237/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

237
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. mája 2010,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 285/2008 Z. z. a podľa § 6 ods. 10 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 285/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) doručí oprávnenej osobe pozvánku na prerokovanie ponuky náhradného pozemku spolu s údajmi o pozemku, ktorý jej môže vydať ako náhradný pozemok a ako náhradný pozemok je vo vzťahu k pôvodnému pozemku v primeranej výmere a bonite alebo kvalite. Pozvánka musí byť písomne doručená najmenej 14 dní pred dňom prerokovania. Ponuka je pre fond záväzná do termínu prerokovania s oprávnenou osobou alebo písomného odmietnutia doručeného oprávnenou osobou. Ak sa oprávnená osoba na prerokovanie ponuky pozemku nedostaví ani písomne neodôvodní neúčasť na prerokovaní, má sa za to, že s prevodom ponúknutého pozemku nesúhlasí.
(2)
Ak oprávnená osoba pred prerokovaním ponuky náhradného pozemku navrhne iný náhradný pozemok, fond zistí, či je možné tento pozemok vydať. Ak nie je možné navrhovaný pozemok vydať, fond na prerokovaní oznámi oprávnenej osobe dôvody nemožnosti vydania pozemku a pokračuje v prerokovaní fondom navrhnutého pozemku podľa odseku 1.
(3)
Ak oprávnená osoba navrhne pred doručením pozvánky na prerokovanie ponuky fondu náhradný pozemok, fond zistí, či je možné tento pozemok vydať. Ak fond zistí, že je možné navrhovaný pozemok vydať, pozve oprávnenú osobu na prerokovanie. Ak fond zistí, že nie je možné navrhnutý náhradný pozemok vydať, postupuje podľa odseku 1.
(4)
Pozemok, ktorý slúži na výchovu a vzdelávanie žiaka strednej školy1) alebo ktorý užíva na vzdelávanie, výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť vysoká škola alebo právnická osoba založená verejnou vysokou školou podľa osobitného predpisu,2) alebo pozemok, ktorý štát potrebuje na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,2a) fond poskytne ako náhradný pozemok podľa odsekov 1 až 3 po dohode s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou, ktorá tento pozemok užíva.
§ 3
(1)
Po prijatí návrhu náhradného pozemku oprávnenej osoby alebo po prijatí ponuky náhradného pozemku oprávnenou osobou vypracúva fond
a)
návrh dohody o spôsobe náhrady3) a návrh zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku, alebo
b)
zápisnicu z prerokovania plnenia reštitučnej náhrady a návrh zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku.
(2)
Ak fond nezistí okolnosti, ktoré zabraňujú vydaniu náhradného pozemku, môže po prerokovaní v rade fondu podľa osobitného predpisu4) uzavrieť zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva konkrétneho pozemku.
§ 3a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021
Postup pri poskytovaní náhradných pozemkov v konaniach podľa § 34c ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. a § 8c zákona č. 503/2003 Z. z. zabezpečuje fond podľa územných celkov uvedených v prílohe.
§ 4
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 142/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 237/2010 Z. z.
Územné celky podľa § 3a
Územný celok Okresy tvoriace územný celok
Bratislava Bratislava I až V, Pezinok, Malacky, Senec
Trnava Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Galanta
Dunajská Streda Dunajská Streda
Trenčín Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou
Považská Bystrica Považská Bystrica, Púchov, Ilava
Žilina Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto
Dolný Kubín Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš, Ružomberok
Martin Martin, Turčianske Teplice
Nitra Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice
Nové Zámky Nové Zámky, Šaľa, Komárno
Banská Bystrica Banská Bystrica, Brezno
Lučenec Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Zvolen Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica
Košice Košice I až IV, Košice-okolie
Michalovce Michalovce, Sobrance
Rožňava Rožňava, Revúca
Trebišov Trebišov
Prešov Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov
Humenné Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou
Poprad Poprad, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica
1)
§ 41 až 44 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 39a a § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 11 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
§ 9 ods. 2 zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
§ 8 ods. 3 zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.
§ 4 zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
§ 19 zákona č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.
§ 37 ods. 3 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.
§ 4 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
§ 4 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.
3)
§ 16 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 35a ods. 5 písm. e) prvý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.