Predpis bol zrušený predpisom 106/2018 Z. z.

169/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2016 do 19.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 13. apríla 2010
o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 16c ods. 3, § 23 ods. 26 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška vymedzuje podrobnosti o
a)
vyhotovení, tvare a rozmeroch osvedčenia o evidencii časť I a údajoch v ňom uvádzaných,
b)
vyhotovení, tvare a rozmeroch osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla, údajoch v nich uvádzaných, podmienkach a rozsahu ich vydávania, spôsobe vedenia ich evidencie, spôsobe a lehotách ich inventarizácie, postupe a lehotách ich odovzdávania na skartáciu, postupe pri ich zničení, poškodení, strate alebo odcudzení,
c)
činnosti okresného úradu pri odňatí osvedčenia o evidencii časti I a časti II z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a o informovaní tohto členského štátu o odňatí osvedčenia o evidencii.
§ 2
Osvedčenie o evidencii časť I
(1)
Osvedčenie o evidencii časť I je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený ako mikroprocesorová čipová karta z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Údaje uložené na karte sú čitateľné prostredníctvom snímacích zariadení. Mikroprocesorová čipová karta spĺňa z hľadiska fyzikálnych bezpečnostných znakov, technických charakteristík a dát technické požiadavky ustanovené v prílohe č. 1.
(2)
Predná strana osvedčenia o evidencii časť I obsahuje tieto údaje:
a)
vpravo od čipu
1.
slová „Európska únia“,
2.
slová „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“,
3.
slová „OSVEDČENIE O EVIDENCII“,
4.
slová „Časť I“,
5.
sériu a číslo osvedčenia,
6.
názov orgánu vydávajúceho osvedčenie,
b)
informácie špecifické pre konkrétne osvedčenie
1.
A. evidenčné číslo,
2.
B. dátum prvej evidencie,
3.
I. dátum prvej evidencie v Slovenskej republike,
4.
C.1.1 priezvisko alebo obchodné meno držiteľa vozidla,
5.
C.1.2 meno držiteľa vozidla,
6.
C.1.3 trvalý pobyt alebo sídlo držiteľa vozidla,
7.
C.4 údaj, či držiteľ vozidla je alebo nie je vlastníkom vozidla,
c)
nad čipom v ľavom hornom rohu obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami a nápis „SK“ vnútri kruhu,
d)
pod čipom v ľavom dolnom rohu symbol reprezentujúci koleso,
e)
označenie dokladu v úradných jazykoch Európskej únie.
(3)
Zadná strana osvedčenia o evidencii časť I obsahuje tieto údaje:
1.
D.1 Značka,
2.
D.2 Typ /variant/ verzia,
3.
D.3 Obchodný názov,
4.
E Identifikačné číslo vozidla VIN,
5.
F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť,
6.
G Prevádzková hmotnosť,
7.
H Doba platnosti, ak nie je neobmedzená,
8.
J Kategória vozidla,
9.
K Číslo typového schválenia ES,
10.
O1/O2 Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla brzdeného a nebrzdeného,
11.
P.1 Zdvihový objem valcov,
12.
P.2 Najväčší výkon motora,
13.
P.3 Druh paliva / zdroj energie,
14.
Q Pomer výkon / hmotnosť (len pri kategórii L),
15.
R Farba vozidla,
16.
S.1 Počet miest na sedenie,
17.
S.2 Počet miest na státie,
18.
T Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla.
(4)
Údaje podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 sa do osvedčenia o evidencii časť I zapisujú z osvedčenia o evidencii časť II.
(5). Dátové údaje sú personalizované čiernou farbou písmom latinskej abecedy. Základná farba karty je zelená.
(6)
Materiál použitý pre osvedčenie o evidencii časť I musí byť vyrobený tak, aby bol chránený proti falšovaniu použitím najmenej troch z týchto techník:
a)
mikrotlač,
b)
gilošovaná tlač,
c)
dúhovo sfarbená tlač,
d)
laserové gravírovanie,
e)
ultrafialový fluorescenčný atrament,
f)
atramenty meniace farbu – podľa uhlu pohľadu,
g)
atramenty meniace farbu – podľa teploty,
h)
špeciálny hologram,
i)
variabilné laserové obrázky,
j)
optické variabilné obrázky.
(7)
Ako základ sa uprednostňujú techniky uvedené v odseku 6 písm. b), f), h), pretože umožňujú orgánom činným v trestnom konaní kontrolovať platnosť bez osobitných špeciálnych prostriedkov.
(8)
Vzor čistopisu osvedčenia o evidencii časť I je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Osvedčenie o evidencii časť II
(1)
Osvedčenie o evidencii časť II je vyhotovené v tvare formátu A4 a vytlačené na špeciálnom papieri s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich techník: grafika, vodotlač, fluoreskujúce vlákna alebo fluoreskujúca tlač.
