138/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.04.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

138
ZÁKON
z 3. marca 2010
o lesnom reprodukčnom materiáli
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
požiadavky na reprodukčný materiál druhov lesných drevín a ich krížencov určený na umelú obnovu lesa, zalesňovanie a na iné lesnícke účely (ďalej len „lesný reprodukčný materiál“) uvedených v prílohe č. 1,
b)
požiadavky na zdroje lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „zdroj“) a ich ochranu,
c)
podmienky zberu lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh,
d)
podmienky použitia lesného reprodukčného materiálu pri umelej obnove lesa a zalesňovaní pozemkov na to určených (ďalej len „obnova lesa a zalesňovanie“),
e)
práva a povinnosti osôb pri činnostiach súvisiacich s lesným reprodukčným materiálom,
f)
podmienky na obchodovanie s lesným reprodukčným materiálom medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „obchodná výmena“), na dovoz lesného reprodukčného materiálu zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „dovoz“), a na vývoz lesného reprodukčného materiálu do štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „vývoz“),
g)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh,
h)
dozor nad produkciou lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaním na trh,
i)
sankcie za porušenie povinností v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
lesným reprodukčným materiálom
1.
semeno alebo semenná surovina, ktorou sú plody, šišky alebo súplodia,
2.
osivo, ktorým sú semená určené na výsev,
3.
časti rastlín určené na produkciu sadbového materiálu,
4.
sadbový materiál, ktorým sú semenáčiky a sadenice získané z osiva, častí rastlín alebo z prirodzeného zmladenia,
5.
semenáčik, ktorým je mladá rastlina vyrastená zo semena, ktorej koreňový systém nebol upravovaný,
6.
sadenica, ktorou je mladá rastlina vypestovaná zo semena alebo z časti rastliny, ktorej koreňový systém bol upravovaný,
b)
genetickým zdrojom lesných drevín materiál súčasnej alebo potenciálnej hodnoty rastlinného pôvodu obsahujúci funkčné jednotky dedičnosti,
c)
semenným zdrojom stromy alebo porasty lesných drevín mimo lesných pozemkov, z ktorých sa zbiera semeno alebo semenná surovina,
d)
uznaným lesným porastom populácia stromov vymedzená hranicami jednej alebo viacerých jednotiek priestorového rozdelenia lesa uznaná na základe jej fenotypovej hodnoty,
e)
semenným sadom uznaná účelová výsadba klonov alebo potomstiev výberových stromov; semenný sad je založený a obhospodarovaný tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo oplodnenie cudzím peľom,
f)
výberovým stromom strom uznaný na získavanie potomstva riadeným alebo otvoreným opeľovaním jedného identifikovaného rodiča používaného ako samičia rastlina peľom jedného rodiča alebo množstva identifikovaných alebo neidentifikovaných rodičov,
g)
klonom geneticky identické potomstvo jedného východiskového jedinca, pričom
1.
rajonizovaný klon je klon po otestovaní a uznaní,
2.
odporučený klon je klon v štádiu testovania,
h)
zmesou klonov klony toho istého druhu lesnej dreviny alebo ich medzidruhových hybridov,
i)
multiklonálnou varietou zmes klonov po otestovaní vyznačujúca sa rovnakými stanovištnými nárokmi a rastovými vlastnosťami,
j)
génovou základňou lesné porasty chránené na účely zachovania genetických zdrojov lesných drevín v mieste ich pôvodu,
k)
klonovým archívom porast lesných drevín slúžiaci na uchovávanie a využitie genofondu jedincov lesných drevín mimoriadnej biologickej a hospodárskej hodnoty,
l)
bankou semien lesných drevín súbor oddielov semien určených na dočasné uchovanie ohrozených genetických zdrojov „ex situ“ pre tie dreviny, ktorých semená sa dajú dlhodobo skladovať,
m)
semenným porastom špeciálna výsadba slúžiaca na zachovanie genofondu lesných drevín mimoriadnej biologickej a hospodárskej hodnoty,
n)
oddielom lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „oddiel“) lesný reprodukčný materiál konkrétneho druhu lesnej dreviny, presne známeho množstva, pozbieraný v konkrétnom čase z konkrétneho zdroja, ktorý je spoločne spracovaný, skladovaný, ošetrovaný alebo miešaný; v prípade sadbového materiálu má oddiel aj rovnaký spôsob a rovnaký čas pestovania,
o)
evidenčným kódom zdroja lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „evidenčný kód“) určený sled čísel a písmen slúžiaci na jeho identifikáciu,
p)
zdrojom miestneho pôvodu
1.
autochtónny porast alebo semenný zdroj prirodzene sa obnovujúci na tom istom mieste alebo založený z lesného reprodukčného materiálu generatívneho pôvodu zozbieraného z toho istého lesného porastu alebo semenného zdroja alebo z autochtónnych lesných porastov a semenných zdrojov v jeho bezprostrednom susedstve,
2.
lesný porast alebo semenný zdroj miestneho pôvodu založený umelo zo semena pochádzajúceho z tej istej semenárskej oblasti,
q)
pôvodom pri autochtónnych porastoch alebo semenných zdrojoch miesto, na ktorom rastú; pri neautochtónnych porastoch alebo semenných zdrojoch miesto pôvodu reprodukčného materiálu použitého na ich založenie; pôvod porastu alebo semenného zdroja môže byť aj neznámy,
r)
provenienciou miesto, na ktorom rastie strom alebo porast lesných drevín; je charakterizovaná názvom lokality, jej zemepisnými súradnicami, nadmorskou výškou alebo inými údajmi,
s)
semenárskou oblasťou územné vymedzenie miesta pôvodu a používania lesného reprodukčného materiálu pri obnove lesa a zalesňovaní z hľadiska vytvorenia podmienok na zachovanie a zlepšenie biodiverzity lesných drevín pri rešpektovaní zásad prenosu lesného reprodukčného materiálu vo vzťahu k stanovištným podmienkam, fenotypovým znakom a genetickým vlastnostiam lesných drevín,
t)
fenotypovou hodnotou dreviny číselné vyjadrenie kvality koruny, tvárnosti kmeňa a produkčnej schopnosti stromu alebo porastu lesných drevín; zisťuje sa fenotypovou klasifikáciou, na základe ktorej sa lesné porasty a semenné zdroje zaraďujú do fenotypových kategórií
1. A vysokohodnotné,
2. B hodnotné,
3. C priemerné,
4. D nevhodné,
u)
činnosťou s lesným reprodukčným materiálom jeho produkcia a uvádzanie na trh,
v)
produkciou lesného reprodukčného materiálu zber, spracovanie a úprava semennej suroviny, semien a častí rastlín na vegetatívne množenie, zber semenáčikov z prirodzeného zmladenia a pestovanie sadbového materiálu,
w)
uvádzaním na trh skladovanie, ponuka na predaj, predaj, obchodná výmena, dovoz1) alebo iný spôsob nakladania s lesným reprodukčným materiálom (napr. darovanie),
x)
odberom lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „odber“) získavanie lesného reprodukčného materiálu zo zdroja lesného reprodukčného materiálu, najmä zbieranie opadaných semien alebo semennej suroviny, trhanie, striasanie, sklepávanie, ošľahávanie, sťahovanie semien alebo semennej suroviny, vyťahovanie semenáčikov z prirodzeného zmladenia a odoberanie častí rastlín na vegetatívne množenie,
y)
zberom lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „zber“) organizovanie a zabezpečovanie odberu osobou, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom (ďalej len „držiteľ osvedčenia“),
z)
iným lesníckym účelom testovanie, výskum, šľachtenie a zachovanie biologickej rôznorodosti a zakladanie energetických porastov2) a lesných plantáží3),
aa) škôlkou pozemok, na ktorom sa pestuje sadbový materiál,
ab) prevádzkovým zariadením stavba alebo zariadenie slúžiace na produkciu sadbového materiálu.
§ 3
Subjekty nakladania s lesným reprodukčným materiálom
Subjektmi nakladania s lesným reprodukčným materiálom sa rozumejú:
a)
správcom zdroja
1.
vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza zdroj,
2.
osoba, ktorá zdroj obhospodaruje, alebo
3.
vlastník klonu, zmesi klonov alebo multiklonálnej variety osoba, ktorá klon, zmes klonov alebo multiklonálnu varietu vyšľachtila alebo zostavila a má k nim vlastnícky vzťah podľa osobitného predpisu,4)
b)
dodávateľom osoba, ktorá lesný reprodukčný materiál uvádza na trh,
c)
odberateľom osoba, ktorá lesný reprodukčný materiál získaný od dodávateľa ďalej pestuje alebo uvádza na trh.
§ 4
Semenárske oblasti
(1)
Semenárske oblasti sú určené samostatne pre smrek obyčajný (Picea abies KARST.), jedľu bielu (Abies alba MILL.), borovicu lesnú (Pinus sylvestris L.), smrekovec opadavý (Larix decidua MILL.), buk lesný (Fagus sylvatica L.), dub zimný (Quercus petraea LIEBL.) a dub letný (Quercus robur L.).
