296/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

296
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júna 2010
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach,1)
b)
spôsoby ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
c)
sústavu špecializačných odborov a
d)
sústavu certifikovaných pracovných činností.
§ 2
Odborná spôsobilosť, sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sa získava nadobudnutím
a)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo druhého stupňa, vyššieho odborného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania podľa prílohy č. 1 v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra – asistent, zubný asistent a sanitár alebo
b)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa prílohy č. 1 v zdravotníckych povolaniach logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach uvedených v odseku 1 písm. a) sa získava na vysokej škole v študijných odboroch podľa osobitného predpisu2) alebo na strednej zdravotníckej škole.3)
(3)
Stupne vzdelania a študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, optometrista, nutričný terapeut a liečebný pedagóg musia spĺňať štandardy vzdelávania uvedené v prílohe č. 2.
(5)
Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností sú uvedené v prílohe č. 3.
(6)
Špecializačné odbory na riadenie a organizáciu zdravotníctva pre zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sú uvedené v prílohe č. 4.
(7)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3. Špecializované pracovné činnosti sú tie, ktoré zodpovedajú zameraniu špecializačného odboru a ktoré zdravotnícky pracovník vykonáva samostatne po získaní diplomu o špecializácii.4)
(8)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3. Certifikované pracovné činnosti sú špecifické diagnostické a terapeutické postupy vykonávané v rozsahu certifikačného študijného programu, ktoré zdravotnícky pracovník vykonáva samostatne po získaní certifikátu.5)
DRUHÁ ČASŤ
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VÝKON PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANIACH
§ 3
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až d).
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. e).
§ 4
Výkon pracovných činností lekára
(1)
Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, revíznu činnosť a posudkovú činnosť podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne vykonáva aj konzultačnú činnosť, usmerňuje starostlivosť pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok a vykonáva výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(3)
Lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(4)
Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej pätnásťročnú odbornú zdravotnícku prax (ďalej len „odborná prax“).
(5)
Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľnej liečebni vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej desaťročnú odbornú prax.
(6)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) výkonom funkcie hlavného hygienika Slovenskej republiky15a) (ďalej len „hlavný hygienik“) vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
verejné zdravotníctvo,
2.
pracovné lekárstvo,
3.
epidemiológia,
4.
hygiena detí a mládeže,
5.
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,
6.
podpora zdravia a výchova k zdraviu,
7.
služby zdravia pri práci,
8.
hygiena výživy,
9.
hygiena životného prostredia a zdravia alebo
10.
radiačná ochrana,
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a
d)
najmenej desaťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
(7)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) výkonom funkcie vedúceho hygienika rezortu15b) a regionálneho hygienika15c) vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
verejné zdravotníctvo,
2.
pracovné lekárstvo,
3.
epidemiológia,
4.
hygiena detí a mládeže,
5.
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,
6.
podpora zdravia a výchova k zdraviu,
7.
služby zdravia pri práci,
8.
hygiena výživy,
9.
hygiena životného prostredia a zdravia alebo
10.
radiačná ochrana a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej päťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
(8)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) okrem výkonu funkcie hlavného hygienika, vedúceho hygienika rezortu15b) a regionálneho hygienika15c) vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1 a
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej päťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
(9)
Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
klinická biochémia,
2.
klinická mikrobiológia,
3.
laboratórna medicína alebo
4.
lekárska genetika a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
§ 5
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní lekár
(1)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1 a
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.
(2)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v ambulancii záchrannej zdravotnej služby sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a
c)
najmenej päťročná odborná prax v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene b).
(3)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a
c)
najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore, počas ktorej lekár posledné tri roky vykonával špecializované pracovné činnosti na operačnej sále zdravotníckeho zariadenia.
(4)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a
c)
najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore.
(5)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v stacionári, na poliklinike a v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) okrem domu ošetrovateľskej starostlivosti, prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľnej liečebne sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c) a
c)
najmenej päťročná odborná prax.
(6)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľnej liečebni sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a
c)
najmenej päťročná odborná prax v špecializačnom odbore podľa písmena b).
§ 6
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti B písm. a) až c).
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti B písm. d).
§ 7
Výkon pracovných činností zubného lekára
(1)
Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva v súlade s etickým kódexom8a) odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(4)
Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zubno-lekárskej starostlivosti vykonáva zubný lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1 a
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti B alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
§ 8
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní zubný lekár
(1)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.
(2)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) v špecializačných odboroch podľa prílohy č. 3 časti B písm. a) až c) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1 a
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1 a
b)
najmenej päťročná odborná prax.
§ 9
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe farmácia v študijnom odbore farmácia.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti C písm. a) a b).
(3)
Odborná spôsobilosť na vedenie verejnej lekárne10) alebo nemocničnej lekárne sa získava nadobudnutím päťročnej odbornej praxe alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore lekárenstvo.
(4)
Odborná spôsobilosť na vedenie výroby liekov11) sa získava nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti výroby liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická technológia.
(5)
Odborná spôsobilosť na vedenie zabezpečovania kvality liekov sa získava nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti kontroly liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov.
(6)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti C písm. c). Certifikované pracovné činnosti nezahŕňajú odborné pracovné činnosti uvedené v § 10 ods. 1.
§ 10
Výkon pracovných činností farmaceuta
(1)
Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania najmenej v oblasti
a)
hromadnej prípravy liekov,
b)
výroby a kontroly liekov,
c)
kontroly liekov v laboratóriách pre kontrolu liekov,
d)
správneho uchovávania a veľkodistribúcie liekov, liečiv, pomocných látok a zdravotníckych pomôcok,
e)
prípravy, kontroly, uchovávania a výdaja liekov vo verejných lekárňach, uchovávania a výdaja zdravotníckych pomôcok vo verejných lekárňach a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
f)
prípravy, kontroly, uchovávania a dispenzácie bezpečných a účinných liekov požadovanej kvality a zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach,
g)
poskytovania informácií a rád o liekoch a zdravotníckych pomôckach vrátane ich správneho používania,
h)
ohlasovania nežiaducich účinkov liekov orgánu príslušnému na registráciu liekov,
i)
osobnej asistencie pacientom, ktorí užívajú lieky,
j)
zapájania sa do miestnych podujatí a celoštátnych podujatí so zameraním na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.
(2)
Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti vo farmácii na špecializovanom pracovisku v závislosti od príslušného špecializačného odboru, inšpekčnú činnosť, revíznu činnosť, výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávacie činnosti spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti vo farmácii na špecializovanom pracovisku v závislosti od príslušného špecializačného odboru podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
§ 10a
Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu
v zdravotníckom povolaní farmaceut
(1)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a nemocničnej lekárni11a) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 9 ods. 1 a
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore lekárenstvo alebo najmenej päťročná odborná prax vo verejnej lekárni, pobočke verejnej lekárne alebo v nemocničnej lekárni.
(2)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) vo výdajni zdravotníckych pomôcok11b) sa vyžaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 9 ods. 1.
§ 11
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
a)
vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
b)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo
c)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore podľa písmena b).
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) až c).
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. d).
§ 12
Výkon pracovných činností sestry
(1)
Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti,12) ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania najmenej v oblasti
a)
určenia potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti s využitím súčasných teoretických a klinických poznatkov a plánovania, organizovania a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,
b)
spolupráce s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi vrátane účasti na praktickej výučbe zdravotníckych pracovníkov,
c)
edukácie jednotlivcov, rodín a skupín ľudí k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o seba,
d)
prijímania okamžitých opatrení na záchranu života a vykonávania opatrení pri mimoriadnej udalosti,
e)
poskytovania rád, odporúčaní a pomoci osobám, ktoré potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť, ako aj ich blízkym,
f)
zabezpečovania kvality ošetrovateľskej starostlivosti a jej hodnotenia,
g)
komplexnej odbornej komunikácie a spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi v ostatných zdravotníckych povolaniach,
h)
analýzy kvality zdravotnej starostlivosti s cieľom skvalitnenia ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej sestrou.
(2)
Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(3)
Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti ošetrovateľskej starostlivosti12) podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(4)
Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe13) vykonáva sestra, ktorá získala
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) a b) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
§ 13
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní sestra
(1)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,7) ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 a
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) a b).
(2)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite a
c)
najmenej päťročná odborná prax.
(3)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) a b) a
c)
najmenej päťročná odborná prax.
(4)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v stacionári okrem stacionára paliatívnej starostlivosti sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa odseku 3, ak vzhľadom na jeho zameranie je odborným zástupcom sestra.
§ 14
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
a)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia alebo
b)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore podľa písmena a).
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a).
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. b).
§ 15
Výkon pracovných činností pôrodnej asistentky
(1)
Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v pôrodnej asistencii14) vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu a novorodenca, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v pôrodnej asistencii14) vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, vo výchove k rodičovstvu a sexuálnej výchove podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne vykonáva aj špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(3)
Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti pôrodnej asistencie14) vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(4)
Riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie vykonáva pôrodná asistentka, ktorá získala
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti E alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
§ 16
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činností odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka
(1)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1 a
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.
(2)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a) a
c)
najmenej päťročná odborná prax na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia.
§ 17
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
a)
vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut,
b)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo
c)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore podľa písmena b).
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b).
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. c).
§ 18
Výkon pracovných činností fyzioterapeuta
(1)
Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti vo fyzioterapii podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(4)
Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva fyzioterapeut, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo c),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b),
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti F a
d)
najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
§ 19
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut
(1)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 a
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b).
(2)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 písm. c),
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a
c)
najmenej päťročná odborná prax.
§ 20
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
a)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore podľa písmena b), alebo
b)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti G.
§ 21
Výkon pracovných činností verejného zdravotníka
(1)
Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) vrátane štátneho zdravotného dozoru, vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania, a vrátane výkonu odborných pracovných činností pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva.
(2)
Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 20 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 2 alebo podľa § 78a ods. 1, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj činnosti súvisiace s primárnou prevenciou poškodenia zdravia a ochranou a podporou zdravia populácie.
