142/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 293/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa za bod 17 vkladá nový bod 18, ktorý znie:
„18.
zúčtovaním odchýlok zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok elektriny alebo plynu a skutočne dodanými hodnotami dodávok elektriny alebo plynu v určenom čase,“.
Doterajšie body 18 až 30 sa označujú ako body 19 až 31.
2.
V § 2 písm. b) sa za bod 29 vkladajú nové body 30 až 35, ktoré znejú:
„30.
subjektom zúčtovania účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlok,
31.
organizovaním krátkodobého trhu s elektrinou organizovanie a zabezpečenie vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou, zúčtovanie odchýlok, správa a zber nameraných dát, centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy2a) a súvisiace činnosti,
32.
účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou subjekt zúčtovania, ktorý s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou,
33.
organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou právnická osoba, ktorá má povolenie na organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou,
34.
organizovaným krátkodobým trhom s elektrinou trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorého sa zúčastňujú subjekty zúčtovania,
35.
vyhodnotením krátkodobého trhu s elektrinou určenie ceny a množstva elektriny zobchodovanej jednotlivými účastníkmi krátkodobého trhu s elektrinou,“.
Doterajšie body 30 až 37 sa označujú ako body 36 až 43.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.“.
4.
V § 4a ods. 2 úvodnej vete sa slová „úradne osvedčeným odpisom dokladov“ nahrádzajú slovom „dokladmi“.
5.
V § 4a ods. 2 písmená d) a e) znejú:
„d)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore, v prírodovednom študijnom odbore so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu a o vykonaní štvorročnej odbornej praxe v energetike, alebo
e)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore, v prírodovednom študijnom odbore so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu a o vykonaní trojročnej odbornej praxe v energetike.“.
6.
V § 4a odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o povolenie osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva ministerstvo po predložení dokladov podľa odseku 2 a po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 3. Ak zamestnávateľ, u ktorého žiadateľ vykonával odbornú prax v energetike zanikol, žiadateľ môže nahradiť doklad o odbornej praxi čestným vyhlásením.
(5)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov od jeho vydania a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave, ktorú vykonáva organizácia určená ministerstvom.“.
9.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „druhého stupňa technického zamerania“ nahrádzajú slovami „a prax podľa § 4a“.
10.
V § 11 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestneného na budove s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW,“.
11.
V § 11 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj ako je slnečná energia,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
12.
V § 11 ods. 1 písm. d) sa za slovo „sústavy“ vkladajú slová „do úrovne vysokého napätia v prípade, že ide o elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia“.
13.
V § 11 ods. 5 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 1 MW je stanovisko úradu k vydaniu osvedčenia.“.
14.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Ministerstvo zruší platnosť vydaného osvedčenia, ak žiadateľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa odseku 16 alebo ak žiadateľ poskytne nepravdivé písomné informácie o stave prípravy a postupe výstavby elektroenergetického zariadenia alebo plynárenského zariadenia podľa odseku 16.“.
15.
V § 14 ods. 11 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie: „Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny sa uskutočňuje v rozsahu podľa osobitného predpisu.13a)“.
16.
V § 14 ods. 15 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „alebo zmluvne zabezpečenými dodávkami plynu vyrobeného na vymedzenom území.“.
17.
V § 15 ods. 4 sa slovo „konečným“ nahrádza slovom „koncovým“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.“.
20.
V § 18 ods. 9 sa za slovo „odchýlok“ vkladajú slová „a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou“.
21.
V § 18 ods. 9 na konci sa pripája táto veta: „Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný poskytnúť zúčtovateľovi odchýlok údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu podľa osobitného predpisu.13a)“.
22.
V § 18 odsek 10 znie:
„(10)
Podrobnosti o prístupe na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou, o spôsobe organizovania, vyhodnotenia, zúčtovania a vysporiadania krátkodobého trhu s elektrinou, o prevzatí zodpovednosti, o spôsobe vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlky účastníka trhu a odchýlky sústavy, o spôsobe zúčtovania a vysporiadania regulačnej elektriny ustanovia pravidlá trhu.13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 12a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 20a odsek 4 znie:
„(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje odberateľom a dodávateľovi poslednej inštancie tieto skutočnosti bezodkladne po oznámení zúčtovateľa odchýlok o neodovzdaní denného diagramu zo strany subjektu zúčtovania.“.