(2)
Pre ostatné dreviny uvedené v prílohe č. 1 je spoločnou semenárskou oblasťou celé územie Slovenskej republiky.
§ 5
Ochrana genetických zdrojov lesných drevín
(1)
Genetické zdroje lesných drevín sa na účely zachovania a trvalo udržateľného využívania biologickej diverzity chránia v uznaných zdrojoch, génových základniach, semenných porastoch a v banke semien lesných drevín.
(2)
Ochranu genetických zdrojov lesných drevín podľa odseku 1 vykonáva správca zdroja a Národné lesnícke centrum (ďalej len „centrum“).
§ 6
Zdroje a kategórie lesného reprodukčného materiálu
(1)
Zdrojmi sú
a)
semenný zdroj,
b)
lesný porast,5)
c)
výberový strom,
d)
semenný sad,
e)
klon,
f)
zmes klonov a multiklonálna varieta,
g)
génová základňa,
h)
semenný porast,
i)
klonový archív, archív potomstiev, matečnica alebo hlavová škôlka,
j)
banka semien lesných drevín.
(2)
Lesný reprodukčný materiál sa delí na kategórie
a)
identifikovaný, ktorý pochádza zo zdroja známej proveniencie alebo zo zdroja, ktorý sa nachádza v jednej semenárskej oblasti, ak je pre lesnú drevinu určená a spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2,
b)
selektovaný, ktorý pochádza zo zdroja známej proveniencie alebo zo zdroja, ktorý sa nachádza v jednej semenárskej oblasti, ak je pre lesnú drevinu určená, bol vyselektovaný na základe fenotypových znakov na úrovni populácie a spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2,
c)
kvalifikovaný, ktorý pochádza zo zdrojov, ktorými sú výberový strom, semenný sad, klon, zmes klonov alebo multiklonálna varieta, ktorých zložky boli vyselektované na úrovni jednotlivého stromu na základe fenotypových znakov a spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 3; testovanie lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „testovanie“) nie je podmienkou,
d)
testovaný, ktorý pochádza zo zdrojov pre kategóriu podľa písmen b) a c) po ich testovaní a spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 4.
§ 7
Lesný reprodukčný materiál kategórie identifikovaný
(1)
Lesný reprodukčný materiál kategórie identifikovaný na účely obnovy lesa a zalesňovania možno zbierať, ak
a)
pre konkrétnu drevinu nemožno zabezpečiť lesný reprodukčný materiál kategórie selektovaný alebo kvalifikovaný alebo
b)
pre obnovu ochranných lesov6) a lesov osobitného určenia7) je potrebné zabezpečiť lesný reprodukčný materiál prispôsobený miestnym stanovištným podmienkam.
(2)
Zdroj na účely podľa odseku 1 nesmie byť fenotypovou klasifikáciou zaradený do kategórie D.
(3)
Zdroj, z ktorého sa zbiera lesný reprodukčný materiál kategórie identifikovaný, sa uznáva najviac na desať rokov.
§ 8
Uznávanie zdrojov
(1)
Centrum navrhuje uznanie zdroja pre kategóriu
a)
identifikovaný a selektovaný, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2,
b)
kvalifikovaný, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 3,
c)
testovaný, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Uznať možno
a)
pre kategóriu identifikovaný druh zdroja, ktorým je
1.
semenný zdroj,
2.
lesný porast,
b)
pre kategóriu selektovaný druh zdroja, ktorým je
1.
semenný zdroj,
2.
lesný porast,
c)
pre kategóriu kvalifikovaný druh zdroja, ktorým je
1.
výberový strom,
2.
semenný sad,
3.
klon,
4.
zmes klonov a multiklonálna varieta,
d)
pre kategóriu testovaný druh zdroja podľa písmen b) a c) po ich testovaní.
(3)
Lesný porast a semenný zdroj pre kategóriu selektovaný možno uznať ako zdroj pre príslušnú drevinu, ak je drevina pri fenotypovej klasifikácii zaradená do fenotypovej kategórie A alebo B a podiel biologicky zrelých jedincov dreviny dosahuje v poraste aspoň 10 % s najnižším počtom 40 jedincov.
(4)
Fenotypovú klasifikáciu lesných porastov vykonáva osoba, ktorá je odborne spôsobilá8) na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy9) (ďalej len „program starostlivosti“); v prípadoch uznávania semenných zdrojov fenotypovú klasifikáciu vykonáva centrum.
(5)
Fenotypová klasifikácia lesných porastov je súčasťou vyhotovovania programu starostlivosti a môže sa vykonať aj počas jeho platnosti.
(6)
Podnet na vykonanie fenotypovej klasifikácie na účely uznania zdroja podľa odseku 4 počas platnosti programu starostlivosti podáva správca zdroja, ktorý znáša aj náklady na jej vykonanie.
(7)
Testovanie vykonáva Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poverená osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia, na základe žiadosti správcu zdroja.
(8)
Testovaním sa overujú požiadavky uvedené v prílohe č. 4 a jeho výsledky osoba poverená podľa odseku 7 predkladá centru.
(9)
Semenáčiky alebo sadenice poskytované správcom zdroja kategórie uvedenej v odseku 2 písm. b) a c) na účely testovania musia byť rovnakého veku, dopestované rovnakým spôsobom, rovnakej vonkajšej kvality, zdravé a nepoškodené.
(10)
Centrum navrhne uznať zdroj kategórie uvedenej v odseku 2 písm. b) a c) pre kategóriu testovaný, ak
a)
preukázal odlišnosť, vyrovnanosť, stálosť, ekologickú hodnotu a hospodársku hodnotu lesného reprodukčného materiálu pochádzajúceho z testovaného zdroja,
b)
geneticky modifikovaný zdroj spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu10) a bolo vykonané posúdenie vplyvu na životné prostredie,11)
c)
názov klonu, zmesi klonov alebo multiklonálnej variety je uvedený v štátnom jazyku.12)
(11)
Klony, zmesi klonov a multiklonálne variety centrum navrhne uznať, ak
a)
majú jednu alebo viac vlastností, ktorými vynikajú z hospodárskeho alebo ekologického hľadiska,
b)
ich vlastnosti boli overené jednorazovo alebo vyhodnotením dlhodobých pokusov,
c)
sú identifikovateľné na základe odlišných genetických charakteristík.
(12)
Centrum môže zdroj pre kategóriu testovaný pred skončením testovania navrhnúť uznať najviac na desať rokov, ak na základe predbežných výsledkov možno predpokladať, že lesný reprodukčný materiál po skončení testovania bude spĺňať požiadavky na uznanie zdrojov kategórie testovaný.
(13)
Správca zdroja pre kategóriu testovaný vedie záznam o druhu, spôsobe množenia a množstve lesného reprodukčného materiálu kategórie testovaný, jeho uvádzaní na trh a na požiadanie ho predkladá centru.
(14)
Uznanému zdroju centrum pridelí evidenčný kód, ktorý obsahuje znaky uvedené v prílohe č. 5 časti A, a vyhotoví jeho uznávací list; každý uznaný zdroj je evidovaný v Národnom registri zdrojov (ďalej len „národný register“).
(15)
Správca zdroja vedie evidenciu uznávacích listov vlastných uznaných zdrojov.
(16)
Zmeny týkajúce sa uznaných zdrojov k 31. decembru kalendárneho roka oznamuje správca zdroja centru do 15. februára nasledujúceho roka podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6; v prípade semenných zdrojov zmeny oznamuje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá mala na uznaní zdroja záujem.
(17)
Uznanie zdroja zaniká
a)
zánikom zdroja,
b)
uplynutím času, na ktorý bol zdroj uznaný,
c)
ak uznaný zdroj prestane spĺňať požiadavky na uznanie zdroja podľa príloh č. 2 až 4.
§ 9
Národný register a Národný zoznam
(1)
Národný register, ktorý sa priebežne aktualizuje, obsahuje podrobný prehľad o geografických, genetických a biometrických charakteristikách zdrojov, údaje o stanovištných podmienkach, lokalite, administratívnej príslušnosti a o správcovi zdroja. Národný register je verejne prístupný dokument, z ktorého sú údaje poskytované podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Centrum raz za päť rokov vydáva Národný zoznam zdrojov lesného reprodukčného materiálu Slovenskej republiky (ďalej len „národný zoznam“) v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. Národný zoznam je verejnou listinou.
(3)
V národnom zozname sa na každý uznaný zdroj uvádzajú tieto údaje:
a)
botanický názov dreviny, pre ktorú sa zdroj uznal,
b)
kategória,
c)
účel využitia zdroja,
d)
druh zdroja,
e)
kód zdroja,
f)
lokalita zdroja
1.
semenárska oblasť,
2.
nadmorská výška,
3.