(4)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) výkonom funkcie vedúceho hygienika rezortu15b) a regionálneho hygienika15c) vykonáva okrem lekára, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7, aj verejný zdravotník, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) alebo § 78a ods. 1 písm. a), c) alebo d),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti G a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti G alebo najmenej päťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
(5)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) okrem výkonu funkcie hlavného hygienika, vedúceho hygienika rezortu15b) a regionálneho hygienika15c) vykonáva okrem lekára, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 8, aj verejný zdravotník, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a) alebo § 78a ods. 1 písm. a), c) alebo d) a
b)
najmenej päťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
§ 22
Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a),
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti G a
c)
najmenej päťročná odborná prax.
§ 23
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
a)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore podľa písmena b),
b)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo
c)
úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky laborant.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti H písm. a) a b).
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti H písm. c) a d).
§ 24
Výkon pracovných činností zdravotníckeho laboranta
(1)
Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach a vzdelávaciu, výchovnú a výskumnú činnosť, ktoré zodpovedajú obsahu a rozsahu získaného vzdelania.
(2)
Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 23 ods. 1 písm. a) a § 23 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj komplexné vyšetrenia v laboratóriách zdravotníckych zariadení vrátane tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov a výskumnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa predpísaných metód.
(4)
Zdravotnícky laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(5)
Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva zdravotnícky laborant, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti H písm. a) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti H alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
(6)
Riadenie a organizáciu laboratória na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia vykonáva zdravotnícky laborant, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia,
2.
laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia alebo
3.
laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti H alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
§ 25
Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v laboratóriu lekárskej genetiky, v laboratóriu klinickej imunológie a alergológie, v laboratóriu klinickej biochémie a v laboratóriu hematológie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a
c)
najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore.
§ 26
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní nutričný terapeut
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
a)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo
b)
úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore asistent výživy.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore liečebná výživa.
§ 27
Výkon pracovných činností nutričného terapeuta
(1)
Nutričný terapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Nutričný terapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Nutričný terapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 26 ods. 1 písm. a) a § 26 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(4)
Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva nutričný terapeut, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 26 ods. 1 písm. a),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 3 časti I a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4 časti I alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
§ 28
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní dentálna hygienička
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
a)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo
b)
vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná dentálna hygienička.
§ 29
Výkon pracovných činností dentálnej hygieničky
Dentálna hygienička, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o osoby v oblasti ústnej hygieny, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
§ 30
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
a)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo
b)
vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. a).
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. b).
§ 31
Výkon pracovných činností rádiologického technika
(1)
Rádiologický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Rádiologický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Rádiologický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti v rádiologickej technike podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(4)
Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva rádiologický technik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 30 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. a) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4 časti J alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
§ 32
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
a)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo
b)
úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky záchranár.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti K.
§ 33
Výkon pracovných činností zdravotníckeho záchranára
(1)
Zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti vykonáva zdravotnícky záchranár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 32 ods. 1 písm. a) a
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4 časti K alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
§ 34
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
a)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe zubná technika v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo
b)
úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zubný technik.
§ 35
Výkon pracovných činností zubného technika
Zubný technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v zubnej technike a konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
§ 36
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní technik pre zdravotnícke pomôcky
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky v študijnom odbore zdravotnícke vedy.
§ 37
Výkon pracovných činností technika pre zdravotnícke pomôcky
Technik pre zdravotnícke pomôcky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri distribúcii, kontrole a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok, ktoré zodpovedajú obsahu a rozsahu získaného vzdelania.
§ 38
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní optometrista
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný optometrista.
§ 39
Výkon pracovných činností optometristu
Optometrista, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v očnej optike, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
§ 40
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore farmaceutický laborant.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti L.
§ 41
Výkon pracovných činností farmaceutického laboranta
(1)
Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri príprave a kontrole liekov, pri výdaji zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a pri uchovávaní a skladovaní liečiv, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené s prípravou, kontrolou a distribúciou zdravotníckych pomôcok a s poskytovaním lekárenskej starostlivosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Farmaceutický laborant, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
§ 42
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní masér
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore masér alebo v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných.
§ 43
Výkon pracovných činností maséra
(1)
Masér, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore masér, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Masér, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 v rozsahu klasickej masáže.
§ 44
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v zdravotníckom povolaní masér
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 42.
§ 45
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní očný optik
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore očný optik.
§ 46
Výkon pracovných činností očného optika
Očný optik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v očnej optike, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
§ 47
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní ortopedický technik
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore ortopedický technik.
§ 48
Výkon pracovných činností ortopedického technika
Ortopedický technik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v ortopedicko-protetickej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
§ 49
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní praktická sestra – asistent
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore praktická sestra.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore starostlivosť o seniorov.
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovanej pracovnej činnosti uvedenej v prílohe č. 3 časti M písm. b).
§ 50
Výkon pracovných činností praktickej sestry – asistenta
(1)
Praktická sestra – asistent, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti12) a administratíve v zdravotnej dokumentácii,16) ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Praktická sestra – asistent, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Praktická sestra – asistent, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
§ 50a
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zubný asistent.
§ 50b
Výkon pracovných činností zubného asistenta
Zubný asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva v zubnej ambulancii starostlivosť o pomôcky a špeciálne nástroje a prístroje, administratívne práce spojené so zubnolekárskym ošetrením, monitoruje dentálno-hygienické problémy pacientov a asistuje zubnému lekárovi pri ich vyšetrovaní a ošetrovaní.
§ 51
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sanitár
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím stredného odborného vzdelania v učebnom odbore sanitár alebo absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu16aa) sanitár na strednej zdravotníckej škole.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovanej pracovnej činnosti uvedenej v prílohe č. 3 časti N.
§ 52
Výkon pracovných činností sanitára
(1)
Sanitár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Sanitár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
§ 53
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní logopéd
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe logopédia v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore klinická logopédia.
§ 54
Výkon pracovných činností logopéda
(1)
Logopéd, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Logopéd, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú a vzdelávaciu činnosť v zdravotníctve.
§ 55
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní logopéd
(1)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 53 ods. 1 a
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická logopédia.
(2)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 53 ods. 1,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická logopédia a
c)
najmenej päťročná odborná prax.
§ 56
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní psychológ
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti P písm. a).
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti P písm. b).
§ 57
Výkon pracovných činností psychológa
(1)
Psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.
(3)
Psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
§ 58
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní psychológ
(1)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 56 ods. 1 a
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti P písm. a).
(2)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 56 ods. 1,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická psychológia a
c)
najmenej päťročná odborná prax.
§ 59
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe liečebná pedagogika v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore liečebná pedagogika.
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti R písm. b).
§ 60
Výkon pracovných činností liečebného pedagóga
(1)
Liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu;6) samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.
(3)
Liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
§ 61
Odborná spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg
(1)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe7) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 59 ods. 1 a
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná pedagogika.
(2)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 59 ods. 1,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná pedagogika a
c)
najmenej päťročná odborná prax.
§ 62
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzik
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 časti Z.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti R.
§ 63
Výkon pracovných činností fyzika
(1)
Fyzik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, vykonáva pod dohľadom fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Fyzik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru; samostatne môže vykonávať aj konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.
(3)
Ak v odsekoch 4 a 5 nie je ustanovené inak, riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v oblasti radiačnej ochrany vykonáva fyzik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 62 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore radiačná ochrana a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti O.
(4)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v oblasti radiačnej ochrany vykonáva aj fyzik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 62 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti O a
c)
najmenej päťročnú odbornú prax.
(5)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v oblasti radiačnej ochrany vykonáva aj fyzik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 62 ods. 1 a
b)
najmenej desaťročnú odbornú prax.
(6)
Riadenie a organizáciu v zariadeniach klinickej fyziky a zariadeniach zobrazovacích metód zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vykonáva fyzik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 62 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická fyzika a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti O alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
§ 64
Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní fyzik
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti9) a v zariadeniach klinickej fyziky, zariadeniach zobrazovacích metód zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 62 ods. 1,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická fyzika a
c)
najmenej päťročná odborná prax.
§ 65
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 časti AA.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti S písm. a).
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovanej pracovnej činnosti zabezpečovanie kvality transfúznych liekov.
§ 66
Výkon pracovných činností laboratórneho diagnostika
(1)
Laboratórny diagnostik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania, a vzdelávaciu, výchovnú a výskumnú činnosť. Laboratórny diagnostik sa podieľa na výbere a realizácii vhodných metód pre analýzu ľudských biologických vzoriek, riadení kvality laboratórnych vyšetrení biologického materiálu a vyhodnocovaní kvalitatívnych ukazovateľov na účel validácie výsledkov a vykonáva analýzy ľudského biologického materiálu na vedecko-výskumné účely.
(2)
Laboratórny diagnostik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu6) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Laboratórny diagnostik, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu6) príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(4)
Riadenie a organizáciu laboratória zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a laboratória pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vykonáva laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti S písm. a) alebo b) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P.
(5)
Riadenie a organizáciu laboratória zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vykonáva aj laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P a
c)
najmenej desaťročnú odbornú prax.
(6)
Riadenie a organizáciu laboratória pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vykonáva aj laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P a
c)
najmenej päťročnú odbornú prax.
(7)
Riadenie a organizáciu laboratória zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a laboratória pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vykonáva aj laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1 a
b)
najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
(8)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v oblasti radiačnej ochrany vykonáva aj laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti S písm. b) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P.
(9)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v oblasti radiačnej ochrany vykonáva aj laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1 a
b)
desaťročnú odbornú prax.
§ 67
Odborná spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik
(1)
Ak v odseku 2 nie je ustanovené inak na výkon činnosti odborného zástupcu8) v laboratóriu lekárskej genetiky, v laboratóriu klinickej imunológie a alergológie, v laboratóriu klinickej biochémie, v laboratóriu patológie a súdneho lekárstva, v laboratóriu klinickej mikrobiológie, v laboratóriu laboratórnej medicíny, v laboratóriu hematológie, zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a v tkanivovom zariadení sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a
c)
najmenej päťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore.
(2)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v laboratóriu lekárskej genetiky, laboratóriu klinickej imunológie a alergológie, laboratóriu klinickej biochémie, laboratóriu patológie a súdneho lekárstva, laboratóriu klinickej mikrobiológie, laboratóriu laboratórnej medicíny, laboratóriu hematológie, zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a tkanivovom zariadení sa vyžaduje
a)
odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1 a
b)
najmenej desaťročná odborná prax v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Na výkon činnosti odborného zástupcu8) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti9) sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa odsekov 1 a 2.
