Predpis bol zrušený predpisom 321/2014 Z. z.

175/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010 do 30.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 15. apríla 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie sú uvedené v prílohe č. 1 v členení na skupiny odberateľov alebo spotrebiteľov energie a domácnosti podľa prílohy č. 1 a podľa formy komerčne dostupnej energie podľa prílohy č. 2.
(2)
Ak nie je možné uviesť odberateľov alebo spotrebiteľov energie v členení podľa prílohy č. 1, uvedie sa pre každú formu energie členenie odberateľov alebo spotrebiteľov energie podľa vlastnej evidencie alebo sumárny údaj za všetkých odberateľov alebo spotrebiteľov energie.
§ 2
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
v z. Ľuboš Halák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 175/2010 Z. z.
SÚBOR ÚDAJOV O ODBERATEĽOCH ALEBO SPOTREBITEĽOCH ENERGIE
Príloha č. 2 k vyhláške č. 175/2010 Z. z.
FORMY KOMERČNE DOSTUPNEJ ENERGIE
Príloha č. 3 k vyhláške č. 175/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006).