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka,
4.
presné vymedzenie lokality,
g)
rozloha zdroja alebo určenie veľkosti zdroja počtom klonov, potomstiev alebo zastúpených výberových stromov,
h)
určenie autochtónneho pôvodu alebo neautochtónneho pôvodu alebo neznámeho pôvodu,
i)
informácia o možnej genetickej modifikácii lesného reprodukčného materiálu v kategórii testovaný.
§ 10
Odber, zber a list o pôvode lesného reprodukčného materiálu
(1)
Držiteľ osvedčenia, ktorý vykonáva zber semena, semennej suroviny, semenáčikov z prirodzeného zmladenia alebo časti rastlín na vegetatívne množenie, najmenej tri dni pred plánovaným začiatkom odberu z uznaných zdrojov písomne oznámi príslušnému okresnému úradu začiatok odberu a miesto odberu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7.
(2)
Ak osoba podľa odseku 1 nie je správcom zdroja, semeno, semennú surovinu, semenáčiky z prirodzeného zmladenia alebo časti rastlín na vegetatívne množenie môže zbierať len s predchádzajúcim súhlasom správcu zdroja.
(3)
Bezprostredne po odbere semeno, semennú surovinu, semenáčiky z prirodzeného zmladenia alebo časti rastlín na vegetatívne množenie označí osoba podľa odseku 1 etiketou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8.
(4)
Do 15 dní po skončení odberu osoba podľa odseku 1 požiada príslušný okresný úrad o vydanie listu o pôvode lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „list o pôvode“).
(5)
Okresný úrad do piatich pracovných dní od prevzatia žiadosti podľa odseku 4 vydá list o pôvode v troch vyhotoveniach; prvé vyhotovenie listu o pôvode si ponecháva okresný úrad, druhé vyhotovenie zasiela osobe, ktorá zber vykonala, a tretie vyhotovenie zasiela centru.
(6)
Ak lesný reprodukčný materiál nepochádza z uznaného zdroja alebo neboli splnené povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 4, okresný úrad vydá rozhodnutie o nevydaní listu o pôvode podľa odseku 5.
(7)
List o pôvode okresný úrad vydá pre lesný reprodukčný materiál kategórie
a)
identifikovaný a selektovaný podľa prílohy č. 9 časti A,
b)
kvalifikovaný podľa prílohy č. 9 časti B,
c)
testovaný podľa prílohy č. 9 časti C.
§ 11
Balenie a označovanie lesného reprodukčného materiálu a sprievodný list lesného reprodukčného materiálu
(1)
Lesný reprodukčný materiál možno uvádzať na trh len v obaloch vylučujúcich zámenu ich obsahu a uzatvorených tak, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na etikete. Súčasťou zabezpečenia uzavretia obalu je uzáver, ktorý musí byť opatrený etiketou.
(2)
Lesný reprodukčný materiál sa počas všetkých fáz produkcie udržiava oddelene a označuje sa etiketou, ktorá obsahuje
a)
číslo listu o pôvode,
b)
botanický názov dreviny,
c)
vedecký názov dreviny,
d)
kategóriu,
e)
účel použitia, a to
1.
na obnovu lesa,
2.
na zalesňovanie,
3.
na iné lesnícke účely,
4.
na iné ako lesnícke účely,
5.
určený na vývoz,
f)
druh zdroja,
g)
evidenčný kód,
h)
rok dozretia semien alebo semennej suroviny,
i)
rok zberu,
j)
vek sadbového materiálu a spôsob jeho pestovania,
k)
skutočnosť, či je geneticky modifikovaný,
l)
množstvo.
(3)
Osoba, ktorá lesný reprodukčný materiál uvádza na trh, vyhotovuje pri každom uvedení lesného reprodukčného materiálu na trh sprievodný list lesného reprodukčného materiálu (ďalej len „sprievodný list“) podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 10.
(4)
Sprievodný list pre osivo obsahuje aj údaje o
a)
čistote osiva,
b)
klíčivosti osiva alebo životaschopnosti osiva,
c)
hmotnosti 1 000 kusov čistých semien,
d)
počte klíčivých semien alebo životaschopných semien v 1 kg osiva.
(5)
Ak ide o krátku dodaciu lehotu možno osivo z aktuálnej úrody uvádzať na trh so sprievodným listom bez vyplnených údajov podľa odseku 4 písm. b) a d) s podmienkou, že chýbajúce údaje dodávateľ poskytne odberateľovi ihneď po skončení skúšok kvality alebo ak sa na trh uvádzajú jeho malé množstvá;14) do poskytnutia chýbajúcich údajov odberateľ nemôže získané osivo dodať ďalšiemu odberateľovi.
(6)
Sprievodný list pre časti rastlín určené na vegetatívne množenie topoľov a vŕb musí obsahovať znak „ES“.
(7)
Na farebné odlíšenie listu o pôvode, etikety, sprievodného listu sa používa
a)
žltá farba pre lesný reprodukčný materiál kategórie identifikovaný,
b)
zelená farba pre lesný reprodukčný materiál kategórie selektovaný,
c)
ružová farba pre lesný reprodukčný materiál kategórie kvalifikovaný,
d)
modrá farba pre lesný reprodukčný materiál kategórie testovaný.
§ 12
Zlučovanie a delenie oddielov
(1)
Zlučovanie oddielov tej istej dreviny možno vykonať, ak lesný reprodukčný materiál zlučovaných oddielov patrí do tej istej kategórie lesného reprodukčného materiálu a bol získaný z rovnakého druhu zdroja, ktorý sa nachádza v tej istej semenárskej oblasti, a rovnakom lesnom vegetačnom stupni.
(2)
Pre oddiel, ktorý vznikol zlúčením podľa odseku 1, centrum vyhotoví na základe žiadosti držiteľa oddielu nový list o pôvode; pri uvádzaní tohto lesného reprodukčného materiálu na trh nemožno používať listy o pôvode zlučovaných oddielov.
(3)
Pre každý oddiel, ktorý vznikol delením oddielu, vyhotoví držiteľ deleného oddielu sprievodný list s uvedením čísla listu o pôvode deleného oddielu. Pri následnom delení oddielu vzniknutého delením vyhotoví držiteľ deleného oddielu sprievodný list s uvedením čísla listu o pôvode pôvodného oddielu a čísla predchádzajúceho sprievodného listu. Na žiadosť osoby, ktorá uskutočňuje produkciu lesného reprodukčného materiálu, alebo dodávateľa centrum môže vyhotoviť pre delením vzniknuté oddiely nový list o pôvode.
(4)
Po zlúčení oddielov z viacerých zdrojov centrum vyhotoví list o pôvode zmesi podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11. Pri zmiešaní lesného reprodukčného materiálu z viacerých ročníkov zberu z toho istého uznaného zdroja sa vyhotoví list o pôvode zmesi podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12.
(5)
Evidenčný kód zmesi lesného reprodukčného materiálu obsahuje znaky uvedené v prílohe č. 5 časti B.
§ 13
Podmienky uvádzania lesného reprodukčného materiálu na trh
(1)
Lesný reprodukčný materiál možno uvádzať na trh, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 13, pochádza alebo bol dopestovaný z materiálu pochádzajúceho z uznaných zdrojov pre kategórie podľa § 8 ods. 2 a spĺňa požiadavky na zdravotný stav podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Na trh možno uvádzať len lesný reprodukčný materiál v oddieloch, ktoré sú balené, prepravované a uchovávané samostatne až do času výsadby v lesných porastoch.
(3)
Vegetatívne množený lesný reprodukčný materiál a lesný reprodukčný materiál umelých krížencov nemožno uvádzať na trh ako lesný reprodukčný materiál kategórie identifikovaný.
(4)
V kategórii selektovaný možno vegetatívne množený lesný reprodukčný materiál uvádzať na trh, ak bol získaný hromadným množením zo sadbového materiálu dopestovaného generatívnym spôsobom.
(5)
Lesný reprodukčný materiál šľachtených topoľov (Populus cv.), šľachtených stromových vŕb (Salix cv.) a geneticky modifikovaný reprodukčný materiál možno uvádzať na trh len v kategórii testovaný.
(6)
Lesný reprodukčný materiál v kategóriách selektovaný, kvalifikovaný alebo testovaný možno na trh uvádzať aj z následného vegetatívneho množenia, ak pôvodný lesný reprodukčný materiál, z ktorého sa následné vegetatívne množenie vykonáva, pochádza z uznaného zdroja; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(7)
Lesný reprodukčný materiál uvádzaný na trh musí vzhľadom na morfologické znaky, veľkosť, zdravotný stav, vitalitu a fyziologickú kvalitu spĺňať požiadavky medzinárodných noriem, ak sú schválené Európskou komisiou.
(8)
Časti rastlín určené na vegetatívne množenie topoľov a vŕb možno uvádzať na trh, ak spĺňajú požiadavky na vonkajšiu kvalitu uvedené v prílohe č. 13, so sprievodným listom podľa § 11 ods. 6.