TRETIA ČASŤ
ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
§ 68
Spôsoby ďalšieho vzdelávania
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňa
a)
špecializačné štúdium (§ 69 až 72),
b)
certifikačnú prípravu (§ 73),
c)
sústavné vzdelávanie (§ 75).
Špecializačné štúdium
§ 69
(1)
Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe6) sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou.
(2)
Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom prevažnú časť špecializačného štúdia tvorí praktická časť.
(3)
Teoretická časť špecializačného štúdia sa môže uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.
(4)
Praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje zdravotnícky pracovník v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore s rozsahom a odborným zameraním odbornej praxe podľa akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „školiteľ“). Počas špecializačného štúdia môže zdravotnícky pracovník vykonávať špecializované pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.
(5)
Počas špecializačného štúdia sa do záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (ďalej len „záznamník“) potvrdzuje osobná účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách vymedzených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe6) príslušného špecializačného odboru.
§ 69a
(1)
Špecializačné štúdium v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár sa uskutočňuje za jeho osobnej účasti v dennej forme na univerzite, v univerzitnej nemocnici alebo v inom zdravotníckom zariadení podľa akreditovaného špecializačného študijného programu.
(2)
Praktická časť špecializačného štúdia podľa odseku 1 zahŕňa aj účasť zdravotníckeho pracovníka na pohotovostných službách a na špecializovaných pracovných činnostiach podľa akreditovaného špecializačného študijného programu vrátane jeho účasti na plnení povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.16a)
(3)
Praktická časť špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo trvá najmenej šesť mesiacov v nemocnici a najmenej šesť mesiacov vo všeobecnej ambulancii.
(4)
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získala osvedčenie o akreditácii16b) (ďalej len „vzdelávacia ustanovizeň“), zaradí zubného lekára do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 3 časti B a vydá diplom o špecializácii len zubnému lekárovi s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností získanou podľa § 6 ods. 1.
(5)
Vzdelávacia ustanovizeň zaradí lekára do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 3 časti A a vydá diplom o špecializácii len lekárovi s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností získanou podľa § 3 ods. 1.
§ 70
(1)
Vzdelávacia ustanovizeň môže na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka zmeniť špecializačný odbor, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený, na iný špecializačný odbor. Zdravotnícky pracovník k žiadosti pripojí písomný súhlas toho, kto podal žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám. Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmenil zamestnávateľa, k žiadosti pripojí písomný súhlas nového zamestnávateľa, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám. Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia sa môže uskutočniť najviac dvakrát.
(2)
Vzdelávacia ustanovizeň pri prvej zmene špecializačného odboru podľa odseku 1 zhodnotí obsah a rozsah špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, do ktorého bol zdravotnícky pracovník zaradený, a určí obsah a rozsah špecializovaných vedomostí a zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi obsahom a rozsahom špecializačného štúdia v špecializačných študijných programoch26) príslušných špecializačných odborov, medzi ktorými sa zmena špecializačného odboru uskutočnila, a ktoré má zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť. Pri druhej zmene špecializačného odboru podľa odseku 1 vzdelávacia ustanovizeň zhodnotí obsah a rozsah špecializačného štúdia v príslušných špecializačných odboroch, do ktorých bol zdravotnícky pracovník zaradený, a určí obsah a rozsah špecializovaných vedomostí a zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi obsahom a rozsahom špecializačného štúdia v špecializačných študijných programoch26) príslušných špecializačných odborov, medzi ktorými sa zmeny uskutočnili, a ktoré má zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť.
(3)
Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore, prijímajúca vzdelávacia ustanovizeň započíta zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore a určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom;6) pri zmene vzdelávacej ustanovizne z cudziny na Slovensko sa použije postup podľa prvej časti vety. Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore, ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako.
(4)
Špecializačné štúdium zdravotníckeho pracovníka vzdelávacia ustanovizeň preruší z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky28) alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa; v prípade iných dôvodov hodných osobitného zreteľa sumárne najviac v dĺžke štyri roky.
(5)
Zo špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň zdravotníckeho pracovníka vyradí, ak si neplní povinnosti vyplývajúce zo študijného plánu akreditovaného špecializačného študijného programu6) alebo študijného poriadku vzdelávacej ustanovizne alebo ak o vyradenie požiada zdravotnícky pracovník.
§ 71
(1)
Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.6)
(2)
Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie prerušenia z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky28) alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa odseku 4.
(3)
Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii a v špecializačnom odbore súdne lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a častiach B a C, ktorá zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo, najviac však v dĺžke jednej polovice akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.
(4)
Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti D, ktorá zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v dĺžke určenej vzdelávacou ustanovizňou; vzdelávacia ustanovizeň určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.
(5)
Doplnková odborná príprava na získanie špecializácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo je určená pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4b a uskutočňuje sa v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.
(6)
Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia, môže požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v Slovenskej republike pred zaradením do špecializačného štúdia pod vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie, potvrdený pečiatkou a podpisom vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia.
(7)
Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia, môže požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v cudzine. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov a odbornej praxe je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie vystavený kompetentným orgánom príslušného štátu, v ktorom sa zdravotné výkony absolvovali; doklad sa predloží spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
(8)
Vzdelávacia ustanovizeň do špecializačného štúdia započíta zdravotníckemu pracovníkovi, zdravotné výkony a odbornú prax podľa odseku 6 alebo 7, ak obsahom a rozsahom zodpovedajú akreditovanému špecializačnému študijnému programu v špecializačnom odbore, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený.
(9)
Do špecializačného štúdia môže vzdelávacia ustanovizeň započítať aj zdravotné výkony, ktoré zdravotnícky pracovník vykonal v rámci odbornej praxe pri vykonávaní špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, ak obsahom a rozsahom zodpovedajú akreditovanému špecializačnému študijnému programu v špecializačnom odbore, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený. Započítaním zdravotných výkonov podľa prvej vety sa dĺžka špecializačného štúdia neskracuje.
§ 71a
Do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.
§ 72
(1)
Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach1) sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3.
(2)
Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času;30) pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje. Zdravotná starostlivosť poskytovaná ako súčasť špecializačného štúdia zahŕňa pracovné činnosti príslušného pracoviska potrebné na získanie praktických zručností podľa akreditovaného špecializačného študijného programu.
(3)
Špecializačné štúdium uskutočňované v kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase podľa odseku 2 má kvalitatívne rovnocennú úroveň so špecializačným štúdiom uskutočňovaným v ustanovenom týždennom pracovnom čase a vedie k získaniu diplomu o špecializácii,4) ktorý je rovnocenný s diplomom o špecializácii získaným v špecializačnom štúdiu uskutočnenom v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.
§ 73
Certifikačná príprava
(1)
Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe6) sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností. Certifikačná príprava môže byť súčasťou špecializačného štúdia, ak to ustanovuje minimálny štandard pre príslušný špecializačný študijný program.26) Ak je certifikačná príprava súčasťou špecializačného štúdia, zdravotnícky pracovník získa aj odbornú spôsobilosť na výkon príslušných certifikovaných pracovných činností. Počas certifikačnej prípravy môže zdravotnícky pracovník vykonávať certifikované pracovné činnosti len pod odborným vedením zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(2)
Ak zdravotnícky pracovník počas certifikačnej prípravy zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v certifikačnej príprave v tej istej certifikovanej pracovnej činnosti, prijímajúca vzdelávacia ustanovizeň započíta zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah absolvovanej certifikačnej prípravy v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah certifikačnej prípravy v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným certifikačným študijným programom.6)
(3)
Certifikačnú prípravu zdravotníckeho pracovníka vzdelávacia ustanovizeň preruší z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky28) alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa; v prípade iných dôvodov hodných osobitného zreteľa sumárne najviac v dĺžke dva roky.
(4)
Z certifikačnej prípravy vzdelávacia ustanovizeň zdravotníckeho pracovníka vyradí, ak si neplní povinnosti vyplývajúce zo študijného plánu akreditovaného certifikačného študijného programu6) alebo študijného poriadku vzdelávacej ustanovizne alebo ak o vyradenie požiada zdravotnícky pracovník.
(5)
Do certifikačnej prípravy sa nezapočítava obdobie prerušenia z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky28) alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa odseku 3.
§ 75
Sústavné vzdelávanie
(1)
Študijný program sústavného vzdelávania sa môže uskutočňovať prezenčnou formou, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Prezenčná forma spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania; dištančná forma nahrádza priamy kontakt školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania komunikáciou prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.
(2)
Organizátor sústavného vzdelávania vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
a)
organizátora, prípadne spoluorganizátora vzdelávacej aktivity,
b)
miesto a deň konania vzdelávacej aktivity,
c)
charakter vzdelávacej aktivity,
d)
špecifikáciu počtu hodín vzdelávacej aktivity a kredity podľa osobitného predpisu,33)
e)
meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa zúčastnil na vzdelávacej aktivite, jeho dátum narodenia alebo registračné číslo z registra príslušnej stavovskej organizácie v zdravotníctve,
f)
spôsob účasti podľa osobitného predpisu,33)
g)
podpis osoby oprávnenej na vydanie potvrdenia spolu s odtlačkom pečiatky.
(3)
Organizátor sústavného vzdelávania na účely hodnotenia sústavného vzdelávania podľa osobitného predpisu33) uloží na desať rokov v registratúrnom stredisku34)
a)
registratúrne záznamy obsahujúce podrobný obsah a rozsah vzdelávacej aktivity a jej cieľ,
b)
hodnotiacu správu odborného garanta alebo supervízora o úrovni a prínose vzdelávacej aktivity pre prax,
c)
výsledky dotazníka spokojnosti účastníkov vzdelávacej aktivity, ak sa dotazník použil,
d)
prezenčnú listinu s podpismi účastníkov zo dňa konania vzdelávacej aktivity, ktorú organizátor uzavrel podpisom potvrdzujúcim súčet účastníkov najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni uskutočnenia vzdelávacej aktivity; pri viacdennej vzdelávacej aktivite uloží osobitnú prezenčnú listinu za každý deň konania vzdelávacej aktivity,
e)
vzor potvrdenia podľa odseku 2.
(4)
Údaje podľa odseku 3 možno archivovať v písomnej alebo elektronickej forme.
