232/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 18. mája 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z., vyhlášky č. 649/2005 Z. z., vyhlášky č. 256/2006 Z. z., vyhlášky č. 557/2008 Z. z. a vyhlášky 209/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak bol klient v spore zo spotrebiteľskej zmluvy čo i len čiastočne úspešný.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2.
V § 13 ods. 2 sa slová „o 20 %“ nahrádzajú slovami „o 50 %“.
3.
V § 13 ods. 3 sa slová „o polovicu“ nahrádzajú slovami „o tretinu“.
4.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Úkony právnej služby
(1)
Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej služby:
a)
prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,
b)
písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej,
c)
účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom,4) pri konaní o dohode o vine a treste, pri konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín, ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,
d)
vypracovanie právneho rozboru veci okrem trestnoprávnej veci,
e)
návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,
f)
vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.
(2)
Odmena vo výške dvoch tretín základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:
a)
dalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu; dĺžka trvania porady alebo rokovania s klientom, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odnatia slobody, sa preukazuje potvrdením príslušného ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odnatia slobody,
b)
rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu.
(3)
Odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:
a)
návrh na predbežné opatrenie a odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva,
b)
odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,
c)
návrhy a sťažnosti vo veciach, o ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, s výnimkou návrhu na obnovu konania,
d)
účasť na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania,
e)
ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie k takému návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takému odvolaniu.
(4)
Odmena vo výške jednej tretiny základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:
a)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, ak nepresiahne jednu hodinu,
b)
ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, ak nepresiahne jednu hodinu.
(5)
Odmena vo výške jednej štvrtiny základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:
a)
návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach,
b)
zastupovanie alebo obhajoba na pojednávaní, pri ktorom sa iba vyhlásilo rozhodnutie, alebo zastupovanie a obhajoba na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci.
(6)
Ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia porada alebo rokovanie a medzitým nedošlo k inému úkonu právnej služby, tak odmena za túto ďalšiu poradu alebo rokovanie advokátovi nepatrí.
(7)
Ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby, patrí advokátovi okrem odmeny za úkony podľa odsekov 1 a 2 aj odmena vo výške 4-násobku základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.
(8)
Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 až 3, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.“.
5.
Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
Za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané pred 1. júnom 2010, patrí advokátovi odmena podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Viera Petríková v. r.