(9)
Lesný reprodukčný materiál, ktorý nespĺňa podmienky podľa tohto zákona, nemožno uvádzať na trh spôsobom, ktorý môže viesť k jeho zámene s iným reprodukčným materiálom.
(10)
Pri uvádzaní lesného reprodukčného materiálu na trh možno využívať výsledky skúšok a zistení iných odborne spôsobilých akreditovaných osôb.
(11)
S lesným reprodukčným materiálom kategórií podľa § 6 ods. 2 možno obchodovať, ak pochádza z uznaných zdrojov uvedených v prílohe č. 14.
§ 14
Použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa, zalesňovanie a na iné lesnícke účely
(1)
Na obnovu lesa a zalesňovanie možno použiť len druhovo a geneticky vhodný lesný reprodukčný materiál, ktorý pochádza alebo bol dopestovaný z materiálu pochádzajúceho z uznaných zdrojov, alebo na základe súhlasu podľa § 15 a 16 pri dodržaní horizontálneho a vertikálneho prenosu lesného reprodukčného materiálu.
(2)
Na iné lesnícke účely možno použiť lesný reprodukčný materiál, ktorý pochádza alebo bol dopestovaný z materiálu pochádzajúceho zo zdrojov podľa § 6 ods. 1.
§ 15
Obchodná výmena a vývoz
(1)
Zámer uviesť lesný reprodukčný materiál z obchodnej výmeny na trh na území Slovenskej republiky dodávateľ oznamuje centru najmenej 15 dní pred jej uskutočnením. Súčasťou oznámenia je list o pôvode vydaný orgánom členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), z ktorého lesný reprodukčný materiál pochádza, a účel použitia podľa § 11 ods. 2 písm. e).
(2)
Lesný reprodukčný materiál z obchodnej výmeny na obnovu lesa a zalesňovanie a na iné lesnícke účely možno použiť na základe súhlasu vydaného centrom do 15 dní od doručenia oznámenia, ak spĺňa podmienky tohto zákona.
(3)
Pre lesný reprodukčný materiál, ktorý je predmetom obchodnej výmeny alebo vývozu, vydá centrum nový list o pôvode na základe žiadosti dodávateľa predloženej najneskôr 15 dní pred obchodnou výmenou alebo vývozom.
(4)
Súhlas podľa odseku 2 centrum nevydá pre lesný reprodukčný materiál kategórie identifikovaný.
(5)
Súhlas podľa odseku 2 centrum nevydá, ak možno predpokladať, že by použitie lesného reprodukčného materiálu na území Slovenskej republiky alebo jej časti malo nežiaduci vplyv na lesníctvo, životné prostredie, genetické zdroje alebo biologickú rozmanitosť vzhľadom na jeho
a)
fenotypové a genetické vlastnosti vyplývajúce z dôkazov týkajúcich sa miesta pôvodu alebo pôvodu lesného reprodukčného materiálu alebo výsledky skúšok alebo vedeckého výskumu alebo
b)
vlastnosti vyplývajúce zo známych výsledkov skúšok, vedeckého výskumu alebo výsledkov získaných praktickými lesníckymi skúsenosťami týkajúcimi sa prežitia a rozvoja sadiva vo vzťahu k morfologickým a fyziologickým vlastnostiam.
(6)
Postup podľa odseku 5 sa uplatní len na základe povolenia udeleného Európskou komisiou zakázať na celom území Slovenskej republiky alebo na jej časti predaj špecifikovaného lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie alebo na iné lesnícke účely.
(7)
Uskutočnenie obchodnej výmeny centrum oznámi príslušnému orgánu členského štátu, ktorý je prijímateľom lesného reprodukčného materiálu z obchodnej výmeny, najneskôr do 60 dní od vydania listu o pôvode podľa odseku 3.
§ 16
Dovoz
(1)
Zámer uviesť lesný reprodukčný materiál z dovozu na trh oznamuje dodávateľ alebo odberateľ centru najmenej 15 dní pred jeho uskutočnením. Súčasťou oznámenia je list o pôvode vydaný príslušným orgánom štátu, z ktorého lesný reprodukčný materiál pochádza, a účel použitia podľa § 11 ods. 2 písm. e).
(2)
Lesný reprodukčný materiál z dovozu na obnovu lesa a zalesňovanie a na iné lesnícke účely možno použiť na základe súhlasu vydaného centrom do 15 dní od doručenia oznámenia, ak spĺňa podmienky tohto zákona.
(3)
Súhlas podľa odseku 2 centrum vydá pre lesný reprodukčný materiál, ktorý možno na základe osobitného predpisu16) povoliť na účely predaja v členských štátoch a ktorého druh, druh zdroja, kategória, oblasť proveniencie zdroja a krajina pôvodu zodpovedá tomuto osobitnému predpisu.
(4)
Ak nie je vydaný osobitný predpis podľa odseku 3, súhlas podľa odseku 2 centrum vydá len na základe povolenia Európskej komisie, aby centrum rozhodlo o udelení súhlasu na dovoz.
(5)
Súhlas podľa odsekov 3 a 4 vydá centrum, ak lesný reprodukčný materiál z dovozu má rovnaké vlastnosti ako lesný reprodukčný materiál produkovaný v členských štátoch.
(6)
Na dovoz sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.17)
§ 17
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom
(1)
Činnosti s lesným reprodukčným materiálom možno vykonávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom (ďalej len „osvedčenie“).
(2)
Fyzická osoba môže byť držiteľom osvedčenia, ak
a)
má úplné stredné odborné vzdelanie lesnícke alebo úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na pestovanie a prácu s rastlinným materiálom, alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore lesníckom alebo v odbore so zameraním na pestovanie a prácu s rastlinným materiálom a úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom (ďalej len „odborná skúška“) alebo
b)
je držiteľom obdobného dokladu vydaného členským štátom.
(3)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže byť držiteľom osvedčenia, ak
a)
zamestnáva v pracovnom alebo inom obdobnom pomere fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2,
b)
je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri.
§ 18
Povinnosti držiteľa osvedčenia
(1)
Držiteľ osvedčenia je povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu skutočností uvedených v osvedčení najneskôr do 15 dní odo dňa, keď táto zmena nastala a požiadať o vydanie nového osvedčenia. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia, oznámi každú zmenu podľa § 17 ods. 3 písm. a) do 15 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(2)
Fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia je povinná zúčastniť sa školenia organizovaného ministerstvom najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od vydania osvedčenia alebo od posledného školenia.
§ 19
Zánik platnosti osvedčenia
(1)
Platnosť osvedčenia fyzickej osoby zaniká
a)
smrťou alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
b)
rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti osvedčenia fyzickej osoby,
c)
vydaním nového osvedčenia podľa § 18 ods. 1,
d)
ak sa držiteľ osvedčenia nezúčastní školenia podľa § 18 ods. 2 do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie sedem rokov od vydania osvedčenia alebo posledného školenia,
e)
na základe písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia doručenej ministerstvu.
(2)
Platnosť osvedčenia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby zaniká,
a)
ak držiteľ osvedčenia nespĺňa podmienku podľa § 17 ods. 3 písm. a),
b)
zrušením právnickej osoby,
c)
zánikom oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby – podnikateľa,
d)
vydaním nového osvedčenia podľa § 18 ods. 1,
e)
rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti osvedčenia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
f)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané.
(3)
Ministerstvo môže rozhodnúť o zániku platnosti osvedčenia fyzickej osoby podľa odseku 1 písm. b), ak držiteľ osvedčenia porušil ustanovenia § 7 ods. 1 a 2, § 10 ods. 1 až 4, § 11, § 12 ods. 1 až 3, § 13, § 14, § 15 ods. 1 až 3, § 16 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1 a § 25 ods. 4 alebo sa bez závažného dôvodu nezúčastnil školenia podľa § 18 ods. 2; ak ide o fyzickú osobu podľa § 17 ods. 3 písm. a), ministerstvo zánik platnosti osvedčenia oznámi aj dotknutej fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe.
(4)
O vydanie osvedčenia po zániku platnosti osvedčenia podľa odseku 1 písm. b), d) a e) sa fyzická osoba môže opätovne uchádzať po úspešnom vykonaní skúšky podľa § 17 ods. 2 písm. a); po zániku platnosti podľa odseku 1 písm. b) sa skúšky možno zúčastniť až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o jeho zániku.
(5)
Ministerstvo môže rozhodnúť o zániku platnosti osvedčenia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby podľa odseku 2 písm. e), ak držiteľ osvedčenia porušil ustanovenia § 7 ods. 1 a 2, § 10 ods. 1 až 4, § 11, § 12 ods. 1 až 3, § 13, § 14, § 15 ods. 1 až 3, § 16 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1 a § 25 ods. 4 alebo ak činnosti s lesným reprodukčným materiálom nevykonával prostredníctvom fyzickej osoby podľa § 17 ods. 3 písm. a).
