234/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 18. mája 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26a ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „dvaja členovia“ nahrádzajú slovami „štyria členovia“.
2.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Dvoch členov komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky zo zamestnancov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky; jedného z nich minister spravodlivosti Slovenskej republiky vymenúva do funkcie predsedu komisie a odvoláva z tejto funkcie.“.
3.
V § 1 ods. 3 sa slová „Jedného člena“ nahrádzajú slovami „Dvoch členov“.
4.
V § 1 odsek 5 znie:
„(5)
Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja jej členovia. Komisia sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov. Hlasovanie komisie je neverejné.“.
5.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Za komisiu koná jej predseda; predseda organizuje prácu komisie a vedie jej zasadnutia. Predseda môže počas svojej neprítomnosti písomne poveriť iného člena, aby konal za komisiu.“.
6.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „posudzuje“ vkladajú slová „nekalé obchodné praktiky a“.
7.
V § 2 ods. 2 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „pätnásť“.
8.
V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Komisia si môže vyžiadať stanovisko orgánov verejnej moci a verejnoprávnych inštitúcií. Komisia môže poskytnúť spotrebiteľovi usmernenie na účel ochrany jeho práv, najmä ho informovať o združeniach, poskytnúť mu bezplatnú právnu pomoc pri podaniach na príslušné štátne orgány. Komisia spolupracuje so združeniami a môže im poskytnúť právnu pomoc na účely kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov pri príprave podaní na príslušné štátne orgány.“.
9.
V § 2 ods. 4 sa slová „organizácie na ochranu spotrebiteľov“ nahrádzajú slovami „združenia“ a na konci sa pripája táto veta: „Komisia uverejňuje na internetovej stránke ministerstva rovnako informácie určené pre verejnosť, najmä podnety, posudzované zmluvné podmienky, rozhodnutia orgánov verejnej moci týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a podnety komisie.“.
10.
V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Predseda komisie môže umožniť vyjadriť sa aj iným osobám prítomným na zasadnutí komisie.“.
11.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Komisia zasiela podnet týkajúci sa neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík (ďalej len „podnet komisie“) príslušným štátnym orgánom písomne; fyzickým osobám alebo právnickým osobám zašle tento podnet písomne iba na ich žiadosť podanú po prerokovaní veci v komisii.
(7)
Komisia umožní oboznámiť sa s podkladmi súvisiacimi s podaním podnetu komisie predávajúcemu, združeniu alebo osobe, ktorá dala podnet na posúdenie zmluvných podmienok, a vyhotoví odpis listín. Komisia môže zaslať týmto osobám kópie listín aj elektronicky.“.
12.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2010
(1)
Členovia, ktorí boli do komisie vymenovaní do 31. mája 2010, zostávajú členmi komisie aj po 1. júni 2010.
(2)
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky a minister hospodárstva Slovenskej republiky doplnia členov komisie do 15. júna 2010.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Viera Petríková v. r.