24.
V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou.“.
25.
V § 21 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu so zúčtovateľom odchýlok, ak má vlastnú zodpovednosť za odchýlku,“.
26.
V § 21 ods. 2 písm. f) na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak výrobca elektriny poskytuje podporné služby je povinný uzatvoriť zmluvu podľa písmena c),“.
27.
V § 21 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné pre spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom, údaje potrebné na účely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy,“.
28.
V § 21 ods. 2 písm. k) sa vypúšťajú slová „a zúčtovateľovi odchýlky“.
29.
V § 21 ods. 2 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny potrebné na vyhodnotenie odchýlok a informácie potrebné pre činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu podľa osobitného predpisu,13a)“.
Doterajšie písmená l) až r) sa označujú ako písmená m) až s).
30.
V § 22 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová: „pre potreby zúčtovania odchýlok a“.
31.
V § 22 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
vyžadovať od účastníkov trhu údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom, údaje potrebné na účely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy.“.
32.
V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:
„l)
uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlok v rozsahu podľa osobitného predpisu,13a)
m)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou,
n)
zohľadniť pri stanovisku podľa § 11 ods. 4 písm. b) prednostne vplyv energetického zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s celkovým inštalovaným výkonom do 4 MW.“.
33.
V § 22 ods. 2 písm. h) sa slovo „merania“ nahrádza slovom „meranie“.
34.
V § 22 ods. 2 písm. k) sa vypúšťajú slová „odchýlky sústavy“.
35.
V § 22 ods. 2 písm. zc) sa slovo „vypracúvať“ nahrádza slovom „vypracovať“.
36.
V § 22 ods. 2 písm. zd) sa slovo „vypracovávať“ nahrádza slovom „vypracovať“.
37.
V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zv) až zz), ktoré znejú:
„zv) poskytnúť voľnú dennú kapacitu na účely jej alokácie formou aukcie podľa osobitného predpisu,13a)
zy) poskytnúť na požiadanie zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu podľa osobitného predpisu,13a)
zz) zabezpečiť spracovanie analýz rovnováhy medzi ponukou a dopytom, na účely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy.“.
38.
V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou.“.
39.
V § 24 ods. 2 písm. g) sa slová „subjektom zúčtovania odchýlky sústavy“ nahrádzajú slovami „zúčtovateľom odchýlok,“.
40.
V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zg) až zj), ktoré znejú:
„zi) poskytnúť na požiadanie zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok, opravné zúčtovanie odchýlok a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, v rozsahu podľa osobitného predpisu,13a)
zj) poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom, údaje potrebné na účely vypracovania energetickej politiky, správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a dokumentov pre rozvoj sústavy.“.
41.
V § 27 ods. 1 písm. b) sa slová „s prevádzkovateľom prenosovej sústavy“ nahrádzajú slovami „so zúčtovateľom odchýlok“.
42.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, ak uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou,
e)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúčtovania.“.
43.
V § 27 ods. 2 písm. a) sa za slovo „uzatvoriť“ vkladajú slová „so zúčtovateľom odchýlok“.
44.
V § 27 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou,“.
45.
V § 27 ods. 5 písm. a) sa za slovo „pobytu“ vkladajú slová „dátum narodenia, štátne občianstvo“.
46.
V § 28 ods. 1 písm. b) sa slová „s prevádzkovateľom prenosovej sústavy“ nahrádzajú slovami „so zúčtovateľom odchýlok“.
47.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, ak uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou,
f)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúčtovania.“.
48.
V § 28 ods. 2 písm. a) sa za slovo „uzatvoriť“ vkladajú slová „so zúčtovateľom odchýlok“.
49.
V § 28 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
poskytovať zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny v súlade s uzavretou zmluvou,“.
50.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou,
g)
na poskytnutie údajov a opravných údajov od zúčtovateľa odchýlok na účely vyúčtovania dodávok elektriny a odchýlky subjektu zúčtovania.“.
51.
V § 29 ods. 2 písm. a) sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „so zúčtovateľom odchýlok“.
52.
V § 29 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
poskytovať príslušnému prevádzkovateľovi sústavy a zúčtovateľovi odchýlok technické údaje obsiahnuté v zmluvách podľa odseku 1 písm. a) a b),“.