(6)
O vydanie osvedčenia po zániku platnosti osvedčenia podľa odseku 2 písm. e) sa fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba môže opätovne uchádzať až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o jeho zániku.
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 3 a 5 nemá odkladný účinok.
§ 20
Orgány štátnej správy
(1)
Orgánmi štátnej správy v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh sú:
a)
ministerstvo,
b)
okresný úrad v sídle kraja,
c)
okresný úrad.
(2)
Štátnu správu v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh v lesoch nevyhnutných pre potreby obrany štátu podľa osobitných predpisov18) vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v rozsahu pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu.
§ 21
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
riadi a usmerňuje výkon štátnej správy a štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh,
b)
koordinuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh,
c)
rozhoduje o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad v sídle kraja alebo centrum v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh,
d)
vykonáva dozor nad produkciou lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaním na trh (ďalej len „dozor“) v rozsahu svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov súvisiace s lesným reprodukčným materiálom,
e)
zabezpečuje vykonanie odbornej skúšky,
f)
vydáva osvedčenie a rozhoduje o zániku jeho platnosti,
g)
vedie evidenciu držiteľov osvedčení a rozhodnutí o zániku platnosti osvedčení,
h)
organizuje odbornú prípravu žiadateľov o vydanie osvedčenia a organizuje školenie pre držiteľov osvedčení,
i)
zriaďuje banku semien lesných drevín.
§ 22
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
a)
vykonáva dozor v rozsahu svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov súvisiace s lesným reprodukčným materiálom,
b)
vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu.
§ 23
Okresný úrad
Okresný úrad
a)
vykonáva dozor v rozsahu svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov súvisiace s lesným reprodukčným materiálom,
b)
vykonáva kontrolu oznámeného zberu lesného reprodukčného materiálu,
c)
vydáva list o pôvode a vedie ich evidenciu,
d)
vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
e)
rozhoduje o uznaní alebo zániku uznania zdroja,
f)
prejednáva priestupky podľa § 26 alebo iné správne delikty podľa § 27.
§ 24
Orgán štátnej odbornej kontroly
(1)
Orgánom štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh je centrum.
(2)
Centrum
a)
vykonáva fenotypovú klasifikáciu semenných zdrojov,
b)
dáva podnet na vykonanie fenotypovej klasifikácie lesných porastov počas platnosti programu starostlivosti,
c)
navrhuje uznanie alebo zánik uznania zdroja okresnému úradu,
d)
posudzuje návrh na zriadenie a projekt obhospodarovania génovej základne alebo semenného porastu,
e)
vykonáva ochranu genetických zdrojov lesných drevín,
f)
vedie národný register a vydáva národný zoznam,
g)
kontroluje stav a obhospodarovanie zdrojov,
h)
vedie evidenciu lesného reprodukčného materiálu,
i)
vedie zoznam škôlok a prevádzkových zariadení na základe evidencie škôlok a prevádzkových zariadení, ktoré predkladá osoba, ktorá vykonáva produkciu sadbového materiálu,
j)
vydáva súhlas na použitie lesného reprodukčného materiálu z obchodnej výmeny, z dovozu a na vertikálny prenos lesného reprodukčného materiálu,
k)
vydáva list o pôvode pre oddiel, ktorý vznikol zlúčením alebo delením oddielov, alebo ktorý je predmetom obchodnej výmeny alebo vývozu a vedie ich evidenciu,
l)
spolupracuje s orgánmi štátnej odbornej kontroly členských štátov a tretích štátov,
m)
vykonáva skúšky kvality osiva,
n)
spravuje banku semien lesných drevín.
§ 25
Dozor nad produkciou a uvádzaním lesného reprodukčného materiálu na trh
(1)
Dozor je oprávnenie orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej kontroly v rámci svojej územnej pôsobnosti sledovať, zisťovať a kontrolovať, ako sa dodržiava tento zákon, všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho vykonanie a rozhodnutia vydané na ich základe.
(2)
Ak je to potrebné, dozor podľa odseku 1 môžu v spolupráci s orgánmi štátnej správy v oblasti uvádzania lesného reprodukčného materiálu na trh alebo s centrom vykonávať aj odborníci z Európskej komisie.
(3)
Dozorom podľa odseku 1 sa kontroluje najmä
a)
pôvod, balenie, označovanie, evidencia, kvalita lesného reprodukčného materiálu a vykonávanie činností s lesným reprodukčným materiálom od jeho získania až po dodávku konečnému odberateľovi,
b)
stav a obhospodarovanie uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
c)
použitie stanovištne a geneticky vhodného lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie a na iné lesnícke účely,
d)
genetická identita klonov, zmesí klonov a multiklonálnych variet,
e)
použitie lesného reprodukčného materiálu z obchodnej výmeny a dovozu.
(4)
Držiteľ osvedčenia, správca zdroja, obhospodarovateľ lesa alebo vlastník nelesného pozemku určeného na zalesnenie sú pri výkone dozoru podľa odseku 1 povinní
a)
byť prítomní a
1.
zabezpečiť prítomnosť držiteľa osvedčenia podľa § 17 ods. 2, prostredníctvom ktorého fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zabezpečuje činnosti s lesným reprodukčným materiálom,
2.
zabezpečiť prítomnosť odborného lesného hospodára, ak ide o obhospodarovateľa lesa,
b)
poskytnúť všetky informácie a doklady potrebné na vykonanie dozoru podľa odseku 1,
c)
umožniť vstup na svoje pozemky, do škôlok, prevádzkových zariadení a kontrolu technických prostriedkov slúžiacich na získavanie, spracovanie, skladovanie, pestovanie, prepravu a použitie lesného reprodukčného materiálu,
d)
predložiť evidenciu lesného reprodukčného materiálu, škôlok a prevádzkových zariadení,
e)
umožniť bezodplatný odber primeraného množstva vzoriek.
(5)
Ak sa na základe vykonávaného dozoru podľa odseku 1 zistia nedostatky, možno
a)
pozastaviť produkciu lesného reprodukčného materiálu až do odstránenia zistených nedostatkov,
b)
zakázať produkciu a uvádzanie lesného reprodukčného materiálu na trh,
c)
zakázať zber semena, semennej suroviny, odber častí rastlín a vyzdvihovanie semenáčikov z prirodzeného zmladenia,
d)
nariadiť likvidáciu lesného reprodukčného materiálu,
e)
nariadiť likvidáciu založeného lesného porastu alebo porastu lesných drevín alebo
f)
nariadiť odstránenie nedostatkov, ak klon, zmes klonov alebo multiklonálna varieta nespĺňajú požiadavky kategórie, pre ktorú boli uznané.
(6)
Okresný úrad môže uložiť osobám uvedeným v odseku 4 za marenie alebo iné sťaženie výkonu dozoru a za nevykonanie opatrení uvedených v odseku 5 poriadkovú pokutu do výšky 300 eur. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 26
Priestupky
(1)
Priestupku v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh sa dopustí ten, kto
a)
vykonáva činnosti s lesným reprodukčným materiálom bez osvedčenia,
b)
použije na obnovu lesa a zalesňovanie lesný reprodukčný materiál, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Priestupku na úseku lesného reprodukčného materiálu a jeho zdrojov sa fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia, dopustí, ak
a)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 1,
b)
nezúčastní sa na školení organizovanom ministerstvom podľa § 18 ods. 2.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 okresný úrad uloží pokutu do 2 000 eur.
(4)
Za priestupok podľa odseku 2 okresný úrad uloží pokutu do 1 500 eur.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,19) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 27
Iné správne delikty
Okresný úrad uloží pokutu od 200 do 10 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá
a)
bez osvedčenia vykonáva činnosti s lesným reprodukčným materiálom,
b)
nedodrží požiadavky ustanovené pre zdroje, zber, spracovanie, pestovanie, označovanie, balenie, prepravu a evidenciu lesného reprodukčného materiálu,
c)
uvedie na trh lesný reprodukčný materiál, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona, alebo ho uvedie na trh spôsobom, ktorý môže viesť k jeho zámene,
d)
na obnovu lesa a zalesňovanie použije lesný reprodukčný materiál, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom,
e)
nedodrží podmienky obchodnej výmeny a dovozu lesného reprodukčného materiálu,
f)
neplní opatrenia uložené podľa § 25 ods. 5.
§ 28
Pokuty
(1)
Pri ukladaní pokuty a určení jej výšky podľa § 27 sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania a následky protiprávneho konania, na spoluprácu dotknutých osôb.
(2)
Konanie o inom správnom delikte možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad o protiprávnom konaní dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k protiprávnemu konaniu došlo.
(3)
Okresný úrad môže v rozhodnutí o priestupku alebo v rozhodnutí o inom správnom delikte súčasne nariadiť, aby v určenej lehote boli vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania.
(4)
Tomu, kto opakovane počas troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku alebo rozhodnutia o inom správnom delikte poruší povinnosť, za ktorú mu bola pokuta už uložená, alebo nevykoná opatrenia podľa odseku 3, možno uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty uvedenej v § 26 ods. 3 a 4 alebo v § 27.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku alebo rozhodnutia o inom správnom delikte, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(6)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 29
Náklady za odborné služby
(1)
Náklady za odborné služby podľa § 24 ods. 2 písm. a) a m) znáša ten, v prospech koho sa uvedené činnosti vykonali.
(2)
Úhradu nákladov za odborné služby podľa odseku 1 určí centrum vo výške nevyhnutných a preukázateľných nákladov.
§ 30
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
fenotypovej klasifikácii lesných porastov a fenotypovej klasifikácii semenných zdrojov,
b)
uznávaní zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
c)
uznaných lesných porastoch, výberových stromoch, semenných sadoch, klonoch, zmesi klonov a multiklonálnych varietách a ich obhospodarovaní,
d)
ochrane genetických zdrojov lesných drevín,
e)
génových základniach,
f)
semenných porastoch,
g)
banke semien lesných drevín,
h)
označovaní uznaných zdrojov, génových základní a semenných porastov v teréne a lesníckych mapách,
i)
vedení národného registra a vydávaní národného zoznamu,
j)
testovaní zdrojov,
k)
odbere a označovaní lesného reprodukčného materiálu,
l)
semenárskych oblastiach a prenose lesného reprodukčného materiálu,
m)
požiadavkách na kvalitu a klasifikáciu lesného reprodukčného materiálu,
n)
pestovaní sadbového materiálu,
o)
evidencii pri produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh,
p)
evidencii škôlok a prevádzkových zariadení,
q)
evidencii lesného reprodukčného materiálu použitého na obnovu lesa a zalesňovanie,
r)
odbornej skúške a zložení skúšobnej komisie,
s)
vydávaní osvedčenia.
(2)
Na účely konaní podľa tohto zákona je dotknutá fyzická osoba povinná uvádzať svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu trvalého pobytu.
(3)
Osobné údaje uvedené v odseku 1 môže príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva zverejniť na účely informovania verejnosti.
§ 31
Spoločné ustanovenie
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní20) okrem lehoty na rozhodnutie o uznaní zdroja podľa § 23 písm. e).
§ 32
Prechodné ustanovenia
(1)
Konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa tohto zákona.
(2)
Osvedčenie vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje za osvedčenie podľa tohto zákona.
(3)
Rozhodnutie o uznaní alebo zrušení uznania zdroja lesného reprodukčného materiálu vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za rozhodnutie podľa tohto zákona.
(4)
Evidencia držiteľov osvedčení podľa doterajších predpisov sa považuje za evidenciu držiteľov osvedčení podľa tohto zákona.
(5)
Evidenčný kód pridelený podľa doterajších predpisov sa považuje za evidenčný kód do 30. júna 2012.
§ 32a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2011
(1)
Evidenčný kód podľa tohto zákona pre zdroje uznané podľa predpisov účinných do 31. marca 2011 zverejní centrum na svojom webovom sídle najneskôr do 31. mája 2012.
(2)
Potvrdenie o pôvode vydané podľa predpisov účinných do 31. marca 2011 sa považuje za list o pôvode podľa tohto zákona.
(3)
Držiteľ lesného reprodukčného materiálu nadobudnutého do 31. marca 2011, pre ktorý nebolo vydané potvrdenie o pôvode podľa predpisov účinných do 31. marca 2011 požiada do 31. decembra 2011 centrum o vydanie listu o pôvode. Bez listu o pôvode podľa prvej vety nemožno tento lesný reprodukčný materiál uvádzať na trh, použiť na obnovu lesa a zalesňovanie alebo na iné lesnícke účely.
(4)
Zásady horizontálneho a vertikálneho prenosu lesného reprodukčného materiálu podľa predpisov účinných do 31. marca 2011 možno použiť na sadbový materiál rozpestovaný pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
§ 32b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014
Ak u osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia do 30. júna 2014, došlo k zmene údajov uvedených v osvedčení, je osoba povinná ich oznámiť a požiadať o vydanie nového osvedčenia do 30. júna 2015; vydaním nového osvedčenia zaniká platnosť osvedčenia vydaného podľa predpisov účinných do 30. júna 2014.
§ 32c
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Ak z dôvodu mimoriadnej situácie,20aa) núdzového stavu20ab) alebo výnimočného stavu20ac) vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 nie je možné zúčastniť sa školenia podľa § 18 ods. 2, lehota piatich rokov na účasť na školení sa považuje za splnenú, ak sa držiteľ osvedčenia školenia zúčastní v termíne, ktorý mu oznámi ministerstvo alebo ním poverená osoba na vykonanie školenia.
Záverečné ustanovenia
§ 33
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z. a zákona č. 360/2007 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 571/2004 Z. z. o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní.
§ 34
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.
§ 35
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
Zoznam druhov lesných drevín a ich krížencov určených na umelú obnovu lesa a zalesňovanie a na iné lesnícke účely, ich skratiek latinského názvu a botanického názvu v slovenskom jazyku
Skr. lat.
názvu
Skratka Názov Latinský názov
pab SM Smrek obyčajný Picea abies
ppu SP Smrek pichľavý Picea pungens
pom SO Smrek omorikový (omorika) Picea omorica
aal JD Jedľa biela Abies alba
agr JO Jedľa obrovská Abies grandis
psy BO Borovica lesná (sosna) Pinus sylvestris
pni BC Borovica čierna Pinus nigra
pba BS Borovica Banksova Pinus banksiana
pmu KS Borovica horská (kosodrevina) Pinus mugo
pst VJ Borovica hladká (vejmutovka) Pinus strobus
pme DG Duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
pce LB Borovica limbová Pinus cembra
lde SC Smrekovec opadavý Larix decidua
lka SJ Smrekovec japonský Larix kaempferi syn. Larix leptolepis
tba TX Tis obyčajný Taxus baccata
qro DL Dub letný Quercus robur
qpe DZ Dub zimný Quercus petraea
qru DC Dub červený Quercus rubra
qpu DP Dub plstnatý Quercus pubescens
qce CR Dub cerový (cer) Quercus cerris
fsy BK Buk lesný Fagus sylvatica
cbe HB Hrab obyčajný Carpinus betulus
aps JH Javor horský Acer pseudoplatanus
apl JM Javor mliečny Acer platanoides
aca JP Javor poľný Acer campestre
ata JT Javor tatársky Acer tataricum
aid JI Javor introdukovaný Acer introd. Sp.
fex JS Jaseň štíhly Fraxinus excelsior
fan JU Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia
for JK Jaseň manový Fraxinus ornus
sni BZ Baza čierna Sambucus nigra
umo BH Brest horský Ulmus montana syn. Ulmus glabra
umi BP Brest poľný (hrabolistý) Ulmus minor syn. Ulmus carpinifolia
ula VZ Brest väzový Ulmus laevis
upi BD Brest sibírsky Ulmus pinnato-ramosa
rps AG Agát biely Robinia pseudoacacia
bpe BR Breza bradavičnatá Betula pendula syn. Betula verrucosa
bpu BV Breza plstnatá Betula pubescens
agl JL Jelša lepkavá Alnus glutinosa
ain JX Jelša sivá Alnus incana
avi JZ Jelša zelená Alnus viridis
sal VB Vŕba biela Salix alba
sfr VF Vŕba krehká Salix fragilis
ssp VK Vŕba krovitá Salix sp.
tco LM Lipa malolistá Tilia cordata
tpl LV Lipa veľkolistá Tilia platyphyllos
ptr OS Topoľ osikový (osika) Populus tremula
phy TS Topoľ šľachtený Populus x hybr.
pon TC Topoľ čierny Populus nigra
pal TB Topoľ biely Populus alba, P. canescens
peu TI Topoľ I 214 Populus x euroamericana (I-214)
pro TR Topoľ Robusta Populus x euroamericana (Robusta)
pav CS Čerešňa vtáčia Prunus avium
pma MH Čerešňa mahalebková (mahalebka) Prunus mahaleb
sau JB Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia
sar MK Jarabina mukyňová (mukyňa) Sorbus aria
sto BX Jarabina brekyňová (brekyňa) Sorbus torminalis
sdo OK Jarabina oskorušová (oskoruša) Sorbus domestica
jni OC Orech čierny Juglans nigra
jre OV Orech vlašský Juglans regia
csa GJ Gaštan jedlý Castanea sativa
ahi GK Pagaštan konský Aesculus hippocastanum
paa TP Čremcha obyčajná (tŕpka) Padus avium syn. Padus racemosa
cma DR Drieň obyčajný Cornus mas
ppy HR Hruška obyčajná Pyrus pyraster
msy JN Jabloň planá (plánka) Malus sylvestris
cmo HJ Hloh jednosemenný Crataeus monogyna
cox HO Hloh obyčajný Crataegus oxyacantha
Iné druhy lesných drevín
 Názov  Latinský názov
Borovica bielokôra  Pinus leucodermis
Borovica turecká  Pinus brutia
Borovica halepská  Pinus halepensis
Borovica kanárska  Pinus canarensis
Borovica píniová  Pinus pinea
Borovica prímorská  Pinus pinaster
Borovica stočená  Pinus contorta
Borovica lúčovitá  Pinus radiata
Céder atlantický  Cedrus atlantica
Céder libanonský  Cedrus libani
Dub cezmínovitý  Quercus ilex
Dub korkový  Quercus suber
Jedľa grécka  Abies cephalonica
Jedľa španielska  Abies pinsapo
Smrek sitkanský  Picea sitchensis
Smrekovec krížený  Larix eurolepis
Smrekovec sibírsky  Larix sibirica
Príloha č. 2 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
Požiadavky na uznanie zdrojov kategórií identifikovaný a selektovaný
1.