§ 76
Doklady o ďalšom vzdelávaní
(1)
Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka sú index odbornosti (ďalej len „index“) a záznamník, ktorých jednotnú štruktúru schvaľuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
(2)
Index a záznamník sú doklady zdravotníckeho pracovníka určené na účely zaznamenávania všetkých foriem ďalšieho vzdelávania; vydá ich vzdelávacia ustanovizeň na žiadosť uchádzača. Zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.
(3)
Do indexu sa zaznamenáva najmä
a)
zaradenie do špecializačného štúdia a zaradenie do certifikačnej prípravy,
b)
zmena špecializačného odboru,
c)
priebeh špecializačného štúdia a priebeh certifikačnej prípravy,
d)
zmena vzdelávacej ustanovizne počas špecializačného štúdia a zmena vzdelávacej ustanovizne počas certifikačnej prípravy,
e)
prerušenie špecializačného štúdia a prerušenie certifikačnej prípravy,
f)
vyradenie zo špecializačného štúdia a vyradenie z certifikačnej prípravy,
g)
ukončenie špecializačného štúdia a ukončenie certifikačnej prípravy,
h)
obnovenie vedomostí a zručností zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností pri prerušení alebo nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania.35)
(4)
Záznamy do indexu vykonáva
a)
vzdelávacia ustanovizeň, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. a), b), d), e), f) a g),
b)
školiteľ, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. c),
c)
poverený zdravotnícky pracovník, ak ide o záznam podľa odseku 3 písm. h).
(5)
Do záznamníka sa zapisuje druh zdravotného výkonu, dátum poskytnutia zdravotného výkonu a počet zdravotných výkonov a iné odborné aktivity uskutočnené zdravotníckym pracovníkom v rámci špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy. Každý záznam potvrdí školiteľ, len ak sa zdravotné výkony uskutočnili v rozsahu uvedenom v príslušných záznamoch v zdravotnej dokumentácii,16) ktoré potvrdzujú skutočné vykonanie týchto činností. Iné odborné aktivity potvrdí školiteľ na základe predloženého dokladu. Vzdelávacia ustanovizeň môže v prípade pochybností požiadať príslušné zdravotnícke zariadenie o umožnenie overenia vykazovaných výkonov v záznamníku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 77
Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 zostáva zachovaná, ak v § 79 ods. 3, 5 a 6 nie je ustanovené inak.
§ 78
(1)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný lekár sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník
a)
absolvoval špecializačné štúdium v špecializačnom odbore stomatológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 alebo
b)
vykonával odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace najmenej tri po sebe nasledujúce roky v priebehu posledných piatich rokov pod vedením lekára, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností.
(2)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní farmaceut sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia, ktorý sa začal do roku 1999.
(3)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra sa považuje aj nadobudnutie
a)
úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zubná sestra, zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra alebo všeobecná sestra, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
b)
úplného stredného odborného vzdelania na vojenskej strednej škole v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra alebo zdravotník, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
c)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v spojenom magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré sa ukončilo do roku 2008,
d)
vysokoškolského vzdelania v študijných odboroch učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy, starostlivosť o chorých – psychológia, starostlivosť o chorých – pedagogika alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika – ošetrovateľstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a sestra môže vykonávať odborné pracovné činnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore ošetrovateľstvo alebo vykonávať pedagogickú činnosť v zariadeniach na výchovu a výučbu a na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov alebo
e)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia, ktoré sa začalo do roku 2003, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch uvedených v písmene a).
(4)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka sa považuje aj nadobudnutie
a)
úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, alebo
b)
vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.
(5)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut sa považuje aj nadobudnutie
a)
úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,
b)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia, ktoré sa ukončilo do roku 2008,
c)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v externej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia, ktoré sa ukončilo do roku 2008, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005,
d)
vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995, alebo v študijnom odbore rehabilitačný asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005 alebo
e)
úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zdravotná sestra alebo ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru rehabilitačný pracovník vykonal skúšku v lehote a z predmetu podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.
(6)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik sa považuje aj nadobudnutie
a)
úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rádiologický laborant podľa predpisov účinných do 30. novembra 1995 alebo v študijnom odbore rádiologický asistent podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005 alebo
b)
úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru rádiologický laborant vykonal skúšku v lehote a z predmetov podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.
(7)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník sa považuje aj nadobudnutie
a)
úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore asistent hygienickej služby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,
b)
vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 alebo
c)
úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zdravotná sestra, diétna sestra alebo rádiologický laborant podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru asistent hygienickej služby vykonal skúšku v lehote a z predmetov podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.
(8)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore asistent hygienickej služby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník po preradení do odboru zdravotnícky laborant vykonal skúšku v lehote a z predmetu podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej bez prerušenia vykonáva odborné pracovné činnosti na základe vykonanej skúšky.
(9)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na inej ako strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore chemický laborant, ktorý absolvoval prípravu na výkon práce v zdravotníctve pomaturitným špecializačným štúdiom do 30. júna 2010 a vykonáva odbornú prax v príslušnom odbore.
(10)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní masér sa považuje aj absolvovanie kurzov akreditovaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ak si doplnia požadovaný stupeň vzdelania podľa tohto nariadenia vlády do 30. júna 2014.
(11)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sanitár sa považuje aj absolvovanie dlhodobých kurzov v zdravotníckych zariadeniach do roku 1992 podľa osnov vydaných ministerstvom zdravotníctva.
(12)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní logopéd sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore
a)
učiteľstvo na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia špeciálna pedagogika mládeže s chybami reči na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1967 až 1977 alebo
b)
učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť na Pedagogickej fakulte v Trnave Univerzity Komenského Bratislava a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1977 až 1993.
(13)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní liečebný pedagóg sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia liečebná pedagogika – terapeuticko-výchovný smer v rokoch 1972 až 1974 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1975 až 1981 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
§ 78a
(1)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník sa považuje aj nadobudnutie
a)
vysokoškolského vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie špeciálnej prípravy na výkon práce v zdravotníctve na úsekoch činností hygiena životného a pracovného prostredia, kontrola v zdravotníckych zariadeniach, sterilizácia, dezinfekcia a deratizácia, vyšetrovacie metódy v hygiene, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii alebo vyšetrovacie metódy v parazitológii podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,
b)
úplného stredného vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve pomaturitným špecializačným štúdiom na úsekoch činností hygienický dozor, kontrola v zdravotníckych zariadeniach, laboratórne vyšetrovacie metódy v biochémii, laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene, laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene práce, laboratórne vyšetrovacie metódy v mikrobiológii, laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii alebo radiačná hygiena podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,
c)
vysokoškolského vzdelania v magisterskom študijnom programe, inžinierskom študijnom programe alebo doktorskom študijnom programe v študijných odboroch biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku, biomedicínska fyzika, chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena potravín, biochémia a biotechnológia, chémia a technológia životného prostredia, biomedicínske inžinierstvo alebo vedecká výživa ľudí, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena zdravých životných podmienok, hygiena zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej výživy alebo hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,
d)
vysokoškolského magisterského vzdelania alebo inžinierskeho vzdelania v študijných odboroch biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku, biomedicínska fyzika, chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena potravín, biochémia a biotechnológia, chémia a technológia životného prostredia, biomedicínske inžinierstvo, výživa ľudí, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena životných podmienok, hygiena pracovných podmienok, hygiena výživy alebo hygiena životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,
e)
vysokoškolského vzdelania v bakalárskom študijnom programe v študijných odboroch potravinárstvo – biochémia alebo biomedicínske inžinierstvo, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena zdravých životných podmienok, hygiena zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej výživy alebo hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo predpisov účinných do 31. decembra 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti.
(2)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diétna sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(3)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubný laborant podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
§ 79
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní lekár priznaná podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, predpisov účinných do 30. apríla 2004, predpisov účinných do 31. mája 2006 a predpisov účinných do 30. júna 2010 zostáva zachovaná, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore letecké lekárstvo, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Získanie špecializácie I. stupňa a špecializácie II. stupňa v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár a farmaceut podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore revízne zubné lekárstvo, ktorú získal zubný lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti revízne zubné lekárstvo v zdravotníckom povolaní zubný lekár podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore revízne lekárenstvo, ktorú získal farmaceut podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo v zdravotníckom povolaní farmaceut podľa tohto nariadenia vlády.
(7)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ktorú získala zdravotná sestra alebo všeobecná sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády v závislosti od pracovného zaradenia.
(8)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v interných odboroch alebo v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v chirurgických odboroch, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.
(9)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore sociálna služba podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo v špecializačnom odbore sociálna starostlivosť podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská a sociálna starostlivosť alebo v špecializačnom odbore domáca ošetrovateľská starostlivosť uvedená v diplome o špecializácii, ktorý získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti uvedená vo vysvedčení o špecializácii, ktorý získala detská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v klinickej onkológii, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.
(13)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o deti na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ktorú získala detská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.
(14)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a resuscitácia, ktorú získala zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra a ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.
(15)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností na úseku práce v dialýze, ktorú získala zdravotná sestra alebo detská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.
(16)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj
a)
nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná detská sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
b)
nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná operačná sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále,
c)
nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná psychiatrická sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii alebo
d)
nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná sestra urgentnej medicíny podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť.
(17)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa a stravovanie, ktorú získala diétna sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa tohto nariadenia vlády.
(18)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o ženu, ktorú získala ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka podľa tohto nariadenia vlády.
(19)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj absolvovanie dlhodobej prípravy diétnych sestier na funkciu vedúcich stravovacích prevádzok podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(20)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická výživa, ktorú získal zdravotnícky pracovník podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná výživa v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa tohto nariadenia vlády.
(21)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorú získal zdravotnícky pracovník v špecializačnom odbore klinická biochémia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant podľa tohto nariadenia.
(22)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant podľa tohto nariadenia vlády.
(23)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore metódy farmaceutického skúšania v zdravotníckom povolaní farmaceutický laborant podľa tohto nariadenia vlády.
(24)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore dispečing záchrannej služby, ktorú získal zdravotnícky pracovník podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár podľa tohto nariadenia vlády.
(25)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov, ktorú získal zdravotnícky pracovník podľa predpisov účinných do 31. mája 2006, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému, fyzioterapia respiračných ochorení a fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut podľa tohto nariadenia vlády.