(2)
Osvedčenie o evidencii časť II sa skladá z piatich oddielov:
a)
titulná strana,
b)
technické informácie o vozidle,
c)
základné údaje o evidencii vozidla,
d)
potvrdenie zhodnosti vozidla a nadstavby vozidla,
e)
ďalšie úradné záznamy.
(3)
Čistopis osvedčenia o evidencii časť II je pri výrobe označený sériou, ktorá sa skladá z dvoch znakov a poradového čísla zloženého zo šiestich číslic; čistopisy pridelené osobám oprávneným vydávať osvedčenia o evidencii časť II podľa
a)
§ 23 ods. 14 písm. a) zákona sú označené sériou začínajúcou sa písmenom T, za ktorým sa uvádzajú ďalšie písmená a poradové číslo,
b)
§ 23 ods. 14 písm. b) zákona sú označené sériou začínajúcou sa písmenom N, za ktorým sa uvádzajú ďalšie písmená a poradové číslo,
c)
§ 23 ods. 14 písm. c) zákona sú označené sériou začínajúcou sa písmenom P, za ktorým sa uvádzajú ďalšie písmená a poradové číslo.
(4)
Vzor čistopisu osvedčenia o evidencii časť II je uvedený v prílohe č. 3.
(5)
V osvedčení o evidencii časti II sa v príslušných oddieloch uvádzajú tieto údaje:
a)
základné údaje o evidencii vozidla:
1.
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),
2.
dátum prvej evidencie v Slovenskej republike,
3.
identifikačné číslo vozidla VIN,
4.
evidenčné číslo vozidla,
5.
platnosť do,
6.
vlastník vozidla, dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
7.
trvalý pobyt alebo sídlo vlastníka,
8.
držiteľ osvedčenia o evidencii, dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
9.
trvalý pobyt alebo sídlo držiteľa,
10.
zmena údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi osvedčenia o evidencii,
11.
záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu,
b)
vozidlo:
1.
druh,
2.
kategória,
3.
identifikačné číslo vozidla VIN,
4.
značka,
5.
obchodný názov,
6.
typ, variant, verzia,
7.
výrobca vozidla (podvozku),
8.
číslo typového schválenia ES,
9.
dátum typového schválenia ES,
c)
motor a prevodovka:
1.
výrobca motora,
2.
identifikačné číslo motora (typ),
3.
zdvihový objem valcov,
4.
katalyzátor,
5.
najväčší výkon motora/otáčky,
6.
druh paliva – zdroj energie,
7.
výkon/hmotnosť (kategória L),
8.
prevodovka – počet stupňov,
d)
karoséria (nadstavba):
1.
druh (typ),
2.
farba,
3.
výrobca,
4.
výrobné číslo,
5.
počet miest na sedenie, z toho núdzových,
6.
počet miest na státie,
7.
počet lôžok,
8.
zaťaženie strechy,
9.
objem skrine – cisterny,
10.
objem palivovej nádrže,
e)
rozmery a hmotnosti:
1.
celkové rozmery – dĺžka, šírka, výška,
2.
rozmery ložnej plochy – dĺžka, šírka,
3.
prevádzková hmotnosť,
4.
najväčšia prípustná celková hmotnosť,
5.
najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1/2/3/4,
6.
najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,
7.
najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla – brzdeného, nebrzdeného,
f)
brzdy:
1.
ES alebo EHK,
2.
prevádzková,
3.
parkovacia,
4.
odľahčovacia,
5.
núdzová,
6.
protiblokovacie zariadenie ABS,
g)
nápravy:
1.
druh kolies,
2.
počet náprav, z toho poháňaných,
3.
rázvor,
4.
rozmer a druh pneumatík na náprave – zdvojené,
5.
rozmer ráfikov na náprave,
6.
najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla,
h)
spájacie zariadenia:
1.
trieda,
2.
značka,
3.
typ,
4.
schvaľovacia značka,
5.
najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia – horný záves, spodný záves, točnica,
i)
emisie zvuku:
1.
ES alebo EHK,
2.
hladina vonkajšieho zvuku vozidla – stojaceho, pri otáčkach, za jazdy,
j)
emisie a spotreba:
1.
emisie ES alebo EHK,
2.
dymivosť ES alebo EHK,
3.
CO,
4.
HC,
5.
NOx,
6.
HC+NOx,
7.
častice – platí len pre vznetové motory,
8.
korigovaný súčiniteľ absorpcie – platí len pre vznetové motory,
9.
CO2,
10.
spotreba paliva,
k)
ďalšie úradné záznamy,
l)
motorové – prípojné vozidlo:
1.
je zhodné s typom podľa typového schválenia ES a rozhodnutia ministerstva o uznaní typového schválenia ES,
2.
je zhodné s typom schváleným ministerstvom na prevádzku na pozemných komunikáciách,
3.
je schválené rozhodnutím okresného úradu,
m)
nadstavba: je namontovaná na vozidlo podľa osvedčenia ministerstva o schválení typu nadstavby vozidla.