Požiadavky na zdroje určené pre lesný reprodukčný materiál kategórie identifikovaný
a)
Zdroj sa nachádza v jednej semenárskej oblasti.
b)
Je známa oblasť proveniencie, poloha, nadmorská výška alebo výškové pásmo miesta (miest), na ktorých bol lesný reprodukčný materiál získaný.
c)
Uvedie sa, či je zdroj autochtónny, miestneho pôvodu, neautochtónny, nepôvodný alebo neznámeho pôvodu. Pri neautochtónnom a nepôvodnom zdroji sa uvedie miesto pôvodu, ak je známe.
2.
Požiadavky na uznanie zdrojov kategórie selektovaný
a)
Porast sa posudzuje s ohľadom na účel, na ktorý má byť lesný reprodukčný materiál určený, pričom kritériá podľa písmen b) až l) musia byť splnené spôsobom zodpovedajúcim tomuto účelu.
b)
Pôvod: Podľa dostupných dokumentov alebo iných zdrojov sa stanoví, či je pôvod autochtónny, miestny, neautochtónny alebo neznámy. Pri neautochtónnych alebo nepôvodných zdrojoch sa uvedie miesto pôvodu.
c)
Izolácia: Porasty sa musia nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od fenotypovo nevhodných porastov toho istého druhu alebo od porastov príbuzných druhov alebo odrôd, s ktorými sa môže daný druh krížiť. Izolácia je osobitne dôležitá vtedy, keď sa v okolí autochtónnych porastov vyskytujú porasty neautochtónne, nepôvodné porasty alebo neznámeho pôvodu.
d)
Skutočná veľkosť zdroja: porast musí tvoriť jedna alebo viacero skupín vhodne rozmiestených stromov, ktorých počet zaručuje dostatočné vzájomné opelenie. Kvôli zamedzeniu nežiaducich efektov príbuzenského opelenia musia kandidátske porasty vykazovať dostatočne vysoký počet a rozmiestenie jednotlivých stromov na svojej ploche.
e)
Vek a vývojový stupeň: Porasty sa musia skladať zo stromov, ktorých vek a vývojový stupeň umožňujú použitie výberových kritérií.
f)
Homogenita: Porasty musia vykazovať normálny stupeň individuálnej variability morfologických znakov. Nevhodné stromy by mali byť v prípade potreby odstránené.
g)
Prispôsobenosť: Musí byť jasné, že porast je prispôsobený ekologickým podmienkam prevládajúcim v semenárskej oblasti.
h)
Zdravotný stav a odolnostný potenciál: Stromy v porastoch nesmú byť napadnuté škodlivými činiteľmi a musia byť odolné proti nepriaznivým stanovištným a klimatickým podmienkam v mieste pôvodu s výnimkou škôd spôsobených znečistením životného prostredia.
i)
Objemový prírastok: Pre uznanie vybraných porastov musí byť objemový prírastok drevnej hmoty vyšší, než je priemerná hodnota platná pre porovnateľné ekologické a hospodárske podmienky.
j)
Kvalita dreva: Môže byť v špecifických prípadoch podstatným kritériom výberu.
k)
Tvar a habitus: Stromy v kandidátskych porastoch musia vykazovať zvlášť priaznivé morfologické znaky, najmä priamosť a kruhový prierez kmeňa, vhodný typ vetvenia, jemnosť vetvenia a dobrú schopnosť prirodzeného čistenia kmeňa. Okrem toho musí byť obmedzený podiel dvojákov a stromov s točitým rastom.
l)
Iné znaky – stromy v kandidátskych porastoch môžu vykazovať aj iné znaky dôležité v konkrétnych podmienkach prostredia alebo pre konkrétne praktické účely.
Príloha č. 3 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
Požiadavky na uznanie zdrojov kategórie kvalifikovaný
1.
Semenné sady
a)
Druh a účel sadu, polohový program starostlivosti, komponenty sadu, izolácia semenného sadu a tiež akákoľvek zmena týchto parametrov musia byť schválené centrom.
b)
Komponenty sadu, ktorými sú klony alebo potomstvá, sa musia vybrať na základe ich výnimočných znakov. Osobitne sa pritom zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.
c)
Príslušné klony alebo potomstvá sa vysádzajú podľa programu starostlivosti schváleného úradným miestom, a to podľa usporiadania umožňujúceho identifikáciu každého komponentu.
d)
Výchovné zásahy v semenných sadoch musia byť predpísané spoločne s výberovými kritériami, ktoré pri nich budú použité. Musia byť schválené centrom.
e)
Semenné sady sa musia obhospodarovať a reprodukčný materiál sa v nich musí zbierať tak, aby sa dosiahol cieľ semenného sadu a zamedzilo nežiaduce zúženie genetickej diverzity.
2.
Výberové stromy
a)
Rodičia sa vyberajú na základe ich výnimočných znakov alebo na základe kombinačnej schopnosti. Osobitne sa pritom zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.
b)
Cieľ, program starostlivosti kríženia a metóda opelenia, komponenty, izolácia, miesto a akákoľvek zmena týchto parametrov musí byť schválená centrom.
c)
Identita, počet a podiel rodičov v zmesi musia byť schválené centrom.
3.
Klony
a)
Klony musia byť identifikovateľné na základe rozlišovacích znakov schválených centrom.
b)
Pestovná hodnota jednotlivých klonov sa stanoví podľa skúseností alebo na základe výsledkov dostatočne dlhodobých pokusov.
c)
Východiskové jedince (ortety) určené na produkciu klonov sa vyberajú na základe ich výnimočných znakov, pričom sa osobitne zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.
d)
Uznanie klonov sa obmedzí maximálnym počtom rokov alebo maximálnym počtom vegetatívnych potomkov (ramet).
4.
Zmesi klonov a multiklonálne variety
a)
Zmesi klonov musia spĺňať požiadavky stanovené v bode 3.
b)
Identita, počet a podiely klonov obsiahnutých v zmesi, výberová metóda a východiskové klony musia byť schválené centrom. Každá zmes klonov musí vykazovať dostatočnú genetickú rôznorodosť porovnateľnú s porastmi pochádzajúcimi z prirodzenej obnovy.
c)
Uznanie zmesí klonov a multiklonálnych variet sa obmedzí najvyšším počtom rokov alebo najvyšším počtom vegetatívnych potomkov.
Príloha č. 4 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
Požiadavky na uznanie zdrojov kategórie testovaný
1.
Všeobecné požiadavky
a)
Zdroj musí spĺňať požiadavky podľa prílohy č. 2 alebo prílohy č. 3.
b)
Testy pre uznanie zdrojov pripravuje a vyhodnocuje centrum medzinárodne uznávaným postupom. Pri porovnávacích testoch je testovaný lesný reprodukčný materiál porovnávaný s jedným alebo viacerými štandardmi schválenými ministerstvom, ktorými sú generatívne potomstvá uznaných porastov alebo výberových stromov, ramety uznaných klonov alebo multiklonálna varieta.
2.
Testované znaky
a)
Testy musia byť koncipované tak, aby slúžili na vyhodnotenie presne definovaných znakov.
b)
Osobitnú pozornosť je nutné venovať kritériám, ako je prispôsobenosť, rastová schopnosť, odolnosť proti škodlivým činiteľom. Hodnotia sa tiež osobitné znaky významné vo vzťahu k ekologickým podmienkam na mieste testu.
3.
Dokumentácia
O mieste založenia testov sa musia viesť záznamy, ktoré popisujú stanovištné a klimatické podmienky, predchádzajúce užívanie, spôsob založenia porastu a jeho obhospodarovanie, škody spôsobené abiotickými/biotickými činiteľmi. Tieto záznamy sa poskytujú centru. Vek materiálu a výsledky v čase uzavretia testu musí zaznamenať centrum.
4.
Spôsob vykonania testov
a)
Každá vzorka reprodukčného materiálu musí byť, ak to dovoľuje druh sadbového materiálu, vysiata, vysadená a vypestovaná rovnakým spôsobom.
b)
Každý pokus sa musí založiť podľa uznaného štatistického princípu použitím dostatočného počtu stromov tak, aby bolo možné posúdiť individuálne znaky každého z testovaných komponentov.