§ 79a
(1)
Špecializácia, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o deti podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health sa považuje aj nadobudnutie vzdelania absolvovaním
a)
trojročného postgraduálneho štúdia odborník pre riadenie verejného zdravotníctva Master of Public Health na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny, Škole verejného zdravotníctva v Bratislave v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,
b)
spoločného štúdia verejné zdravotníctvo Master of Public Health pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 a predpisov účinných do 31. decembra 2004.
(3)
Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant v špecializačnom odbore rádioterapia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v špecializačnom odbore rádioterapia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal rádiologický technik v špecializačnom odbore radiačná onkológia podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant v špecializačnom odbore rádiodiagnostika podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v špecializačnom odbore rádiodiagnostika podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal rádiologický technik v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia podľa tohto nariadenia vlády.
§ 80
(1)
Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti kardiologické vyšetrovacie metódy podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii v zdravotníckom povolaní sestra podľa tohto nariadenia vlády.
§ 81
(1)
Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(2)
Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zubno-lekárskej starostlivosti môže vykonávať zubný lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 4 písm. b), ak má najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(3)
Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe13) môže vykonávať sestra, ktorá nezískala odbornú spôsobilosť podľa § 12 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 12 ods. 4 písm. a) a b) a najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(4)
Riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie14) môže vykonávať pôrodná asistentka, ktorá nezískala odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. a) a b) a najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(5)
Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti môže vykonávať fyzioterapeut, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 18 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 18 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(6)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávat verejný zdravotník, ktorý nezískal odbornú spôsobilost podla § 21 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 21 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(7)
Riadenie a organizáciu laboratória môže vykonávať zdravotnícky laborant, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 5 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 24 ods. 5 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(8)
Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti môže vykonávať nutričný terapeut, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 27 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 27 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(9)
Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti môže vykonávat rádiologický technik, ktorý nezískal odbornú spôsobilost podla § 31 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 31 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(10)
Riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti môže vykonávať zdravotnícky záchranár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 33 ods. 3 písm. b), ak má najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(11)
Riadenie a organizáciu laboratória môže vykonávať laboratórny diagnostik, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 66 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 66 ods. 4 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
§ 81a
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať aj lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena výživy, špecializačnom odbore hygiena životného prostredia alebo špecializačnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, ak má
a)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a
b)
najmenej päťročnú odbornú prax.
§ 82
(1)
Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva samostatnú zdravotnícku prax a nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa tohto nariadenia vlády, sa považuje za odborne spôsobilého na výkon samostatnej zdravotníckej praxe do 31. decembra 2015.
(2)
Odborný zástupca, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu podľa tohto nariadenia vlády, sa považuje za odborne spôsobilého na výkon činnosti odborného zástupcu do 31. decembra 2015.
§ 83
(1)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 30. júna 2010, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2010.
(2)
Doklad preukazujúci nadobudnutie odbornej praxe v cudzine vydaný podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 a predložený so žiadosťou o započítanie odbornej praxe na účely špecializačného štúdia do 30. júna 2010 sa považuje za doklad vydaný podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. d) a certifikačnej prípravy v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. e) môže byť zaradený aj lekár, ktorý získal špecializáciu I. stupňa v príslušnom špecializačnom odbore podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
§ 83a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)
Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 zostáva zachovaná.
(2)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 30. júna 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.
(3)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubná inštrumentárka podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(4)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pediatrická ortopédia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická ortopédia v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v hematológii a transfúziológii podľa tohto nariadenia vlády.
(7)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia vlády.
(8)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej genetike podľa tohto nariadenia vlády.
(9)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej imunológii a alergológii podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej mikrobiológii podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii podľa tohto nariadenia vlády.
(13)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 6 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 6 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(14)
Riadenie a organizáciu laboratória môže vykonávať do 31. decembra 2020 lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax.
(15)
Riadenie a organizáciu laboratória na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia15) môže vykonávať do 31. decembra 2020 zdravotnícky laborant, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 6 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 6 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax.
§ 83b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015
(1)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 14. decembra 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, zostáva zachovaná.
(3)
Odborný zástupca v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu podľa § 13 ods. 2 písm. a), môže vykonávať činnosť odborného zástupcu do 31. decembra 2020.
(4)
Odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 12 ods. 4 písm. c) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore manažment v ošetrovateľstve podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.
§ 83c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. februára 2018
(1)
Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 9. februára 2018 zostáva zachovaná.
(2)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 9. februára 2018, sa dokončí podľa predpisov účinných do 9. februára 2018.
(3)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant sa považuje aj nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant podľa predpisov účinných do 9. februára 2018.
(4)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár sa považuje aj nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár podľa predpisov účinných do 9. februára 2018.
(5)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik sa považuje aj nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zubný technik podľa predpisov účinných do 9. februára 2018.
(6)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubný laborant podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník vykonal na strednej zdravotníckej škole skúšky z predpísaných predmetov potrebných na preradenie do odboru zdravotná sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti v zubnej ambulancii.
(7)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník má najmenej desaťročnú odbornú prax v laboratóriu zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
(8)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov, ktorú získala sestra podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov podľa tohto nariadenia vlády.
(9)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii, ktorú získala sestra podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť v onkológii podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve, ktorú získala pôrodná asistentka podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite, ktorú získala pôrodná asistentka podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti pôrodná asistencia v rodine a komunite podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore epidemiológia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení podľa tohto nariadenia vlády.
(13)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena výživy, špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia alebo špecializačnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie podľa tohto nariadenia vlády.
(14)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena detí a mládeže alebo špecializačnom odbore výchova k zdraviu, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podpora zdravia podľa tohto nariadenia vlády.
(15)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorú získal lekár v špecializačnom odbore lekárska imunológia nad špecializačným odborom pediatria podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia podľa tohto nariadenia vlády.
(16)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena a epidemiológia I. stupňa, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, špecializačnom odbore hygiena a epidemiológia II. stupňa, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, alebo špecializačnom odbore hygiena a epidemiológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo podľa tohto nariadenia vlády.
(17)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo podľa tohto nariadenia vlády.
(18)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. mája 2006 alebo do 30. júna 2010, a odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore psychiatrická sexuológia alebo v špecializačnom odbore andrológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 alebo do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore sexuológia podľa tohto nariadenia vlády.
(19)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore manažment a administrácia v oblasti zdravia podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo v študijnom programe administrácia vo verejnom zdravotníctve, ktorého štúdium sa začalo najneskôr 1. septembra 2017.
(20)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti mukogingiválna chirurgia, ktorú získal zubný lekár podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti choroby slizníc ústnej dutiny a parodontu podľa tohto nariadenia vlády.
(21)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti organizácia a techniky v tkanivových bankách, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti organizácia a techniky v tkanivových zariadeniach podľa tohto nariadenia vlády.
(22)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti gynekologická sexuológia, certifikovanej pracovnej činnosti psychiatrická sexuológia alebo certifikovanej pracovnej činnosti andrológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore sexuológia podľa tohto nariadenia vlády.
(23)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj získanie certifikátu USG prsnej žľazy na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny.
(24)
Požiadavku na odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe podľa § 12 ods. 4 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 3 písm. c), d) alebo e).
(25)
Požiadavku na odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie podľa § 15 ods. 4 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností nadobudnutím vzdelania podľa § 11 ods. 1 písm. c), ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a vykonáva odborné pracovné činnosti pôrodnej asistencie na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
(26)
Požiadavku na odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti podľa § 13 ods. 2 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 3 písm. c), d) alebo e).
(27)
Požiadavku na odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa 13 ods. 3 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 3 písm. c), d) alebo e).
(28)
Požiadavku na odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 19 ods. 2 písm. a) spĺňa aj fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 5 písm. b) alebo c).
§ 83d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
(1)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov, priznaná sestre podľa § 83c ods. 8, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť v onkológii, priznaná sestre podľa § 83c ods. 9, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, ktorú získala sestra podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti pôrodná asistencia v rodine a komunite, priznaná pôrodnej asistentke podľa § 83c ods. 11, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pôrodná asistencia v rodine a komunite podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Získanie alebo priznanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností alebo odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností alebo odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní nutričný terapeut podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností, odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností, odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní praktická sestra podľa tohto nariadenia vlády.
§ 83e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 zostáva zachovaná.
(2)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ktorú získala zdravotná sestra alebo všeobecná sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
§ 83f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní praktická sestra – asistent sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.
(2)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.
(3)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ktorú získala sestra podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení, priznaná verejnému zdravotníkovi podľa § 83c ods. 12, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore epidemiológia podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie, priznaná verejnému zdravotníkovi so špecializáciou hygiena výživy podľa § 83c ods. 13, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena výživy podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie, priznaná verejnému zdravotníkovi so špecializáciou hygiena životného prostredia a zdravia podľa § 83c ods. 13, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia podľa tohto nariadenia vlády.
(7)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podpora zdravia, priznaná verejnému zdravotníkovi so špecializáciou hygiena detí a mládeže podľa § 83c ods. 14, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena detí a mládeže podľa tohto nariadenia vlády.
(8)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podpora zdravia, priznaná verejnému zdravotníkovi so špecializáciou výchova k zdraviu podľa § 83c ods. 14, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podpora zdravia a výchova k zdraviu podľa tohto nariadenia vlády.
(9)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy vo verejnom zdravotníctve podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy vo verejnom zdravotníctve podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy vo verejnom zdravotníctve podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej biochémii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia vlády.
(13)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii podľa tohto nariadenia vlády.
(14)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia vlády.
(15)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v histopatológii podľa tohto nariadenia vlády.
(16)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii podľa tohto nariadenia vlády.
(17)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii podľa tohto nariadenia vlády.
(18)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v hematológii a transfúziológii podľa tohto nariadenia vlády.
(19)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v genetike, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v lekárskej genetike podľa tohto nariadenia vlády.
(20)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia vlády.
(21)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej mikrobiológii podľa tohto nariadenia vlády.
(22)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii podľa tohto nariadenia vlády.
(23)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v patológii a súdnom lekárstve podľa tohto nariadenia vlády.
