144/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2010 do 31.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z. a zákona č. 199/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. c), § 46 ods. 1, § 111 ods. 2 písm. g), § 114 ods. 2 až 4, § 130 ods. 2, § 136 ods. 2 a § 143 ods. 5 sa slová „osvedčenie o evidencii“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „osvedčenie o evidencii časť I a časť II“ v príslušnom tvare.
2.
V § 2 ods. 2 písm. r) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „za prekážku cestnej premávky sa nepovažuje vozidlo stojace alebo pomaly sa pohybujúce z dôvodov vyvolaných cestnou premávkou, spojených najmä s údržbou alebo opravou cesty, dopravnou nehodou alebo inou udalosťou“.
3.
V § 8 ods. 2 sa slová „b) až d)“ nahrádzajú slovami „c) a d)“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Príloha č. 1 časť B body 2 a 3 k zákonu č. 725/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 1 časť B bod 3 k zákonu č. 725/2004 Z. z.“.
5.
V § 38 ods. 1 sa nad slovom „N1“ odkaz 19 nahrádza odkazom 20a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Príloha č. 1 časť B body 2 a 3 k zákonu č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 39 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať
1.
v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a
2.
v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín,“.
8.
V § 41 ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „ozbrojených zborov“ sa vkladajú slová „alebo Slovenskej informačnej služby“.
9.
V § 60 ods. 8 sa za slová „umiestňujú sa“ vkladá slovo „spravidla“.
10.
§ 61 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Správca tunela28a) môže použiť prenosné zvislé dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným orgánom, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s prevádzkou tunela; o tomto použití je povinný bezodkladne informovať príslušný cestný správny orgán a orgán Policajného zboru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
§ 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.“.
11.
V § 63 odsek 1 znie:
„(1)
Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt, vojenský policajt v rovnošate, profesionálny vojak a vojak mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“; dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnená aj iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.5)“.
12.
V § 66 ods. 6 sa za slovo „vozidla,“ vkladajú slová „vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu,31a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
„31a)
§ 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 67 ods. 6 písm. c), § 68 ods. 7 písm. d), názve § 72, § 72 ods. 1, 3 až 5, 7 a 10, § 118 ods. 1, § 131 ods. 1 a 2, § 132 ods. 2 a § 141 ods. 5 písm. h) sa slová „osvedčenie o evidencii“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II“ v príslušnom tvare.
15.
V § 69 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom doklade vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení vozidla s údajmi na vozidle,“.
16.
V § 69 ods. 1 písm. f) sa nad slovo „merať“ umiestňuje odkaz 36a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
§ 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
17.
V § 69 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona.“.
18.
V § 70 ods. 1 písm. c) sa za slová „rozhodol o“ vkladajú slová „preskúšaní odbornej spôsobilosti,“.
19.
V § 70 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ak bol zadržaný podľa odseku 1 písm. c) a“.
20.
§ 71 ods. 1 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „triedy“ sa vkladajú slová „alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
§ 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.“.
21.
V § 71 ods. 5 sa za slovo „vydá“ vkladajú slová „do 30 dní od uplynutia tejto lehoty“.
22.
V § 71 ods. 8 sa slová „ktorý vodičský preukaz vydal“ nahrádzajú slovami „príslušný podľa miesta pobytu povinného“.
23.
V § 72 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu37a) o organizácii pracovného času v doprave,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
24.
V § 72 ods. 1 písm. k) sa vypúšťajú slová „alebo mýto“.
25.
V poznámke pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa citácia „Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 72 ods. 7 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo b)“.
27.
V § 72 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom zadržanú podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a g) alebo zadržanú v cudzine možno vydať nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom, ak dôvody na ich zadržanie pominuli; to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Žiadateľ o vydanie nového osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo novej tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú náhradou za ich zadržanie v cudzine, je povinný predložiť informáciu tohto štátu o zadržaní spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
(9)
Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 8 môže na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla vydať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo orgán Policajného zboru, kde si žiadateľ podá žiadosť o jeho vydanie.“.
28.
V § 72 ods. 11 sa slová „g) až j)“ nahrádzajú slovami „g) až k)“.
30.
V § 77 ods. 1 písm. b) a c) sa slová „viac ako šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „aspoň šesť mesiacov“.
31.
V § 77 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „čestným vyhlásením alebo inak“.
32.
V § 77 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o)
nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený,“.
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 42 sa citácia „Rozhodnutie Komisie č. 2000/275/ES z 21. marca 2000 o rovnocennosti určitých kategórií vodičských preukazov v platnom znení (Ú. v. ES L 91, 12. 4. 2000).“ nahrádza citáciou „Rozhodnutie Komisie 2008/766/ES z 25. augusta 2008 o rovnocennosti kategórií vodičských preukazov (Ú. v. EÚ L 270, 10. 10. 2008).“.
36.
V § 80 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke podľa § 79 ods. 2 písm. a). Ak žiadateľ na tejto skúške neprospeje, nemôže pokračovať v ďalších častiach skúšky z odbornej spôsobilosti.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
37.
V § 80 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak pri preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona neprospeje držiteľ vodičského oprávnenia, odbornú spôsobilosť stratí.“.
40.
V § 84 ods. 3 sa za slová „osobné údaje“ vkladajú slová „v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu“.
43.
V § 87 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť je podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c), je povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke v lehote určenej posudzujúcim lekárom.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
44.
V § 88 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia, u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra služobný psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia alebo psychológ Hasičského a záchranného zboru s takýmto certifikátom a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby psychológ Slovenskej informačnej služby s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej len „posudzujúci psychológ“). Ak na základe záveru psychologického vyšetrenia osoba nie je spôsobilá na vedenie motorového vozidla, možno následné psychologické vyšetrenie vykonať najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa posledného psychologického vyšetrenia. Náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti hradí posudzovaná osoba. Náklady spojené s posudzovaním psychickej spôsobilosti môže uhradiť aj zamestnávateľ posudzovanej osoby, ak je to potrebné na výkon zamestnania alebo povolania.