5.
Vyhodnotenie a platnosť výsledkov
a)
Výsledky pokusov sa vyhodnotia použitím medzinárodne uznaného štatistického postupu; výsledky testovania sa vyhodnotia samostatne pre každý z testovaných znakov.
b)
Opis použitej pokusnej metódy a vyhodnotenie výsledkov testov budú verejne prístupné.13)
c)
Centrum určí oblasti pravdepodobnej prispôsobenosti testovaného materiálu a prípadne tiež ku znakom, ktoré znižujú jeho pestovnú hodnotu.
d)
Zdroj nemôže byť uznaný pre produkciu lesného reprodukčného materiálu kategórie testovaný, ak pokusy preukážu, že sa na testovanom lesnom reprodukčnom materiáli neprejavujú
1.
znaky zdroja alebo
2.
odolnostný potenciál proti pôsobeniu hospodársky významných škodlivých činiteľov, ako má zdroj.
6.
Požiadavky na genetické testy
a)
Genetickému testu môžu byť podrobené komponenty nasledujúcich zdrojov: semenné sady, rodičia potomstiev, klony, zmesi klonov a multiklonálne variety.
b)
Na uznanie zdroja sa vyžaduje nasledujúca dokumentácia:
1.
identita a pôvod hodnotených komponentov,
2.
program starostlivosti kríženia na produkciu lesného reprodukčného materiálu podrobeného testovaniu.
Príloha č. 5 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
ZNAKY EVIDENČNÉHO KÓDU ZDROJA
Časť A: Evidenčný kód uznaného zdroja pozostáva z 11 znakov
Napríklad: aal 5 2 4 LM 001
aal skratka latinského názvu podľa prílohy č. 1 (JD)
5 číselné označenie druhu zdroja (klon)
2 číslo semenárskej oblasti (pre JD – stredoslovenská oblasť; pre lesné dreviny, pre ktoré nie sú semenárske oblasti určené, sa uvádza číslo 1 a v prípade zdroja lesnej dreviny, ktorej pôvod nie je z uznaného zdroja z územia Slovenskej republiky, sa uvádza číslo 5)
4 číslo lesného vegetačného stupňa20a)
LM značka okresu21)
001 poradové číslo zdroja pridelené centrom
Číselné označenie zdrojov:
1 identifikovaný zdroj
2 uznaný porast
3 semenný sad
4 výberový strom
5 klon
6 zmes klonov
7 zmes podľa prílohy č. 11
8 zmes podľa prílohy č. 12
Časť B: Evidenčný kód zmesi lesného reprodukčného materiálu
Evidenčný kód zmesi sa skladá z 11 znakov. Znaky na 1. až 8. pozícii sa zhodujú so znakmi evidenčného kódu. Na 9. pozícii je číselné označenie typu zdroja semena. Na 10. a 11. pozícii je poradové číslo zmesi pridelené centrom.
Príloha č. 6 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
OZNÁMENIE O ZMENÁCH V UZNANÝCH ZDROJOCH
k 31. decembru
Pre semenné porasty sa zasiela výpis zo Záznamu o doplňovaní, rozširovaní výmery, výchove a iných činnostiach v semennom poraste, ktorý je súčasťou projektu semenného porastu.
Pre semenné sady sa zasiela schéma rozmiestnenia klonov v semennom sade s vyznačením chýbajúcich a poškodených jedincov.
Pre génové základne sa hlásenie zasiela v prípade, že došlo k poškodeniu porastov väčšieho rozsahu napr. vplyvom kalamity.
Pre semenné zdroje sa primerane použijú tabuľky pre uznané porasty alebo výberové stromy; údaje o lesnom hospodárskom celku, lesnom celku a jednotke priestorového rozdelenia lesa sa nevypĺňajú. Zároveň sa uvedú aj identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá mala na uznaní zdroja záujem.
Príloha č. 7 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
OZNÁMENIE O ODBERE LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU
Príloha č. 8 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
VZOR
ETIKETA ODBEROM ZÍSKANÉHO LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU
Príloha č. 9 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
LIST O PÔVODE LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU
Príloha č. 10 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
SPRIEVODNÝ LIST LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU
Príloha č. 11 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
LIST O PÔVODE ZMESI SEMENA
z viacerých zdrojov č.  /
Príloha č. 12 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
LIST O PÔVODE ZMESI SEMENA
z viacerých ročníkov zberu z toho istého zdroja
č.  /
Príloha č. 13 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
ČASŤ A
Požiadavky, ktoré musia spĺňať oddiely plodov a semien druhov uvedených v prílohe č.1
1.
S oddielmi plodov a semien druhov uvedených v prílohe č. 1 nemožno obchodovať, ak takýto oddiel plodov alebo semien nedosiahne úroveň čistoty najmenej 99 %.
2.
Napriek ustanoveniam odseku 1 sa v prípade blízko príbuzných druhov uvedených v prílohe č. 1, okrem umelých hybridov, uvádza druhová čistota príslušnej šarže plodov alebo semien, ak nedosahuje 99 %.
ČASŤ B
Požiadavky, ktoré musia spĺňať časti rastlín druhov a umelých hybridov uvedených v prílohe č. 1
Časti rastlín druhov a umelých hybridov uvedených v prílohe č. 1 musia byť prijateľnej obchodovateľnej kvality. Pri určovaní prijateľnej obchodovateľnej kvality sa posudzujú všeobecné vlastnosti, zdravie a primeranosť veľkosti. V prípade druhu Populus spp. možno uviesť, že časti rastlín spĺňajú dodatočné požiadavky stanovené v časti C.
ČASŤ C
Požiadavky na normy externej kvality pre druh Populus spp. rozmnožovaný stonkovými odrezkami alebo sadenicami
1.
Stonkové odrezky
a)
Stonkové odrezky nespĺňajú požiadavky prijateľnej obchodovateľnej kvality, ak vykazujú akýkoľvek z týchto nedostatkov:
i)
drevo je staršie než dva roky,
ii)
majú menej než dva riadne sformované puky,
iii)
sú postihnuté odumieraním pletiva alebo vykazujú poškodenie škodlivými organizmami,
iv)
vykazujú znaky vysychania, prehriatia, plesnivosti alebo hniloby.
b)
Najmenšie rozmery pre stonkové odrezky
– najmenšia dĺžka: 20 cm,
– najmenší priemer na vrchnom konci:
Trieda EC 1 : 8 mm.
Trieda EC 2 : 10 mm.
2.
Sadenice
a)
Sadenice nespĺňajú požiadavky prijateľnej obchodovateľnej kvality, ak vykazujú akýkoľvek z týchto nedostatkov:
– drevo je staršie než tri roky,
– majú menej než päť riadne sformovaných pukov,
– sú postihnuté odumieraním pletiva alebo vykazujú poškodenie škodlivými organizmami,
– vykazujú znaky vysychania, prehriatia, plesnivosti alebo hniloby,
– poškodenia s výnimkou rezov spôsobených prerezávaním,
– majú viacero kmeňov,
– vykazujú nadmernú zakrivenosť kmeňa.
b)
Triedy veľkostí pre sadenice
Trieda Najmenší priemer (mm)
v strede dĺžky
Najmenšia veľkosť (m)
N1 6 1,5
N2 15 3
ČASŤ D
Požiadavky, ktoré musí spĺňať sadbový materiál druhov a umelých hybridov uvedených v prílohe č. 1
Sadbový materiál musí byť prijateľnej obchodovateľnej kvality. Pri určovaní prijateľnej obchodovateľnej kvality sa posudzujú všeobecné vlastnosti, zdravie, vitalita a fyziologická kvalita.
Príloha č. 14 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
Zdroje pre kategórie lesného reprodukčného materiálu, s ktorým možno obchodovať
Zdroj Kategória
(farba označenia)
Identifikovaný (žltá) Selektovaný
(zelená)
Kvalifikovaný
(ružová)
Testovaný
(modrá)
Semenný zdroj x      
Lesný porast, semenný zdroj x x   x
Semenný sad     x x
Výberový strom     x x
Klon     x x
Multiklonálne variety     x x
Príloha č. 15 k zákonu č. 138/2010 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 28; Ú. v. ES L 11, 15. 1. 2000).
1)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. s) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
3)
§ 2 písm. t) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
4)
Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín.
9)
§ 41 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
10)
§ 21 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
14)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2301/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 1999/105/ES so zreteľom na definíciu malých množstiev osív (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 37; Ú. v. ES L 348, 21.12. 2002).
15)
Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad rozhodnutie Rady 2008/971/ES zo 16. decembra 2008 o rovnocennosti množiteľského materiálu lesných kultúr produkovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 345, 23.12. 2008).
17)
Napríklad zákon č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
20aa)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
20ab)
Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
20ac)
Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí.