276/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

276
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. mája 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. c) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,“.
2.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ŠKOLY, JAZYKOVEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL, MATERSKÝCH ŠKÔL, JAZYKOVÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE A KOEFICIENT NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE
Tabuľka č. 1 – Hodnoty koeficientov spolu s koeficientmi materských škôl s počtom detí nad 25
Index
j
Žiak (dieťa) základnej umeleckej školy a školského zariadenia Koeficient
1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania 13,0
2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania  8,0
3 Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov1) 61,0
4 Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov 31,0
5 Dieťa školského klubu detí  6,0
6 Potenciálny stravník – žiak základnej školy zriadenej obcou2)  2,0
7 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej zriadenej obcou3)  4,0
8 Potenciálny stravník – žiak základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadenej krajským školským úradom4)  2,0
9 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadenej krajským školským úradom5)  4,0
10 Poslucháč jazykovej školy  0,6
11 Dieťa školského internátu 15,0
12 Potenciálne dieťa v centre voľného času a v školskom stredisku záujmovej činnosti (ďalej len „záujmové vzdelávanie“)6)   1,1
1) Za dieťa do troch rokov sa považuje dieťa, ktoré dovŕši vek troch rokov najskôr k 1. septembru kalendárneho roka.
2) Potenciálny stravník – žiak základnej školy zriadenej obcou, je každý žiak základnej školy na území obce zriadenej obcou.
3) Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej zriadenej obcou, je každý žiak základnej školy internátnej na území obce zriadenej obcou.
4) Potenciálny stravník – žiak základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného obcou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.
5) Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy internátnej a základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného obcou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.
6) Do počtu detí na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a strediskách záujmovej činnosti sa započítava počet obyvateľov obce vo veku päť až štrnásť rokov s trvalým pobytom na jej území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Tabuľka č. 2 – Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu, ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa nepresahuje 25
Počet detí v materskej škole
(materských školách) zriaďovateľa
Zvýšenie koeficientov
(bez ohľadu na vek dieťaťa) o hodnotu
do 10 20,6
od 11 do 15 12,6
od 16 do 20 6,5
od 21 do 25 1,7“.
3.
V prílohe č. 3a v tabuľke sa vypúšťa šiesty riadok.
Doterajšie riadky 7 až 22 sa označujú ako riadky 6 až 21.
4.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
VZOREC
NA VÝPOČET PODIELU OBCE NA VÝNOSE DANE
Vzorec 04-1
Vysvetlivky:
PDi podiel obce „i“ na výnose dane v eurách
PDi a1 podiel obce „i“ na výnose dane v eurách neupravený koeficientom nadmorskej výšky obce
PDi a2 podiel obce „i“ na výnose dane v eurách upravený koeficientom nadmorskej výšky obce
VD výnos dane podľa § 2 zákona v eurách
OBi počet obyvateľov obce „i“ k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
OB počet obyvateľov Slovenskej republiky k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
knv i koeficient nadmorskej výšky obce „i“
ki koeficient obce „i“
cj koeficient základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti „j“
cm koeficient základnej umeleckej školy, materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jazykovej školy a školského zariadenia „m“ v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby
zij počet žiakov (detí, poslucháčov) základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce „i“ a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a počet obyvateľov obce vo veku päť až štrnásť rokov s trvalým pobytom na jej území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti
zim počet žiakov (detí, poslucháčov) základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školského klubu detí a školského klubu detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka do 15 rokov veku
  skutočný priemerný prepočítaný denný počet detí za predchádzajúci školský rok v materskej škole a materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení, školskom klube detí pri zdravotníckom zariadení, diagnostickom centre, liečebno-výchovnom sanatóriu, reedukačnom centre v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ do 15 rokov veku; pri novovzniknutom školskom zariadení sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
  skutočný počet evidovaných detí za predchádzajúci školský rok v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centre špeciálnopedagogického poradenstva v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ do 15 rokov veku; pri novovzniknutom školskom zariadení sa počet detí na kalendárny rok určí ako skutočný počet detí prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
Zj celkový počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ v Slovenskej republike v základných umeleckých školách, materských školách, jazykových školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a počet obyvateľov obcí vo veku päť až štrnásť rokov s trvalým pobytom na ich území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti
Zm
 
celkový počet žiakov (detí, poslucháčov) „m“ v Slovenskej republike v základných umeleckých školách, materských školách, materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jazykových školách, školských kluboch detí, školských kluboch detí pri základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka do 15 rokov veku
  celkový skutočný priemerný prepočítaný denný počet detí v Slovenskej republike za predchádzajúci školský rok v materských školách a materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckych zariadeniach, školských kluboch detí pri zdravotníckych zariadeniach, diagnostických centrách, liečebno-výchovných sanatóriách, reedukačných centrách „m“ v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb do 15 rokov veku; pri novovzniknutých školských zariadeniach sa počet detí na kalendárny rok určí ako skutočný počet detí prijatých do školských zariadení podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
  celkový skutočný počet evidovaných detí v Slovenskej republike za predchádzajúci školský rok v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálnopedagogického poradenstva v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb do 15 rokov veku; pri novovzniknutých školských zariadeniach sa počet detí na kalendárny rok určí ako skutočný počet detí prijatých do školských zariadení podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
OBi pp počet obyvateľov obce „i“, ktorí dovŕšili vek 62 rokov k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
OBpp počet obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili vek 62 rokov k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
i údaj týkajúci sa príslušnej obce
j údaj týkajúci sa príslušnej základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a záujmového vzdelávania v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti
m údaj týkajúci sa príslušnej základnej umeleckej školy, materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jazykovej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromnej osoby
n počet obcí“.
Čl. II
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Robert Fico v. r.