,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa Štatistická klasifikácia stavieb uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2010.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 323/2010 Z. z.
KLASIFIKÁCIA STAVIEB
Kód Názov
Typ  Oddiel Skupina Trieda
1       Budovy
11   Bytové budovy
111   Jednobytové budovy
1110 Jednobytové budovy
112   Dvojbytové  a viacbytové budovy
1121 Dvojbytové budovy
1122 Trojbytové  a viacbytové budovy
113   Ostatné budovy na bývanie
1130 Ostatné budovy na bývanie
12     Nebytové budovy
121   Hotely a podobné budovy
1211 Hotelové budovy
1212 Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty
122   Budovy pre administratívu
1220 Budovy pre administratívu
123   Budovy pre obchod a služby
1230 Budovy pre obchod a služby
124   Budovy pre dopravu a elektronické komunikácie
1241 Budovy pre dopravu, budovy pre elektronické komunikácie, stanice, terminály a pridružené budovy
1242 Garážové budovy
125   Priemyselné budovy a sklady
1251 Priemyselné budovy
1252 Nádrže, silá a sklady
126   Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo
1261 Budovy pre kultúru a verejnú zábavu
1262 Múzeá a knižnice
1263 Školy, univerzity a budovy pre vzdelávanie
1264 Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
1265 Budovy pre šport
127   Ostatné nebytové budovy
1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
1272 Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít
1273 Historické alebo chránené pamiatky
1274 Ostatné budovy inde neuvedené
2       Inžinierske stavby
21     Dopravná infraštruktúra
211   Cestné komunikácie a miestne komunikácie
2111 Cestné komunikácie
2112 Miestne komunikácie
212   Železnice a dráhy
2121 Celoštátne železnice
2122 Ostatné dráhy
213   Letiská
2130 Letiská
214   Mosty, nadjazdy, tunely a podzemné dráhy
2141 Mosty a nadjazdy
2142 Tunely a podzemné dráhy
215   Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela
2151 Prístavy a vodné cesty
2152 Priehrady
2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia
22     Potrubné rozvody, elektronické komunikačné siete, elektrické rozvody a vedenia
221   Diaľkové potrubné rozvody, elektronické komunikačné siete a elektrické rozvody
2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu
2212 Diaľkové rozvody vody
2213 Diaľkové elektronické komunikačné siete
2214 Diaľkové elektrické rozvody
222   Miestne potrubné a káblové rozvody
2221 Miestne plynovody
2222 Miestne potrubné rozvody vody
2223 Miestne kanalizácie
2224 Miestne elektrické rozvody a vedenia  a miestne elektronické komunikačné siete
23     Komplexné priemyselné stavby
230   Komplexné priemyselné stavby
2301 Banské stavby a ťažobné zariadenia
2302 Stavby energetických zariadení
2303 Stavby chemických zariadení
2304 Stavby ťažkého priemyslu inde neuvedené
24     Ostatné inžinierske stavby
241   Športové a rekreačné stavby
2411 Športové ihriská
2412 Ostatné športové a rekreačné stavby
242   Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené
2420 Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené