289/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. júna 2010
o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch1) sa predkladajú v rozsahu a štruktúre ustanovenom v hlásení o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch (ďalej len „hlásenie“), ktorého vzor a vysvetlivky na jeho vyplňovanie sú uvedené v prílohe.
(2)
Hlásenie za príslušný kalendárny štvrťrok sa predkladá do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.
(3)
Hlásenie za novozaloženého veriteľa2) sa prvýkrát predkladá do 15 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom vznikol alebo v ktorom bol zapísaný do registra veriteľov.3)
(4)
Hlásenie sa predkladá v listinnej forme Ministerstvu financií Slovenskej republiky a elektronicky Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska ako súbor vo formáte XML na adresy rpmn@mfsr.sk a rpmn@nbs.sk.
§ 2
V posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka sa na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky zverejnia informácie o údajoch v hlásení v rozsahu časti B hlásenia, a to
a)
objemy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov kumulatívne za všetkých veriteľov,
b)
priemerné hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov na jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov.
§ 3
Hlásenie za druhý štvrťrok 2010 sa predkladá podľa doterajších predpisov.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 660/2007 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky č. 580/2008 Z. z.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
v z. Peter Kažimír v. r.
Príloha k vyhláške č. 289/2010 Z. z.
Vysvetlivky na vypĺňanie hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch
1.
V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Veriteľ” uvádza obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, titul a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu. Ďalej sa uvádzajú identifikačné údaje o osobách zodpovedných za obsah hlásenia, identifikačné údaje o osobách zodpovedných za vypracovanie hlásenia a druh veriteľa v tomto členení:
a)
banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky,4)
b)
lízingová spoločnosť,5)
c)
spoločnosť splátkového financovania,6)
d)
iné spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery.
2.
V hlásení sa uvádzajú údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch, ktoré veriteľ poskytol počas uplynulého kalendárneho štvrťroka. Novoposkytnutým spotrebiteľským úverom sa rozumie nová zmluva o spotrebiteľskom úvere uzatvorená medzi spotrebiteľom a veriteľom. Novými zmluvami o spotrebiteľskom úvere sú
a)
zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré prvýkrát určujú výšku splátky, úrokovú sadzbu alebo výšku poplatkov dohodnutého obchodu medzi spotrebiteľom a veriteľom,
b)
zmeny zmluvných podmienok zmluvy o spotrebiteľských úveroch uskutočnené za aktívnej účasti spotrebiteľa.
3.
Ak veriteľ počas uplynulého štvrťroka neposkytol spotrebiteľský úver na základe novej zmluvy o spotrebiteľskom úvere, nulové hlásenie sa neposiela.
4.
Objemy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov sa vykazujú v eurách, a to za novoposkytnuté spotrebiteľské úvery, ktoré veriteľ poskytol počas uplynulého kalendárneho štvrťroka. Vykazuje sa celková suma spotrebiteľského úveru dohodnutá v zmluve o spotrebiteľskom úvere, a to bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľský úver čerpá naraz alebo po častiach. Spotrebiteľské úvery sa vykazujú neznížené o opravné položky, ktoré k nim boli vytvorené. Spotrebiteľské úvery v cudzej mene sa prepočítajú na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Národnou bankou Slovenska, ak ide o menu, pre ktorú Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje výmenný kurz, platného ku dňu zostavenia hlásenia; Európska centrálna banka a Národná banka Slovenska určujú a vyhlasujú referenčné výmenné kurzy k cudzím menám na základe čl. 111 ods. 1 a 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo na základe § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Pri pohľadávkach z lízingu sa do objemu novoposkytnutých spotrebiteľských úverov nezahŕňa akontácia.
5.
Zmluvná splatnosť sa vykazuje vrátane obdobia, ktoré je uvedené ako koniec intervalu zmluvnej splatnosti; napr. pri zmluvnej splatnosti od troch do šiestich mesiacov sa vykazujú spotrebiteľské úvery, ktorých zmluvná splatnosť je od troch mesiacov do šiestich mesiacov vrátane.
6.
V hlásení sa vykazujú údaje o vážených priemeroch RPMN7) za novoposkytnuté spotrebiteľské úvery za každý ich typ, ktoré veriteľ poskytol počas uplynulého kalendárneho štvrťroka. Váhové informácie predstavujú zmluvne dohodnuté objemy jednotlivých typov novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za príslušný kalendárny štvrťrok.
7.
Zabezpečením sa rozumie dohoda, na ktorej základe je veriteľ oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku, ak dlžník nedodrží svoj záväzok alebo príde k splneniu vopred určenej podmienky, výkonom záložného práva alebo výkonom zabezpečovacieho prevodu práva.
Použité skratky
skratka popis
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
č. r. číslo riadka
RPMN ročná percentuálna miera nákladov
1)
§ 1 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 1 písm. c) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 22/2008 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 457/2008 Z. z.).
6)
§ 1 písm. b) opatrenia zo 4. novembra 2008 č. 22/2008 (oznámenie č. 457/2008 Z. z.).