266/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.2010 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

266
ZÁKON
z 10. júna 2010,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z., zákona č. 192/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2009 Z. z. a zákona č. 58/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:
㤠56a
Politickej strane alebo koalícii, ktorá vo voľbách v roku 2010 získala viac ako tri percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v rámci Slovenskej republiky, uhradí sa za každý takýto hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 0,75 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky; ustanovenie § 52 ods. 4 druhej vety sa na úhradu príspevku za voľby vykonané v roku 2010 nepoužije.“.
Čl. II
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 568/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý znie:
㤠34b
Príspevok na činnosť v roku 2010 na účely § 27 ods. 2 druhej vety sa vypočíta z celkovej sumy príspevku za hlasy podľa osobitného predpisu,28a) ktorá sa rozdelí na 48 podielov. Príspevok na činnosť na ďalšie roky sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy vypočítanej podľa osobitného predpisu,28b) ktorá sa rozdelí na 48 podielov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:
„28a)
§ 56a zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 266/2010 Z. z.
28b)
§ 52 ods. 4 zákona č. 333/2004 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.