(6)
Osvedčenie o evidencii časť II obsahuje povinné aj nepovinné harmonizované kódy Európskej únie podľa prílohy č. 4, ktoré sa uvádzajú za poradovým číslom príslušnej položky tučným písmom, a zároveň obsahuje označenie dokladu v úradných jazykoch Európskej únie.
(7)
Podrobnosti o údajoch v odseku 5 sú uvedené v prílohe č. 5.
(8)
Osvedčenie o evidencii časť II sa vystaví podľa zodpovedajúceho a platného
a)
osvedčenia o zhode COC pri typovom schválení ES vozidla, uznaní typového schválenia vozidla alebo uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla; chýbajúce údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II sa doplnia podľa informačného dokumentu, ktorý je prílohou typového schválenia,
b)
základného technického opisu vozidla pri typovom schválení vozidla, pri schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení hromadnej prestavby typu vozidla alebo pri schválení prestavby jednotlivého vozidla.
(9)
Do osvedčenia o evidencii časti II sa zapisujú údaje podľa
a)
odseku 5 písm. a) prvého až tretieho bodu a piateho až deviateho bodu, podľa odseku 5 písm. b) až j) a písm. l) až m) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 8 b,
b)
odseku 5 písm. a) štvrtého bodu laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 12 b,
c)
odseku 5 písm. k) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 6 b,
d)
odseku 5 písm. a) desiateho a jedenásteho bodu aj ručne.
§ 4
Technické osvedčenie vozidla
(1)
Technické osvedčenie vozidla je vyhotovené v tvare formátu A4 a vytlačené na špeciálnom papieri s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich techník: grafika, vodotlač, fluoreskujúce vlákna alebo fluoreskujúca tlač; tieto techniky môžu byť doplnené ďalšími doplňujúcimi bezpečnostnými znakmi.
(2)
Technické osvedčenie vozidla sa skladá zo štyroch oddielov:
a)
titulná strana,
b)
technické informácie o vozidle,
c)
potvrdenie zhodnosti vozidla a nadstavby vozidla,
d)
ďalšie úradné záznamy.
(3)
Séria a číslo osvedčenia, ktorým je technické osvedčenie vozidla označené pri výrobe, sa skladá zo série zloženej z dvoch znakov a poradového čísla zloženého zo šiestich znakov; rozdelenie sérií je nasledujúce:
a)
SA, SB, SF a SG, ktoré vydávajú osoby oprávnené vydávať technické osvedčenia vozidla podľa § 23 ods. 14 písm. a) zákona,
b)
SC, SD, SH a SJ, ktoré vydávajú osoby oprávnené vydávať technické osvedčenia vozidla podľa § 23 ods. 14 písm. b) zákona.
(4)
Vzor čistopisu technického osvedčenia vozidla je uvedený v prílohe č. 6.
(5)
Technické osvedčenie vozidla sa po vyplnení údajov zloží na formát A7.
(6)
V technickom osvedčení vozidla sa v príslušných oddieloch uvádzajú tieto údaje:
a)
vozidlo:
1.
druh,
2.
kategória,
3.
identifikačné číslo vozidla VIN,
4.
značka,
5.
obchodný názov,
6.
typ, variant, verzia,
7.
výrobca vozidla (podvozku),
8.
číslo typového schválenia ES,
9.
dátum typového schválenia ES,
b)
motor a prevodovka:
1.
výrobca motora,
2.
identifikačné číslo motora (typ),
3.
zdvihový objem valcov,
4.
katalyzátor,
5.
najväčší výkon motora/otáčky,
6.
druh paliva – zdroj energie,
7.
prevodovka – počet stupňov,
c)
karoséria (nadstavba):
1.
druh (typ),
2.
farba,
3.
výrobca,
4.
výrobné číslo,
5.
počet miest na sedenie, z toho núdzových,
6.
počet miest na státie,
7.
počet lôžok,
8.
zaťaženie strechy,
9.
objem skrine – cisterny,
10.
objem palivovej nádrže,
d)
rozmery a hmotnosti:
1.
celkové rozmery – dĺžka, šírka, výška,
2.
rozmery ložnej plochy – dĺžka, šírka,
3.
prevádzková hmotnosť,
4.
najväčšia prípustná celková hmotnosť,
5.
najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1/2/3/4,
6.
najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,
7.
najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla – brzdeného, nebrzdeného,
e)
brzdy:
1.
ES alebo EHK,
2.
prevádzková,
3.
parkovacia,
4.
odľahčovacia,
5.
núdzová,
6.
protiblokovacie zariadenie ABS,
f)
nápravy:
1.
druh kolies,
2.
počet náprav, z toho poháňaných,
3.
rázvor,
4.
rozmer a druh pneumatík na náprave – zdvojené,
5.
rozmer ráfikov na náprave,
6.
najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla,
g)
spájacie zariadenia:
1.
trieda,
2.
značka,
3.
typ,
4.
schvaľovacia značka,
5.
najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia – horný záves, spodný záves, točnica,
h)
emisie zvuku:
1.
ES alebo EHK,
2.
hladina vonkajšieho zvuku vozidla – stojaceho, pri otáčkach, za jazdy,
i)
emisie a spotreba:
1.
emisie ES alebo EHK,
2.
dymivosť ES alebo EHK,
3.
CO,
4.
HC,
5.
NOx,
6.
HC+NOx,
7.
častice – platí len pre vznetové motory,
8.
korigovaný súčiniteľ absorpcie – platí len pre vznetové motory,
9.
CO2,
10.
spotreba paliva,
j)
ďalšie úradné záznamy,
k)
motorové – prípojné vozidlo:
1.
je zhodné s typom podľa typového schválenia ES a rozhodnutia ministerstva o uznaní typového schválenia ES,
2.
je zhodné s typom schváleným ministerstvom na prevádzku na pozemných komunikáciách,
3.
je schválené rozhodnutím okresného úradu,
l)
nadstavba: je namontovaná na vozidlo podľa osvedčenia ministerstva o schválení typu nadstavby vozidla.
(7)
Podrobnosti o údajoch v odseku 6 sú uvedené v prílohe č. 5.
(8)
Technické osvedčenie vozidla sa vystaví podľa zodpovedajúceho a platného
a)
osvedčenia o zhode COC pri typovom schválení vozidla ES, uznaní typového schválenia vozidla alebo uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla; chýbajúce údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II sa doplnia podľa informačného dokumentu, ktorý je prílohou typového schválenia,
b)
základného technického opisu vozidla pri typovom schválení vozidla, pri schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení hromadnej prestavby typu vozidla alebo pri schválení prestavby jednotlivého vozidla.
(9)
Do technického osvedčenia vozidla sa zapisujú údaje podľa
a)
odseku 6 písm. a) až i) a písm. k) až l) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 8 b,
b)
odseku 6 písm. j) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 6 b.
§ 5
Harmonizované osvedčenie o evidencii
(1)
Osvedčenie o evidencii časť I a časť II vydané inými členskými štátmi je uznávané na identifikáciu vozidla v medzinárodnej cestnej doprave alebo na opätovnú evidenciu v Slovenskej republike.
(2)
Harmonizovaným osvedčením o evidencii podľa § 16a ods. 27 zákona je osvedčenie o evidencii podľa odseku 1, ktoré obsahuje harmonizované kódy Európskej únie podľa prílohy č. 4; vždy obsahuje údaje uvedené v časti A bodoch 1 a 2 a časti B bodoch 1 a 2 prílohy č. 4.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na dovoz jednotlivého vozidla z iného zmluvného štátu Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.
§ 6
Postup pri odňatí osvedčenia o evidencii
(1)
Pri dovoze jednotlivého vozidla, ktoré bolo zapísané v evidencii vozidiel iného členského štátu, príslušný okresný úrad na účely podľa § 16a zákona vyžaduje predloženie osvedčenia o evidencii časti I, ako aj časti II, ak bola časť II vydaná. Okresný úrad odníme časť alebo časti osvedčenia o evidencii, ktoré uchováva po dobu najmenej šesť mesiacov, a do dvoch mesiacov informuje o odňatí príslušný orgán členského štátu, ktorý osvedčenie o evidencii vydal. Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu vráti okresný úrad odňaté osvedčenie o evidencii tomuto orgánu do šiestich mesiacov od jeho odňatia.
(2)
Ak osvedčenie o evidencii podľa odseku 1 pozostáva z časti I a časti II a časť II chýba, môže príslušný okresný úrad rozhodnúť o vydaní osvedčenia o evidencii časti II podľa § 16a zákona, ale len po doručení potvrdenia v písomnej alebo elektronickej forme od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom bolo vozidlo predtým evidované, o tom, že žiadateľ je oprávnený opätovne vozidlo zapísať do evidencie v Slovenskej republike.
(3)
Ministerstvo je podľa § 99 písm. c) zákona kontaktným miestom medzi okresným úradom a príslušným orgánom členského štátu na účely zasielania a získavania informácií podľa odsekov 1 a 2.
§ 7
Vedenie evidencie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla
(1)
O príjme a výdaji tlačív osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla vedú osoby oprávnené vydávať osvedčenia podľa § 23 ods. 14 písm. a) a b) zákona autentizovanú knihu príjmu a výdaja tlačív (ďalej len „kniha”). V knihe sa uvádza:
a)
počet prijatých tlačív osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla s uvedením ich série a poradových čísel, dátum príjmu, meno a priezvisko a podpis osoby, ktorá ich prijala,
b)
počet vydaných tlačív osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla s uvedením ich série a poradových čísel, dátum výdaja, meno a priezvisko a podpis osoby, ktorá ich prijala a vydala.
(2)
Ak osoby oprávnené vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla a zapisovať do nich údaje, ich aj zapíšu, v knihe podľa odseku 1 písm. b) uvedú aj identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikačné číslo výrobcu vozidla a údaj o tom, či tlačivo bolo vystavené na základe schváleného a platného základného technického opisu vozidla alebo platného osvedčenia o zhode COC.