(24)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v pracovnom lekárstve a toxikológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 31. marca 2022, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v pracovnom lekárstve a toxikológii podľa tohto nariadenia vlády.
(25)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti súdne lekárstvo, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore súdne lekárstvo podľa tohto nariadenia vlády.
(26)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore výchova k zdraviu, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, predpisov účinných do 31. decembra 2004, predpisov účinných do 31. mája 2006, predpisov účinných do 30. júna 2010 alebo predpisov účinných do 31. augusta 2018 sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podpora zdravia a výchova k zdraviu podľa tohto nariadenia vlády.
§ 84
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 85
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2006 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 211/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 478/2007 Z. z.
§ 86
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010 okrem § 2 ods. 5 a prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.
STUPNE VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANIACH
A.
LEKÁR
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
B.
ZUBNÝ LEKÁR
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo
C.
FARMACEUT
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe farmácia v študijnom odbore farmácia
D.
SESTRA
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo
3.
vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
E.PÔRODNÁ ASISTENTKA
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia
F.
FYZIOTERAPEUT
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy
3.
vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut
G.
VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
H.
ZDRAVOTNÍCKY LABORANT
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy
3.
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky laborant
I.
NUTRIČNÝ TERAPEUT
1.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa v študijnom odbore zdravotnícke vedy
2.
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore asistent výživy
J.
DENTÁLNA HYGIENIČKA
1.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena v študijnom odbore zdravotnícke vedy
2.
vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná dentálna hygienička
K.
RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK
1.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika v študijnom odbore zdravotnícke vedy
2.
vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent
L.
ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR
1.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť v študijnom odbore zdravotnícke vedy
2.
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár
M.
ZUBNÝ TECHNIK
1.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe zubná technika v študijnom odbore zdravotnícke vedy
2.
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný technik
N.
TECHNIK PRE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky v študijnom odbore zdravotnícke vedy
O.
OPTOMETRISTA
- vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný optometrista
P.
FARMACEUTICKÝ LABORANT
- úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant
Q.
MASÉR
- úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore masér alebo v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných
R.
OČNÝ OPTIK
- úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore očný optik
S.
ORTOPEDICKÝ TECHNIK
- úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore ortopedický technik
T.
PRAKTICKÁ SESTRA – ASISTENT
- úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore praktická sestra
U.
ZUBNÝ ASISTENT
- úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný asistent
V.
SANITÁR
- stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore sanitár
W.
LOGOPÉD
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe logopédia v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika
X.
PSYCHOLÓG
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia
Y.
LIEČEBNÝ PEDAGÓG
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe liečebná pedagogika v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika
Z.
FYZIK
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore fyzika, v študijnom odbore informatika, v študijnom odbore elektrotechnika alebo
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných programoch v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v kombinácii aprobácií v študijných odboroch fyzika – informatika, fyzika – matematika, fyzika – biológia alebo fyzika – chémia
AA.
LABORATÓRNY DIAGNOSTIK
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore biotechnológie, v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, v študijnom odbore chémia, v študijnom odbore potravinárstvo alebo v kombinácii dvoch z týchto študijných odborov, alebo v študijnom odbore veterinárske lekárstvo
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.
ŠTANDARDY VZDELÁVANIA NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V ZDRAVOTNÍCKYH POVOLANIACH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR, FARMACEUT, SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA, FYZIOTERAPEUT, VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK, ZDRAVOTNÍCKY LABORANT, DENTÁLNA HYGIENIČKA, RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK, ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR, ZUBNÝ TECHNIK, OPTOMETRISTA, NUTRIČNÝ TERAPEUT A LIEČEBNÝ PEDAGÓG
A.
LEKÁR
a)
Vysokoškolské vzdelávanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo trvá v dennej forme štúdia šesť rokov a zahŕňa najmenej 5 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby.
b)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti a zručnosti
1.
vo vedách, vo vedných oblastiach, na ktorých je založená medicína a dobré ovládanie vedeckých metód vrátane princípov merania biologických funkcií, hodnotenia vedecky zistených faktov a analýz údajov,
2.
o štruktúre, funkciách a správaní zdravých osôb a chorých osôb, o vzťahoch medzi zdravím a životným a pracovným prostredím, psychosociálnym prostredím a spôsobom života človeka,
3.
z klinických disciplín a praktík, ktoré poskytujú ucelenú predstavu o mentálnych chorobách a fyzických chorobách a o medicíne z hľadiska prevencie, diagnostiky, liečby a humánnej reprodukcie,
4.
v radiačnej ochrane zamerané na vznik, interakcie a základy detekcie ionizujúceho žiarenia, fyzikálne charakteristiky rádiologických zariadení používaných na diagnostiku a liečbu, základné princípy radiačnej ochrany zdravotníckych pracovníkov pri práci so zdrojmi žiarenia, zabezpečenie radiačnej ochrany pacientov, odôvodnenie, optimalizáciu a diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia, osobitné požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany detí a tehotných žien a zamerané na mimoriadne situácie a nehody a
klinická prax v nemocnici pod odborným vedením.
B.
ZUBNÝ LEKÁR
a)
Vysokoškolské vzdelávanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo trvá v dennej forme štúdia najmenej päť rokov a zahŕňa najmenej 5 000 hodín teoretickej a praktickej výučby, z toho najmenej 1500 hodín priamej klinickej práce v ústnej dutine pri ošetrovaní pacientov na získavanie klinických zručností.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
základné predmety
1.1
chémia,
1.2
fyzika,
1.3
biológia,
2.
lekársko-biologické a všeobecné lekárske predmety
2.1
anatómia,
2.2
embryológia,
2.3
histológia vrátane cytológie,
2.4
fyziológia,
2.5
biochémia,
2.6
patologická anatómia,
2.7
všeobecná patológia,
2.8
farmakológia,
2.9
mikrobiológia,
2.10
hygiena,
2.11
preventívna medicína a epidemiológia,
2.12
rádiológia,
2.13
fyzioterapia,
2.14
všeobecná chirurgia,
2.15
všeobecné lekárstvo vrátane pediatrie,
2.16
otorinolaryngológia,
2.17
dermatovenerológia,
2.18
všeobecná psychológia,
2.19
psychopatológia-neuropatológia,
2.20
anesteziológia,
2.21.
radiačná ochrana,
3.
predmety priamo súvisiace so zubným lekárstvom
3.1
ortodoncia,
3.2
dentálne materiály a prístroje,
3.3
konzervačné zubné lekárstvo,
3.4
preventívne zubné lekárstvo,
3.5
anestetiká a sedatíva v zubnom lekárstve,
3.6
špeciálna chirurgia (dentoalveolárna chirurgia, základy maxilofaciálnej chirurgie),
3.7
špeciálna patológia (orofaciálna patológia),
3.8
klinická prax,
3.9
detské zubné lekárstvo,
3.10
čeľustná ortopédia,
3.11
paradontológia,
3.12
zubná rádiológia (rádiológia orofaciálnej oblasti),
3.13
gnatológia,
3.14
organizácia, etika a legislatíva v odbore zubné lekárstvo,
3.15
sociálne aspekty zubárskej praxe
3.16
náuka o základných laboratórnych postupoch pri zhotovovaní protetických prác.
c)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti a zručnosti
1.
z vedných oblastí, na ktorých je založené zubné lekárstvo a dobré porozumenie vedeckým metódam, vrátane princípov merania biologických funkcií, vyhodnocovania vedecky podložených faktov a analýz údajov,
2.
o telesnej konštitúcii, fyziológii a správaní zdravých osôb a chorých osôb a o vplyve prírodného prostredia a spoločenského prostredia na zdravotný stav človeka do tej miery, do akej tieto faktory ovplyvňujú zubné lekárstvo,
3.
o štruktúre a funkcii zdravých zubov a chorých zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív a o ich vzťahu k celkovému zdravotnému stavu a k telesnému bytiu a spoločenskému bytiu pacienta,
4.
o klinických disciplínach a metódach poskytujúcich zubnému lekárovi súvislý obraz o anomáliách, léziách a ochoreniach zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív a o preventívnom, diagnostickom a terapeutickom zubnom lekárstve a
klinické skúsenosti pod odborným dohľadom. Vzdelávanie poskytne vedomosti potrebné na vykonávanie všetkých činností zahŕňajúcich prevenciu, diagnostiku a liečenie anomálií a ochorení zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív.
C.
FARMACEUT
a)
Vysokoškolské vzdelávanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe farmácia v študijnom odbore farmácia trvá v dennej forme štúdia päť rokov a zahŕňa najmenej štyri roky teoretickej výučby a praktickej výučby na univerzite a najmenej šesť mesiacov praxe vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni počas teoretickej výučby a praktickej výučby alebo po jej skončení.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
biológia rastlín a živočíchov,
2.
fyzika,
3.
všeobecná a anorganická chémia,
4.
organická chémia,
5.
analytická chémia,
6.
farmaceutická chémia vrátane analýzy liekov,
7.
všeobecná a aplikovaná biochémia (lekárska),
8.
anatómia a fyziológia, lekárska terminológia,
9.
mikrobiológia,
10.
farmakológia a farmakoterapia,
11.
farmaceutická technológia,
12.
toxikológia,
13.
farmakognózia,
14.
legislatíva a profesijná etika.
c)
Rovnováha medzi teoretickou výučbou a praktickou výučbou sa zabezpečí v každom predmete.
d)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti a zručnosti
1.
o liečivách a pomocných látkach používaných pri výrobe liekov,
2.
z farmaceutickej technológie, fyzikálneho, chemického, biologického a mikrobiologického skúšania liekov,
3.
o metabolizme endogénnych a exogénnych látok vrátane liečiv, o účinkoch liečiv, o používaní liekov a o pôsobení toxických látok,
4.
umožňujúce vyhodnotiť vedecké údaje o liekoch s cieľom poskytovať na ich základe primerané informácie,
5.
o právnych a iných požiadavkách súvisiacich s výkonom farmaceutických činností.
D.
SESTRA
a)
Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo zahŕňa najmenej 4 600 hodín výučby, z ktorej teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu výučby a trvá najmenej tri roky v dennej forme štúdia a externej forme štúdia. Vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňa najmenej 4 600 hodín výučby, z ktorej teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu výučby.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
teoretická výučba
1.1
ošetrovateľstvo
1.1.1
povaha a etika profesie,
1.1.2
všeobecné zásady zdravotníctva a ošetrovateľstva,
1.1.3
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k
1.1.3.1
všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne,
1.1.3.2
všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii,
1.1.3.3
starostlivosti o dieťa a k pediatrii,
1.1.3.4
starostlivosti o matku,
1.1.3.5
duševnému zdraviu a k psychiatrii,
1.1.3.6
starostlivosti o starých a ku geriatrii,
1.2
základné vedné disciplíny
1.2.1
anatómia a fyziológia,
1.2.2
patológia,
1.2.3
bakteriológia, virológia a parazitológia,
1.2.4
biofyzika, biochémia a rádiológia,
1.2.5
dietetika,
1.2.6
hygiena,
1.2.6.1
preventívna medicína,
1.2.6.2
zdravotná výchova,
1.2.7.
farmakológia,
1.3
sociálne vedy
1.3.1
sociológia,
1.3.2
psychológia,
1.3.3
základy administratívy,
1.3.4
základy pedagogiky,
1.3.5
sociálna a zdravotnícka legislatíva,
1.3.6
právne aspekty ošetrovateľstva,
2.
praktická výučba
2.1
ošetrovateľstvo vo vzťahu k
2.1.1
všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne,
2.1.2
všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii,
2.1.3
starostlivosti o dieťa a k pediatrii,
2.1.4
starostlivosti v materstve,
2.1.5
mentálnemu zdraviu a k psychiatrii,
2.1.6
starostlivosti o starých a ku geriatrii,
2.1.7
ošetrovaniu v domácnosti,
2.1.8
primárnej starostlivosti a ku komunite.
c)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1.
z vedeckých odborov, na ktorých je založené všeobecné ošetrovateľstvo vrátane dostatočného pochopenia štruktúry, fyziologických funkcií a správania zdravého človeka a chorého človeka a vzťahov medzi zdravím človeka a jeho fyzickým prostredím a sociálnym prostredím,
2.
o povahe a etike profesie a o všeobecných zásadách zdravotníctva a ošetrovateľstva a ošetrovateľskej praxe a
klinické skúsenosti z činnosti príslušného oddelenia priamo pod odborným dohľadom sestry v zdravotníckych zariadeniach a komunitách s dostatočným počtom kvalifikovaného personálu a primeraným materiálno-technickým vybavením na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom. Štúdiom sa získavajú aj vedomosti zo vzdelávania sestier a skúsenosti z práce so sestrami a zo spolupráce s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi v iných zdravotníckych povolaniach v zdravotníctve.
d)
Teoretická výučba je časť vzdelávania žiakov a študentov, na ktorých základe získavajú vedomosti a profesijné zručnosti potrebné na organizovanie, plánovanie, poskytovanie a vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa vo vzdelávacích ustanovizniach zameraných na prípravu sestier a uskutočňujú ju najmä pedagogickí zamestnanci, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra. Teoretická výučba musí byť vyvážená a koordinovaná s praktickou výučbou tak, aby sa vedomosti a skúsenosti uvedené v písmene c) mohli získať zodpovedajúcim spôsobom.
e)
Praktická výučba je časť vzdelávania žiakov a študentov, na ktorej základe získavajú ako členovia tímu vedomosti plánovať, poskytovať a vyhodnocovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť v priamom kontakte so zdravým alebo s chorým jedincom alebo komunitou a učia sa viesť takýto tím a organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. Výučba sa uskutočňuje v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunite pod odborným dohľadom pedagogických zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra. Na vyučovacom procese sa môže zúčastniť aj iný kvalifikovaný personál. Žiaci a študenti sa zúčastňujú na práci príslušných oddelení, ak tieto práce prispejú k ich odbornému vzdelávaniu a umožnia im, aby sa naučili prevziať zodpovednosť súvisiacu s ošetrovateľskou starostlivosťou. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú a letnú prázdninovú prax.
E.
PÔRODNÁ ASISTENTKA
a)
Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňa najmenej 4 600 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z ktorej klinická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
teoretická výučba a technická výučba
1.1
Všeobecné predmety
1.1.1
základy anatómie a fyziológie,
1.1.2
základy patológie,
1.1.3
základy bakteriológie, virológie a parazitológie,
1.1.4
základy biofyziky, biochémie a rádiológie,
1.1.5
pediatria s osobitným zreteľom na novorodencov,
1.1.6
hygiena, zdravotná výchova, preventívna medicína, včasná diagnostika chorôb,
1.1.7
výživa a dietetika s osobitným zreteľom na ženy, novorodencov a dojčatá,
1.1.8
základy sociológie a sociálno-medicínske problémy,
1.1.9
základy farmakológie,
1.1.10
psychológia,
1.1.11
zásady a metódy učenia,
1.1.12
zdravotnícka a sociálna legislatíva a organizácia zdravotníctva,
1.1.13
profesijná etika a legislatíva,
1.1.14
výchova k sexuálnemu životu a plánovanie rodiny,
1.1.15
právna ochrana matky a dieťaťa,
2.
predmety špecifické pre činnosť pôrodných asistentiek
2.1
anatómia a fyziológia,
2.2
embryológia a vývin plodu,
2.3
tehotenstvo, pôrod a šestonedelie,
2.4
gynekologická a pôrodnícka patológia,
2.5
poradenstvo pre tehotné ženy a príprava na rodičovstvo vrátane psychofyzickej prípravy na pôrod,
2.6
príprava na pôrod (vrátane poznatkov o technickom vybavení v pôrodníctve a o ich použití),
2.7
analgézia, anestézia a resuscitácia,
2.8
fyziológia a patológia novorodenca,
2.9
starostlivosť o novorodenca a dohľad nad ním,
2.10
psychologické a sociálne faktory,
3.
praktická výučba pod odborným dohľadom
3.1
poradenstvo pre tehotné ženy vrátane vykonania najmenej 100 prenatálnych vyšetrení,
3.2
dohľad a starostlivosť o najmenej 40 tehotných žien, odvedenie najmenej 40 pôrodov; ak tento počet nemožno dosiahnuť vzhľadom na nedostatok rodiacich žien, možno ho znížiť na minimum 30 pôrodov za predpokladu, že asistuje pri ďalších 20 pôrodoch,
3.3
asistencia pri jednom/dvoch kliešťových pôrodoch,
3.4
skúsenosti s epiziotómiou a uvedenie do problematiky zošívania,
3.5
dohľad a starostlivosť o 40 žien s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom, alebo popôrodnou starostlivosťou,
3.6
dohľad a starostlivosť vrátane vyšetrení aspoň o 100 šestonedielok a o zdravých novorodencov,
3.7
dohľad a starostlivosť o matky a novorodencov vrátane nedonosených a prenosených novorodencov, novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a chorých novorodencov,
3.8
starostlivosť o patologické prípady na úseku gynekológie a pôrodníctva a choroby novorodencov,
3.9
úvod do starostlivosti o bežné patologické prípady v internej medicíne a v chirurgii.
c)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1.
z vied, na ktorých sú založené činnosti pôrodných asistentiek, najmä z pôrodníctva a z gynekológie,
2.
z profesijnej etiky a príslušných právnych predpisov,
3.
o biologických funkciách z anatómie, fyziológie a farmakológie na úseku pôrodníctva a náuky o novorodencoch, ako aj vedomosti o vzťahoch medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím ľudskej bytosti a o jej správaní,
4.
zo vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a skúseností z práce so zdravotníckymi pracovníkmi,
5.
z klinickej praxe získanej v zdravotníckych zariadeniach, na základe ktorej pôrodná asistentka dokáže samostatne v potrebnom rozsahu okrem patologických situácií riadiť predpôrodnú starostlivosť, vykonávať pôrod a zabezpečiť starostlivosť po pôrode v zdravotníckych zariadeniach, zmierniť pôrodné bolesti, zabezpečiť starostlivosť po narodení a oživovať novorodenca pred príchodom lekára.
d)
Teoretická výučba musí byť vyvážená a koordinovaná s klinickou výučbou tak, aby sa uvedené vedomosti a skúsenosti nadobúdali primeraným spôsobom.
e)
Praktická výučba má formu odborne vedeného praktického cvičenia v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach pod dohľadom učiteľov - pôrodných asistentiek a v spolupráci a s podporou ostatných pôrodných asistentiek. Počas výučby sa študenti zúčastňujú na činnostiach nemocničného pracoviska a osvojujú si povinnosti, ktoré sú spojené s výkonom činnosti pôrodnej asistentky.
F.
FYZIOTERAPEUT
a)
Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 570 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 2 040 hodín a uskutočňuje sa v odborných učebniach, na ambulantných pracoviskách a lôžkových pracoviskách fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, na jednotlivých klinických pracoviskách nemocníc a v špecializovaných rehabilitačných zariadeniach a ústavoch. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú prax v rozsahu najmenej desať týždňov v zariadeniach preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti. Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy sa uskutočňuje pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut. Vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut sa uskutočňuje pod dohľadom pedagogického zamestnanca s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
teoretická výučba
1.1
medicínske predmety
1.1.1
anatómia a fyziológia,
1.1.2
patológia,
1.1.3
preventívne lekárstvo,
1.1.4
vnútorné lekárstvo,
1.1.5
ortopédia a protetika,
1.1.6
chirurgia a úrazová chirurgia,
1.1.7
geriatria,
1.1.8
neurológia,
1.1.9
pediatria,
1.1.10
gynekológia a pôrodníctvo,
1.1.11
farmakológia,
1.1.12
ošetrovateľstvo,
1.1.13
prvá pomoc,
1.1.14
organizácia zdravotníctva,
1.1.15
náuka o výžive,
1.2
humanitné predmety
1.2.1
psychológia, pedagogika a sociológia,
1.2.2
profesijná etika,
1.2.3
komunikácia vo fyzioterapii,
1.2.4
právo a legislatíva,
1.2.5
základy výskumu vo fyzioterapii,
1.2.6
kondičná príprava,
1.3
fyzioterapeutické predmety
1.3.1
kineziológia a patokineziológia,
1.3.2
diagnostika funkčných porúch a lokomočného systému,
1.3.3
metódy kinezioterapie,
1.3.4
elektrofototerapia,
1.3.5
balneo-, klimato-, hydro- a termoterapia,
1.3.6
lymfomasáž, reflexná masáž,
1.3.7
rekondično-relaxačné cvičenia,
1.3.8
kinezioterapia v klinických odboroch,
2.
klinická výučba, fyzioterapeutická prax vykonávaná pod odborným dohľadom
2.1
fyzioterapia na jednotlivých klinických odboroch - neurológia, ortopédia, chirurgia, úrazová chirurgia, vnútorné lekárstvo, geriatria, pediatria, oddelenia dlhodobo chorých,
2.2
fyzioterapia na pracoviskách fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, špecializované rehabilitačné a kúpeľné zariadenia.
c)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1.
z vedeckých odborov, na ktorých je založená fyzioterapia a dobré pochopenie štruktúry fyziologických funkcií a správania zdravého človeka a chorého človeka a vzťahov medzi nimi,
2.
o telesnej konštitúcii, fyziológii a správaní zdravých osôb a chorých osôb a o vplyve prírodného prostredia a spoločenského prostredia na zdravotný stav človeka do tej miery, do akej tieto faktory ovplyvňujú fyzioterapiu,
3.
o klinických disciplínach a metódach poskytujúcich fyzioterapeutovi obraz o léziách a ochoreniach v jednotlivých klinických odboroch, indikáciách, kontraindikáciách a o preventívnom procese, diagnostickom procese a terapeutickom procese a
klinická prax v nemocnici, špecializovaných rehabilitačných zariadeniach a ústavoch pod odborným dohľadom.
