245/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

245
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 24. mája 2010
o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 102 ods. 2 písm. d) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dráhach“) a podľa § 36 ods. 2 písm. d) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 zákona o doprave na dráhach ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o odbornej príprave a o overovaní odbornej spôsobilosti uchádzačov a zamestnancov (ďalej len „osoba“), ktorí vykonávajú pracovné činnosti pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe,
b)
podrobnosti o skúšobnej komisii a o druhu skúšok,
c)
požiadavky na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť osôb,
d)
rozsah a druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení a podrobnosti o získavaní posudkov o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
e)
požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov,
f)
požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov,
g)
požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov.
§ 2
Podrobnosti o odbornej príprave na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)
Odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pozostáva z teoretickej prípravy a výcviku.
(2)
Teoretická príprava je zameraná na získanie odborných vedomostí potrebných na výkon práce určeného druhu, najmä na znalosť
a)
všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe,
b)
všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,1)
c)
všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní prvej pomoci,
d)
vnútorných predpisov prevádzkovateľa dráhy a dráhového podniku z oblasti dopravnej prevádzky, prepravnej prevádzky, technickej prevádzky a technológie prevádzky,
e)
technických predpisov a technických noriem.
(3)
Výcvik je praktická príprava pred vykonaním odbornej skúšky a na získanie zručností potrebných na výkon pracovnej činnosti. Jazdný výcvik na vedenie dráhového vozidla sa vykonáva jazdou na dráhovom vozidle na príslušnej dráhe. Výcvik na riadenie chodu a obsluhy lanovej dráhy sa vykonáva u prevádzkovateľa príslušného druhu lanovej dráhy. Činnosti osoby počas výcviku a jazdného výcviku sa vykonávajú za prítomnosti fyzickej osoby určenej zamestnávateľom, ktorá je odborne spôsobilá na výkon príslušnej pracovnej činnosti podľa tejto vyhlášky.
(4)
Odborná spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla na železničných dráhach, električkových dráhach a trolejbusových dráhach, špeciálnych dráhach alebo na riadenie chodu lanovej dráhy sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Obsahové zameranie odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vedenie dráhových vozidiel je uvedené v prílohe č. 1. Rozdelenie hnacích železničných vozidiel na železničnej dráhe a špeciálnej dráhe je uvedené v prílohe č. 2.
Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti
§ 3
(1)
Odbornú spôsobilosť overuje najmenej trojčlenná skúšobná komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva štatutárny orgán vzdelávacieho zariadenia, formou
a)
odbornej skúšky,
b)
periodickej odbornej skúšky,
c)
mimoriadnej skúšky.
(2)
Osoby sú hodnotené zo skúšky klasifikačným stupňom vyhovel alebo nevyhovel a výsledok sa eviduje v protokole o skúškach.
(3)
Pred začatím odbornej skúšky a praktickej časti odbornej skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť členovi skúšobnej komisie.
(4)
Predsedom skúšobnej komisie na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb na vedenie dráhového vozidla pri praktickej časti odbornej skúšky je skúšobný komisár podľa § 26 zákona o dráhach.
§ 4
(1)
Odborná skúška pozostáva z teoretickej časti a pri vybraných pracovných činnostiach aj z praktickej časti. Teoretická časť odbornej skúšky pozostáva z písomného testu a z ústnej skúšky. Písomný test predchádza ústnej skúške. Písomný test sa vykonáva písomne alebo elektronickou formou. Z teoretickej časti odbornej skúšky a jej výsledku sa vyhotovuje protokol o skúške hodnotenej stupňom vyhovel alebo nevyhovel. V jednom kalendárnom dni nesmie odborná skúška trvať viac ako osem hodín.
(2)
Praktická časť odbornej skúšky sa vykonáva na určenom pracovisku podľa druhu pracovnej činnosti. Ak ide o vedenie dráhového vozidla alebo riadenie chodu lanovej dráhy, praktická časť skúšky sa vykonáva na dráhovom vozidle alebo na lanovej dráhe.
(3)
Ak osoba na odbornej skúške nevyhovela, predseda skúšobnej komisie poučí osobu o podmienkach vykonania opravnej skúšky. Opravnú skúšku možno vykonať najviac dvakrát, pričom každá opravná skúška sa môže vykonať najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa konania neúspešnej skúšky. Opravná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej osoba nevyhovela. Ak osoba nevyhovie na opravnej skúške ani na druhýkrát, získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti možno vykonať iba po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy v stanovenom rozsahu.
(4)
Osobe, ktorá vyhovela na odbornej skúške, vydá vzdelávacie zariadenie do troch pracovných dní osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(5)
Zácvik je praktická činnosť, pri ktorej vykonávaní sa osoba po úspešnom vykonaní odbornej skúšky a získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti oboznámi s prevádzkovými pomermi na príslušnej dráhe. Činnosti osoby počas zácviku sa vykonávajú za prítomnosti fyzickej osoby určenej zamestnávateľom, ktorá je odborne spôsobilá na výkon činnosti podľa tejto vyhlášky.
§ 4a
(1)
Vzor preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla podľa § 24 ods. 2 písm. b) až e) zákona o doprave na dráhach je uvedený v prílohe č. 3a. Vzor preukazu na vedenie dráhového vozidla špeciálnej dráhy, električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy je uvedený v prílohe č. 3b. Vzor preukazu na obsluhu a riadenie chodu lanovej dráhy je uvedený v prílohe č. 3c.
(2)
Preukaz na vedenie dráhového vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa, a to meno, priezvisko a dátum narodenia,
b)
farebnú fotografiu tváre žiadateľa s rozmermi 35 x 35 mm,
c)
evidenčné číslo,
d)
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky bezpečnostného orgánu,
e)
druh a typ dráhového vozidla, ktoré môže žiadateľ na základe preukázanej odbornej spôsobilosti viesť a riadiť,
f)
úradné záznamy.
§ 5
(1)
Periodickou odbornou skúškou sa rozumie opätovné overenie úrovne odborných teoretických vedomostí osoby, ktorá vykonáva pracovné činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť.
(2)
Periodickej odbornej skúške sa osoba podľa odseku l podrobí v rozsahu určenom pre teoretickú časť odbornej skúšky najmenej raz za tri roky. Periodická odborná skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky.
(3)
Osobe, ktorá vyhovela na periodickej odbornej skúške, vydá vzdelávacie zariadenie do troch pracovných dní osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak osoba nevyhovela, postupuje sa podľa § 4 ods. 3.
(4)
Pravidelné školenie sa realizuje minimálne dvakrát ročne s rozložením na šesťmesačné obdobia pre osoby, ktoré musia splniť predpoklady odbornej spôsobilosti podľa § 32 ods. 4 zákona o dráhach. Záznam o školení sa zapíše do osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(5)
Mimoriadna skúška sa vykoná až po mimoriadnom preškolení, ktoré organizuje vzdelávacie zariadenie alebo poverená právnická osoba na žiadosť zamestnávateľa overovanej osoby. Mimoriadna skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky.
(6)
Osobe, ktorá vyhovela na mimoriadnej skúške, zapíše vzdelávacie zariadenie záznam do osvedčenia o odbornej spôsobilosti v časti „iné záznamy“; ak osoba nevyhovela, postupuje sa podľa § 4 ods. 3.
Podrobnosti o odbornej príprave a overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobných komisárov
§ 5a
Odborná príprava žiadateľov na vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poverenom vzdelávacom zariadení v trvaní minimálne 24 hodín pre pracovné činnosti na železničných dráhach alebo minimálne 24 hodín pre pracovné činnosti na špeciálnych dráhach a mestských dráhach a je zameraná na znalosť
a)
predpisov o doprave na dráhach a predpisov súvisiacich s vedením dráhového vozidla podľa druhu dráhy,
b)
príslušných technických špecifikácií interoperability podľa § 65 zákona o dráhach; vzťahuje sa na skúšobného komisára na vykonávanie pracovných činností na železničnej dráhe,
c)
konštrukcie dráhových vozidiel, funkcie a princípu fungovania rozhodujúcich konštrukčných celkov jednotlivých typov dráhových vozidiel,
d)
podmienok vykonávania technicko-bezpečnostných skúšok dráhových vozidiel.
§ 5b
(1)
Osobitnú odbornú spôsobilosť uchádzačov overuje skúšobná komisia ustanovená ministerstvom formou
a)
skúšky, ak žiadateľ nadobúda osobitnú odbornú spôsobilosť,
b)
preskúšaním, ak sa žiadateľovi predlžuje platnosť osvedčenia skúšobného komisára.
(2)
Skúšobná komisia sa skladá minimálne z piatich členov, z ktorých jeden je predseda a jeden tajomník, ktorí sú zamestnancami ministerstva a odborníkmi v oblasti dopravy.
(3)
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky; preskúšanie sa vykonáva formou ústnej skúšky. Predmetom overenia je znalosť podľa § 5a.
(4)
Skúška alebo preskúšanie sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O výsledku skúšky alebo preskúšania sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda komisie a jej členovia. Predseda komisie oboznámi všetkých žiadateľov zúčastnených na skúške s jej výsledkom.
(5)
Skúšku alebo preskúšanie možno opakovať najskôr po 15 dňoch a najneskôr do 60 dní odo dňa vykonania skúšky alebo preskúšania. Skúšku a preskúšanie možno opakovať len raz na základe písomnej žiadosti.
§ 6
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla alebo na vedenie vozidla na špeciálnej dráhe
(1)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla elektrickej alebo motorovej trakcie podľa prílohy č. 1 pre kategóriu B sú:
a)
na železničnej dráhe
1.
odborná spôsobilosť v elektrotechnike -„osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
2.
absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky v rozsahu podľa prílohy č. 1 pre kategóriu B,
3.
výcvik na pracovisku dráhového podniku na hnacom železničnom vozidle motorovej alebo príslušnej elektrickej trakčnej prúdovej sústavy zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 160 hodín,
4.
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu hnacieho železničného vozidla motorovej alebo príslušnej elektrickej trakčnej prúdovej sústavy pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 720 hodín,
5.
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie,
b)
na železničnej dráhe, ak ide o osobu odborne spôsobilú na vedenie hnacieho železničného vozidla motorovej trakcie alebo elektrickej trakcie inej trakčnej prúdovej sústavy
1.
absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky v rozsahu podľa prílohy č. 1 pre kategóriu B,
2.
výcvik na pracovisku dráhového podniku zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 40 hodín,
3.
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu motorového alebo elektrického hnacieho železničného vozidla príslušnej trakčnej prúdovej sústavy pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 288 hodín,
4.
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(2)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie železničného vozidla parnej trakcie na železničnej dráhe sú:
a)
prax najmenej dva roky vo vedení dráhového vozidla motorovej alebo elektrickej trakcie,
b)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu;1a) platí len na výkon práce na elektrifikovaných tratiach,
c)
doklad o odbornej spôsobilosti obsluhy parného kotla podľa osobitného predpisu,
d)
absolvovanie teoretickej prípravy a teoretickej časti odbornej skúšky podľa odseku 1,
e)
výcvik na pracovisku dráhového podniku na parnom hnacom železničnom vozidle v trvaní minimálne 160 hodín,
f)
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu parného hnacieho vozidla pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 144 hodín,
g)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(3)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla elektrickej alebo motorovej trakcie na železničnej dráhe podľa prílohy č. 1 pre kategóriu A sú:
a)
1.
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
2.
absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
3.
výcvik na pracovisku dráhového podniku na elektrickom hnacom vozidle príslušnej trakčnej prúdovej sústavy zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 160 hodín,
4.
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu elektrického hnacieho vozidla príslušnej trakčnej prúdovej sústavy pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 360 hodín,
b)
ak je už osoba odborne spôsobilá na vedenie hnacieho železničného vozidla motorovej alebo elektrickej trakcie inej trakčnej prúdovej sústavy:
1.
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
2.
absolvovanie teoretickej prípravy a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
3.
výcvik na pracovisku dráhového podniku na hnacom vozidle zameraný na znalosť konštrukcie vozidla v trvaní minimálne 40 hodín,
4.
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu hnacieho železničného vozidla pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 288 hodín,
5.
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(4)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla elektrickej alebo motorovej trakcie podľa prílohy č. 1 pre kategóriu B, ak je osoba odborne spôsobilá pre kategóriu A, sú:
a)
absolvovanie teoretickej prípravy podľa prílohy č. 1 v rozsahu hodín, ktoré tvoria rozdiel medzi požiadavkami pre kategóriu A a kategóriu B, a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
b)
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu hnacieho vozidla pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 360 hodín.
(5)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie vozidla železničnej údržby s vlastným pohonom (ďalej len „traťový stroj“) príslušnej skupiny podľa prílohy č. 2 na železničnej dráhe sú:
a)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike - „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
b)
absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 4 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
c)
výcvik na pracovisku dráhového podniku alebo manažéra infraštruktúry na traťovom stroji príslušnej skupiny v trvaní minimálne 160 hodín,
d)
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu traťového stroja príslušnej skupiny pod dohľadom osoby odborne spôsobilej v trvaní minimálne 144 hodín,
e)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(6)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla na špeciálnej dráhe sú:
a)
absolvovanie teoretickej prípravy podľa prílohy č. 1 deviateho bodu a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky alebo absolvovanie teoretickej prípravy podľa prílohy č. 1 desiateho bodu a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky pre osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla ľubovoľnej trakcie na železničnej dráhe pre kategóriu A alebo B,
b)
výcvik na pracovisku dráhového podniku zameraný na znalosť konštrukcie typu vozidla v trvaní minimálne 40 hodín,
c)
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu typu vozidla pod dohľadom osoby odbornej spôsobilej v trvaní minimálne 40 hodín.
(7)
Požiadavky na doplnenie odbornej spôsobilosti na vedenie hnacieho železničného vozidla rovnakého druhu trakcie, ale iného radu hnacích železničných vozidiel sú
a)
absolvovanie teoretickej prípravy z konštrukcie príslušného železničného vozidla v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodov 3 až 6 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
b)
preukázateľné overenie nadobudnutia znalostí podľa písmena a).
(8)
Na účely tejto vyhlášky sa radom hnacieho železničného vozidla rozumie skupina vozidiel rovnakej konštrukcie označená rovnakým identifikačným kódom, z ktorej sa jednotlivé kusy odlišujú len svojím inventárnym číslom.
§ 7
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie električky a trolejbusu
(1)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie električky na električkovej dráhe sú:
a)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
b)
vodičské oprávnenie na vedenie cestného motorového vozidla skupiny B podľa osobitného predpisu,2)
c)
absolvovanie teoretickej prípravy a výcvik na vedenie dráhového vozidla podľa prílohy č. 1 bodu 5 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
d)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(2)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe sú:
a)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
b)
vodičské oprávnenie na vedenie cestného motorového vozidla skupiny D2),
c)
absolvovanie teoretickej prípravy a jazdného výcviku na vedenie trolejbusu v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 5 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
d)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(3)
Požiadavky na vedenie električky alebo trolejbusu iného typu a doplnenie odbornej spôsobilosti odbornou skúškou sú:
a)
absolvovanie teoretickej prípravy z konštrukcie, údržby a vedenia príslušného dráhového vozidla na električkovej dráhe a trolejbusovej dráhe v trvaní minimálne osem hodín a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
b)
jazdný výcvik na vedenie a obsluhu príslušného druhu dráhového vozidla pod dohľadom odborne spôsobilej osoby na električkovej dráhe alebo trolejbusovej dráhe v trvaní minimálne šesť hodín,
c)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(4)
Doplnenie odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 zapíše vzdelávacie zariadenie do osvedčenia o odbornej spôsobilosti v časti „iné záznamy“.
§ 8
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na obsluhu a riadenie chodu lanovej dráhy
(1)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na riadenie prevádzkovania lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe sú:
a)
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore dopravného, elektrotechnického, strojníckeho alebo iného technického zamerania alebo vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore dopravného, elektrotechnického, strojníckeho alebo iného technického zamerania,
b)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
c)
odborná prax na lanovej dráhe minimálne päť rokov pri strednom odbornom vzdelaní alebo tri roky pri vysokoškolskom vzdelaní,
d)
absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 6 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky.
(2)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na riadenie a obsluhu lanovej dráhy sú:
a)
úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore dopravného, elektrotechnického, strojníckeho alebo iného technického zamerania alebo vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore dopravného, elektrotechnického, strojníckeho alebo iného technického zamerania,
b)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
c)
odborná prax pri montáži, údržbe alebo opravách lanovej dráhy v trvaní minimálne šesť mesiacov a v riadení chodu lanovej dráhy v trvaní minimálne šesť mesiacov,
d)
absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 7 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
e)
absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)
(3)
Požiadavky na odbornú spôsobilosť na riadenie chodu lanovej dráhy sú:
a)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore dopravného, elektrotechnického, strojníckeho alebo iného technického zamerania alebo vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore dopravného, elektrotechnického, strojníckeho alebo iného technického zamerania,
b)
odborná spôsobilosť v elektrotechnike – „osoba poučená“ podľa osobitného predpisu,1a)
c)
odborná prax pri montáži, údržbe alebo opravách lanovej dráhy v trvaní minimálne šesť mesiacov,
d)
absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodu 8 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
e)
výcvik na riadenie chodu lanovej dráhy v trvaní minimálne 150 hodín,
f)
absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie,
g)
absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)
(4)
Požiadavky na doplnenie odbornej spôsobilosti na riadenie chodu ďalšieho druhu a typu lanovej dráhy sú:
a)
absolvovanie teoretickej prípravy v rozsahu pokynov výrobcu z konštrukcie, obsluhy a riadenia chodu lanovej dráhy v trvaní minimálne 16 hodín a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
b)
výcvik na riadenie chodu príslušného druhu a typu lanovej dráhy minimálne 60 hodín a absolvovanie praktickej časti odbornej skúšky a jej úspešné vykonanie.
(5)
Doplnenie odbornej spôsobilosti podľa odseku 4 zapíše vzdelávacie zariadenie do osvedčenia o odbornej spôsobilosti v časti „iné záznamy“.
§ 9
Praktickú časť odbornej skúšky z riadenia chodu lanovej dráhy organizuje a zabezpečuje zamestnávateľ overovanej osoby po skončení výcviku. Overenie z riadenia chodu príslušného druhu a typu lanovej dráhy sa vykoná za účasti osoby odborne spôsobilej na riadenie prevádzkovania lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe. Doklad o vykonaní praktickej skúšky vyhotoví prevádzkovateľ lanovej dráhy, u ktorého bola skúška vykonaná.
§ 10
Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť osôb
(1)
Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť sa vzťahujú na osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje doprava na dráhe, alebo na činnosti súvisiace s poskytovaním dopravných služieb.
(2)
Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť podľa odseku l sa nevzťahujú na osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti, ktorých predmetom je odvrátenie živelnej pohromy, nehody alebo mimoriadnej prevádzkovej situácie alebo zmiernenie jej bezprostredných následkov v súvislosti s prevádzkovaním dráhy a dopravy na dráhe, ak ide o činnosti, ktoré sa vykonávajú najviac počas siedmich kalendárnych dní. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť sa nevzťahujú na osoby, ktoré vykonávajú odbornú prax najviac počas 30 po sebe nasledujúcich pracovných dní a na osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti bez priameho vplyvu na riadenie dopravy a v priestore koľajiska a trate sa pohybujú alebo pracujú pod dozorom.. Pracovné činnosti podľa druhej vety sa môžu vykonávať na železničnej dráhe iba pod dozorom osoby zdravotne spôsobilej a psychicky spôsobilej s minimálnymi požiadavkami podľa zmyslovej skupiny 3 uvedenej v prílohe č. 5.
(3)
Na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a colníkov, ktorí pri výkone štátnej služby vstupujú bez dozoru do priestoru železničných dráh alebo do obvodu železničných dráh, sa vzťahujú osobitné predpisy.3)
§ 11
Rozsah lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení
(1)
Lekárskou preventívnou prehliadkou a psychologickým vyšetrením sa zisťuje zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť posudzovanej osoby v rozsahu:
a)
na železničnej dráhe podľa prílohy č. 4, podľa požiadaviek na posudzovanie zmyslových skupín podľa prílohy č. 5 a v súlade s kontraindikáciami uvedenými v prílohe č. 6,
b)
na električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe, lanovej dráhe a na špeciálnej dráhe podľa prílohy č. 7 a v súlade s kontraindikáciami uvedenými v prílohe č. 8.
(2)
Pracovné činnosti na železničnej dráhe sa podľa požiadaviek zaraďujú do zmyslových skupín 1 až 3, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5.
(3)
Psychologickým vyšetrením sa zisťuje, či má posudzovaná osoba poznávacie, psychomotorické, behaviorálne a osobnostné schopnosti vykonávať pracovnú činnosť bezpečne a podľa požiadaviek na posudzovanie psychickej spôsobilosti uvedených v prílohe č. 9.
§ 12
Druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení
Lekárske preventívne prehliadky a psychologické vyšetrenia sú:
a)
vstupná lekárska preventívna prehliadka a vstupné psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú u osôb pred vznikom pracovného pomeru a pri zmene pracovného zaradenia, ktoré vyžaduje vyššie požiadavky na zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť; ak ide o vstupnú lekársku preventívnu prehliadku a vstupné psychologické vyšetrenie u osôb pred vznikom pracovného pomeru, ktoré majú platný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti s vyššími alebo rovnakými požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť, namiesto vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky a vstupného psychologického vyšetrenia sa vykoná periodická lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie tak, aby sa zachovala periodicita podľa písmen b) a c),
b)
periodická lekárska preventívna prehliadka, ktorá sa vykonáva u osôb
1.
na železničnej dráhe
1.1
vo veku do 55 rokov pri zmyslovej skupine 1 raz za tri roky,
1.2
vo veku nad 55 rokov pri zmyslovej skupine 1 raz za rok,
1.3
vo veku do 40 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za päť rokov,
1.4
vo veku nad 40 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za tri roky,
1.5
vo veku nad 62 rokov pri zmyslovej skupine 2 raz za rok,
1.6
vo veku do 50 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za päť rokov,
1.7
vo veku nad 50 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za tri roky,
1.8
vo veku nad 62 rokov pri zmyslovej skupine 3 raz za rok,
2.
na lanovej dráhe a špeciálnej dráhe
2.1. vo veku do 50 rokov raz za tri roky,
2.2. vo veku od 50 do 60 rokov raz za dva roky,
2.3. vo veku nad 60 rokov raz za rok,
c)
periodická lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú u osôb na električkovej dráhe a trolejbusovej dráhe
1.1. vo veku do 50 rokov raz za tri roky,
1.2. vo veku od 50 do 55 rokov raz za dva roky,
1.3. vo veku nad 55 rokov raz za rok,
d)
mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a mimoriadne psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú v prípadoch uvedených v § 33 ods. 3 zákona o dráhach,
e)
mimoriadna lekárska preventívna prehliadka, ktorá sa vykonáva v prípadoch uvedených v prílohe č. 2 bode 3.1. štvrtej až šiestej vete k zákonu o doprave na dráhach.
f)
odborná psychologická starostlivosť, ktorú zabezpečí zamestnávateľ osobe, ktorá počas výkonu pracovnej činnosti bola ovplyvnená nehodou; osoba môže starostlivosť odmietnuť,
g)
preventívne psychologické poradenstvo, ktoré sa poskytne vodičom na električkovej dráhe a trolejbusovej dráhe každých päť rokov.
§ 13
Podrobnosti o získavaní posudkov o zdravotnej spôsobilosti a posudkov o psychickej spôsobilosti
(1)
Posudzujúci lekár vydá lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce na dráhach na základe žiadosti zamestnávateľa. Vzor tlačiva lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce na železničnej dráhe je uvedený v prílohe č. 10. Vzor tlačiva lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe, lanovej dráhe a na špeciálnej dráhe je uvedený v prílohe č. 11. Posudzujúci lekár oboznámi posudzovanú osobu s výsledkom lekárskej preventívnej prehliadky a výsledok zaznamená do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby a do posudku o zdravotnej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Psychologické vyšetrenie sa vykonáva na žiadosť zamestnávateľa u osôb zaradených do zmyslových skupín 1 a 2 na železničnej dráhe a u vodičov na vedenie dráhových vozidiel na električkových dráhach, trolejbusových dráhach a špeciálnych dráhach. Vzor tlačiva posudku o psychickej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 12. Výsledok psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ do zdravotnej dokumentácie a s posudkom o psychickej spôsobilosti oboznámi posudzovanú osobu.
(3)
Ak vodič električky alebo vodič trolejbusu spĺňa požiadavky na vedenie električky alebo trolejbusu len s korekčnými okuliarmi, posudzujúci lekár to uvedie v lekárskom posudku.
§ 13a
Podrobnosti o poverovaní právnických osôb
(1)
Právnická osoba, ktorá žiada o poverenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, predloží najmä
a)
žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti,
b)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,
c)
platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu,4)
d)
čestné vyhlásenie, že na jej majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
e)
doklad o zamestnávaní posudzujúcich lekárov na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti podľa tejto vyhlášky so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
f)
certifikát systému manažérstva kvality ISO,
g)
doklad o poučení posudzujúcich lekárov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby; vzťahuje sa na posudzujúcich lekárov, ktorí posudzujú zdravotnú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávajú pracovné činnosti na železničnej dráhe.
(2)
Právnická osoba, ktorá žiada o poverenie na posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, predloží najmä
a)
žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať posudzovanie psychickej spôsobilosti,
b)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,
c)
platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu,4)
d)
doklad o zamestnávaní posudzujúcich psychológov na posudzovanie psychickej spôsobilosti podľa tejto vyhlášky a licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia podľa osobitného predpisu,4)
e)
doklad o tom, že má špeciálne prístrojové vybavenie na zisťovanie reakcií a koordinácie pohybov,
f)
certifikát systému manažérstva kvality ISO,
g)
doklad o poučení posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby; vzťahuje sa na posudzujúcich psychológov, ktorí posudzujú psychickú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávajú pracovné činnosti na železničnej dráhe.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá žiada o poverenie na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov,
a)
predloží žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti,
b)
výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,
c)
predloží certifikát systému manažérstva kvality ISO,
d)
predloží doklad o tom, že má vyhovujúce technické a technologické vybavenie na vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti,
e)
predloží vypracovaný vnútorný systém kontroly realizácie vzdelávania,
f)
predloží vypracovaný skúšobný poriadok na získanie a overovanie odbornej spôsobilosti,
g)
predloží základné učebné osnovy na získanie odbornej spôsobilosti na pracovné činnosti na dráhe a pracovné činnosti v doprave na dráhe,
h)
predloží doklad o zamestnávaní osôb, ktoré budú realizovať vzdelávanie vrátane ich kvalifikácie a osvedčenia o odbornej spôsobilosti v rozsahu vykonávaného vzdelávania,
i)
predloží ďalšie informácie súvisiace s dokladmi predloženými podľa písmen a) až h),
j)
zabezpečí proces certifikácie rušňovodičov podľa tretej časti zákona o doprave na dráhach.
§ 13b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2016
Vstupné lekárske preventívne prehliadky a periodické a mimoriadne lekárske preventívne prehliadky vykonané podľa predpisov účinných do 1. marca 2016 zostávajú v platnosti.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.
v z. Milan Mojš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.
OBSAHOVÉ ZAMERANIE ODBORNEJ PRÍPRAVY NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE DRÁHOVÝCH VOZIDIEL
Obsahové zameranie odbornej prípravy je rozdelené podľa druhu dráhového vozidla takto:
1.
Požiadavky na odborné znalosti na železničnej dráhe sú uvedené v tabuľke č. 1.
2.
U rušňovodiča s preukazom rušňovodiča a harmonizovaným doplnkovým osvedčením iného členského štátu sa vykoná odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti zo znalosti infraštruktúry a z jazykovej skúšky. Jazyková príprava a skúška sa vykoná podľa vnútorného predpisu prevádzkovateľa dráhy a v poverenom vzdelávacom zariadení.
3.
Minimálny rozsah výučby a absolvovanie určených vyučovacích hodín na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vedenie hnacieho železničného vozidla.
4.
Na železničnej dráhe sa odborná spôsobilosť na pracovnú činnosť vedenia hnacieho železničného vozidla okrem druhu trakcie označuje aj kategóriami A a B, ktoré sú podkladom na vydanie harmonizovaného doplnkové osvedčenia podľa zákona o doprave na dráhach,
a)
kategória A platí pre osoby, ktoré vedú posunovacie rušne, pracovné vlaky, vozidlá železničnej údržby alebo všetky ostatné hnacie železničné vozidlá, ktoré sa používajú na posun,
b)
kategória B platí pre osoby, ktoré vedú hnacie železničné vozidlá osobnej a nákladnej dopravy.
Tabuľka č. l
Odborná znalosť Kategória
B
rušňovodič
(počet vyučovacích hodín)
Kategória
A
rušňovodič pri posune
(počet vyučovacích hodín)
l. Všeobecnoprávne predpisy
1.1 Zákon o dráhach, zákon o doprave na dráhach, organizácia času v doprave podľa osobitného predpisu.5) 6 4
1.2 Požiadavky na prácu rušňovodiča: analýza pracovnej činnosti rušňovodiča, faktory ovplyvňujúce pracovný výkon: únava, režim práce a odpočinku, organizácia práce, nehody, bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy, záťaž, zaťaženie, stres, zvládanie stresu podľa osobitného predpisu. 12 12
1.3 Základy zo znalostí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne zabezpečenie pracoviska podľa osobitného predpisu.5) 2 2
1.4 Poskytovanie prvej pomoci. 8 8
1.5 Technická špecifikácia interoperability, subsystém prevádzka a riadenie dopravy. 2 0
1.6 Rozdelenie koľajových vozidiel a železničných prevádzkových režimov. 2 2
Písomný test zo znalostí všeobecnoprávnych predpisov.
2. Elektrotechnika
2.1 Základné zásady elektrotechniky a elektrotechnológie pre uchádzačov bez elektrotechnického vzdelania. 88 88
Písomný test zo znalostí elektrotechniky.
3. Konštrukcia a obsluha železničného vozidla – elektrická trakcia
3.1 Trakčná mechanika, technológia jazdy. Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 4. 12 12
3.2 Základy elektrickej trakcie, energetika elektrickej trakcie, pevné trakčné zariadenia, stroje a prístroje elektrických vozidiel. Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 4. 4 4
3.3 Elektronika hnacieho železničného vozidla, pulzné meniče, regulačná elektronika hnacieho vozidla, elektronické prvky. 8 8
3.4 Brzdové a tlakovzdušné zariadenia elektrických hnacích dráhových vozidiel. Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 4. 32 32
3.5 Konštrukcia vykurovania dráhových vozidiel.
Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 4.
8 8
3.6 Prevádzka, údržba a diagnostika elektrických hnacích dráhových vozidiel. 8 8
3.7 Opis konštrukcie a obsluhy elektrického železničného dráhového vozidla na každý rad hnacieho železničného vozidla. 30 30
Písomný test z konštrukcie a obsluhy železničného vozidla – elektrická trakcia.
4. Konštrukcia a obsluha železničného vozidla – motorová trakcia
4.1 Trakčná mechanika, technológia jazdy. Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 3. 12 12
4.2 Konštrukcia a príslušenstvo spaľovacích motorov hnacích železničných vozidiel. Palivo, mazivo a chladiace kvapaliny spaľovacích motorov hnacích železničných vozidiel. 18 18
4.3 Mechanický prenos výkonu. 4 4
4.4 Hydraulické prenosy výkonu. 8 8
4.5 Elektrický prenos výkonu. 8 8
4.6 Stroje a prístroje motorových hnacích železničných vozidiel. 8 8
4.7 Brzdové a tlakovzdušné zariadenia hnacích železničných vozidiel. Počet hodín možno skrátiť o polovicu rušňovodičovi, ktorý absolvoval výučbu podľa bodu 3. 32 32
4.8 Prevádzka, údržba a diagnostika hnacích železničných vozidiel. 8 8
4.9 Popis a obsluha zabezpečovacích, komunikačných a informačných systémov. 10 10
4.10 Konštrukcia riadiacich a prípojných vozňov. Konštrukcia vykurovania železničných vozidiel. 12 12
4.11 Opis konštrukcie motorového hnacieho železničného vozidla s mechanickým prenosom výkonu na každý rad hnacieho dráhového vozidla. 8 8
4.12 Opis konštrukcie motorového hnacieho železničného vozidla s hydraulickým prenosom výkonu na každý rad hnacieho dráhového vozidla. 12 12
4.13 Opis konštrukcie motorového hnacieho železničného vozidla s elektrickým prenosom výkonu na každý rad hnacieho železničného vozidla. 15 15
Písomný test z konštrukcie a obsluhy železničného vozidla – motorová trakcia.
5. Konštrukcia a obsluha železničného vozidla – parná trakcia
5.1 Vývoj parnej trakcie. 7 7
5.2 Mechanika vozby v parnej trakcii. 7 7
5.3 Parný stroj. 8 8
5.4 Podvozok parného železničného vozidla. 16 16
5.5 Brzdové zariadenie železničného vozidla. 16 16
5.6 Ostatné zariadenia parného železničného vozidla. 4 4
5.7 Prevádzka a údržba dráhového vozidla. 22 22
Písomný test z konštrukcie a obsluhy železničného vozidla – parná trakcia.
6. Konštrukcia a obsluha vozidiel železničnej údržby
6.1 Všeobecné pojmy. 2 2
6.2 Spaľovacie motory. 10 10
6.3 Mechanické časti strojov. 10 10
6.4 Hydraulické časti strojov. 10 10
6.5 Elektrické časti strojov, určené technické zariadenia. 10 10
6.6 Brzdy – všeobecne, špeciálne k brzdovému systému skupiny strojov. 32 32
6.7 Smernice prevádzky, údržby a opráv traťových strojov. 8 8
Písomný test z konštrukcie a obsluhy vozidiel železničnej údržby.
7. Znalosti železničnej infraštruktúry
7.1 Súčasti infraštruktúry, najmä traťové značky, prechodový prierez, traťová rýchlosť, prechodnosť vozidiel, sklonové a smerové pomery, rozchod trate, stanice a zastávky, oznamovacie zariadenia, úrovňové križovanie železničných dráh s pozemnými komunikáciami, podmienky prevádzkyschopnosti železničnej dráhy. 40 30
7.2 Pravidlá prevádzkovania dráhy, najmä dopravne, stanovištia, koľaje, výhybky, obsluha výhybiek, zabezpečovacie zariadenia, návestná sústava, návesti, zábrzdná vzdialenosť. 40 40
7.3 Pravidlá prevádzkovania dopravy na dráhe, najmä sprevádzanie vlaku, zostavovanie a brzdenie vlaku, skúšky brzdy, výpočet brzdiacich hodnôt, preprava nebezpečného tovaru, označovanie vlaku, určenie prevádzkového režimu a najvyššej rýchlosti vlaku na základe charakteristiky trate. 40 10
7.4 Riadenie dopravy na dráhe – jazdy vlakov a posun, výluky traťových koľají, jazda vozidiel na vylúčenú koľaj, posun medzi dopravňami, grafikon, cestovný poriadok, tabuľky traťových pomerov, operatívne riadenie dopravy na dráhe, nehody a mimoriadne udalosti. 58 20
Písomný test zo znalostí železničnej infraštruktúry.
8. Vedenie a riadenie hnacích železničných vozidiel
8.1 Technologické postupy a prevádzkové predpisy dráhového podniku. stanoví prevádzkovateľ stanoví prevádzkovateľ


5. Električkové dráhy a trolejbusové dráhy
a) vodič jedného typu električky (električkového vlaku) počet vyučovacích hodín
1. pravidlá cestnej premávky 15
2. pravidlá dopravnej prevádzky 15
3. prepravné podmienky 5
4. pravidlá technickej prevádzky 5
5. náuka o vozidle, technických zariadeniach a údržbe 20
6. základné pojmy z elektrotechniky a energetiky 5
7. psychológia práce vodiča v električkovej doprave 10
8. poskytovanie prvej pomoci
8
9. obsluha prijímača rádiostanice 4
10. jazdný výcvik 45
11. zácvik 50
b) vodič ďalšieho typu električky (električkového vlaku) počet vyučovacích hodín
1. náuka o vozidle 4
2. náuka o technických zariadeniach a údržbe vozidla 4
3. jazdný výcvik 6
4. zácvik 5
c) vodič jedného typu trolejbusu počet vyučovacích hodín
1. pravidlá cestnej premávky 11
2. pravidlá dopravnej prevádzky 15
3. prepravné podmienky 5
4. pravidlá technickej prevádzky 5
5. náuka o vozidle 10
6. náuka o technických zariadeniach a údržbe vozidla 4
7. výklad pojmov elektrotechniky a energetiky 15
8. psychológia práce vodiča v trolejbusovej doprave 10
9. poskytovanie prvej pomoci
8
10. obsluha prijímača rádiostanice 4
11. jazdný výcvik 30
12. zácvik 60
d) vodič ďalšieho typu trolejbusu počet vyučovacích hodín
1. náuka o vozidle 4
2. náuka o technických zariadeniach a údržbe vozidla 4
3. jazdný výcvik 6
4. zácvik 5

6. Riadenie prevádzkovania lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe
počet vyučovacích hodín
1. základné pojmy – terminológia 1
2. prevádzkový predpis podľa typu lanovej dráhy 4
3. pokyny na údržbu, obsluhu a skúšky príslušného typu lanovej dráhy 4
4. prepravný poriadok lanových dráh 1
5. cestovný poriadok, informačné systémy 1
6. poskytovanie prvej pomoci 8
7. technické vyhotovenie lanových dráh 1
8. ochrana životného prostredia pri prevádzke lanovej dráhy 1
9. technické normy – bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu 1
10. všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2
11. všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe 16

7. Riadenie a obsluha lanovej dráhy
počet vyučovacích hodín
1. základné pojmy – terminológia 1
2. prevádzkový predpis podľa typu lanovej dráhy 8
3. pokyny na údržbu, obsluhu a skúšky príslušného typu lanovej dráhy 8
4. prepravný poriadok lanových dráh 1
5. cestovný poriadok, informačné systémy 1
6. poskytovanie prvej pomoci 8
7. technické vyhotovenie lanových dráh 1
8. ochrana životného prostredia pri prevádzke lanovej dráhy 1
9. technické normy – bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu 8
10. všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 4
11. všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe 16

8. Riadenie chodu lanovej dráhy
počet vyučovacích hodín
1. základné pojmy – terminológia 1
2. prevádzkový predpis podľa typu lanovej dráhy 20
3. pokyny na údržbu, obsluhu a skúšky príslušného typu lanovej dráhy 30
4. prepravný poriadok lanových dráh 4
5. cestovný poriadok, informačné systémy 1
6. poskytovanie prvej pomoci 8
7. technické vyhotovenie lanových dráh 4
8. ochrana životného prostredia pri prevádzke lanovej dráhy 2
9. technické normy – bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu 16
10. všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 4
11. všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe 12

9. Špeciálne dráhy
počet vyučovacích hodín
1. základné pojmy – terminológia 1
2. prevádzkový predpis príslušnej špeciálnej dráhy 8
3. pokyny na obsluhu, údržbu a skúšky dráhových vozidiel 6
4. prepravný poriadok špeciálnej dráhy 4
5. cestovný poriadok, informačné systémy 1
6. poskytovanie prvej pomoci 8
7. technické vyhotovenie dráhových vozidiel špeciálnej dráhy 4
8. ochrana životného prostredia pri prevádzke špeciálnej dráhy 1
9. technické normy – bezpečnostné požiadavky na určené technické zariadenia 2
10. všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 4
11. všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe vzťahujúce sa na špeciálne dráhy 2
12. znalosť infraštruktúry špeciálnej dráhy 8

10. Špeciálne dráhy – pre osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na vedenie hnacieho železničného vozidla ľubovoľnej trakcie na železničnej dráhe pre kategóriu A alebo B
počet vyučovacích hodín
1. prevádzkový predpis príslušnej špeciálnej dráhy, všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe vzťahujúce sa na špeciálne dráhy 2
2. pokyny na obsluhu, údržbu a skúšky dráhových vozidiel, technické vyhotovenie dráhových vozidiel špeciálnej dráhy 2
3. prepravný poriadok špeciálnej dráhy, cestovný poriadok, informačné systémy 2
4. znalosť infraštruktúry špeciálnej dráhy 2
Príloha č. 2 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.
ROZDELENIE HNACÍCH ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL NA ŽELEZNIČNEJ DRÁHE A ŠPECIÁLNEJ DRÁHE
Podľa druhu trakcie sa odborná príprava rozdeľuje pre osoby, ktoré vedú:
a)
hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, jednosmernej prúdovej sústavy,
b)
hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, striedavej prúdovej sústavy,
c)
hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, viacsystémovej prúdovej sústavy,
d)
hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s mechanickým prenosom výkonu,
e)
hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s hydraulickým prenosom výkonu,
f)
hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s elektrickým prenosom výkonu,
g)
hnacie železničné vozidlá parnej trakcie,
h)
vozidlá železničnej údržby rozdelené na skupiny,
Skupina Označenie reprezentujúce vozidlá železničnej údržby (traťové stroje)
1. Strojné čističky štrkového lôžka a ich modifikácie (celoprofilové, výhybkové, za hlavami podvalov). Stroje na zemné práce, opravné práce na zemnom telese a ich modifikácie (napr. SZP 600, 750 a pod.). Stroje na pokládku káblov a ich modifikácie. Stroje na likvidáciu vegetácie a ich modifikácie.
2. Stroje s narážacím a ťahadlovým ústrojenstvom normalizovanej stavby
Montážne vozne na kontrolu a údržbu trakčného vedenia (MVTV). Motorové vozíky. Motorové univerzálne vozíky a ich modifikácie (napr. MV 80, MUV 90, DGku5 a pod.). Stroje, koľajové pluhy na úpravu štrkového lôžka a ich modifikácie (napr. KP 900, SSP 110 SW a pod.). Stroje na odstraňovanie snehu a ľadu a na práce v zimných podmienkach a ich modifikácie. Stroje na zváranie koľajníc a ich modifikácie (napr. PRSM 3, 4 a pod.). Samostatné pojazdné agregáty a ich modifikácie (napr. PA 300, 600 a pod.). Diagnostická súprava železničného spodku. Diagnostická súprava železničnej infraštruktúry a jej modifikácie. Dynamické stabilizátory, zhutňovače a ich modifikácie (napr. ZŠ 800, DGS 62N a pod.).
3. Všetky typy strojov na úpravu smerovej a výškovej polohy koľají a výhybiek a ich modifikácie (napr. ASP, ASPV, PRM a pod.).
Všetky typy strojov na úpravu smerovej a výškovej polohy koľají a výhybiek kombajnového typu a ich modifikácie.
4. Motorové vozíky a špeciálne traťové stroje bez narážacieho a ťahadlového ústrojenstva normalizovanej stavby
Motorový univerzálny vozík a jeho modifikácie (napr. MUV 69, 74 a pod.). Stroje na odstraňovanie snehu a ľadu a na práce v zimných podmienkach a ich modifikácie (napr. KSF 70, SF DELTA – BEILHACK a pod.). Stroje, pluhy na úpravu štrkového lôžka a ich modifikácie (napr. PUŠL 71 a pod.). Motorové uťahovačky, stroje na prácu s upevňovadlami a ich modifikácie (napr. DZ 500 a pod.). Stroje na výmenu podvalov, vŕtanie, nakladanie a ich modifikácie (napr. SVP-60, 74, UNO a pod.). Stroje na koľajovom i cestnom podvozku súčasne (dvojcestné traťové stroje) a ich modifikácie.
5. Stroje na trhanie a kladenie koľajových polí a výhybiek všetkých typov, výmenu železničného zvršku a ich modifikácie (napr. UK, PKP a pod.). Koľajové žeriavy všetkých typov a ich modifikácie. Stroje na výkon kontinuálnej opravy koľajového roštu a ich modifikácie. Stroje na výkon kontinuálnej opravy podvalového podložia a ich modifikácie. Obnovovacie stroje a ich modifikácie. Stroje na výkon brúsenia, hobľovania, frézovania koľajníc a ich modifikácie.
i)
vozidlá špeciálnej dráhy.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.
Vzor
OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Rozmer 105 mm x 72 mm
Farba: CMYK - 100, 0, 0, 0
Farba: RGB - 0, 147, 221
Predná strana
Obrázok 01
Zadná strana
Obrázok 02
Príloha č. 3a k vyhláške č. 245/2010 Z. z.
VZOR PREUKAZU
na vedenie hnacieho železničného vozidla podľa § 24 ods. 2 písm. b) až e) zákona o doprave na dráhach vydaného podľa § 25 ods. 3 zákona o dráhach
Rozmer: 105 mm 72 mm
Farba: kód RGB – 143, 84, 68
Proti falšovaniu sa preukaz doplní o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.
Predná strana
Obrázok 01
Zadná strana
Obrázok 02
Príloha č. 3b k vyhláške č. 245/2010 Z. z.
VZOR PREUKAZU
na vedenie dráhového vozidla špeciálnej dráhy, električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy
Rozmer 105 mm 72 mm
Farba CMYK – 0, 60, 80, 0
Farba RGB – 231, 120, 68
Proti falšovaniu sa môže preukaz doplniť o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.
Predná strana
Obrázok 03
Zadná strana
Obrázok 04
Príloha č. 3c k vyhláške č. 245/2010 Z. z.
VZOR PREUKAZU
na obsluhu a riadenie chodu lanovej dráhy
Rozmer 105 mm 72 mm
Farba CMYK – 40, 0, 100, 0
Farba RGB – 132, 194, 37
Proti falšovaniu sa môže preukaz doplniť o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.
Predná strana