(4)
Psychická spôsobilosť môže byť na základe psychického stavu posudzovanej osoby podmienená pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu alebo inými obmedzeniami podľa záverov psychologického vyšetrenia. Osoba, ktorej psychická spôsobilosť je podmienená pravidelnému podrobovaniu sa psychologickému vyšetreniu, je povinná podrobiť sa psychologickému vyšetreniu v lehote určenej posudzujúcim psychológom.“.
46.
V § 89 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vodiči, ktorých zdravotná spôsobilosť alebo psychická spôsobilosť je podmienená pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke podľa § 87 ods. 5 alebo pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu podľa § 88 ods. 4, sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti alebo dokladom o psychickej spôsobilosti s vyznačenou dobou platnosti.“.
47.
§ 90 vrátane nadpisu znie:
㤠90
Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
(1)
Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke podľa § 87 ods. 3 až 6 zistí zmenu zdravotnej spôsobilosti, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky oznámiť túto skutočnosť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu posudzovanej osoby.
(2)
Ak posudzujúci psychológ pri psychologickom vyšetrení podľa § 88 ods. 4 až 6 zistí zmenu psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, oznámi túto skutočnosť najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania pravidelného psychologického vyšetrenia orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu posudzovanej osoby.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 má aj iný lekár, ktorý zistí skutočnosti podmieňujúce alebo vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla mimo pravidelných lekárskych prehliadok. Povinnosť podľa odseku 2 má aj iný psychológ, ktorý zistí skutočnosti podmieňujúce alebo vylučujúce psychickú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla mimo pravidelných psychologických vyšetrení.“.
48.
V § 91 ods. 2 sa na konci bodka náhrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré sú oznámené podľa § 108.“.
49.
V § 91 odsek 5 znie:
„(5)
Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný do 30 dní od uplynutia doby, po ktorú nesmel túto činnosť vykonávať, podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať viac ako dva roky, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2. Do úspešného splnenia tejto povinnosti sa držiteľovi vodičského oprávnenia vodičský preukaz nevráti.“.
50.
V § 92 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
si nesplní povinnosť podľa § 91 ods. 5.“.
51.
V § 92 odsek 4 znie:
„(4)
Vrátiť odobraté vodičské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len
a)
po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, ak bolo vodičské oprávnenie odobraté alebo bol obmedzený jeho rozsah pre stratu zdravotnej spôsobilosti,
b)
po preskúmaní psychickej spôsobilosti, ak bolo vodičské oprávnenie odobraté alebo bol obmedzený jeho rozsah pre stratu psychickej spôsobilosti,
c)
po preskúšaní odbornej spôsobilosti v rozsahu podľa § 91 ods. 5, ak bolo vodičské oprávnenie odobraté alebo bol obmedzený jeho rozsah pre stratu odbornej spôsobilosti.“.
52.
V § 92 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak držiteľ vodičského oprávnenia, ktoré bolo odobraté alebo ktorého rozsah bol obmedzený, neprospeje na skúške z odbornej spôsobilosti, ďalšiu skúšku môže vykonať najskôr po uplynutí troch mesiacov od vykonania neúspešnej skúšky.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
53.
V § 92 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo splnenie podmienok určených v rozhodnutí“.
54.
V § 94 odsek 4 znie:
„(4)
Vzor vodičského preukazu, kódy vodičského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú vo vodičskom preukaze, a spôsob zaznamenávania údajov do vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.“.
55.
§ 95 vrátane nadpisu znie:
㤠95
Vydanie vodičského preukazu
(1)
Vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta udelenia vodičského oprávnenia alebo orgán Policajného zboru, kde si žiadateľ podá žiadosť o vydanie vodičského preukazu.
(2)
Žiadateľ o vydanie vodičského preukazu je povinný
a)
predložiť platný doklad svojej totožnosti,
b)
vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené,
c)
spĺňať podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. c) a h) až p),
d)
podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručného podpisu; nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, v odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo z náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.
(3)
Za vodičský preukaz zadržaný v cudzine alebo podľa § 71 po preukázaní pominutia dôvodov jeho zadržania možno vydať nový vodičský preukaz; žiadateľ o vydanie vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz zadržaný v cudzine je povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz zadržal, spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.“.
56.
V § 96 odsek 2 znie:
„(2)
Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, a splniť podmienky podľa § 94 ods. 1 a § 95 ods. 2.“.
58.
V § 97 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého obnovenie žiada; to neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný podľa § 100 ods. 1 písm. e). Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je ďalej povinný splniť podmienky podľa § 94 ods. 1 a § 95 ods. 2.“.
59.
V § 98 ods. 1 písm. h) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú na tento účel zavedené.“.
60.
V § 100 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3.“.
61.
V § 101 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „medzinárodný vodičský preukaz podľa odseku 6 písm. a) a b) môže byť vydaný súčasne.“.
62.
V § 101 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Fotografia tváre musí byť ostrá, neretušovaná s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm, vyhotovená na hladkom, lesklom polokartóne, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno, so svetlým pozadím.“.
63.
V § 102 sa vypúšťa odsek 4.
64.
V § 104 ods. 2 sa vypúšťajú slová „trvalého pobytu alebo prechodného“.
65.
V § 104 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Ak orgán Policajného zboru pri výmene vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vydaného v štáte dohovoru uzná aspoň jednu skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú v tomto vodičskom preukaze, vydá vodičský preukaz rovnakej alebo rovnocennej skupiny. Podmienkou pre uznanie skupiny vodičského oprávnenia udeleného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je dosiahnutie minimálneho veku podľa § 103. Predmetom výmeny nesmie byť medzinárodný vodičský preukaz.
(4)
Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt, môže o výmenu vodičského preukazu požiadať po 185 dňoch od udelenia alebo registrovania pobytu. Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru inom, ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt a ktorý chce viesť motorové vozidlo, je povinný do 60 dní po uplynutí 185 dní od udelenia alebo registrovania pobytu požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu o výmenu vodičského preukazu.“.
