267/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2019 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

267
ZÁKON
z 10. júna 2010
o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje
a)
vymedzenie sektorov pôdohospodárstva, v ktorých sa dotácia poskytuje,
b)
vymedzenie osôb, ktorým sa dotácia poskytuje,
c)
podmienky poskytovania dotácie v poľnohospodárskej prvovýrobe,
d)
podmienky poskytovania dotácie v lesnom hospodárstve,
e)
podmienky poskytovania dotácie v chove rýb.
§ 2
Vymedzenie udalostí, na ktoré sa dotácia poskytuje
Dotácia1) sa poskytuje na kompenzáciu strát spôsobených
a)
nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe,2)
b)
prírodnou katastrofou, ktorou je zemetrasenie, zosuv pôdy, víchrica, záplava alebo ostatná prírodná katastrofa, za predpokladu, že je možný jej dostatočne presný opis,
c)
mimoriadnou udalosťou, ktorou je protipovodňové opatrenie, o ktorom rozhodne príslušný orgán štátnej správy podľa osobitného predpisu.3)
§ 3
Vymedzenie sektorov pôdohospodárstva, v ktorých sa dotácia poskytuje
Dotácia sa poskytuje v sektore
a)
poľnohospodárskej prvovýroby, ktorej výsledkom je výroba a spracovanie poľnohospodárskych výrobkov,4)
b)
lesného hospodárstva,
c)
chovu rýb.
§ 4
Vymedzenie osôb, ktorým sa dotácia poskytuje
Dotáciu možno poskytnúť osobe podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je
a)
poľnohospodárskym prvovýrobcom (ďalej len „farmár“),
b)
obhospodarovateľom lesa,5)
c)
obhospodarovateľom lesnej škôlky alebo
d)
producentom výrobkov akvakultúry6) (ďalej len „chovateľ rýb“).
§ 5
Dotácia na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe
(1)
Dotáciu na kompenzáciu strát podľa § 2 písm. a) na poľnohospodárskych výrobkoch možno poskytnúť farmárovi.
(2)
Hrubá hodnota dotácie7) podľa odseku 1 nesmie presiahnuť
a)
80 % straty vypočítanej podľa odseku 4, ak je farmár poistený a uzavrel poistnú zmluvu pokrývajúcu najmenej 50 % jeho priemernej ročnej produkcie alebo príjmu z výroby príslušného poľnohospodárskeho výrobku v rámci podniku a poistenie sa týka štatisticky najvýznamnejších poveternostných udalostí na území Slovenskej republiky, ktoré určí Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „ústav“),
b)
90 % straty vypočítanej podľa odseku 4, ak farmár vykonáva činnosť v menej priaznivej oblasti8) a uzavrel poistnú zmluvu pokrývajúcu najmenej 50 % jeho priemernej ročnej produkcie alebo príjmu z výroby príslušného poľnohospodárskeho výrobku v rámci podniku a poistenie sa týka štatisticky najvýznamnejších poveternostných udalostí na území Slovenskej republiky, ktoré určí ústav,
c)
40 % straty vypočítanej podľa odseku 4, ak nie je farmár poistený alebo uzavrel poistnú zmluvu pokrývajúcu menej ako 50 % jeho priemernej ročnej produkcie alebo príjmu z výroby príslušného poľnohospodárskeho výrobku v rámci podniku,
d)
45 % straty vypočítanej podľa odseku 4, ak farmár vykonáva činnosť v menej priaznivej oblasti, nie je poistený alebo uzavrel poistnú zmluvu pokrývajúcu menej ako 50 % jeho priemernej ročnej produkcie alebo príjmu z výroby príslušného poľnohospodárskeho výrobku v rámci podniku.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak je strata najmenej 2 000 eur.
(4)
Stratou sa v rámci podniku podľa odseku 1 rozumie zníženie príjmu z predaja poľnohospodárskeho výrobku v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti podľa § 2 písm. a). Zníženie príjmu sa vypočíta podľa osobitného predpisu.9)
§ 6
Dotácia na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch spôsobených prírodnou katastrofou
(1)
Dotáciu na kompenzáciu strát podľa § 2 písm. b) na poľnohospodárskych výrobkoch možno poskytnúť farmárovi.
(2)
Hrubá hodnota dotácie je najviac 100 % straty vypočítanej podľa odseku 4.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak je strata najmenej 2 000 eur.
(4)
Stratou v rámci podniku sa podľa odseku 1 rozumie zníženie príjmu z predaja poľnohospodárskeho výrobku v dôsledku udalosti podľa § 2 písm. b). Na výpočet zníženia príjmu sa obdobne použije osobitný predpis.9)
§ 7
Dotácia na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou
(1)
Dotáciu možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa alebo obhospodarovateľovi lesnej škôlky na kompenzáciu strát podľa § 2 písm. b) na
a)
lesných porastoch,
b)
reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach.
