198/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

198
ZÁKON
z 27. apríla 2010,
ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve sa mení takto:
1.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Slovenský vinohradnícky región sa člení na vinohradnícke oblasti
a)
Malokarpatská,
b)
Južnoslovenská,
c)
Stredoslovenská,
d)
Nitrianska,
e)
Východoslovenská,
f)
Tokaj.“.
2.
Slová „Tokajská vinohradnícka oblasť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „Tokaj“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.