66.
V § 104 ods. 5 sa slová „trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „pobytom“ a vypúšťa sa druhá veta.
67.
V § 104 ods. 6 prvá veta znie: „Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je povinný predložiť platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru a splniť podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. a), c), h) až p), § 94 ods. 1 a § 95 ods. 2 písm. a), b) a d).“.
69.
V § 105 odsek 1 znie:
„(1)
Orgán Policajného zboru po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom obnoví vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý je neplatný podľa § 104 ods. 5 alebo § 106 ods. 1, pričom podmienkou pre uznanie skupiny vodičského oprávnenia udeleného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je dosiahnutie minimálneho veku podľa § 103.“.
70.
V § 105 ods. 4 druhá veta znie: „Žiadateľ je ďalej povinný splniť podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. a), c), h) až p), § 94 ods. 1 a § 95 ods. 2 písm. a), b) a d).“.
71.
V § 105 ods. 4 tretej vete sa slová „ktorý je neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „ktorý je neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. b) až f)“.
72.
V § 106 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
bol obmedzený, pozastavený, odobratý alebo zrušený v štáte, ktorý ho vydal.“.
73.
V § 112 ods. 2 a 3, § 115 ods. 1 až 3, § 116 ods. 2 a 6 a § 118 ods. 1 sa slová „osvedčenie o evidencii“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „osvedčenie o evidencii časť II“ v príslušnom tvare.
74.
V § 114 odsek 5 znie:
„(5)
Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii časti II a držiteľovi vozidla uvedenému vlastníkom vozidla podľa odseku 2 vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC54a) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
„54a)
§ 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.“.
75.
V § 114 ods. 7 sa slová „§ 116 ods. 1 písm. h) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 1 písm. i)“.
76.
V § 115 ods. 1 na konci prvej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak k vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC,57a) sú povinní predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a)
§ 5 ods. 13, § 6 ods. 7 a § 7 ods. 9 zákona č. 725/2004 Z. z.“.
77.
V § 115 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „taktiež sú povinní odovzdať tabuľku s evidenčným číslom zo štátu dovozu, ak nebola stratená, odcudzená alebo ju neodovzdali obvodnému úradu dopravy.“.
78.
V § 116 odsek 1 znie:
„(1)
Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované,
a)
zmenu vlastníckeho práva k vozidlu,
b)
prevod držby vozidla na inú osobu,
c)
výmenu karosérie, výmenu rámu alebo prestavbu vozidla,
d)
trvalú zmenu farby vozidla,
e)
odhlásenie vozidla do cudziny,
f)
zmenu vykonanú na vozidle a zmenu iných údajov zapisovaných do osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II, ak je potrebný zápis nových údajov do týchto dokladov, alebo zmena údajov zapísaných v týchto dokladoch,
g)
poškodenie, stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II,
h)
poškodenie, stratu alebo odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom,
i)
odcudzenie vozidla.“.
79.
V § 116 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. a) alebo b)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), b) alebo e)“.
80.
V § 116 odsek 3 znie:
„(3)
Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 1 písm. g) môže na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla vydať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo orgán Policajného zboru, kde si žiadateľ podá žiadosť o jeho vydanie.“.
81.
V § 116 odsek 5 znie:
„(5)
Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. c) až e) je povinný na vykonanie evidenčných úkonov predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní.“.
82.
V § 116 ods. 6 sa slová „odseku 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b) a e)“.
83.
V § 116 ods. 7 prvá veta znie: „Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny v evidencii vozidiel je povinný predložiť osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané; to neplatí, ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II zadržané podľa § 72 ods. 1 písm. a) až c), f) a g) a nebolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, alebo ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II stratené alebo odcudzené.“.
84.
V § 116 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. b) nie je povinný predložiť osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané osvedčenie o evidencii časť II.“.
85.
V § 116 ods. 8 sa slová „osvedčenie o evidencii a podľa potreby“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o evidencii časť II a podľa potreby vydá aj osvedčenie o evidencii časť I,“.
89.
Nadpis nad § 117 znie: „Zápis vlastníka vozidla a držiteľa vozidla“.
90.
V § 117 ods. 1 prvá a druhá veta znejú: „Pri oznámení zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. b) je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinná osobne požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a to do 15 dní odo dňa, keď sa na ňu držba vozidla previedla. Pritom je povinná na vykonanie evidenčných úkonov predložiť osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II so zápisom o oznámení zmeny, ktorý vykonal orgán Policajného zboru, osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané k osvedčeniu o evidencii časti II, a ďalšie potrebné doklady ustanovené týmto zákonom preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdáva, ak bolo stratené alebo odcudzené.“.
91.
V § 117 ods. 2 prvá a druhá veta znejú: „Pri oznámení zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) alebo b) prostredníctvom elektronickej služby je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo ktorá sa stala novým vlastníkom vozidla, povinná osobne požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ alebo vlastník, a to do 15 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo alebo keď sa stala vlastníkom vozidla. Pritom je povinná na vykonanie evidenčných úkonov predložiť osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a ďalšie potrebné doklady ustanovené týmto zákonom preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivo; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdáva, ak bolo stratené alebo odcudzené.“.
92.
V § 117 odsek 5 znie:
„(5)
Orgán Policajného zboru zaeviduje zápis ďalšieho vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla v evidencii vozidiel a držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, a ak ide o prípad podľa odseku 1 poslednej vety a podľa odseku 2 poslednej vety, aj tabuľku s evidenčným číslom.“.
93.
V § 119 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie je pri odhlásení vozidla do cudziny povinný na vykonanie evidenčného úkonu predložiť osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, doklady podľa § 114 ods. 7 a § 116 ods. 5, preukázať svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené, uviesť potrebné údaje o osobe s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorú orgán Policajného zboru zaeviduje ako nového držiteľa vozidla a nového vlastníka vozidla, a odovzdať tabuľku s evidenčným číslom; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.
(2)
Orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie vydá osvedčenie o evidencii časť I, pridelí vozidlu zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V. Orgán Policajného zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov a tabuľky s evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V do 30 dní od odhlásenia vozidla do cudziny.
(3)
Vlastník dosiaľ neevidovaného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a vydal osvedčenie o evidencii časť II, je pri odhlásení vozidla do cudziny povinný na vykonanie evidenčného úkonu predložiť doklady podľa § 114 ods. 7, preukázať svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené, uviesť potrebné údaje o osobe s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorú orgán Policajného zboru zaeviduje ako nového držiteľa vozidla a nového vlastníka vozidla, a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časti II s údajmi priamo na vozidle; v takom prípade orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta, kde bolo vozidlo prevzaté, vydá osvedčenie o evidencii časť II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie vydá osvedčenie o evidencii časť I, pridelí vozidlu zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V. Orgán Policajného zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov a tabuľky s evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V do 30 dní od odhlásenia vozidla do cudziny.“.
94.
V § 120 odsek 2 znie:
„(2)
Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené, odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, tabuľku s evidenčným číslom, a ak ide o staré vozidlo, predložiť aj potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie;66) osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.“.
96.
V § 130 ods. 1 sa za slová „zvláštnym evidenčným číslom“ vkladajú slová „obsahujúcim písmeno M, H, S alebo C“ a za slová „osvedčenie o evidencii“ sa pripájajú tieto slová: „časť I“.
97.
V § 137 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r) ktoré znie:
„r)
zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené.“.
98.
V § 140 ods. 1 písm. a) sa slová „2 a 5“ nahrádzajú slovami „2, 5 a 6“.
100.
V § 143 ods. 15 sa slová „30. júna 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2016“.
101.
Za § 143 sa vkladajú § 143a a 143b, ktoré znejú:
㤠143a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra aj služobný psychológ alebo psychológ Hasičského a záchranného zboru, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie, a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby aj psychológ Slovenskej informačnej služby, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.“.
102.
V čl. VII sa slová „1. júla 2010“ nahrádzajú slovami „31. marca 2011“.
103.
Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19a sa citácia „§ 41 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 510/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 44 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položka 68a znie:
„Položka 68a
a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ... 6 eur
b) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie ... 10 eur
c) Vykonanie zmeny alebo zmien v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II alebo v technickom osvedčení vozidla ... 6 eur
d) Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý žiada ... 5 eur
e) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka ... 24 eur“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA poznámkach k položke 76 sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 466/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Exekútor je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od ukončenia exekučného konania, písomne oznámiť túto skutočnosť tretej osobe, ktorú požiadal o súčinnosť podľa § 34.“.
2.
V § 44 ods. 2 druhej vete sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d).“.
3.
V § 47 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Exekútor však nemá právo na náhradu trov konania za úkony, ktoré vykonal do doručenia poverenia súdu na vykonanie exekúcie.“.
4.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Exekútor je povinný predložiť vec súdu bezodkladne po tom, ako nadobudne pochybnosti alebo zistí, že sú dôvody na zastavenie exekúcie alebo čiastočné zastavenie exekúcie.“.
5.
Doterajší text § 104 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.“.
6.
V § 179a ods. 2 sa slová „ktorý vodičský preukaz vydal“ nahrádzajú slovami „príslušnému podľa miesta pobytu povinného; k exekučnému príkazu priloží aj fotokópiu poverenia súdu na vykonanie exekúcie“.
7.
V § 179a ods. 4 sa slová „ktorý vodičský preukaz vydal“ nahrádzajú slovami „príslušnému podľa miesta pobytu povinného“.
Čl. IV
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z. a zákona č. 110/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6“.
2.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu na účel zabezpečenia náhrady vzniknutej škody tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ich účastníkoch, zúčastnených vozidlách a ich poškodení, poistení zodpovednosti a zavinení; poisťovateľ je povinný vydať poistníkovi tlačivo aj na požiadanie.“.
Doterajšie odseky 2 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 14.
3.
V § 11 ods. 4 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
4.
V § 11 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
5.
V § 11 ods. 9 sa slová „Odseky 5 až 7“ nahrádzajú slovami „Odseky 6 až 8“.
Čl. V
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z. a zákona č. 513/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. am), § 16a ods. 5 písm. a) a ods. 12 písm. a), § 16b ods. 15 písm. a), § 18 ods. 17 písm. b), § 20 ods. 3 písm. c), § 20a ods. 3 písm. a), § 21 ods. 2 písm. j), § 24a ods. 2 písm. a), ods. 6, ods. 10 písm. b) a ods. 14 a § 24b ods. 4 sa slová „osvedčenie o evidencii“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „osvedčenie o evidencii časť I a časť II“ v príslušnom tvare.
2.
V § 5 ods. 8, 13 a 19, § 14 ods. 4 písm. b) a ods. 18, § 16a ods. 6, 13 a 24, § 16b ods. 6 a 17, § 16d ods. 7, § 17 ods. 4 písm. a), ods. 7, ods. 9 písm. e), ods. 10 a 11, § 18 ods. 4 písm. b), ods. 15, ods. 16 písm. b) bode 3, ods. 17 prvej vete a ods. 18, § 19 ods. 4 písm. b), § 20 ods. 10 a 11, nadpise pod § 23a, § 23a ods. 1, 3, 4, 6 až 9, § 24 ods. 1 písm. c), § 96 ods. 4, § 99 písm. o) bode 21 a 22, § 101 písm. c) bodoch 3 a 4, § 107 ods. 12, ods. 15 písm. c), § 111 ods. 1 a § 112b ods. 2 a 4 sa slová „osvedčenie o evidencii“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „osvedčenie o evidencii časť II“ v príslušnom tvare.
3.
V § 12 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru pri vystavení osvedčenia o evidencii časti II technické údaje v ňom uvádzané pre každé vozidlo, ktoré vyrobil alebo doviezol, a bezodplatne v elektronickej forme zasielať štátnemu dopravnému úradu pri vystavení technického osvedčenia vozidla technické údaje v ňom uvádzané pre každé vozidlo, ktoré vyrobil alebo doviezol,“.
