186/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

186
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. apríla 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. i) sa slovo „skúška“ nahrádza slovami „následná skúška vykonaná kontrolným ústavom na pokusných políčkach“.
2.
V § 3 písm. j) štvrtý bod znie:
„4.
splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo požiadavky uvedené v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu,“.
3.
V § 3 písmená k) až m) znejú:
„k)
certifikovaným osivom zelenín osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené priamo zo základného osiva alebo, ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri skúške podľa písmena j) štvrtého bodu splnilo požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,
2.
je určené najmä na výrobu zeleniny,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo,
4.
splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod dohľadom kontrolného ústavu,
5.
bolo predmetom vegetačnej skúšky vykonanej pri následnej náhodnej kontrole,
l)
štandardným osivom zelenín osivo, ktoré
1.
má dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu,
2.
je určené predovšetkým na výrobu zeleniny,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedený v prílohe č. 2,
4.
bolo predmetom vegetačnej skúšky vykonanej pri následnej náhodnej kontrole,
m)
šľachtiteľským osivom osivo zodpovedajúce úradnému popisu odrody, ktoré sa vyrába pod dohľadom šľachtiteľa odrody; ak nie je určené na výrobu predzákladného osiva, nepodlieha uznávaniu a nie je uvádzané na trh,“.
4.
V § 3 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmená p) a q) sa označujú ako písmená o) a p).
5.
V § 4 sa slová „štandardné osivo a uvádzať na trh“ nahrádzajú slovami „predzákladné osivo, základné osivo, certifikované osivo alebo uvádzať na trh ako štandardné osivo“.
6.
V § 7 ods. 4 písm. b) šiesty bod znie:
„6.
laboratórium umožní kontrolnému ústavu vykonať skúšanie osiva na účely kontroly laboratórneho skúšania osiva odobratím najmenej 5 % vzoriek z dávok osiva skúšaného laboratóriom,“.
7.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín
(1)
Na účel okamžitej dostupnosti osiva zelenín podľa § 7 ods. 1 sa osivo môže uznať a uviesť na trh po prvého kupujúceho aj pred ukončením skúšky klíčivosti, ak
a)
dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva zelenín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,
b)
dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prvého kupujúceho osiva zelenín,
c)
dodávateľ poskytne prvému kupujúcemu osiva zelenín záruku na klíčivosť určenú predbežnou analýzou,
d)
na náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, sídlom alebo miestom podnikania a číslom dávky osiva zelenín,
e)
osivo zelenín s klíčivosťou určenou podľa písmena a) spĺňa ostatné požiadavky uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Dodávateľ môže uviesť na trh osivo zelenín v kategórii základné osivo, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť, so súhlasom kontrolného ústavu alebo zodpovedného orgánu iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ak poskytne záruku na uvedenú minimálnu klíčivosť osiva zelenín tak, že na osobitnej náveske uvedie zaručenú minimálnu klíčivosť a svoje meno, priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na osivo zelenín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, aj keď bolo vyrobené podľa osobitného predpisu.7)
(4)
Pri preverovaní splnenia podmienok na udelenie výnimky podľa odsekov 1 a 2 kontrolný ústav spolupracuje so zodpovednými orgánmi členských štátov.
(5)
Osivo zelenín v kategórii certifikované osivo a štandardné osivo, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť, možno uviesť na trh podľa osobitného predpisu.8)
(6)
Ak je ohrozené zásobovanie trhu s osivom zelenín, na základe rozhodnutia Európskej komisie možno na trh uviesť osivo zelenín, ktoré spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu, alebo osivo neregistrovanej odrody v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ťažkostí.
(7)
Dodávateľ je povinný na osivo podľa odsekov 5 a 6 umiestniť návesku podľa príslušnej kategórie. Na úradnej náveske alebo náveske dodávateľa je potrebné uviesť, že dodávané osivo zelenín spĺňa menej prísne požiadavky na klíčivosť, vlastnosti a kvalitu alebo je osivom neregistrovanej odrody.“.
8.
V § 11 ods. 2 sa slová „Európskom spoločenstve (ďalej len „Spoločenstvo“)“ nahrádzajú slovami „Európskej únii“.
9.
V § 11 ods. 3 sa slovo „Spoločenstve“ nahrádza slovami „Európskej únii“.
10.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Ak dodávateľ uvádza na trh osivo zelenín pred ukončením skúšky klíčivosti podľa § 9 ods. 1, osivo zelenín, ktoré nespĺňa požiadavky na klíčivosť podľa § 9 ods. 2 a 5 alebo osivo zelenín, ktoré spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu, alebo osivo neregistrovanej odrody podľa § 9 ods. 6, je povinný uviesť o tom údaj na náveske.“.
11.
V § 15 ods. 5 písmeno f) znie:
„f)
hnedá pre osivo zelenín neregistrovaných odrôd podľa § 9 ods. 6.“.
12.
V § 16 ods. 2 sa slovo „Spoločenstve“ nahrádza slovami „Európskej únii“.
13.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
14.
Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý vrátane nadpisu znie:
„5.
Iné požiadavky alebo podmienky
Pri osive kukurice siatej cukrovej (Zea mays) pri veľmi sladkých odrodách je požadovaná minimálna klíčivosť znížená na 80 % čistého osiva. Úradná náveska alebo náveska dodávateľa musí obsahovať slová „minimálna klíčivosť 80 %“.
15.
V prílohe č. 3 prvý bod vrátane nadpisu znie:
„1.
Najvyššia hmotnosť dielu dávky osiva:
a)
osivo fazule šarlátovej (Phaseolus coccineus) , fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris), hrachu siateho (Pisum sativum) a bôbu obyčajného (Vicia faba) – 30 t,
b)
osivo veľkosti nie menšej ako pšeničné zrno iné ako osivo fazule šarlátovej (Phaseolus coccineus), fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris), hrachu siateho (Pisum sativum) a bôbu obyčajného (Vicia faba) – 20 t,
c)
osivo veľkosti menšej ako pšeničné zrno – 10 t.“.
16.
V názve prílohy č. 4 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
17.
Príloha č. 4 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. júna 2010.
Robert Fico v. r.