262/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

262
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. mája 2010,
ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 394/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Postup vypracovania plánu obnovy verejného vodovodu a obnovy verejnej kanalizácie (ďalej len „obnova“) vychádza z posúdenia súladu súčasného stavu existujúcich objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií s technickými a špecifickými požiadavkami,1) so slovenskými technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami2) na základe analýzy ich stavebného stavu, kapacity, environmentálneho vplyvu a výšky účelovej rezervy finančných prostriedkov na obnovu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len „účelová finančná rezerva“) určenej spôsobom podľa § 4a ods. 1.
(2)
Postup vypracovania plánu obnovy zahŕňa najmä
a)
posúdenie existujúcich informácií o stave objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ich aktualizácia na základe kapacitného prieskumu, posúdenia stavu objektov a environmentálneho vplyvu,
b)
určenie príčin technických a špecifických nedostatkov stavu objektov a zariadení na základe výsledkov posúdenia kapacitného prieskumu, zistených stavebných nedostatkov a posúdenia environmentálneho vplyvu,
c)
výber najvýhodnejšieho variantu na obnovu z hľadiska technického, ekonomického a environmentálneho.
(3)
Aktualizácia plánu obnovy sa vykonáva podľa potreby najmenej raz za päť rokov so zohľadnením realizovaných opatrení. Aktualizácia plánu obnovy je súčasťou plánu obnovy.
(4)
Plán obnovy obsahuje
a)
súhrnný zoznam objektov a zariadení zahrnutých do plánu obnovy,
b)
ciele, ktoré sa majú dosiahnuť realizáciou plánovanej obnovy,
c)
uvedenie špecifických nedostatkov stavu objektov a zariadení vrátane plánovaných termínov obnovy a špecifikácie plánovaných opatrení,
d)
priority zaradenia objektov a zariadení verejného vodovodu alebo objektov a zariadení verejnej kanalizácie do plánu obnovy na základe vyhodnotenia miery opotrebovania majetku,
e)
návrh prác vrátane nákladov a časového harmonogramu realizácie plánu obnovy,
f)
posúdenie vzťahov k iným stavbám alebo k plánovanému rozvoju.
§ 2
(1)
Plán obnovy verejného vodovodu sa vypracúva podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 časti A pre zásobované oblasti a obce, ktoré sú ich súčasťou, a pre jednotlivé objekty a zariadenia, ktoré tvoria funkčný celok. Takýmito objektmi a zariadeniami sú
a)
záchytné objekty z podzemných vodárenských zdrojov,
b)
čerpacie stanice
1.
stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,
2.
technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,
c)
úpravne vody
1.
stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,
2.
technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,
d)
vodojemy,
1.
stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,
2.
technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,
e)
privádzacie potrubie,
f)
rozvodná vodovodná sieť vrátane vodovodných prípojok vo vlastníctve vlastníka verejného vodovodu,
g)
ostatné stavebné objekty a
h)
ostatné technologické zariadenia.
(2)
Zásobovanou oblasťou je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej je pitná voda dodávaná z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov do verejných vodovodov, ktoré sú navzájom prepojené.
§ 3
Plán obnovy verejnej kanalizácie sa vypracúva podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 časti B pre jednotlivé aglomerácie a obce, ktoré sú súčasťou aglomerácií, a pre jednotlivé objekty a zariadenia, ktoré tvoria funkčný celok. Takýmito objektmi a zariadeniami sú
a)
stokové siete vrátane kanalizačných prípojok vo vlastníctve vlastníka verejnej kanalizácie a zberače,
b)
čerpacie stanice,
1.
stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,
2.
technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,
c)
čistiarne odpadových vôd
1.
stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy, septiky, kalové polia,
2.
technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia, meranie a regulácia,
d)
odľahčovacie komory, výustné objekty,
e)
ostatné objekty,
f)
ostatné zariadenia.
§ 4
(1)
Základnou podmienkou na zaradenie objektov a zariadení do plánu obnovy a určenie priorít potreby obnovy je posúdenie technického stavu verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií podľa týchto základných ukazovateľov:
a)
ich vek,
b)
poruchovosť,
c)
stav využitia kapacity a
d)
súlad s platnou právnou úpravou a s požiadavkami určenými v povoleniach na vodné stavby.3)
(2)
Objekty a zariadenia verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa po posúdení ich technického stavu zaradia do týchto základných tried:
a)
T1 – vyhovujúca hodnota ukazovateľa, ktorá nevyžaduje žiadne opatrenia v rámci obnovy,
b)
T2 – priemerné hodnoty ukazovateľa, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie a je potrebné potenciálne uvažovať s obnovou,
c)
T3 – kritické hodnoty ukazovateľa, ktoré vyžadujú realizáciu opatrení na riešenie existujúceho stavu a je potrebné plánovať obnovu,
d)
T4 – nevyhovujúce hodnoty ukazovateľa, ktorý indikuje, že objekt a zariadenie si vyžaduje obnovu nevyhnutne, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko.