4.
V § 12 ods. 7 sa slová „v odseku 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „v tomto zákone“.
5.
V § 16a ods. 2 písm. a) štvrtý bod znie:
„4.
osvedčenie o evidencii, ak taký doklad bol v členskom štáte vydaný; ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti,“.
6.
V § 16a ods. 2 písm. b) druhý bod znie:
„2.
osvedčenie o evidencii; ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti,“.
7.
V § 16a ods. 2 písm. b) treťom bode sa slová „záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii podľa druhého bodu“ nahrádzajú slovami „sa taký doklad v štáte vývozu vydáva“.
8.
V § 16a ods. 3 prvá veta znie: „Obvodný úrad dopravy vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov o vozidle v rozsahu údajov potrebných na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II pre vozidlo s konkrétnym identifikačným číslom vozidla VIN, ak osvedčenie o evidencii podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu vydané v členskom štáte nie je harmonizovaným osvedčením o evidencii a neobsahuje všetky technické údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II v Slovenskej republike, pričom obvodný úrad dopravy nevie tieto údaje získať najmä z evidencie vozidiel.“.
9.
V § 16a ods. 10 prvá veta znie: „Obvodný úrad dopravy vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov o vozidle v rozsahu údajov potrebných na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II pre vozidlo s konkrétnym identifikačným číslom vozidla VIN, ak osvedčenie o evidencii nebolo v členskom štáte vydané alebo osvedčenie o evidencii nie je harmonizovaným osvedčením o evidencii a neobsahuje všetky technické údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II v Slovenskej republike, pričom obvodný úrad dopravy nevie tieto údaje získať najmä z evidencie vozidiel.“.
10.
V § 16b ods. 8 písmeno f) znie:
„f)
osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v treťom štáte, ak taký doklad bol vydaný, alebo vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte; ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti,“.
11.
V § 16c ods. 2 úvodná veta znie: „Obvodný úrad dopravy nesmie uznať typové schválenie ES, uznať schválenie, ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo.“.
12.
V § 16c ods. 3 sa za slová „osvedčenia o evidencii“ vkladajú slová „časti I aj časti II“.
13.
V § 16d ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „v osvedčení o evidencii alebo“.
14.
V § 21 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
nemá
1.
osvedčenie o evidencii časť II podľa § 23 a osvedčenie o evidencii časť I podľa § 23 ods. 6,
2.
technické osvedčenie vozidla podľa § 23,“.
15.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla
(1)
Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla sú
a)
doklady oprávňujúce prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách,
b)
doklady označené sériou a evidenčným číslom,
c)
verejnou listinou.
(2)
Osvedčením o evidencii časť II a technickým osvedčením vozidla sa preukazuje zhodnosť vozidla so schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.
(3)
Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II sa vydáva vozidlám, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.5) Technické osvedčenie vozidla sa vydáva vozidlám, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.5)
(4)
Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II je tiež evidenčným dokladom k vozidlu, ktorým sa preukazuje prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel.5) Osvedčenia o evidencii ostatných štátov sú verejnými listinami a sú uznávané za rovnocenné ako osvedčenia o evidencii vydávané v Slovenskej republike a oprávňujú prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.
(5)
Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a ani technické osvedčenie vozidla sa nesmie uchovávať vo vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje.
(6)
Vodič vozidla, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) je povinný mať osvedčenie o evidencii časť I pri vedení vozidla vždy pri sebe; to neplatí pri prevádzke vozidla v premávke na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky najviac do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II, keď je oprávnený mať pri sebe osvedčenie o evidencii časť II. Po doručení osvedčenia o evidencii časti I vodič vozidla počas vedenia vozidla v premávke na pozemných komunikáciách nesmie mať pri sebe osvedčenie o evidencii časť II, pričom sa osvedčenie o evidencii časť II považuje za neplatné na vedenie vozidla, ak sa ním vodič pri vedení vozidla preukáže po 30 dňoch odo dňa jeho vydania; to neplatí, ak ide o prípady ustanovené zákonom.12a)
(7)
Vodič vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) je povinný mať technické osvedčenie vozidla pri vedení vozidla vždy pri sebe.
(8)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla
a)
chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; stratu alebo odcudzenie týchto dokladov je povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru,
b)
na výzvu orgánu Policajného zboru alebo obvodného úradu dopravy predložiť v ním určenej lehote a vyplniť príslušné tlačivá.
(9)
Prevádzkovateľ vozidla, ktorému bolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I, nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenie vozidla a nájde svoje predchádzajúce osvedčenie alebo ho inak získa, je povinný
a)
predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I a časť II bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru,
b)
predchádzajúce technické osvedčenie vozidla bezodkladne odovzdať príslušnému obvodnému úradu dopravy.
(10)
Každý, kto nájde cudzie osvedčenie o evidencii časť I alebo cudzie osvedčenie o evidencii časť II alebo cudzie technické osvedčenie vozidla, je povinný ho bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru, Železničnej polície alebo obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpečia odovzdanie
a)
osvedčenia o evidencii časti I a časti II príslušnému orgánu Policajného zboru,
b)
technického osvedčenia vozidla príslušnému obvodnému úradu dopravy.
(11)
Osvedčenie o evidencii časť I je neplatné, ak
a)
sú v ňom neoprávnene vykonané zmeny,
b)
záznamy v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
c)
je poškodené tak, že údaje v ňom uvedené sú nečitateľné,
d)
bolo zničené, stratené alebo ukradnuté,
e)
bolo vozidlo ukradnuté,
f)
osvedčenie o evidencii časť II je neplatné.
(12)
Osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla sú neplatné v prípadoch uvedených v odseku 11 písm. a) až e).
(13)
Osvedčenie o evidencii časť I vydáva orgán Policajného zboru s platnosťou na 10 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podania žiadosti o jeho vydanie, ak osobitný predpis13) neustanovuje inak. Osvedčenie o evidencii časť I sa doručuje na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla po zriadení služby zavedenej na tento účel.
