310/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júna 2010,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
Vláda Slovenskej republiky podľa § 161 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien sa mení takto:
1.
§ 6 znie:
㤠6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
2.
V prílohe č. 1 treťom bode písmeno n) znie:
„n)
pri starostlivosti o plemenného žrebca, plemenného býka, plemenného kanca, plemenného barana, plemenného capa, iného divokého živočícha alebo jedovatého živočícha, pri ktorej dochádza k bezprostrednému kontaktu s ním,“.
3.
V prílohe č. 2 bode 1.1. písm. c) sa slová „najvyššie prípustné hodnoty vibrácií“ nahrádzajú slovami „akčné hodnoty expozície vibráciám“.
4.
V prílohe č. 2 bode 1.1. písm. d) sa slovo „celkovo“ nahrádza slovami „na celé telo“ a slová „najvyššie prípustné hodnoty“ sa nahrádzajú slovami „akčné hodnoty expozície vibráciám“.
5.
V prílohe č. 2 bode 1.3. sa slová „najvyššie prípustné hodnoty“ nahrádzajú slovami „horné akčné hodnoty expozície“.
6.
V prílohe č. 2 bode 1.5. sa slová „najvyššie prípustné hodnoty elektromagnetického žiarenia a elektromagnetických polí s frekvenciami 3 000 GHz“ nahrádzajú slovami „akčné hodnoty expozície elektromagnetickému žiareniu a elektromagnetickým poliam s frekvenciami 300 GHz“.
7.
Príloha č. 3 znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 2).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
Robert Fico v. r.