(2)
Hrubá hodnota dotácie je najviac 100 % strát vypočítaných podľa odseku 4.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak sú straty najmenej 5 000 eur.
(4)
Stratou sa podľa odseku 1 rozumie
a)
hodnota sadbového materiálu na zalesnenie lesného pozemku a na zabezpečenie lesného porastu na pozemku, na ktorom ku stratám došlo, a ostatné náklady súvisiace s týmito činnosťami,
b)
náklady na likvidáciu poškodeného lesného porastu,
c)
hodnota reprodukčného materiálu v lesnej škôlke, na ktorom strata vznikla,
d)
náklady na likvidáciu poškodeného reprodukčného materiálu v lesnej škôlke,
e)
náklady na opätovný osev alebo výsadbu reprodukčného materiálu v lesnej škôlke.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % straty zníženej o poistné plnenie.
§ 8
Dotácia na kompenzáciu strát v chove rýb spôsobených prírodnou katastrofou
(1)
Dotáciu možno poskytnúť chovateľovi rýb v chove rýb osvedčenom10) Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na kompenzáciu strát spôsobených prírodnou katastrofou na rybách.
(2)
Hrubá hodnota dotácie je najviac 100 % strát vypočítaných podľa odseku 4.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak sú straty najmenej 2 000 eur.
(4)
Stratou sa podľa odseku 1 rozumie hodnota uhynutých rýb alebo rýb, ktorých stratu spôsobila prírodná katastrofa.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % straty zníženej o poistné plnenie.
§ 9
Dotácia na kompenzáciu strát spôsobených mimoriadnou udalosťou
(1)
Dotáciu možno poskytnúť osobe podľa § 4 na kompenzáciu strát spôsobených mimoriadnou udalosťou.
(2)
Hrubá hodnota dotácie je najviac 100 % strát vypočítaných podľa odseku 4.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, ak je strata najmenej 2 000 eur.
(4)
Stratou sa podľa odseku 1 rozumie strata podľa § 6 ods. 4, § 7 ods. 4 alebo § 8 ods. 4.
§ 10
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona sa predkladajú Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“). Platobná agentúra môže zverejniť výzvu po oznámení podľa odseku 3. Súčasťou výzvy platobnej agentúry je aj termín predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, podrobnosti o poskytovaní dotácií podľa § 5 až 9, spôsob výpočtu strát a vzor žiadosti o poskytnutie dotácie.
(2)
Dotáciu podľa § 5 až 9 možno poskytnúť na základe zmluvy medzi platobnou agentúrou a žiadateľom. Dotáciu podľa § 5 až 9 možno poskytnúť žiadateľovi, ak nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov.11)
(3)
Nepriaznivú poveternostnú udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, oznámi ústav, prírodnú katastrofu oznámi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na návrh ústavu.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona je
a)
osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka nie staršie ako 60 dní a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla, ak ide o samostatne hospodáriaceho roľníka,
b)
výpis z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou nie starší ako 60 dní a potvrdenie o pridelení identifikačného čísla,
c)
kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty, ak je jej platcom,
d)
znalecký posudok osvedčujúci výšku škody alebo potvrdenie verifikačnej komisie, ktorú vymenúva minister pôdohospodárstva, osvedčujúce výšku škody,
e)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vyporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f)
vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
g)
vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
h)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(5)
Na poskytovanie dotácie podľa tohto zákona sa nevzťahujú podmienky uvedené v osobitných predpisoch.12) Splnenie podmienok podľa odseku 2 druhej vety overuje podľa osobitného predpisu12a) platobná agentúra.
(6)
Za oprávnený náklad sa nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak žiadateľ o dotáciu môže odpočítať daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.13)
(7)
Dotácia podľa § 5 až 9 sa vypočíta tak, že platobná agentúra na základe prijatých žiadostí spočíta všetky oprávnené požiadavky predložené podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona na poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku; ak súčet oprávnených požiadaviek prevyšuje disponibilný objem limitu finančných prostriedkov pre jednotlivé ustanovenia tohto zákona, platobná agentúra určí prepočítací koeficient pre každé ustanovenie tohto zákona, ktorým každému žiadateľovi prepočíta oprávnenú požiadavku na poskytnutie dotácie.
§ 11
Dotáciu podľa tohto zákona možno poskytnúť aj na nepriaznivú poveternostnú udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnú katastrofu alebo mimoriadnu udalosť, ktorá vznikla pred 15. júnom 2010.
§ 12
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
2)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č.1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006) v platnom znení.
3)
§ 22 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
4)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006) v platnom znení.
5)
§ 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
6)
Príloha V nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 4) v platnom znení.
7)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006) v platnom znení.
8)
Čl. 36 písm. a) body i), ii) alebo iii) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
9)
Čl. 11 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006) v platnom znení.
10)
§ 19a zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 210/2007 Z. z.
§ 31 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
11)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
§ 8a ods. 5 a § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
12a)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
13)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.