(14)
Osvedčenie o evidencii časť II sú oprávnení vydávať a zapisovať do nich údaje
a)
štátny dopravný úrad, obvodný úrad dopravy príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla, a to za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
b)
výrobca alebo zástupca výrobcu, a to za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
c)
orgán Policajného zboru, a to za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.13)
(15)
Technické osvedčenie vozidla sú oprávnení vydávať a zapisovať do nich údaje len orgány a osoby uvedené v odseku 14 písm. a) a b).
(16)
Orgány a osoby uvedené v odseku 14 písm. a) a b) sú povinné viesť evidenciu o prijatých, vydaných a poškodených osvedčeniach o evidencii časti II a technických osvedčeniach vozidla v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.
(17)
Náklady spojené s výrobou a distribúciou osvedčení o evidencii častí I je povinné znášať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(18)
Náklady spojené s výrobou a distribúciou osvedčení o evidencii častí II a technických osvedčení vozidla sú povinní znášať
a)
výrobca alebo zástupca výrobcu, ak sú určené na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona,
b)
ministerstvo, ak sú určené pre štátny dopravný úrad, obvodné úrady dopravy a orgány Policajného zboru.
(19)
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel,5) môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia
a)
výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal osvedčenie o evidencii časť II; výrobca alebo zástupca výrobcu je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu,
b)
obvodný úrad dopravy, ktorý vydal osvedčenie o evidencii časť II.
(20)
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel,5) môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia orgán Policajného zboru, a to za podmienok ustanovených osobitným predpisom.13)
(21)
Prevádzkovateľ vozidla môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia
a)
výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; výrobca alebo zástupca výrobcu je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu,
b)
obvodný úrad dopravy, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; obvodný úrad dopravy je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu,
c)
obvodný úrad dopravy, ak výrobca alebo zástupca výrobcu podľa písmena a) zanikol alebo už neexistuje a nemá kto vydať duplikát technického osvedčenia vozidla; obvodný úrad dopravy je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu.
(22)
Ak sa žiadosť podľa odsekov 19 a 21 podáva z dôvodu straty alebo odcudzenia, prílohou k žiadosti je doklad o ohlásení straty alebo odcudzenia podľa odseku 8 písm. a). Ak sa žiadosť podľa odseku 21 podáva z dôvodu poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia, prílohou k žiadosti je odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 30 dní odo dňa jeho vydania; odborný posudok o kontrole originality vozidla sa nevyžaduje pri vozidlách kategórie S, PN a výmenných nadstavbách.
(23)
Osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla smie vyrábať a s nimi manipulovať fyzická osoba alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte, ktorej ministerstvo udelilo povolenie.
(24)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie podľa odseku 23, je povinná
a)
pred výrobou predložiť ministerstvu na schválenie vzory osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla,
b)
viesť o výrobe a o manipulácii osobitné výkazy a na požiadanie ich predložiť a poskytnúť potrebné informácie ministerstvu.
(25)
Ministerstvo zruší povolenie podľa odseku 23, ak ten, komu bolo udelené,
a)
písomne požiada o zrušenie povolenia,
b)
poruší podmienky určené v povolení,
c)
poruší povinnosti ustanovené v odseku 24.
(26)
Vzor osvedčenia o evidencii časti I, podrobnosti o jeho vyhotovení, tvare a rozmeroch, ako aj o údajoch v ňom uvádzaných ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Vzory osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla, podrobnosti o ich vyhotovení, tvare, rozmeroch a údajoch v nich uvádzaných, podmienkach a rozsahu ich vydávania, spôsobe vedenia ich evidencie, spôsobe a lehotách ich inventarizácie, postupe a lehotách ich odovzdávania na skartáciu, postupe pri ich zničení, poškodení, strate alebo odcudzení a podrobnosti o činnosti obvodného úradu dopravy pri odňatí osvedčenia o evidencii z iného členského štátu a o informovaní tohto štátu o odňatí osvedčenia o evidencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 12a a 13 znejú:
„5)
§ 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
12a)
Napríklad § 116 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z., § 46 ods. 9 písm. a) prvý bod a § 66 ods. 5 písm. a) prvý bod vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 24 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla je podľa § 23 ods. 11 a 12 neplatné.“.
17.
V § 24a ods. 13 sa slová „ktoré je“ nahrádzajú slovami „ktoré nie je“.
18.
V § 32 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa citácia „ods. 4“.
19.
V § 83 ods. 7 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „musí však na vyzvanie zabezpečiť vykonanie úkonov umožňujúcich prístup k identifikátoru vozidla.“.
20.
Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠83a
Druhy kontrol originality
(1)
Základným druhom kontroly originality je kontrola originality základná a kontrola originality skrátená.
(2)
Kontroly originality vozidiel sa členia na
a)
kontrolu originality základnú,
b)
kontrolu originality skrátenú,
c)
kontrolu originality administratívnu,
d)
kontrolu originality opakovanú.
(3)
Kontrola originality skrátená sa vykonáva na vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,5) ak ich dátum prvej evidencie je pred 1. januárom 1996; v ostatných prípadoch sa vykonáva kontrola originality základná.
(4)
Podrobnosti o vykonávaní jednotlivých druhov kontrol originality a ich rozsah ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
21.
V § 84 ods. 4 sa za slovo „falšovania“ vkladajú slová „alebo že doklad o evidencii vozidla je v pátraní“, slovo „útvaru“ sa nahrádza slovom „orgánu“ a na konci sa pripája táto veta: „Rovnako sa postupuje aj v prípade zistenia stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátora vozidla a dokladu vozidla.“.
22.
V § 102 ods. 1 a § 107 ods. 14 písm. c) sa slová „§ 23 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 23“.
23.
V § 107 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 23 ods. 9 písm. b), § 23 ods. 11 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 8 písm. b), § 23 ods. 9 písm. b)“.
24.
V § 107 ods. 11 písm. c) sa slová „§ 23 ods. 3 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 16“.
25.
