283/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

283
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 9. júna 2010,
ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa sú prevádzkové náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi tepla v roku t, v ktorom odberateľ ukončil odber tepla dohodou.1)
(2)
Ekonomicky oprávnené náklady sú
a)
pomerná časť fixných nákladov za regulačný príkon v roku t v cene schválenej úradom rozhodnutím o návrhu ceny tepla,2) ktoré odberateľ neuhradil dodávateľovi,
b)
náklady na opätovné hydraulické vyregulovanie časti sústavy tepelných zariadení, od ktorej sa odberateľ odpojil, ak je to potrebné,
c)
náklady na práce súvisiace s odpojením časti sústavy tepelných zariadení (tepelnej prípojky),
d)
náklady na zabezpečenie určených meradiel podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona na meranie množstva dodaného tepla na odbernom mieste v časti sústavy tepelných zariadení, od ktorej sa odberateľ odpojil.
§ 2
Spôsob výpočtu ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Pomerná časť fixných nákladov za regulačný príkon, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. a), sa určí ako rozdiel súčinu fixnej zložky ceny tepla, ktorú úrad schválil cenovým rozhodnutím,2) a regulačného príkonu na odbernom mieste odberateľa a uhradených fixných nákladov v roku t odberateľom ku dňu odpojenia podľa vzorca
PFO = (CFZ . RPZM) – PFU,
kde
PFO – pomerná časť fixných nákladov [eur],
CFZ – fixná zložka maximálnej ceny tepla
určená v cenovom rozhodnutí [eur/kW],
RPZM – regulačný príkon odberného miesta
odberateľa, ktorý sa odpojil [kW],
PFU – platba odberateľa uhradená ku dňu
odpojenia [eur].
(2)
Náklady na opätovné hydraulické vyregulovanie, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. b), sa určia najviac do výšky 25 eur za každé hydraulicky vyregulované odberné miesto.
(3)
Náklady na práce súvisiace s odpojením, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. c), sa určia najviac do výšky 165 eur za každé odberné miesto, ktoré je predmetom odpojenia.
(4)
Náklady na zabezpečenie určených meradiel, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. d), sa stanovia najviac do výšky zostatkovej hodnoty určeného meradla, ktoré bolo inštalované na odbernom mieste odberateľa, ktorý sa odpojil.
§ 3
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 505/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Jozef Holjenčík v. r.
1)
§ 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
2)
§ 14 ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.