200/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

200
ZÁKON
z 27. apríla 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 277/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Každý je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky. Výchova k vlastenectvu a úcte k štátnym symbolom Slovenskej republiky musí byť zaradená do štátneho vzdelávacieho programu škôl.“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „štátna škola“)“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „§ 57a a § 57b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 písm. q) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 3 ods. 6 písm. b) a c) sa za slová „štátnych škôl“ vkladajú slová „a štátnych školských zariadení“.
5.
V § 11 ods. 1 sa za slová „štátnych škôl“ vkladajú slová „a štátnych školských zariadení“.
6.
V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Štátna hymna sa hrá alebo spieva aj
a)
pred začiatkom rokovania ustanovujúcej schôdze a poslednej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období,
b)
pred začiatkom prvého a posledného rokovania vlády Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období,
c)
pred prvým a posledným zasadnutím obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutím zastupiteľstva samosprávneho kraja v príslušnom volebnom období,
d)
v školách so štátnym vzdelávacím programom na začiatku školského roka a na konci druhého školského polroka,7a)
e)
vo vysielaní Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie za podmienok ustanovených osobitným predpisom,7b)
f)
na začiatku športových podujatí, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis.7c)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7c znejú:
„7a)
§ 150 zákona č. 245/2008 Z. z.
7b)
§ 5 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 200/2010 Z. z.
§ 5 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 200/2010 Z. z.
7c)
§ 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 200/2010 Z. z.“.
7.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
(1)
Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť na vhodnom mieste v priestoroch školy štátnu zástavu, text štátnej hymny a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.
(2)
Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha vyučovanie, grafické znázornenie štátnej zástavy, text štátnej hymny a preambuly Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.
(3)
Orgány územnej samosprávy sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja, štátnu zástavu a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.“.
Čl. II
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 587/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z. a zákona č. 312/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Slovenský rozhlas zaradí každý deň do vysielania v čase od 23:30 hodiny do 00:30 hodiny štátnu hymnu Slovenskej republiky tak, aby hranie štátnej hymny Slovenskej republiky bolo predelom medzi zložkami programovej služby a nebolo súčasťou reklamy a ani nenasledovalo bezprostredne pred reklamou alebo po reklame.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.
Čl. III
Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 588/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z. a zákona č. 312/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Slovenská televízia zaradí každý deň do vysielania v čase od 23:30 hodiny do 00:30 hodiny štátnu hymnu Slovenskej republiky tak, aby hranie štátnej hymny Slovenskej republiky bolo predelom medzi zložkami programovej služby a nebolo súčasťou reklamy a ani nenasledovalo bezprostredne pred reklamou alebo po reklame.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.
Čl. IV
Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená a) až p) sa označujú ako písmená b) až q).
2.
V § 5 ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 3 písm. a) a l)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3 písm. b) a m)“.
3.
V § 9 ods. 6 sa slová „§ 4 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3 písm. b)“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.