311/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
ROZHODNUTIE
prezidenta Slovenskej republiky
zo 6. júla 2010
o vyhlásení referenda
Čl. I
Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z. z. na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlasujem
referendum,
v ktorom oprávnení občania rozhodnú
o otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
2.
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
3.
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4.
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5.
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6.
Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“.
Čl. II
Referendum o otázkach uvedených v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 18. septembra 2010.
Čl. III
(1)
Okrsky na konanie referenda sa vytvoria1) do 20 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2)
Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, obvodné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria2) do 30 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(3)
Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 37 dní,3) prvé zasadanie obvodnej komisie pre referendum zvolá prednosta obvodného úradu do 37 dní4) a prvé zasadanie okrskovej komisie pre referendum zvolá starosta do 37 dní5) od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Ivan Gašparovič v. r.