53.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je akciová spoločnosť založená prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Vlastníkom 100 % akcií je prevádzkovateľ prenosovej sústavy.
(2)
Členov predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou schvaľuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy.
(3)
Členovia predstavenstva sa nesmú priamo ani nepriamo podieľať majetkovo, právne a riadiacimi činnosťami na výkone činností prevádzkovateľa prenosovej sústavy a subjektov zúčtovania.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva
a)
organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou,
b)
zúčtovanie odchýlok,
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má právo
a)
na poskytovanie údajov potrebných na plnenie svojich povinností od účastníkov krátkodobého trhu s elektrinou a ostatných subjektov zúčtovania,
b)
na poskytovanie nameraných a vyhodnotených údajov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy a poskytnutie údajov potrebných na plnenie svojich povinností, v rozsahu podľa osobitného predpisu,13a)
c)
odstúpiť od zmluvy o zúčtovaní odchýlky a od zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou a zrušiť registráciu subjektu zúčtovania v prípade neplnenia jeho platobných povinností voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou,
d)
vykonávať činnosti, ktoré nepodliehajú regulácii v sieťových odvetviach.
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný
a)
organizovať krátkodobý trh s elektrinou na vymedzenom území a zabezpečiť vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou,
b)
na základe vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie krátkodobého trhu s elektrinou účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou; títo sú povinní záväzky voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou včas uhradiť,
c)
vyhodnocovať odchýlky subjektov zúčtovania na vymedzenom území a ich vyhodnotenie odovzdať subjektom zúčtovania a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
d)
na základe vyhodnotenia odchýlok zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok subjektom zúčtovania; tieto sú povinné záväzky voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou včas uhradiť,
e)
na základe údajov poskytnutých prevádzkovateľom prenosovej sústavy zabezpečovať zúčtovanie a vysporiadanie regulačnej elektriny,
f)
oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy neodovzdanie denného diagramu subjektom zúčtovania, ktorý má v príslušnej distribučnej sústave registrované odberné miesto,
g)
uverejňovať na svojom webovom sídle parametre obstaranej regulačnej elektriny, v rozsahu podľa osobitného predpisu,13a)
h)
podieľať sa na spracovaní podkladov pre návrh pravidiel trhu s elektrinou a odovzdávať ich ministerstvu a úradu,
i)
zverejniť na svojom webovom sídle druhy typových diagramov dodávky elektriny s príslušnými parametrami,
j)
viesť evidenciu subjektov zúčtovania; zverejniť aktuálny zoznam subjektov zúčtovania na svojom webovom sídle,
k)
viesť evidenciu správy a zberu nameraných dát,
l)
vykonávať centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy2a) a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania.
(7)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný vypracovať a predložiť úradu na schválenie obchodné podmienky13) organizovania a vyhodnocovania krátkodobého trhu s elektrinou a podmienky vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok, podmienky správy a zberu nameraných dát a podmienky vykonávania centrálnej fakturácie, v rozsahu podľa osobitného predpisu13a) a po schválení úradom ich zverejniť na svojom webovom sídle.
(8)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je povinný uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu so subjektom zúčtovania a umožniť obchodovať na krátkodobom trhu s elektrinou každému subjektu zúčtovania, ktorý o to požiada, ak spĺňa obchodné podmienky organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou.
(9)
Podrobnosti o pôsobnosti, rozsahu regulovaných činností,2a) právach a povinnostiach organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a jeho vzťahu k ostatným účastníkom trhu s elektrinou ustanovuje osobitný predpis.13a)“.
54.
V § 36 ods. 4 písm. a) a ods. 8 písm. a) sa nad slovo „stavby“ umiestňuje odkaz 17b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b)
§ 39a, § 39b ods. 5, § 57 ods. 5 a § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
55.
V § 36 ods. 14 sa odkaz 9 nahrádza odkazom 17c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:
„17c)
§ 41 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
56.
V § 56 odsek 5 znie:
„(5)
Zriaďovať stavby17b) v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.“.
57.
V § 57 odsek 4 znie:
„(4)
Zriaďovať stavby17b) v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.“.
58.
V § 65 ods. 1 písm. a) sa za ôsmy bod vkladá nový deviaty bod, ktorý znie:
„9.
vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok účastníkov trhu s elektrinou a odchýlky sústavy,“.
Doterajší deviaty bod sa označuje ako desiaty bod.
59.
V § 66 ods. 1 písm. a) sa slová „600 miliónov Sk“ nahrádzajú slovami „19 916 351 eur“ a slová „400 000 Sk“ slovami „13 277 eur“.
60.
V § 66 ods. 1 písm. b) sa slová „5 miliónov Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“ a slová „50 miliónov Sk“ slovami „1 659 695 eur“.
61.
V § 66 ods. 1 písm. c) sa slová „1 milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“ a slová „5 miliónov Sk“ slovami „165 969 eur“.
62.
V § 66 ods. 1 písm. c) piaty bod znie:
„5.
uložených v § 5 ods. 5, § 18 ods. 9 a 10, § 20a ods. 4, § 21, 22, 24, 27, 28, § 29 ods. 2 písm. a) a f), § 30a ods. 6, § 40, 41, 43, 46 a 48.“.
63.
V § 66 ods. 1 písm. d) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“ a slová „1 milióna Sk“ slovami „33 193 eur“.
64.
V § 66 ods. 1 písm. e) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 eur“ a slová „10 miliónov Sk“ slovami „331 939 eur“.
65.
V § 67 sa za slová „§ 38“ vkladajú slová „a § 58“.
66.
Za § 69d sa vkladá § 69e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠69e
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2010
(1)
Držitelia osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo iného dokladu preukazujúceho odbornú spôsobilosť, ktorý do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona nezískali osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 4a, sú povinní vykonať skúšku o odbornej spôsobilosti a preukázať odbornú spôsobilosť osvedčením podľa tohto zákona najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Doterajší zúčtovateľ odchýlok v elektroenergetike ukončí svoju činnosť 31. decembra 2010 a do ukončenia činnosti odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetky podklady potrebné pre činnosť zúčtovateľa odchýlok.
(3)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vstupuje 1. januára 2011 do všetkých práv a povinností zúčtovateľa odchýlok v elektroenergetike podľa tohto zákona. Zmluvy o zúčtovaní odchýlok uzatvorené s doterajším zúčtovateľom odchýlok podľa predpisov platných do 31. decembra 2010 zostávajú v platnosti.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorí so subjektmi zúčtovania zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom trhu s elektrinou s účinnosťou najskôr od 1. januára 2011.
(5)
Výkon činnosti organizovania krátkodobého trhu s elektrinou zabezpečuje do 31. decembra 2010 prevádzkovateľ prenosovej sústavy."
67.
Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „webové sídlo“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č.112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z. a zákona č. 309/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.
2.
V § 5 ods. 2 písm. g) prvom bode sa slová „vykonávanie činnosti“ nahrádzajú slovom „podnikanie“.
3.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) až u), ktoré znejú:
„s)
výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
t)
dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie,
u)
dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie.“.
4.
V § 12a ods. 2 písm. o) sa za slovo „odchýlok“ vkladajú slová „a regulačnej elektriny“.
5.
V § 12a sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) až s), ktoré znejú:
„p)
prístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou,
q)
organizovania a vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou,“.
6.
V § 12a ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejňovaní informácií organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
7.
V § 12a ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
podmienky vysporiadania odchýlky a regulačnej elektriny účastníka trhu a odchýlky sústavy,“.
8.
V § 12a ods. 4 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až k), ktoré znejú:
„h)
podmienky prístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou,
i)
podmienky organizovania a vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno l).
9.
V § 12a ods. 6 sa slovo „a“ za slovom „siete“ nahrádza čiarkou a za slovo „plynu“ sa vkladajú slová „a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem tretieho bodu v čl. I, siedmeho bodu v čl. I, ôsmeho bodu v čl. I, § 22 ods. 2 písm. zw) a zx) v tridsiatom siedmom bode v čl. I a § 24 ods. 2 písm. zg) a zh) v štyridsiatom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011, a § 30a ods. 4 písm. c) a d) v päťdesiatom treťom bode v čl. I a § 12a ods. 2 písm. r) a s) v piatom bode v čl. II a § 12a ods. 4 písm. j) a k) v ôsmom bode v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013. Ustanovenia § 22 ods. 2 písm. j) a k) strácajú účinnosť 31. decembra 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.