G.
VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK
a)
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo trvá v dennej forme štúdia tri roky. Štúdium zahŕňa povinnú súvislú odbornú prax v rozsahu najmenej štyri týždne na pracovisku verejného zdravotníctva.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
teoretická výučba
1.1
medicínske predmety
1.1.1
patologická anatómia,
1.1.2
patologická fyziológia,
1.1.3
základy jednotlivých medicínskych odborov,
1.1.4
biofyzika,
1.1.5
biochémia,
1.1.6
mikrobiológia,
1.2
humanitné predmety
1.2.1
psychológia a profesijná komunikácia,
1.2.2
základy etiky,
1.2.3
právo a legislatíva v zdravotníctve,
1.2.4
demografia,
1.2.5
sociológia zdravia,
1.3
špecifické predmety pre verejné zdravotníctvo
1.3.1
základy verejného zdravotníctva,
1.3.2
základné princípy epidemiológie,
1.3.3
hygiena výživy,
1.3.4
hygiena detí a mládeže,
1.3.5
hygiena práce,
1.3.6
hygiena životného prostredia,
1.3.7
hygiena žiarenia,
1.3.8
základy zdravotnej politiky,
1.3.9
zdravotnícka štatistika,
1.3.10
princípy ochrany zdravia a štátny zdravotný dozor,
1.3.11
objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia,
1.3.12
výchova k zdraviu,
2.
praktická výučba pod odborným dohľadom
2.1
pracoviská mikrobiológie,
2.2
pracoviská epidemiológie,
2.3
pracoviská preventívneho pracovného lekárstva,
2.4
pracoviská poradní zdravia,
2.5
vybrané pracoviská zdravotníckych zariadení,
2.6
exkurzie do podnikov,
2.7
hygienické laboratóriá zamerané na hygienu životného prostredia, exkurzie do hydrometeorologických ústavov, čistiarní odpadových vôd, skládok tuhého komunálneho odpadu a podobne,
2.8
úrady verejného zdravotníctva.
c)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1.
z vied, na ktorých sú založené činnosti verejného zdravotníka, najmä z epidemiológie,
2.
z jednotlivých hygienických disciplín,
3.
z profesijnej etiky, komunikácie a príslušných právnych predpisov a
4.
praktické skúsenosti získané na úradoch verejného zdravotníctva a pod odborným dohľadom verejných zdravotníkov a ostatných zdravotníckych pracovníkov v oblasti verejného zdravotníctva.
H.
ZDRAVOTNÍCKY LABORANT
a)
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 300 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 1 650 hodín pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností. Štúdium zahŕňa povinnú súvislú klinickú prax v rozsahu najmenej štyri týždne na pracovisku zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
teoretická výučba
1.1
medicínske predmety
1.1.1
anatómia a fyziológia,
1.1.2
patológia,
1.2.3
prvá pomoc,
1.2.4
hematológia,
1.2.5
mikrobiológia,
1.2.6
nukleárna medicína,
1.2.7
genetika,
1.2.8
toxikológia,
1.2.9
biofyzika,
1.2
humanitné predmety
1.2.1
psychológia a profesijná komunikácia,
1.2.2
základy etiky,
1.2.3
právo a legislatíva v zdravotníctve,
1.2.3
základy ekonomiky,
1.2.4
aplikovaný výskum,
1.2.5
latinský jazyk,
1.3
špecifické predmety pre laboratórne vyšetrovacie metódy
1.3.1
laboratórna technika,
1.3.2
analytická chémia,
1.3.3
biochémia,
1.3.4
vyšetrovacie metódy v biochémii,
1.3.5
vyšetrovacie metódy v mikrobiológii,
1.3.6
vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii,
1.3.7
vyšetrovacie metódy v histopatológii,
1.3.8
vyšetrovacie metódy v imunológii a genetike,
1.3.9
vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii,
1.3.10
vyšetrovacie metódy v toxikológii,
1.3.11
základy hygieny,
1.3.12
základy manažmentu,
2.
praktická výučba pod odborným dohľadom
2.1
pracovisko klinickej mikrobiológie,
2.2
pracovisko histológie a histologickej techniky,
2.3
pracovisko klinickej biochémie,
2.4
pracovisko hematológie a transfúziológie,
2.5
pracovisko klinickej cytológie.
c)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1.
z anatómie, fyziológie a patológie človeka, ktoré umožňujú pochopiť stavbu, funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v organizme,
2.
o pravidlách správneho odberu, evidencie, príjmu, spracovania, uchovania a likvidácie biologického materiálu rôzneho druhu,
3.
o princípoch jednotlivých laboratórnych vyšetrení,
4.
o postupe laboratórnych vyšetrení podľa štandardných analytických metód a o fyziologických hodnotách stanovených parametrov a
klinické skúsenosti v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách pod odborným dohľadom zdravotníckych laborantov alebo lekárov odborne spôsobilých na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore.
I.
DENTÁLNA HYGIENIČKA
a)
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena v študijnom odbore zdravotnícke vedy trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby. Praktická výučba je v rozsahu najmenej 2 040 hodín výučby pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní dentálna hygienička v spolupráci so zubným lekárom. Štúdium zahŕňa povinnú súvislú klinickú prax v rozsahu najmenej štyri týždne na klinike dentálnej hygieny, na špecializovaných pracoviskách detského zubného lekárstva a parodontológie.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
teoretická výučba
1.1
medicínske predmety
1.1.1
anatómia a fyziológia hlavy,
1.1.2
patológia orgánov dutiny ústnej,
1.1.3
základy biofyziky biochémie a rádiológie,
1.1.4
mikrobiológia, epidemiológia a hygiena,
1.1.5
preventívne zubné lekárstvo,
1.1.6
základy farmakológie,
1.1.7
propedeutika zubného lekárstva,
1.1.8
výživa so zreteľom na ústne zdravie,
1.2
humanitné predmety
1.2.1
psychológia, pedagogika a sociológia,
1.2.2
profesijná etika,
1.2.3
profesijná komunikácia,
1.2.4
právo a legislatíva,
1.2.5
základy výskumu,
1.2.6
ergonómia práce,
1.3
špecifické predmety dentálnej hygieny
1.3.1
morfológia zubov,
1.3.2
embryológia zubov,
1.3.3
dentálna hygiena,
1.3.4
patofyziológia a klinika chorôb so zameraním na ústnu dutinu,
1.3.5
dentálne materiály,
1.3.6
parodontológia,
1.3.7
stomatologické inštrumentárium,
1.3.8
konzervačné zubné lekárstvo, rádiológia v dentálnej hygiene, zubná protetika a čeľustná ortopédia, detské zubné lekárstvo, dentoalveolárna chirurgia,
1.3.9
algeziológia a anestéziológia,
1.3.10
výchova k ústnej hygiene,
2.
praktická výučba pod odborným dohľadom
2.1
pracovisko dentálnej hygieny, špecializované pracoviská detského zubného lekárstva a parodontológie.
c)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1.
z vied, na ktorých sú založené činnosti dentálnych hygieničiek, najmä z dentálnej hygieny, preventívneho zubného lekárstva a parodontológie,
2.
z profesijnej etiky a príslušných právnych predpisov,
3.
o biologických funkciách z anatómie a fyziológie chrupu a parodontu, ako aj vedomosti o vzťahoch medzi zdravotným stavom a fyzickým prostredím a sociálnym prostredím ľudskej bytosti a o jej správaní,
4.
o vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a skúsenosti z práce s takýmito pracovníkmi a
klinické skúsenosti v zdravotníckych zariadeniach pod dohľadom dentálnych hygieničiek alebo zubných lekárov.
d)
Teoretická výučba musí byť vyvážená a koordinovaná s klinickou výučbou tak, aby sa uvedené vedomosti a skúsenosti nadobúdali primeraným spôsobom.
e)
Praktická výučba má formu odborne vedeného praktického cvičenia na klinike dentálnej hygieny, na špecializovaných pracoviskách detského zubného lekárstva a parodontológie pod odborným dohľadom učiteľov - zubných lekárov a dentálnych hygieničiek.
J.
RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK
a)
Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej 3 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z čoho praktická výučba je najmenej 1 140 hodín. Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika v študijnom odbore zdravotnícke vedy sa uskutočňuje pod dohľadom vysokoškolského učiteľa s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár alebo s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní fyzik. Vyššie odborné vzdelávanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent sa uskutočňuje pod dohľadom pedagogického zamestnanca s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár alebo s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní fyzik. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú prax v rozsahu najmenej štyri týždne na rádiologických pracoviskách a pracoviskách nukleárnej medicíny.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
teoretická výučba
1.1
medicínske predmety
1.1.1
anatómia a fyziológia,
1.1.2
topografická anatómia,
1.1.3
patológia,
1.1.4
mikrobiológia,
1.1.5
preventívne lekárstvo,
1.1.6
farmakológia,
1.1.7
vnútorné lekárstvo,
1.1.8
chirurgia,
1.1.9
prvá pomoc,