V § 109 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Iná osoba môže za prevádzkovateľa vozidla v konaní podľa tohto zákona konať, len ak jej bolo udelené písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom za prevádzkovateľa vozidla alebo na základe úradného rozhodnutia. Ak držiteľ vozidla nie je totožný s vlastníkom vozidla, iná osoba môže za držiteľa vozidla konať, len ak jej vlastník vozidla udelil písomné plnomocenstvo so svojím osvedčeným podpisom.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.“.
26.
V poznámke pod čiarou k odkazu 40a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čl. 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009), čl. 16 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31. 7. 2009).“.
27.
Za § 112d sa vkladá § 112e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠112e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1) Osvedčenie o evidencii vozidla vydané pred 1. marcom 2005 sa považuje za osvedčenie o evidencii časť I a technický preukaz vozidla vydaný pred 1. marcom 2005 sa považuje za osvedčenie o evidencii časť II.
(2)
Osvedčenie o evidencii vydané pred 1. júnom 2010 sa považuje za osvedčenie o evidencii časť I.
(3)
Osvedčenia o evidencii vydané pred 1. júnom 2010 môžu výrobcovia a zástupcovia výrobcov vystavovať a vydávať najneskôr do 30. júna 2010. Pri prihlasovaní vozidla do evidencie vozidiel orgán Policajného zboru vydá nové osvedčenie o evidencii časť II.“.
28.
V § 113 sa slová „§ 23 ods. 18“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 26“ a za slová „§ 83 ods. 10“ sa vkladá čiarka a slová „§ 83a ods. 4“.
Čl. VI
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 81/2008 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z. a zákona č. 192/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 12 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. VII
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z. a zákona č. 60/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Všeobecné užívanie
(1)
Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy; v ich medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené (všeobecné užívanie). Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-technickému stavu dotknutej komunikácie; nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať.
(2)
Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest označené dopravnými značkami možno užívať dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t (ďalej len „motorové vozidlo“) po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií.
(3)
Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest označené dopravnými značkami možno užívať dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1,2e) N1,2f) M1G2g) a N1G2h) bez ohľadu na celkovú hmotnosť jazdnej súpravy po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií.
(4)
Vymedzené úseky diaľnic, rýchlostných ciest a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete2i) a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete, možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t len po úhrade mýta za užívanie týchto pozemných komunikácií podľa osobitného predpisu.2j)
(5)
Výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa určí z celkovej hmotnosti motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada sa platí na kalendárny rok, na mesiac, na týždeň alebo na jeden deň bez ohľadu na počet vykonaných jázd.
(6)
Úhrada sa neplatí pri motorových vozidlách a jazdných súpravách
a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,2k)
d)
záchrannej zdravotníckej a horskej služby, pri vozidlách určených na hromadný odber krvi a pri vozidlách cestného záchranného systému,
e)
Hasičského a záchranného zboru a ostatných hasičských jednotiek,
f)
správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,
g)
Železničnej polície Slovenskej republiky,
h)
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
ch)
na ktoré sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,2l)
i)
na poskytovanie sociálnej starostlivosti,
j)
technickej vyslobodzovacej služby privolanej na odstránenie cestnej prekážky,
k)
cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
l)
historických,2m)
m)
orgánov colnej stráže,
n)
vykonávajúcich prepravu predmetov a tovarov humanitárnej pomoci, ak sa dopravca preukáže potvrdením ministerstva o prípustnosti bezodplatnej dopravy, ktorého vzor je prílohou č. 3 k tomuto zákonu,
o)
správcov ciest I., II. a III. triedy zabezpečujúcich údržbu diaľnic, rýchlostných ciest a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete na základe zmluvy podľa § 3f,
p)
Slovenskej informačnej služby.
(7)
Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy musia byť pri prejazde vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest podľa odsekov 2 a 3 označené nálepkou. Zaplatenie úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií motorovým vozidlom alebo jazdnou súpravou sa preukazuje platnou dvojdielnou nálepkou, ktorej jedna časť je nalepená celou plochou na prednom skle motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy na mieste ustanovenom vykonávacím predpisom2n) a ktorá
a)
zodpovedá vzoru ustanovenému vo vykonávacom predpise,2n)
b)
obsahuje vyznačenie doby platnosti.
(8)
Kontrolu dodržiavania povinnosti označenia motorového vozidla alebo jazdnej súpravy nálepkou pri použití vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sú oprávnené vykonávať útvary Policajného zboru2o) v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
(9)
Výber mýta za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete2i) a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete, nálepky, ich distribúciu, predaj a výmenu zabezpečuje právnická osoba založená podľa osobitného zákona.2ba) Finančné prostriedky získané z výberu mýta, z predaja nálepiek a úroky z týchto prostriedkov sú príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
(10)
Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy je povinný vyznačiť údaj o evidenčnom čísle,2p) ktoré má motorové vozidlo alebo všetky vozidlá jazdnej súpravy, na oddeliteľnom kontrolnom kupóne.2q)
(11)
Vodič motorového vozidla, ktorý používa vymedzený úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty, je povinný na požiadanie predložiť príslušníkovi Policajného zboru oddeliteľný kontrolný kupón.2q)
(12)
Prevádzkovanie prievozu, kompy a sklápacieho mosta sa vykonáva za úhradu podľa osobitných predpisov.2r)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2e až 2r znejú:
„2e)
Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2f)
Príloha č. 1 časť B bod 3 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.
2g)
Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) a bod 5 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.
2h)
Príloha č. 1 časť B bod 3 písm. a) a bod 5 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z.
2i)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.
2j)
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2k)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).
2l)
§ 8 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2m)
§ 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z.
2n)
Vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle.
2o)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
2p)
§ 123 a 124 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2q)
§ 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z.
2r)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 7 ods. 2 sa odkaz „2f“ nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom „2o“.
Čl. VIII
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 31/2010 Z. z. a zákona č. 60/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 2 ods. 2 prvá veta znie: „Za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1,3a) N1,3b) M1G3c) a N1G3d), sa platí mýto.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3d znejú:
„3a)
Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3b)
Príloha č. 1 časť B bod 3 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.