(3)
Po zaradení objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií do základných tried sa vypočíta miera ich opotrebovania, ktorá vyjadruje naliehavosť potreby obnovy. Miera opotrebovania sa vypočíta ako súčin tried posudzovaných technických ukazovateľov.
(4)
Hodnoty základných technických ukazovateľov objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií, hodnotenie stavu technických ukazovateľov pre ich zaradenie do príslušných tried kvality a kategórie miery opotrebenia objektov a zariadení sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 4a
(1)
Minimálna výška účelovej finančnej rezervy je 40 % z odpisov alebo z nájomného podľa osobitného predpisu4) ako ekonomicky oprávnený náklad, ak sú odpisy alebo nájomné zahrnuté v cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody schválenej alebo určenej podľa osobitného predpisu,4) alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody schválenej alebo určenej podľa osobitného predpisu,4) za každý verejný vodovod a za každú verejnú kanalizáciu.
(2)
Prostriedky z účelovej finančnej rezervy sa použijú na obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a zariadení prostredníctvom opatrení uvedených v schválenom pláne obnovy.
(3)
Forma oznámenia informácií o tvorbe a spôsobe použitia účelovej finančnej rezervy podľa § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 zákona je uvedená v prílohe č. 3.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.
Jozef Medveď v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 262/2010 Z. z.
VZOR
Plán obnovy
Príloha č. 2 k vyhláške č. 262/2010 Z. z.
Hodnoty základných technických ukazovateľov objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií, hodnotenie stavu technických ukazovateľov pre ich zaradenie do príslušných tried kvality a kategórie miery opotrebenia objektov a zariadení
Tabuľka 1 Základná matica hodnôt tried kvality ukazovateľov pre výpočet miery opotrebovania
Triedy ukazovateľov Vek objektu Poruchovosť stav využitia existujúcej kapacity2) Súlad s právnou úpravou /povolením
Jednotka roky pp1)/km rok
pp/objekt rok
%
T1 1 1 1 1
T2 2 2 2 2
T3 3 3 3 3
T4 4 4 4 4
1)
„pp“ je počet porúch.
2)
Stav využitia existujúcej kapacity znamená, do akej miery je optimalizované využitie existujúcej kapacity objektu, napríklad
odstránením zmenšenia prietočného profilu, redukciou zaťaženia objektu, vyrovnaním špičkového zaťaženia objektu.
Tabuľka 2 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa veku
Odhadnutý priemerný
vek objektu
Trieda Charakterizácia (popis) stavu majetku Hodnota v príslušnej triede
Do ≤ 0,40 hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3 T1 vyhovujúca hodnota veku objektu, ktorá nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy 1
Od > 0,40 do ≤ 0,70 hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3 T2 priemerné hodnoty veku objektu, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie (potenciálne je potrebné uvažovať s obnovou) 2
Od > 0,70 do ≤ 0,90  hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3 T3 hodnoty veku objektu, ktoré indikujú potrebu previerky technického stavu objektu, a v prípade, že je nevyhovujúci, potrebu realizácie obnovy (treba plánovať obnovu) 3
Od > 0,90  hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3 T4 vysoký vek objektu, ktorý indikuje prioritnú potrebu previerky technického stavu objektu, a v prípade, že je nevyhovujúci, realizáciu obnovy, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko 4
Tabuľka 3 Priemerná životnosť objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Objekty verejných vodovodov Priemerná životnosť
Odberné a záchytné objekty, privádzače 80 – 100 rokov
Úpravne vody, čerpacie stanice 60 rokov – stavebné objekty
15 – 25 rokov – stroje a zariadenia
6 – 10 rokov – meranie a regulácia
Rozvodná vodovodná sieť 60 – 80rokov
Objekty verejných kanalizácií Priemerná životnosť
Stoková sieť, kanalizačné prípojky 80 rokov
Zberače 90 – 120 rokov
Čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, odľahčovacie komory, výustné objekty 60 rokov – stavebné objekty
15 – 25 rokov – stroje a zariadenia
6 – 10 rokov – meranie a regulácia
Tabuľka 4 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa počtu porúch na 1km za 1 rok
Siete
pp / km rok
Objekty
pp / objekt rok
Trieda Charakterizácia (popis) stavu majetku Hodnota v príslušnej triede
Do ≤ 0,3 1 T1 vyhovujúca hodnota počtu porúch na 1 km /rok alebo 1 objekt za rok, ktorá nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy 1
Od > 0,3 do ≤ 0,5 2 T2 priemerné hodnoty počtu porúch na 1 km /rok alebo 1 objekt za rok, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie (potenciálne je potrebné uvažovať s obnovou) 2
Od > 0,5 do ≤0,8 3 T3 kritické hodnoty počtu porúch na 1 km /rok alebo 1 objekt za rok, ktoré indikujú potrebu previerky technického stavu objektu, a v prípade, že je nevyhovujúci, potrebu realizácie obnovy (je potrebné plánovať obnovu) 3
> 0,8 p. p./1km >3 T4 vysoké hodnoty počtu porúch na 1 km /rok alebo 1 objekt za rok, ktoré indikujú prioritnú potrebu realizácie obnovy, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko 4
Tabuľka 5 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa stavu využitia existujúcej kapacity
Stav využitia existujúcej kapacity Trieda Charakterizácia (popis) stavu objektu Hodnota v príslušnej triede
Existujúcu kapacitu je možné využiť v plnom rozsahu – nad  90 % T1 vyhovujúci stav kapacity, ktorý nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy 1
Existujúcu kapacitu je možné využiť v rozsahu od 80 % do 90 % T2 priemerný  stav kapacity, ktorý nevyžadujú okamžité riešenie (potenciálne je potrebné uvažovať s obnovou) 2
Existujúcu kapacitu je možné využiť v rozsahu od 60 % do 80 % T3 kritický stav kapacity, ktorý indikuje potrebu prepočtu  a v prípade, že je nevyhovujúci, potrebu realizácie obnovy (je potrebné plánovať obnovu) 3
< ako 60 % existujúcej kapacity je možné využiť T4 nevyhovujúci stav kapacity vyžadujúci prioritnú potrebu realizácie obnovy, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko 4
Tabuľka 6 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa súladu s právnou úpravou /povolením
Súlad s právnou úpravou /povolením Trieda Charakterizácia (popis) stavu objektu a zariadenia Hodnota v príslušnej triede
Súlad s platnou právnou úpravou aj so zohľadnením dlhodobého výhľadu T1 vyhovujúci stav, spĺňa všetky požiadavky právnej úpravy aj pri maximálnych prevádzkových stavoch, ktorý nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy 1
Súlad s platnou právnou úpravou pri normálnych prevádzkových stavoch T2 priemerný  stav spĺňajúci požiadavky právnej úpravy pri normálnych prevádzkových stavoch,  ktorý nevyžadujú okamžité riešenie (potenciálne je potrebné uvažovať s obnovou) 2
Súlad s platnou právnou úpravou býva občas porušený T3 kritický stav, keď dochádza k občasnému prekračovaniu  požiadaviek právnej úpravy, ktorý indikuje potrebu realizácie obnovy (treba plánovať obnovu) 3
Súlad s platnou právnou úpravou býva často porušený, resp. trvalo T4 nevyhovujúci stav – nespĺňajúci požiadavky právnej úpravy pri normálnych prevádzkových stavoch, vyžadujúci prioritnú potrebu realizácie obnovy, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko 4
Tabuľka 7 Kategórie miery opotrebenia objektov a zariadení
Kategórie miery opotrebenia Popis prioritizácie (naliehavosti) obnovy Rozsah hodnôt miery opotrebenia majetku pre príslušnú  kategóriu
MOM  – 1. kategórie vyhovujúca hodnota miery opotrebovania majetku, ktorá nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy 1 – 16
ale žiadny ukazovateľ, okrem veku, nesmie byť zaradený do T4
MOM – 2. kategórie vyhovujúca hodnota, ktorá nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy (potenciálne treba uvažovať s obnovou) 17 – 36
ale žiadny ukazovateľ, okrem veku, nesmie byť zaradený do T4
MOM – 3. kategórie kritické hodnoty, ktoré vyžadujú realizáciu opatrení na riešenie existujúceho stavu (treba plánovať obnovu) 37 – 144
MOM – 4. kategórie nežiaduci stav existujúceho majetku, ktorý vyžaduje obnovu prioritne, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko 145 – 256
Príloha č. 3
k vyhláške č. 262/2010 Z. z.
1)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
2)
Napríklad STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov kanalizačných potrubí (75 6100), STN EN 805 Vodárenstvo Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov (75 5403).
3)
§ 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve.