158/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

158
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. marca 2010
o náležitostiach knihy omamných látok a o evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 468/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Náležitosti knihy omamných látok
(1)
Náležitosti knihy omamných látok pre výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona obsahuje vzor knihy omamných látok uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Náležitosti knihy omamných látok na činnosti podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) a e) až k) zákona obsahuje vzor knihy omamných látok uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Evidencia dokladov preukazujúcich príjem omamných látok a psychotropných látok
(1)
Pri príjme omamných látok a psychotropných látok sa pre každý druh prijatej omamnej látky a psychotropnej látky evidujú doklady preukazujúce príjem omamných látok a psychotropných látok, ktoré obsahujú
a)
dátum príjmu omamnej látky a psychotropnej látky,
b)
názov omamnej látky a psychotropnej látky,
c)
skupenstvo omamnej látky a psychotropnej látky,
d)
veľkosť balenia s uvedením množstva omamnej látky a psychotropnej látky v hmotnostných, objemových alebo v kusových jednotkách,
e)
prijaté množstvo omamnej látky a psychotropnej látky vyjadrené v počte balení,
f)
číslo dodávateľskej faktúry alebo číslo dodacieho listu,
g)
meno a priezvisko dodávateľa alebo jeho obchodné meno,
h)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá osobne prijala omamnú látku a psychotropnú látku.
(2)
Pri príjme liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok sa pre každý druh prijatého lieku evidujú doklady preukazujúce príjem omamných látok a psychotropných látok, ktoré obsahujú
a)
dátum príjmu lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,
b)
názov lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,
c)
kód lieku pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
d)
názov omamných látok a psychotropných látok,
e)
liekovú formu lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,
f)
veľkosť balenia s uvedením množstva lieku v hmotnostných, objemových alebo v kusových jednotkách,
g)
číslo šarže, ak sa uvádza,
h)
prijatý počet balení lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,
i)
číslo dodávateľskej faktúry alebo číslo dodacieho listu,
j)
meno a priezvisko dodávateľa alebo jeho obchodné meno,
k)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá osobne prijala liek s obsahom omamných látok a psychotropných látok.
(3)
Doklady preukazujúce príjem omamných látok a psychotropných látok a príjem liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok sa evidujú chronologicky.
§ 3
Evidencia dokladov preukazujúcich výdaj omamných látok a psychotropných látok
(1)
Pri výdaji omamných látok a psychotropných látok sa pre každý druh prijatej omamnej látky a psychotropnej látky evidujú doklady preukazujúce výdaj omamných látok a psychotropných látok, ktoré obsahujú
a)
dátum výdaja omamnej látky a psychotropnej látky,
b)
názov omamnej látky a psychotropnej látky,
c)
skupenstvo omamnej látky a psychotropnej látky,
d)
veľkosť balenia s uvedením množstva omamnej látky a psychotropnej látky v hmotnostných, objemových alebo v kusových jednotkách,
e)
vydané množstvo omamnej látky a psychotropnej látky vyjadrené v počte balení,
f)
číslo dodávateľskej faktúry alebo číslo dodacieho listu, ak ide o poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, číslo lekárskeho predpisu alebo objednávky,
g)
meno a priezvisko objednávateľa alebo jeho obchodné meno,
j)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá osobne vydala omamnú látku a psychotropnú látku.
(2)
Pri výdaji liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok sa pre každý druh vydaného lieku s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky evidujú doklady preukazujúce výdaj omamných látok a psychotropných látok, ktoré obsahujú
a)
dátum výdaja lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,
b)
názov lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,
c)
kód lieku pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
d)
názov omamných látok a psychotropných látok,
e)
veľkosť balenia s uvedením množstva lieku v hmotnostných, objemových alebo v kusových jednotkách,
f)
číslo šarže, ak sa uvádza,
g)
vydaný počet balení lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,
h)
číslo objednávky a dodávateľskej faktúry alebo dodacieho listu, ak ide o poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, číslo lekárskeho predpisu alebo objednávky,
l)
meno a priezvisko objednávateľa alebo jeho obchodné meno,
m)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá osobne vydala liek s obsahom omamných látok a psychotropných látok.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na výdaj liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok v lekárni; pri výdaji liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok v lekárni sa pre každý druh vydaného lieku s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky považuje za doklad preukazujúci výdaj omamných látok a psychotropných látok lekársky predpis alebo objednávka.1)
(4)
Doklady preukazujúce výdaj omamných látok a psychotropných látok a výdaj liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok sa evidujú chronologicky.
§ 4
Prechodné ustanovenie
Ak do 14. apríla 2010 boli v doterajšej knihe omamných látok vykonané zápisy, môže sa táto kniha omamných látok používať až do zapísania jej poslednej strany.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.
Richard Raši v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 158/2010 Z. z.
Vzor
KNIHA OMAMNÝCH LÁTOK
Príloha č. 2 k vyhláške č. 158/2010 Z. z.
Vzor
KNIHA OMAMNÝCH LÁTOK
1)
§ 40 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/19991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.