282/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

282
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júna 2010,
ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Prahové hodnoty pre anorganické látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia sú uvedené v prílohe č. 1 častiach A a B. Prahové hodnoty pre vybrané organické znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 1 časti C sú ustanovené na celoštátnej úrovni a sú jednotné pre všetky útvary podzemných vôd. Na hodnotenie chemického stavu geotermálnych útvarov podzemných vôd sa namiesto prahových hodnôt používa kritérium, ktorým je stabilita chemického zloženia.
(2)
Zoznam útvarov podzemných vôd je uvedený v prílohe č. 2.
§ 1a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006) v znení smernice Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).
2.
Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).