(3)
Po vypísaní knihy a jej uzatvorení sa kniha archivuje desať rokov spolu s dokladom o odovzdaní poškodených, zničených alebo nesprávne vypísaných tlačív osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla podľa odseku 5. Na požiadanie orgánov oprávnených vykonávať štátny odborný dozor podľa § 102 zákona osoby oprávnené vydávať osvedčenia podľa § 23 ods. 14 písm. a) a b) zákona predložia knihu na kontrolu.
(4)
Spolu s knihou sa archivuje aj fotokópia vystaveného osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla.
(5)
Poškodené alebo nesprávne vypísané tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla sa z obidvoch strán tlačiva preškrtnú, na tlačivo sa z obidvoch strán napíše slovo „STORNO“ a odstrihne sa roh na titulnej strane tlačiva tak, aby séria a poradové číslo tlačiva zostalo čitateľné.
(6)
Kniha podľa odseku 1 sa vedie osobitne pre osvedčenia o evidencii časť II a osobitne pre technické osvedčenia vozidla.
(7)
Osoby oprávnené vyrábať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla podľa § 23 ods. 24 zákona postupujú pri vedení evidencie a pri archivácii podľa odsekov 1, 3, 5 a 6.
(8)
Osoby oprávnené vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla chránia ich tlačivá pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím. Na tento účel ich skladujú a zapisujú údaje do nich vo svojom sídle alebo na prevádzke zapísanej v príslušnom registri na území Slovenskej republiky, ktoré sú zabezpečené pred krádežou. Tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla sa uskladňujú v ohňovzdornej skrini, pričom prístup k nim majú iba osoby oprávnené na manipuláciu s tlačivami. Ak sídlo alebo prevádzka nie sú zabezpečené pred krádežou, osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla sa uskladňujú v bezpečnostných trezoroch.
§ 8
Inventarizácia a skartácia osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla
(1)
Inventarizácia skladových zásob tlačív osvedčení o evidencii časť II a tlačív technických osvedčení vozidla sa vykonáva u osoby oprávnenej vydávať osvedčenia o evidencii časť II podľa § 23 ods. 14 písm. a) a b) zákona a technické osvedčenia vozidla vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok, a to porovnaním fyzického stavu so stavom vedenom v knihe.
(2)
Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán osoby oprávnenej vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla alebo ním určený zamestnanec. O výsledku inventarizácie fyzická osoba, ktorá inventarizáciu vykonala, spracuje zápis, ktorý opatrí svojím podpisom a archivuje ho spolu s knihou podľa § 7.
(3)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, nesprávne vypísané, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá osvedčení o evidencii časť II alebo technických osvedčení vozidla, osoba vykonávajúca inventarizáciu spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje
a)
názov tlačiva,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)
Inventarizácia sa vykonáva osobitne pre osvedčenia o evidencii časť II a osobitne pre technické osvedčenia vozidla.
(5)
Poškodené, nesprávne vypísané, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá spolu so zápisom podľa odseku 3 odovzdá štatutárny orgán osoby oprávnenej vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka ministerstvu na skartáciu.
(6)
Ak osoba oprávnená vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla zistí, že tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla stratila alebo jej boli odcudzené, štatutárny orgán osoby oprávnenej vydávať osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidla bezodkladne oznámi stratu alebo odcudzenie tlačív príslušnému orgánu Policajného zboru a bezodkladne oznámi stratu alebo odcudzenie tlačív ministerstvu, ktoré ich vyhlási za neplatné.
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. októbra 2013
Osvedčenie o evidencii časť I a časť II vydávané podľa predpisov účinných do 14. októbra 2013 možno vydávať do doby vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2014.
§ 8b
Prechodné ustanovenie k úprave
účinnej od 15. marca 2016
Tlačivá osvedčenia o evidencii časť II a tlačivá technického osvedčenia vozidla vydávané podľa predpisov účinných do 14. marca 2016 možno vydávať do doby vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2019.
§ 9
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 614/2006 Z. z. o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 190/2007 Z. z. a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 606/2007 Z. z.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Ľubomír Vážny v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OSVEDČENIA O EVIDENCII ČASTI I
1.
Formát čipovej karty
(1)
Čipová karta sa vyhotoví v súlade s technickými normami uvedenými v časti 5.
(2)
Fyzická bezpečnosť dokumentov je ohrozená
a)
zhotovením falošných kariet – vytvorením nového objektu, ktorý vykazuje veľkú podobnosť s dokumentom buď tak, že je zhotovený ako nový, alebo je kópiou pôvodného dokumentu,
b)
podstatnou zmenou: zmenou vlastností pôvodného dokumentu, napríklad zmenou niektorých údajov vytlačených na dokumente.
2.