3c)
Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) a bod 5 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.
3d)
Príloha č. 1 časť B bod 3 písm. a) a bod 5 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z.“.
Čl. IX
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 6 sa slová „najmenej šesť hodín, ale menej ako“ nahrádzajú slovami „od šesť do“.
2.
V § 31 ods. 4 sa vypúšťajú slová „tohto zákona a“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „Rozhodnutie Komisie 93/173/EHS z 22. februára 1993, ktorým sa navrhuje štandardné tlačivo podľa článku 16 nariadenia (EHS) č. 3820/85 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 72, 25. 3. 1993).“ nahrádza citáciou „Rozhodnutie Komisie 2009/810/ES z 22. septembra 2008 o vyhotovení štandardného tlačiva na podávanie správ uvedeného v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 289, 5. 11. 2009).“.
4.
V § 33 písm. b) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „aj so stanoviskami sociálnych partnerov“.
5.
V § 37 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „zamestnávateľovi“ vkladajú slová „alebo dopravnému podniku“.
6.
V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).
7.
V § 37 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení rozhodnutia Komisie 2009/959/EÚ zo 14. decembra 2009 (Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2009)“.
9.
V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
nevydá vodičovi dostatočný počet záznamových listov alebo papierových kotúčov do záznamového zariadenia,
g)
vydá vodičovi záznamový list alebo papierový kotúč do záznamového zariadenia, ktorý nemá typové schválenie ES alebo ktorý je nevhodný do inštalovaného záznamového zariadenia.“.
10.
V § 37 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „zamestnávateľovi“ vkladajú slová „alebo dopravnému podniku“.
11.
V § 37 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
prevádzkuje vozidlo, ktoré musí byť vybavené záznamovým zariadením, bez záznamového zariadenia alebo so záznamovým zariadením, ktoré nemá vydané typové schválenie ES, alebo so záznamovým zariadením, na ktorom sa nevykonala periodická prehliadka, alebo prevádzkuje vozidlo s nefunkčným alebo poškodeným záznamovým zariadením alebo so záznamovým zariadením, ktoré má poruchu,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
12.
V § 38 ods. 1 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová „alebo záznamové zariadenie nesprávne používa“.
13.
V § 38 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová „alebo používa špinavé alebo poškodené záznamové listy, pričom údaje v nich uvedené nie sú čitateľné“.
14.
V § 38 ods. 1 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová „pričom údaje na nej uvedené nie sú čitateľné“.
15.
V § 38 ods. 1 písm. b) druhom bode sa slová „kartu iného vodiča“ nahrádzajú slovami „používa kartu iného vodiča alebo vlastní viac ako jednu platnú kartu vodiča“.
16.
V § 38 ods. 1 písm. c) prvý bod znie:
„1.
kartu vodiča, ak je vodič jej držiteľom, alebo vyplnené záznamové listy alebo výtlačky zo záznamového zariadenia, alebo ručné záznamy za prebiehajúci týždeň a za predchádzajúcich 28 dní,“.
17.
V § 38 ods. 1 písm. f) sa za slovo „liste“ vkladá čiarka a slová „vo výtlačku zo záznamového zariadenia“.
18.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:
„l)
nepožiada o náhradu poškodenej, znefunkčnenej, stratenej alebo odcudzenej karty vodiča do siedmich kalendárnych dní,
m)
formálne neoznámi stratu alebo krádež karty vodiča príslušným orgánom členského štátu, v ktorom ku krádeži alebo strate došlo,
n)
sa odmietne podrobiť kontrole.“.
19.
V § 38 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
umiestni vo vozidle zariadenie určené na manipuláciu, ktoré by mohlo byť použité na pozmeňovanie, utajovanie, ničenie alebo falšovanie údajov v záznamovom zariadení alebo údajov na záznamovom liste, na výtlačku zo záznamového zariadenia alebo údajov na karte vodiča.“.
20.
V § 38 ods. 3 písm. b) sa slová „a písm. d), g), i) a k) nahrádzajú slovami „a písm. d), g), i), k) a l)“.
21.
V § 38 ods. 3 písm. c) sa slová „písm. e) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. e), j), m) a n)“.
22.
Príloha č. 1 časť A sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
v prípade potreby a s náležitým zohľadnením bezpečnostných aspektov overenie záznamového zariadenia nainštalovaného vo vozidlách s cieľom zistiť nainštalovanie alebo používanie akéhokoľvek prístroja alebo prístrojov určených na zničenie, zatajenie, pozmenenie akýchkoľvek údajov alebo na manipuláciu s týmito údajmi, alebo prístrojov, ktoré majú zasahovať do činnosti ktorejkoľvek časti elektronickej výmeny údajov medzi komponentmi záznamového zariadenia alebo ktoré týmto spôsobom blokujú alebo pozmeňujú údaje pred zakódovaním.“.
23.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
zariadenie na špecifickú analýzu s príslušným softvérom s cieľom overiť a potvrdiť digitálny podpis pripojený k údajom, ako aj softvér na špecifickú analýzu umožňujúci zostaviť podrobný profil dynamickej rýchlosti vozidiel pred inšpekciou ich záznamového zariadenia.“.
24.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 462/2007 Z. z.
ZOZNAM PORUŠENÍ OSOBITNÝCH PREDPISOV
1.
Skupina porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85
2.
Skupina porušení nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave) v platnom znení
25.
Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:
5.
Smernica Komisie 2009/4/ES z 23. januára 2009 o protiopatreniach na prevenciu a odhaľovanie manipulácie so záznamami tachografov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009).
6.
Smernica Komisie 2009/5/ES z 30. januára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 29, 31. 1. 2009).“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010 okrem čl. VII, VIII a IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. apríla 2010, čl. I bodov 86 až 88 a 95, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. marca 2011, čl. I bodov 7, 13, 29, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 45, 57, 68, 99 a § 143b v bode 101, čl. II bodov 3 a 5 a čl. VI bodov 1 a 3 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.