Uloženie údajov a ochrana
(1)
Na čipovej karte sa ukladajú:
a)
povinne údaje podľa prílohy č. 4 časti A bodov 1 a 2,
b)
nepovinne údaje podľa prílohy č. 4 časti A bodu 3,
c)
nepovinne doplňujúce údaje podľa prílohy č. 4 časti A bodu 4,
d)
overovacie údaje zhodnovernenia evidenčných dát.
(2)
Údaje uvedené v bode 1 písm. a) a b) sa ukladajú v dvoch súboroch s transparentnou štruktúrou.1) Údaje uvedené v bode 1 písm. c) sa ukladajú v ľubovoľnom formáte. Pre tieto súbory nie sú žiadne obmedzenia z hľadiska ich čítania. Zápisový prístup k týmto súborom je obmedzený vydávajúcim orgánom, ktorý čipovú kartu vystavuje. Zápisový prístup je povolený len po asymetrickej hodnovernosti s výmenou relačného kľúča na ochranu relácie medzi evidenčnou kartou vozidla a bezpečnostným modulom. Preto sa pred procesom zhodnovernenia vymenia osvedčenia overujúce kartu.2) Osvedčenia overujúce kartu obsahujú zodpovedajúce verejné kľúče, ktoré sa musia vyvolať a použiť v procese zhodnovernenia. Tieto osvedčenia podpisujú národné orgány a obsahujú predmet zhodnovernenia3) držiteľa osvedčenia, aby sa mohol na kartu uložiť zakódovaný druh prístupového oprávnenia. Toto druhovo špecifické prístupové oprávnenie sa vzťahuje k národnému orgánu. Zodpovedajúce verejné kľúče národného orgánu sú na karte uložené ako základný verejný kľúč. Za špecifikáciu súborov a príkazov potrebných pre proces zhodnovernenia a proces zapisovania sú zodpovedné členské štáty. Stupeň zabezpečenia sa schváli na základe spoločných kritérií hodnotenia podľa EAL4+. Rozšírenia sú nasledujúce:
1.
AVA_MSU.3 Analýzy a testy pre nestále stavy;
2.
AVA_VLA.4 Vysoká odolnosť.
(3)
Vydávajúci orgán vypočíta svoj elektronický podpis pre všetky dáta súboru obsahujúceho údaje uvedené v bode 1 písm. a) alebo b) a uloží ich v zodpovedajúcom súbore. Tieto podpisy umožňujú overiť hodnovernosť uložených údajov. Na karty sa uložia tieto údaje:
a)
elektronický podpis evidenčných dát podľa bodu 1 písm. a),
b)
elektronický podpis evidenčných dát podľa bodu 1 písm. b).
(4)
Na overenie týchto elektronických dát na karte sa uložia osvedčenia vystavujúceho orgánu, ktorý vypočítal podpisy k dátam uvedeným v bode 1 písm. a) a b). Elektronické podpisy a osvedčenia musia byť čitateľné bez obmedzenia. Prístup k zapisovaniu do elektronických podpisov a osvedčení je obmedzený na príslušné národné orgány.
3.
Rozhrania
Pre rozhrania sa používajú vonkajšie kontakty. Kombinácia vonkajších kontaktov s transpondérmi je nepovinná.
4.
Kapacita pamäte karty
Karta musí mať dostatočnú kapacitu na uloženie údajov uvedených v časti 2.
5.
Normy
Čipové karty a použité čítacie zariadenia musia zodpovedať príslušným požiadavkám.4)
6.
Technické charakteristiky protokolov procesu
(1)
Formátom5) je ID-1. Karta podporuje protokol procesu T = 1.6) Dodatočne môžu byť podporované iné protokoly procesu, napr. T = 0, USB alebo bezkontaktové protokoly.
(2)
Na prenos bitu sa uplatňuje „direct convention“:6)
a)
Napájacie napätie, programovacie napätie; karta pracuje s Vcc = 3V (+/0,3 V) alebo s Vcc = 5 V (+/0,5 V). Karta nevyžaduje programovacie napätie pri kontakte C6.
b)
Odpoveď na resetovanie; bit pre veľkosť informačného poľa karty v ATR sa prezentuje v znaku TA3. Táto hodnota je najmenej „80h“ (= 128 bitov).
c)
Voľba parametra protokolu; podpora voľby parametra protokolu (PPS)6) je povinná. Používa sa pre voľbu T = 1, ak je dodatočne na karte k dispozícii T = 0 a na dohodnutie parametrov Fi/Di na dosiahnutie vyšších prenosových rýchlostí.
d)
Protokol procesu T = 1 Podpora zreťazenia je povinná. Povolené sú tieto zjednodušenia:
1.
NAD Byte: nepoužitý,
2.
S-Block ABORT: nepoužitý,
3.
S-Block VPP chyba stavu: nepoužitý.
(3)
Veľkosť informačného poľa zariadenia (IFSD) IFD ukáže ihneď po ATR; t. j. IFD prenesie S-blok IFS požiadavku po ATR a karta vyšle späť S-blok IFS. Odporúčaná hodnota pre IFSD je 254 bitov.
7.
Rozsah teplôt
Osvedčenie o evidencii vo formáte čipovej karty musí správne fungovať za všetkých klimatických podmienok a v teplotnom rozsahu.5) Karty musia správne fungovať v rozsahu vlhkosti od 10 % do 90 %.
8.
Fyzická životnosť
Ak sa karta používa v súlade s environmentálnymi a elektrickými špecifikáciami, musí riadne fungovať počas obdobia desiatich rokov. Materiál karty sa musí zvoliť tak, aby bola táto životnosť zabezpečená.
9.
Elektrické charakteristiky
Počas prevádzky musia karty zodpovedať z hľadiska elektromagnetickej kompatibility osobitnému predpisu7) a musia byť chránené pred elektrostatickým výbojom.
10.
Štruktúra súboru
V tabuľke č. 1 sú povinné základné súbory (EF) aplikácie DF1) DF. Registration. Všetky tieto súbory majú transparentnú štruktúru. Prístupové požiadavky sú popísané v časti 2.
Tabuľka č. 1
Názov súboru Identifikátor súboru Opis
EF.Registration_A „D001“ Evidenčné údaje podľa prílohy č. 4
EF.Signature_A „E001“ Elektronický podpis pre úplný dátový
obsah EF.Registration_A
EF.C.IA_A.DS „C001“ X.509v3 osvedčenie vystavujúceho orgánu,
ktorý vypočítal podpisy pre EF. Signature_A
EF.Registration_B „D001“ Evidenčné údaje podľa prílohy č. 4
EF.Signature B „E001“ Elektronický podpis pre úplný dátový obsah
EF.Registration_B
EF.C.IA_B.DS „C001“ X.509v3 osvedčenie vystavujúceho orgánu,
ktorý vypočítal podpisy pre EF. Signature_B
11.
Štruktúra dát
(1)
Uložené osvedčenia sú vo formáte X.509v3.8) Elektronické podpisy sú uložené transparentne.
(2)
Evidenčné údaje sú uložené ako BER-TLV dátové objekty1) v zodpovedajúcich základných súboroch. Hodnotové polia sú kódované ako ASCII-znak,9) hodnoty „C0“-„FF“ sú definované normami.10), 11), 12) Formát dát je RRRRMMDD.
(3)
V tabuľke č. 2 sú identifikačné znaky dátových objektov zodpovedajúce evidenčným dátam podľa prílohy č. 4 časti A bodov 1 a 2 spolu s doplňujúcimi údajmi tejto prílohy časti 1. Pokiaľ nie je stanovené inak, dátové objekty uvedené v tabuľke č. 2 sú povinné. Nepovinné dátové objekty sa môžu vynechať. Stĺpec „Znaky“ udáva úroveň vkladania do seba. V tabuľke č. 3 sú Identifikačné znaky dátových objektov zodpovedajúce evidenčným dátam podľa prílohy č. 4 časti A bodu 3. Dátové objekty uvedené v tabuľke č. 3 sú nepovinné.
Tabuľka č. 2
Znak Opis
„78“       Orgán prideľujúci kompatibilný znak, vložený objekt „4F“1),13)
  „4F“     Identifikátor aplikácie1)
„71“       Medziodborová šablóna1),13) zodpovedajúca povinným údajom osvedčenia o evidencii časť 1
  „80“     Verzia definície znaku
  „9F33“     Názov členského štátu vystavujúceho osvedčenie o evidencii časť 1
  „9F34“     Iné (napríklad predchádzajúce národné) označenie
ekvivalentného dokumentu (nepovinné)
  „9F35“     Názov príslušného orgánu
  „9F36“     Názov orgánu vystavujúceho osvedčenie o evidencii (nepovinné)
  „9F37“     Použitá množina znakov: „00“10), 11), 12)
  „9F38“     Jednoznačné poradové číslo dokumentu používané v členskom štáte
  „81“     Evidenčné číslo
  „82“     Dátum prvej evidencie
  „A1“     Osobné údaje, vložené objekty „A2“ a „86“
    „A2“   Držiteľ osvedčenia o evidencii, vložené objekty „83“, „84“ a „85“
      „83“ Priezvisko alebo obchodné meno
      „84“ Iné mená alebo iniciály (nepovinné)
      „85“ Adresa v členskom štáte
    „86“   „00“: je majiteľ vozidla
„01“: nie je majiteľ vozidla
„02“: nie je označený ako majiteľ vozidla
  „A3“     Vozidlo, vložené objekty „87“, „88“ a „89“
    „87“   Značka vozidla
    „88“   Typ vozidla
    „89“   Obchodné označenie vozidla
  „8A“     Identifikačné číslo vozidla
  „A4“     Hmotnosť, vložené „8B“
    „8B“   Najväčšia prípustná hmotnosť naloženého vozidla
  „8C“     Hmotnosť vozidla v prevádzke s karosériou
  „8D“     Obdobie platnosti
  „8E“     Dátum evidencie, na ktorú sa osvedčenie vzťahuje
  „8F“     Typové schvaľovacie číslo
  „A5“     Motor, vložené objekty „90“, „91“ a „92“
    „90“   Zdvihový objem motora
    „91“   Najväčší čistý výkon motora
    „92“   Motor: druh paliva
  „93“     Pomer výkon/hmotnosť
  „A6“     Miesta na sedenie, vložené objekty „94“ a „95“
    „94“   Počet miest na sedenie
    „95“   Počet miest na státie
Tabuľka č. 3
Znak Opis
„78“       Orgán prideľujúci kompatibilný znak, vložený objekt „4F“1), 13)
  „4F“     Identifikátor aplikácie1)
„72“       Medziodborová šablóna1), 13) zodpovedajúca nepovinným údajom osvedčenia o evidencii časť 1, vložené všetky nasledujúce objekty
  „80“     Verzia definície znaku
  „A1“     Osobné údaje, vložené objekty „A7“, „A8“ a „A9“
    „A7“   Vlastník vozidla, vložené objekty „83“, „84“ a „85“
      ...  
    „A8“   Druhý vlastník vozidla, vložené objekty „83“, „84“ a „85“
      ...  
    „A9“   Osoba, ktorá môže používať vozidlo na základe iného práva, ako je vlastnícke právo, vložené objekty „83“, „84“ a „85“
      ...  
  „A4“     Hmotnosť, vložené „96“ a „97“
    „96“   Najväčšia technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla v prevádzke
    „97“   Najväčšia technicky prípustná hmotnosť celého vozidla v prevádzke
  „98“     Kategória vozidla
  „99“     Počet náprav
  „9A“     Rázvor
  „AD“     Rozloženie najväčšej technicky prípustnej naloženej hmotnosti na nápravy, vložené objekty „9F1F“, „9F20“, „9F21“, „9F22“ a „9F23“
    „9F1F“   Náprava 1
    „9F20“   Náprava 2
    „9F21“   Náprava 3
    „9F22“   Náprava 4
    „9F23“   Náprava 5
  „AE“     Najväčšia technicky prípustná prípojná hmotnosť prípojného vozidla, vložené objekty „9B“ a „9C“
    „9B“   Brzdená
    „9C“   Nebrzdená
  „A5“     Motor, vložené objekty „9D“ a „9E“
    „9D“   Menovité otáčky
    „9E“   Identifikačné číslo motora
  „9F24“     Farba vozidla
  „9F25“     Najväčšia rýchlosť
  „AF“     Hladina hluku, vložené objekty „DF26“, „DF27“ a „DF28“
    „9F26“   Stojace vozidlo
    „9F27“   Otáčky motora
    „9F28“   Za jazdy
  „B0“     Výfukové emisie, vložené objekty
„9F29“, „9F2A“, „9F2B“, „9F2C“, „9F2D“, „9F2E“, „9F2F“, „9F30“ a „9F31“
    „9F29“   CO
    „9F2A“   HC
    „9F2B“   NOx
    „9F2C“   HC + NOx
    „9F2D“   Častice zo vznetových motorov
    „9F2E“   Korigovaný súčiniteľ absorpcie pre vznetové motory
    „9F2F“   CO2
    „9F30“   Kombinovaná spotreba paliva
    „9F31“   Údaj o environmentálnej kategórii ES typového schválenia
  „9F32“     Objem palivových nádrží
12.
Čítanie evidenčných dát
Čítanie evidenčných dát:
a)
voľba aplikácie: aplikácia „Registrácia vozidla“ sa môže zvoliť pomocou SELECT DF1) so svojím identifikátorom aplikácie (AID). Hodnota AID sa vyžiada z laboratória vybraného Európskou komisiou,
b)
čítanie dát zo súborov: súbory zodpovedajúce časti 2 bodu 1 písm. a) až d) sa zvolia pomocou SELECT1) s príkazovými parametrami P1 nastavenými na „02“, P2 nastavenými na „04“ a príkazovým dátovým poľom obsahujúcim identifikátor súboru. Späť odoslaná šablóna FCP obsahuje veľkosť súboru, ktorá môže byť užitočná na čítanie týchto súborov. Tieto súbory sú čitateľné s READ BINARY,1) pričom chýba príkazové dátové pole a Le je nastavená na dĺžku očakávaných dát, s použitím krátkej Le,
c)
overovanie hodnovernosti dát: na overenie hodnovernosti uložených evidenčných dát sa môže využiť zodpovedajúci elektronický podpis. Okrem evidenčných dát sa môže z karty čítať aj zodpovedajúci elektronický podpis. Osvedčenia obsahujú verejný kľúč a totožnosť príslušného orgánu. Overenie podpisu sa môže vykonať iným systémom, ako je evidenčná karta.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.
VZOR OSVEDČENIA O EVIDENCII ČASŤ I
Predná strana
Zadná strana
Príloha č. 3 k vyhláške č. 169/2010 Z. z.
VZOR OSVEDČENIA O EVIDENCII ČASŤ II
Predná strana