136/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
ZÁKON
z 3. marca 2010
o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje práva a povinnosti poskytovateľov služieb, práva príjemcov služieb, dozor nad poskytovateľmi služieb, činnosť jednotných kontaktných miest a spoluprácu s orgánmi iných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“).
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na poskytovanie
a)
nehospodárskych služieb poskytovaných vo všeobecnom záujme,1)
b)
finančných služieb,2)
c)
elektronických komunikačných služieb, sietí a súvisiacich zariadení,3)
d)
služieb agentúr dočasného zamestnávania,4)
e)
zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,5)
f)
audiovizuálnych služieb, multimediálnych služieb a rozhlasového vysielania,6)
g)
sociálnych služieb súvisiacich so sociálnym ubytovaním, starostlivosťou o deti a podporou rodín a osôb v trvalej alebo dočasnej núdzi,7) ktoré sa neposkytujú za účelom dosiahnutia zisku,
h)
súkromných bezpečnostných služieb,8)
i)
služieb notárov a súdnych exekútorov.9)
(3)
Tento zákon sa ďalej nevzťahuje na
a)
prevádzkovanie dráhovej, leteckej, cestnej a námornej dopravy,10)
b)
prevádzkovanie hazardných hier,
c)
uznávanie odborných kvalifikácií podľa osobitných predpisov.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
službou akákoľvek samostatne zárobková činnosť priemyselnej, výrobnej, obchodnej alebo remeselnej povahy alebo činnosť v oblasti slobodných povolaní, ktorá je príjemcovi služby poskytovaná spravidla za odplatu, činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,11)
b)
usadeným poskytovateľom služby fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, alebo právnická osoba založená podľa práva Slovenskej republiky alebo práva iného členského štátu so sídlom, ústredím alebo hlavným miestom vykonávania podnikateľskej činnosti v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ktorá ponúka alebo poskytuje službu a je usadená v Slovenskej republike,
c)
usadením poskytovanie služby na neurčitý čas prostredníctvom prevádzkarne, kancelárie alebo priestorov súvisiacich s výkonom činnosti, kde je služba skutočne poskytovaná,
d)
cezhraničným poskytovateľom služby poskytovateľ služby, ktorý je usadený v inom členskom štáte a v Slovenskej republike poskytuje služby príležitostne; pre určenie príležitostného poskytovania služby sa prihliada na početnosť, pravidelnosť a trvanie poskytovania služby,
e)
príjemcom služby fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu alebo má priznané práva osobitným predpisom,12) a právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej alebo inej činnosti na území členského štátu a prijíma alebo mieni prijímať službu,
f)
príslušným orgánom orgán verejnej správy alebo profesijnej organizácie, ktorý rozhoduje o udelení oprávnenia na poskytovanie služby (ďalej len „oprávnenie“)13) alebo vykonáva kontrolu, dozor alebo dohľad podľa osobitného predpisu.14)
§ 3
Uznávanie dokladov
(1)
Ak je podľa osobitného predpisu15) podmienkou na udelenie alebo vznik oprávnenia preukázanie určitej skutočnosti osvedčením, potvrdením, alebo iným dokladom (ďalej len „doklad“), žiadateľ o udelenie oprávnenia (ďalej len „žiadateľ“) môže splnenie tejto podmienky preukázať predložením originálu dokladu z iného členského štátu alebo jeho kópie, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že podmienka je preukázaná, spolu s neovereným prekladom takéhoto dokladu do štátneho jazyka. Predloženie originálu dokladu, jeho úradne osvedčenej kópie alebo úradne osvedčeného prekladu sa vyžaduje, iba ak tak ustanovuje osobitný predpis.16)
(2)
Doklad, jeho kópiu alebo jeho preklad v prípade pochybností príslušný orgán overí prostredníctvom informačného systému vnútorného trhu podľa § 19.
(3)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak, žiadateľ splní povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu výkonom činnosti preukázaním poistnej zmluvy, ktorej poistné krytie je platné aj pre územie Slovenskej republiky.
(4)
Ak poistná zmluva nespĺňa požiadavky podľa odseku 3, žiadateľ alebo usadený poskytovateľ služby je povinný na základe výzvy príslušného orgánu v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, doplniť rozsah poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti podľa osobitného predpisu,17) inak príslušný orgán oprávnenie neudelí. Ak už oprávnenie bolo udelené, príslušný orgán rozhodne o pozastavení oprávnenia do doby, kým poskytovateľ služby nedoplní poistenie. Splnenie podmienok poistného krytia sa preukazuje originálom poistnej zmluvy, jej úradne osvedčenou kópiou alebo úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
(5)
Ak je podľa osobitného predpisu podmienkou na vydanie alebo vznik oprávnenia splnenie určitej podmienky, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak žiadateľ preukáže, že v inom členskom štáte splnil rovnocennú podmienku alebo zásadne porovnateľnú podmienku.
§ 4
(1)
Príslušný orgán po doručení žiadosti o udelenie oprávnenia bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti, v ktorom uvedie
a)
dátum doručenia žiadosti o udelenie oprávnenia,
b)
lehotu na rozhodovanie o udelení oprávnenia a poučenie o možnosti predĺženia tejto lehoty, ak jej predĺženie osobitný predpis umožňuje,
c)
poučenie o následkoch nesplnenia podmienok na udelenie oprávnenia v ustanovenej lehote,
d)
poučenie o možnosti podať riadne opravné prostriedky proti rozhodnutiu príslušného orgánu o tom, že oprávnenie ohlásením nevzniklo, alebo že sa žiadosť o udelenie oprávnenia zamieta, a
e)
informáciu o tom, že ak príslušný orgán nerozhodne o udelení oprávnenia v ustanovenej lehote alebo v predĺženej lehote, oprávnenie sa považuje za udelené, ak takúto možnosť vzniku oprávnenia ustanovuje osobitný predpis.18)
(2)
Žiadosť o udelenie oprávnenia možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11, ktoré prijatie žiadosti žiadateľovi potvrdí. Ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.
§ 5
(1)
Príslušný orgán na základe žiadosti, ktorá môže byť doručená aj elektronickými komunikačnými prostriedkami, bezodkladne poskytne informáciu o podmienkach, ktoré musia byť splnené na udelenie oprávnenia.
(2)
Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter; poskytujú sa v štátnom jazyku.
§ 6
Informačné povinnosti poskytovateľov služieb
(1)
Usadený poskytovateľ služby a cezhraničný poskytovateľ služby (ďalej len „poskytovateľ služby“) je pred poskytnutím služby alebo pred podpísaním zmluvy o poskytnutí služby povinný príjemcu služby zrozumiteľne a jednoznačne informovať o
a)
obchodnom mene, právnej forme, mieste podnikania alebo bydlisku, sídle, telefónnom čísle, faxovom čísle alebo adrese na zasielanie elektronickej pošty,
b)
označení registra alebo inej úradnej evidencie osôb, ktorým bolo udelené oprávnenie, a čísle, pod ktorým je v tomto registri alebo evidencii zapísaný, ak sa poskytovateľ služby do príslušného registra alebo evidencie zapisuje,
c)
príslušnom jednotnom kontaktnom mieste alebo o príslušnom orgáne, ktorý rozhodol o udelení oprávnenia, na základe ktorého poskytovateľ poskytuje službu,
d)
identifikačnom čísle pre daň z pridanej hodnoty, ak mu bolo pridelené, inak o daňovom identifikačnom čísle,
e)
svojom členstve v profesijnej organizácii, ak ide o poskytovateľa v regulovanom povolaní, udelenom akademickom titule, a tiež v ktorom členskom štáte mu bol tento akademický titul udelený, ak je členom profesijnej organizácie alebo ak mu bol akademický titul udelený,
f)
všeobecných podmienkach poskytovania služby,
g)
zmluvných ustanoveniach, ktoré sa týkajú voľby práva alebo voľby súdu, ktoré poskytovateľ služby uplatňuje,
h)
zodpovednosti za vady, ak ju poskytuje nad rozsah povinnosti ustanovenej zákonom,
i)
cene služby alebo odmene, ak je cena alebo odmena určená vopred,
j)
spôsobe výpočtu alebo spôsobe určenia ceny alebo odmeny, ak táto bude stanovená po poskytnutí služby a charakter služby neumožňuje stanoviť cenu alebo odmenu vopred,
k)
základnom popise služby, ak to nie je zrejmé,
l)
kontaktných údajoch poisťovateľa, s ktorým uzavrel zmluvu o poistení, rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti a o územnom rozsahu tohto poistenia,
m)
kontaktných údajoch, kde možno podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu alebo získať informácie o poskytovanej službe v Slovenskej republike.
(2)
Poskytovateľ služby je povinný sprístupniť údaje podľa odseku 1 prostredníctvom
a)
informácií dostupných v mieste, kde je služba poskytovaná, alebo kde sa uzatvára zmluva o poskytovaní služieb,
b)
informačných dokumentov určených príjemcovi služby, ktoré obsahujú podrobný popis poskytovanej služby, alebo
c)
elektronických komunikačných prostriedkov, najmä uvedením údajov na internetovej stránke poskytovateľa služby.
(3)
Poskytovateľ služby je povinný na požiadanie príjemcu služby sprístupniť informáciu aj o
a)
mieste, kde je možné získať profesijné pravidlá, ak poskytovaná služba je regulovaným povolaním,20)
b)
kódexe správania, ktorý sa poskytovateľ služby zaviazal dodržiavať, informácie o tom, kde možno doňho nahliadnuť elektronickými komunikačnými prostriedkami, prípadne v ktorých jazykoch je prístupný,
c)
možnosti mimosúdneho riešenia sporu, ak to vyplýva z členstva poskytovateľa služby v profesijnom združení alebo z kódexu správania, ktorý sa poskytovateľ služby zaviazal dodržiavať,
d)
svojej podnikateľskej činnosti v iných oblastiach a svojich partnerstvách, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie služby, ako aj o opatreniach, ktoré prijal na zabránenie konfliktu záujmov.
(4)
Ak je poskytovateľ služby členom profesijného združenia alebo sa zaviazal dodržiavať kódex správania, z ktorého vyplýva možnosť mimosúdneho riešenia sporov, poskytovateľ služby je povinný o tom informovať príjemcu služby a uvádzať to v každom dokumente, ktorý obsahuje popis služby vrátane informácie o obsahu a podmienkach využitia mimosúdneho riešenia sporov.
(5)
Ak pre poskytovateľa služby povinnosť poskytnúť informácie vyplýva z osobitného predpisu,21) povinnosť poskytnúť informácie podľa odsekov 1 až 4 má iba v rozsahu, ktorý presahuje jeho povinnosť podľa osobitného predpisu.
§ 7
Obchodná komunikácia poskytovateľov služieb
(1)
Poskytovateľ služby v regulovaných povolaniach má právo na slobodnú obchodnú komunikáciu. Obchodnou komunikáciou je prezentácia služby, tovaru, obchodného mena, ochrannej známky a iných práv a záväzkov súvisiacich s poskytovaním služby v médiách a v každej podobe; osobitné predpisy o ochrane hospodárskej súťaže tým nie sú dotknuté.22)
(2)
Obchodnou komunikáciou podľa odseku 1 nie sú
a)
informácie umožňujúce priamy prístup k činnosti podniku alebo osoby, najmä názov domény alebo adresa elektronickej pošty,
b)
oznámenie týkajúce sa tovaru, služieb alebo obchodného mena osoby zostavené nezávisle, najmä ak nie sú poskytnuté za finančnú odplatu.
§ 8
Cezhraničné poskytovanie služieb
(1)
Cezhraničný poskytovateľ služieb môže poskytovať služby na území Slovenskej republiky, ak spĺňa podmienky na poskytovanie týchto služieb podľa práva štátu usadenia, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
služby poskytované vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktorými na účely tohto zákona sú
1.
poštové služby,
2.
služby v oblasti energetiky,
3.
odber, využívanie a používanie vody,
4.
vypúšťanie odpadových vôd do recipienta,
5.
nakladanie s odpadom,
6.
dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
7.
odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
8.
overovanie určených meradiel a úradné merania,
b)
služby
1.
advokátov,
2.
audítorov.
§ 9
Informačné centrum pre príjemcov služieb
(1)
Úlohu informačného centra pre príjemcov služieb vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Informačné centrum pre príjemcov služieb poskytuje
a)
všeobecné informácie o požiadavkách uplatňovaných v iných členských štátoch v súvislosti s prístupom k činnostiam v oblasti služieb a ich vykonávaním, najmä o požiadavkách týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa,
b)
všeobecné informácie o možnostiach riešenia sporu medzi poskytovateľom služieb a príjemcom služieb,
c)
kontaktné údaje združení založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa, vrátane Európskeho spotrebiteľského centra, kde môžu poskytovatelia služieb alebo príjemcovia služieb získať praktickú pomoc.
(3)
Informácie podľa odseku 1 obsahujú aj jednoduché vysvetlenie postupu na uplatnenie práva príjemcu služby. Informácie musia byť jednoznačné, ľahko dostupné aj elektronickými komunikačnými prostriedkami a pravidelne aktualizované.
(4)
Informačné centrum pre príjemcov služieb môže požiadať o poskytnutie potrebnej informácie príslušný orgán iného členského štátu.
(5)
Ak orgán iného členského štátu, ktorý plní úlohu informačného centra, požiada informačné centrum pre príjemcov služieb o poskytnutie informácie podľa odseku 1, informačné centrum pre príjemcov služieb poskytne požadované informácie bezodkladne orgánu, ktorý o informáciu požiadal.
§ 10
Zákaz diskriminácie príjemcov služieb
Poskytovateľ služby je povinný zabezpečiť, aby príjemcovia služieb mali rovnaké podmienky pre prístup k poskytovaným službám bez ohľadu na štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu alebo sídlo príjemcu služby.
§ 11
Jednotné kontaktné miesto
(1)
Jednotné kontaktné miesto je miesto, na ktorom môžu žiadatelia a poskytovatelia služieb splniť povinnosti súvisiace s udelením oprávnenia a s poskytovaním služieb.
(2)
Úlohy a príslušnosť jednotného kontaktného miesta upravuje osobitný predpis.23)
(3)
Jednotné kontaktné miesto doručí žiadosť o udelenie oprávnenia príslušnému orgánu na udelenie oprávnenia najneskôr do troch pracovných dní od jej prijatia.
(4)
Ak bola žiadosť o udelenie oprávnenia doručená prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, príslušný orgán bezodkladne elektronicky informuje jednotné kontaktné miesto o
a)
udelení oprávnenia,
b)
zamietnutí žiadosti o udelenie oprávnenia alebo
c)
inej dôležitej skutočnosti súvisiacej so žiadosťou o udelenie oprávnenia.
(5)
Ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, konanie o udelenie oprávnenia začína dňom doručenia žiadosti príslušnému orgánu.
(6)
Odseky 3 až 5 sa nepoužijú, ak jednotné kontaktné miesto je súčasne príslušným orgánom.
§ 12
Dozor nad cezhraničnými poskytovateľmi služby
(1)
Dozor nad cezhraničnými poskytovateľmi služby vykonávajú príslušné orgány podľa osobitného predpisu24) v spolupráci s príslušnými orgánmi štátu usadenia.
(2)
Príslušné orgány vykonajú kontrolu na základe žiadosti príslušného orgánu štátu usadenia. Príslušné orgány môžu vykonať kontrolu aj na základe vlastného alebo iného podnetu. Ak príslušný orgán vykoná kontrolu na základe žiadosti príslušného orgánu štátu usadenia, o jej výsledku bezodkladne informuje príslušný orgán štátu usadenia.
(3)
Ak nemožno kontrolu vykonať v lehote požadovanej príslušným orgánom štátu usadenia alebo v požadovanom rozsahu, príslušný orgán o tom informuje príslušný orgán štátu usadenia, ktorý o kontrolu požiadal.
(4)
Ak príslušný orgán vykoná kontrolu, pri ktorej zistí, že konanie cezhraničného poskytovateľa služby ohrozuje práva alebo právom chránené záujmy príjemcu služby podľa osobitného predpisu, požiada príslušný orgán štátu usadenia, aby prijal vhodné opatrenia na zabránenie porušovania práv a právom chránených záujmov príjemcu služby.
(5)
Príslušný orgán môže požiadať príslušný orgán iného členského štátu o všetky informácie o disciplinárnych, administratívnych opatreniach alebo trestoch a ochranných opatreniach a rozhodnutiach, ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti alebo konkurzu poskytovateľa služby a spochybňujú jeho profesijnú spoľahlivosť a spôsobilosť na poskytovanie služby.
§ 13
Ochrana príjemcov služieb pri cezhraničnom poskytovaní služieb
(1)
Ak pri poskytovaní služby cezhraničným poskytovateľom služby hrozí ujma na živote, zdraví, majetku alebo životnom prostredí, príslušný orgán prijme opatrenie proti cezhraničnému poskytovateľovi služby, ktorým sa zabezpečí ochrana pred hroziacou ujmou.
(2)
Príslušný orgán pred prijatím opatrenia podľa odseku 1 požiada príslušný orgán štátu usadenia, aby prijal opatrenia proti cezhraničnému poskytovateľovi služby, a poskytne mu všetky informácie o príslušnej službe, o cezhraničnom poskytovateľovi tejto služby a okolnostiach prípadu. Príslušný orgán môže prijať opatrenia proti cezhraničnému poskytovateľovi služby iba po doručení vyjadrenia príslušného orgánu štátu usadenia.
(3)
Opatrenie podľa odseku 1 možno prijať, iba ak
a)
osobitný predpis, podľa ktorého je opatrenie prijaté, nie je predpisom, ktorý preberá právne záväzný akt Európskej únie v oblasti bezpečnosti služieb,
b)
prijaté opatrenie zaručuje vyšší stupeň ochrany príjemcu služby ako opatrenie príslušného orgánu štátu usadenia, ak bolo prijaté,
c)
príslušný orgán štátu usadenia neprijal žiadne opatrenie, alebo neplánuje prijať žiadne opatrenie, alebo prijaté opatrenie je nedostatočné a
d)
prijaté opatrenie je primerané s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu.
(4)
Príslušný orgán pred prijatím opatrenia podľa odseku 1 oznámi Európskej komisii a príslušnému orgánu štátu usadenia zámer prijať vlastné opatrenie. V oznámení uvedie dôvody, pre ktoré považuje opatrenia príslušného orgánu štátu usadenia za nedostatočné, ak príslušný orgán štátu usadenia prijal takéto opatrenia, a uvedie splnenie podmienok podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Príslušný orgán môže prijať opatrenie proti cezhraničnému poskytovateľovi služby až po uplynutí 15 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 4.
(6)
Postup podľa odsekov 2, 4 a 5 sa neuplatní, ak prijatie opatrenia proti cezhraničnému poskytovateľovi služby je odôvodnené naliehavosťou prípadu a spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3. Ak príslušný orgán takéto opatrenie prijme, bezodkladne to oznámi Európskej komisii a členskému štátu usadenia s odôvodnením naliehavosti prípadu.
§ 14
Dozor nad usadenými poskytovateľmi služby poskytujúcimi služby cezhranične v iných členských štátoch
(1)
Dozor nad usadenými poskytovateľmi služby vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov.25) Ak je potrebné vykonať kontrolu u usadeného poskytovateľa služby v inom členskom štáte, v ktorom poskytuje služby cezhranične, príslušný orgán požiada príslušný orgán iného členského štátu o vykonanie kontroly.
(2)
Príslušný orgán vykoná kontrolu u usadeného poskytovateľa služby aj vtedy, ak o to požiada príslušný orgán iného členského štátu. Ak je príslušnému orgánu doručená žiadosť o vykonanie kontroly, príslušný orgán bezodkladne vykoná kontrolu v požadovanom rozsahu podľa osobitných predpisov a o výsledkoch bezodkladne informuje príslušný orgán iného členského štátu.
(3)
Príslušný orgán bezodkladne poskytne príslušnému orgánu iného členského štátu všetky dostupné informácie o disciplinárnych, administratívnych opatreniach alebo trestoch a ochranných opatreniach a rozhodnutiach, ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti alebo konkurzu a majú dopad na profesijnú spoľahlivosť a spôsobilosť usadeného poskytovateľa služieb na základe odôvodnenej žiadosti. Príslušný orgán o tomto postupe bezodkladne informuje usadeného poskytovateľa služby.
(4)
Informácie podľa odseku 3 príslušný orgán poskytne iba na základe rozhodnutia, ktoré je právoplatné alebo vykonateľné. Ak ide o rozhodnutie, ktoré je vykonateľné, v informácii sa uvedie, či je rozhodnutie právoplatné alebo či bol voči nemu podaný opravný prostriedok a kedy sa očakáva rozhodnutie o opravnom prostriedku. V informácii sa tiež uvedie osobitný predpis, podľa ktorého bola usadenému poskytovateľovi služby uložená sankcia, alebo podľa ktorého bol uznaný vinným.
(5)
Na žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu poskytne príslušný orgán aj doplňujúce informácie o usadenom poskytovateľovi služieb a potvrdí, že poskytovateľ je usadený v Slovenskej republike a nevykonáva svoje činnosti nezákonným spôsobom, ak sú mu tieto informácie známe.
(6)
Žiadosť podľa odseku 1 musí byť odôvodnená. Informácie získané na základe žiadosti môže príslušný orgán využiť iba na účely konania podľa odseku 1 a je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.
§ 15
Notifikačná povinnosť
(1)
Príslušný orgán bezodkladne informuje štát usadenia, dotknuté členské štáty a Európsku komisiu, ak zistí, že činnosť cezhraničného poskytovateľa služby vážne ohrozuje alebo môže vážne ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo životné prostredie na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu.
(2)
Ak príslušný orgán zistí, že činnosť usadeného poskytovateľa služby, ktorý poskytuje služby aj cezhranične, môže predstavovať vážnu ujmu na zdraví alebo bezpečnosti osôb alebo na životnom prostredí v inom členskom štáte, bezodkladne o tom informuje ostatné členské štáty a Európsku komisiu.
§ 16
Príslušné orgány iných členských štátov majú právo nahliadať do registrov a iných úradných evidencií, v ktorých sú zapísaní poskytovatelia služieb, za rovnakých podmienok ako príslušné orgány.
§ 17
Dozor
Dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „orgán dozoru“).
§ 18
Správne delikty
(1)
Poskytovateľ služby, ktorý poruší povinnosť podľa § 6 alebo 10, sa dopustí správneho deliktu, za ktorý mu orgán dozoru uloží pokutu
a)
od 100 eur do 1 500 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 6,
b)
od 100 eur do 3 000 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 10.
(2)
Výška pokuty sa určí s prihliadnutím na závažnosť porušenia povinnosti, trvanie, následky a opakovanie.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(4)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 19
Informačný systém vnútorného trhu
(1)
Informácie potrebné na posúdenie splnenia požiadaviek podľa § 3 ods. 1 na rozhodovanie o udelení oprávnenia alebo na výkon dozoru príslušných orgánov sa poskytujú a overujú prostredníctvom Informačného systému vnútorného trhu.26) Tieto informácie sa poskytujú vzájomne na základe žiadosti. Prístup príslušných orgánov k osobným údajom, doba uchovania osobných údajov a postupy súvisiace s ochranou osobných údajov upravuje osobitný predpis.27)
(2)
Informácie, ktoré príslušný orgán v konaní o udelení oprávnenia získal prostredníctvom Informačného systému vnútorného trhu, majú pre príslušný orgán rovnakú právnu záväznosť ako informácie uvedené žiadateľom v žiadosti o udelenie oprávnenia alebo v priložených listinách.
§ 20
Spoločné ustanovenia
(1)
Činnosť príslušných orgánov pri vykonávaní úloh podľa tohto zákona koordinuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
§ 21
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1994 Z. z. a zákona č. 289/1996 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa slovo „obchodného“ nahrádza slovom „živnostenského“.
Odkaz 1 sa nahrádza odkazom 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
2.
V § 8 ods. 3 sa slovo „obchodného“ nahrádza slovom „živnostenského“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z. a zákona č. 292/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 4a sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:
„(15)
Žiadosť o vydanie banského oprávnenia sa podáva obvodnému banskému úradu miestne príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby, alebo sídla právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o jeho vydanie. Ak žiadosť o vydanie banského oprávnenia podáva zahraničná osoba, miestne príslušným je Obvodný banský úrad v Bratislave.
(16)
Žiadosť podľa odseku 15 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta3ga) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto predloží žiadosť spolu s priloženými dokladmi miestne príslušnému obvodnému banskému úradu v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.3gb)
(17)
Ak sa žiadosť podľa odseku 15 podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, konanie o vydanie banského oprávnenia začína dňom doručenia žiadosti miestne príslušnému obvodnému banskému úradu, ktorý o tom vydá potvrdenie.3gc)
(18)
Vydanie banského oprávnenia oznámi obvodný banský úrad jednotnému kontaktnému miestu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo vydané.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ga, 3gb a 3gc znejú:
„3ga)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3gb)
§ 66ba zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
3gc)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
2.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činností podľa tohto zákona, postup podávania žiadostí o povolenie, na vydávanie povolení a výkon dozoru podľa tohto zákona platia ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,25b) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:
„25b)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 a zákona č. 499/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 42p sa vkladajú § 42q a 42r, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠42q
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010
Fyzické osoby, ktoré vykonávajú projektovanie pozemkových úprav (§ 25a) ako samostatne zárobkovú činnosť, sú do 31. decembra 2010 povinné získať oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu,58a) inak strácajú oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav.
§ 42r
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie a postup pre vydávanie osvedčenia podľa § 25a a výkon dozoru podľa tohto zákona platia ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,59) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a a 59 znejú:
„58a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
59)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z. a zákona č. 129/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „cestná motorová doprava [vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba,23a)]“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. x) sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „sprostredkovania zamestnania za úhradu a“.
3.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno zn).
Doterajšie písmená zo) až zr) sa označujú ako písmená zn) až zq).
4.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „povolenie na prevádzkovanie živnosti (ďalej len „koncesia“) sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených týmto zákonom“.
5.
V § 8 ods. 6 sa slová „živnostenský list alebo koncesnú listinu“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“.
6.
§ 9 sa vypúšťa.
7.
V § 10 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45, 45a a 46. Podanie, ktoré spĺňa náležitosti ohlásenia a obsahuje predmet podnikania, na ktorý už podnikateľovi vzniklo živnostenské oprávnenie alebo ktorý nie je živnosťou, nie je ohlásením.
(2)
Preukazom živnostenského oprávnenia je
a)
osvedčenie o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie živností (ďalej len „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“); do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
b)
výpis zo živnostenského registra.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, zahraničným osobám28a) a fyzickým osobám, ktoré sa podľa osobitného predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, sa pri splnení určených podmienok vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.
(4)
Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra, vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
§ 21 Obchodného zákonníka.“.
8.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie, nemožno vziať späť.“.
9.
V § 11 ods. 4 sa slová „§ 58 ods. 1 písm. d)“ nahrádza slovami „§ 58 ods. 1 písm. c)“.
10.
V § 11 ods. 6 sa slová „remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť“ nahrádzajú slovami „remeselnú alebo viazanú živnosť“.
11.
V § 11 ods. 7 sa v druhej vete slová „remeselnej živnosti, viazanej živnosti alebo koncesovanej živnosti (§ 7) alebo nemá bydlisko“ nahrádzajú slovami „remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti (§ 7), alebo ak tieto podmienky spĺňa, ale nemá bydlisko“.
12.
V § 11 ods. 8 sa slová „remeselnú živnosť, viazanú živnosť alebo koncesovanú živnosť“ nahrádzajú slovami „remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť“.
13.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo o koncesiu požiada“.
14.
V § 13 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo § 50“ a slová „živnostenského listu alebo novej koncesnej listiny“ sa nahrádzajú slovami „osvedčenia o živnostenskom oprávnení“.
15.
V § 14 ods. 3 sa slová „živnostenské listy alebo koncesné listiny“ nahrádzajú slovami „osvedčenia o živnostenskom oprávnení“.
16.
Nadpis nad § 19 znie: „DRUHY ŽIVNOSTÍ“.
17.
V § 19 sa vypúšťa slovo „Ohlasovacie“.
18.
V § 22 ods. 1 písm. c) sa za slovo „ukončení“ vkladá slovo „najmenej“.
19.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.“.
20.
V druhej časti sa vypúšťa Hlava II.
21.
V § 28 ods. 1 sa slová „obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny“ nahrádzajú slovami „znenia predmetu podnikania“.
22.
V § 30 ods. 1 prvá veta znie: „Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti.“.
23.
V § 34 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „ak jeho predaj nevyžaduje koncesiu,“.
24.
Nadpis ŠTVRTEJ ČASTI a HLAVY I znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
OHLÁSENIE ŽIVNOSTI, ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER
HLAVA I
OHLÁSENIE ŽIVNOSTI NÁLEŽITOSTI OHLÁSENIA ŽIVNOSTI“.
25.
V § 45 ods. 1 sa vypúšťa slovo „ohlasovaciu“.
26.
V § 45 ods. 5 sa slová „živnostenského listu“ nahrádzajú slovami „osvedčenia o živnostenskom oprávnení“.
27.
V § 45 ods. 5 písm. e) sa na začiatku vkladajú slová „označenie a“.
28.
V § 45 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí uvedie aj svojho splnomocnenca v tuzemsku pre doručovanie.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
29.
§ 45a vrátane nadpisu znie:
㤠45a
Iné údaje k ohláseniu
(1)
Fyzická osoba a právnická osoba uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko osôb majúcich štátnu príslušnosť niektorého členského štátu Európskej únie, na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti. To neplatí v prípade predloženia výpisu z registra trestov podľa § 66f.
(2)
Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením živnosti uvedie aj údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa osobitného zákona.36d) Právnická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením živnosti môže uviesť aj údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa osobitného zákona.36d)
(3)
Fyzická osoba, ktorá ešte nie je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti uvedie tiež údaje vyžadované podľa osobitného zákona36e) na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia.
(4)
Fyzická osoba, ktorá je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti
a)
uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená,
b)
oznámi zmenu platiteľa poistného, ak jej to vyplýva z osobitného zákona.
(5)
Osoby, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra,36f) môžu zároveň s ohlásením živnosti uviesť aj údaje a predložiť doklady vyžadované podľa osobitného zákona36g) pre návrh na zápis údajov do obchodného registra.36h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36d až 36h znejú:
„36d)
§ 31 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
36e)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36f)
§ 27 ods. 2 Obchodného zákonníka.
36g)
§ 6 ods. 1 písm. b) a c) a § 6 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36h)
§ 5, § 5b a nasl. a § 15d ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“.
30.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pripojí výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti podľa tohto zákona.“.
31.
V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pripojí výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi členského štátu Európskej únie a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti podľa tohto zákona.“.
32.
V § 46 ods. 4 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „niektorého členského štátu Európskej únie“.
33.
V § 46 ods. 5 sa slová „ Ak v § 66f nie je ustanovené inak, pre fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Pre fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi niektorého členského štátu Európskej únie“.
34.
Nadpis nad § 47 znie: „Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení“.
35.
V § 47 odseky 1 až 5 znejú:
„(1)
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45, § 45a ods. 1 až 4 a § 46 a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.
(2)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe obsahuje
a)
osobné údaje podnikateľa,
b)
obchodné meno,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet alebo predmety podnikania,
e)
miesto podnikania,
f)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
g)
deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
h)
dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
(3)
Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad. Potrebné identifikačné čísla oznámi živnostenskému úradu príslušný orgán štátnej správy.
(4)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno a právnu formu,
b)
sídlo,
c)
identifikačné číslo,
d)
predmet alebo predmety podnikania,
e)
dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
f)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,
g)
dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
(5)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané zahraničnej osobe obsahuje aj označenie, adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky a osobné údaje osoby vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. U zahraničnej fyzickej osoby sa v osvedčení o živnostenskom oprávnení údaj o mieste podnikania neuvádza.“.
36.
V § 47 ods. 6 sa za číslo „46“ vkladajú slová „alebo je nezrozumiteľné“.
37.
V § 47 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak podanie nie je ohlásením, živnostenský úrad o tom rozhodne v lehote podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
38.
V § 47 ods. 10 sa slová „živnostenského listu“ nahrádzajú slovami „osvedčenia o živnostenskom oprávnení“.
39.
V § 49 ods. 2 druhej vete sa slová „živnostenskom liste“ nahrádzajú slovami „osvedčení o živnostenskom oprávnení“.
40.
Vo štvrtej časti sa vypúšťa Hlava II.
41.
V § 57 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „pri ohlasovacích živnostiach“ a slová „§ 58 ods. 1 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 58 ods. 1 písm. c)“.
42.
V § 57 odsek 3 znie:
„(3)
Ak v oznámení podľa odseku 1 písm. g) nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.“.
43.
§ 57 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.
(5)
Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.
(6)
Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.“.
44.
V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
45.
V § 58 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „koncesnou listinou,“.
46.
V § 58 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
z vlastného alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť v lehote dlhšej ako dva roky od vzniku živnostenského oprávnenia, alebo ak bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestane prevádzkovať živnosť na dobu dlhšiu ako dva roky,“.
47.
V § 58 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
48.
V § 58 ods. 3 sa slová „živnostenský list alebo koncesnú listinu“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“.
49.
V § 58 odsek 4 znie:
„(4)
Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) alebo v odseku 2 písm. a), môže ohlásiť živnosť najskôr po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.“.
50.
V § 60 odsek 1 znie:
„(1)
Živnostenský register (ďalej len „register“) tvorí súbor týmto zákonom určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra zapisujú obvodné úrady prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
51.
V § 60 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
predmet alebo predmety podnikania,“.
52.
V § 60 ods. 4 sa slová „údaje uvedené v odseku 2 písm. a) bodoch 4., 5. a 7.“ nahrádzajú slovami „rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia“.
53.
§ 60 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Údaje zapísané do verejnej časti registra sa zverejňujú bez zbytočného odkladu.
(6)
Ak kontrolóri živnostenského úradu zistia, že v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená, živnostenský úrad adresu prevádzkarne v registri vymaže.“.
54.
§ 60a vrátane nadpisu znie:
㤠60a
Výpis z registra a prehľad zapísaných údajov
(1)
Každý má právo vyžadovať od živnostenského úradu výpis z verejnej časti registra. Výpis z verejnej časti registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania.
(2)
Ak vo verejnej časti registra určitý zápis nie je, živnostenský úrad vydá o tom na požiadanie potvrdenie.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, údaje z neverejnej časti registra možno poskytnúť iba fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú. Takejto osobe živnostenský úrad vydá na požiadanie výpis v rozsahu údajov zapísaných vo verejnej i neverejnej časti registra platných v deň jeho vydania.
(4)
Na požiadanie možno fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú, vydať prehľad zapísaných údajov obsahujúci informácie o údajoch platných v deň jeho vydania a informácie o zapísaných, ale v deň jeho vydania už neplatných údajoch.“.
55.
V § 60b odsek 4 znie:
„(4)
Údaje vyžadované na daňovú registráciu alebo na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov sú bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia zasielané informačným systémom živnostenského podnikania v elektronickej podobe na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne. Na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady a informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovni sa bezodkladne zasielajú aj zmeny údajov z registra oznámené podľa § 49.“.
56.
V § 61 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a z podmienok uložených koncesnou listinou“.
57.
§ 65 sa vypúšťa.
58.
V § 65a sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
59.
V § 65a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „ohlasovaciu“.
60.
V § 65a ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo v žiadosti, na ktorej základe sa rozhodlo o udelení koncesie (§ 56 ods. 1)“.
61.
V § 65b ods. 1 sa za slová „Za porušenie povinností ustanovených“ vkladajú slová „v § 17 ods. 7,“ a slová „§ 65a ods. 2 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 65a ods. 1 písm. b)“.
62.
V § 66 ods. 1 sa slová „§ 63 až 65“ nahrádzajú slovami „§ 63 a 64“.
63.
V § 66 ods. 2 sa slová „týmto zákonom“ nahrádzajú slovami „týmto alebo osobitným zákonom“.
64.
V § 66b ods. 1 sa slová „jednotného automatizovaného informačného systému v živnostenskom podnikaní“ nahrádzajú slovami „informačného systému živnostenského podnikania“.
65.
V § 66b odsek 2 znie:
„(2)
Obvodný úrad plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa tohto zákona pre činnosti, ktoré sú
a)
živnosťou,
b)
podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony,
c)
poskytovaním služieb podľa osobitného zákona.39)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
„39)
§ 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
66.
§ 66b sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Miestne príslušným obvodným úradom na plnenie úloh jednotného kontaktného miesta podľa odseku 2 písm. b) a c) a pre zahraničné osoby je obvodný úrad v sídle kraja.
(4)
Obvodný úrad v sídle kraja vydáva doklad o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.“.
67.
§ 66ba vrátane nadpisu znie:
㤠66ba
Úlohy jednotného kontaktného miesta
(1)
Jednotné kontaktné miesto poskytuje informácie o
a)
všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,
b)
postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb,
c)
kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb, a na iné subjekty,41ab) ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc,
d)
možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb,
e)
všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb.
(2)
Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter. Poskytujú sa v štátnom jazyku bezodkladne po prijatí žiadosti, ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami.
(3)
Jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia
a)
ohlásenia živnosti podľa tohto zákona,
b)
údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov,
c)
údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,41ac)
d)
údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,41ad)
e)
údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,41ae)
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(4)
Doklady podľa odseku 3 písm. b) a e) možno predložiť
a)
v listinnej podobe, ktoré jednotné kontaktné miesto po uhradení správneho poplatku prevedie do elektronickej podoby, alebo
(5)
Jednotné kontaktné miesto údaje podľa odseku 3 písm. b) až f) preverí a zapíše do informačného systému jednotných kontaktných miest a zodpovedá za ich správnosť. V pochybnostiach o správnosti údajov podľa odseku 3 sprístupní dokumentáciu príslušnému orgánu. Správcom informačného systému jednotných kontaktných miest je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(6)
Jednotné kontaktné miesto prijaté údaje a doklady podľa odseku 3 písm. b) a f) zasiela v elektronickej podobe bezodkladne príslušnému orgánu; ak ide o údaje podľa odseku 3 písm. c) a d), tieto zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia alebo po získaní informácie o udelení oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovni, a v prípade podľa odseku 3 písm. e) príslušnému registrovému súdu.
(7)
K zasielaným údajom a dokladom pripojí jednotné kontaktné miesto pridelené identifikačné číslo,36ca) a ak to vyžadujú osobitné zákony, aj výpis z registra trestov alebo informáciu o bezúhonnosti dotknutých fyzických osôb.
(8)
Jednotné kontaktné miesto plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.39)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41ab až 41ae znejú:
„41ab)
Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41ac)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
41ad)
§ 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 23 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41ae)
§ 15d ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“.
68.
V § 66f odsek 1 znie:
„(1)
Splnenie všeobecnej podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) môže osoba spoločenstva, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, preukázať aj výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom; ak sa také doklady nevydávajú, alebo ak takýto výpis alebo rovnocennú listinu príslušné orgány v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu fyzickej osoby nevydajú do dvoch mesiacov od podania žiadosti, čo osoba musí preukázať čestným vyhlásením vykonaným pred orgánom domovského členského štátu alebo členského štátu pôvodu, ktorý je kompetentný overiť jeho obsah a pravosť podpisu. Doklady nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s prekladom do štátneho jazyka.“.
69.
V § 66g ods. 1 a 2 sa slová „č. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „č. 1 a 2“.
70.
V § 66h ods. 1 sa slová „č. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „č. 1 a 2“.
71.
V § 66i odsek 1 znie:
„(1)
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu
a)
šiestich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra42b) alebo
b)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
c)
štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
d)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
e)
piatich po sebe nasledujúcich rokov vo vedúcom postavení, z toho najmenej tri roky vykonávala povinnosti technického charakteru a mala zodpovednosť za najmenej jedno oddelenie podniku, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42b znie:
„42b)
§ 2 písm. p) zákona č. 293/2007 Z. z.“.
72.
V § 66j odsek 1 znie:
„(1)
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu II spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu
a)
piatich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra42b) alebo
b)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
c)
štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
d)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
e)
piatich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
f)
šiestich po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie.“.
73.
V § 66k odsek 1 znie:
„(1)
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu
a)
troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra42b) alebo
b)
dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie, alebo
c)
dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej tri roky, alebo
d)
troch po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie.“.
74.
V § 66m ods. 2 sa slová „č. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „č. 1 a 2“ a vypúšťajú sa slová „úradne overeným“.
75.
V § 66n ods. 3 sa vypúšťajú slová „úradne overeným“.
76.
Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie a postup na vydávanie osvedčenia a výkon dozoru podľa tohto zákona platia ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,47a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
„47a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
77.
Za § 80r sa vkladajú § 80s a 80t, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠80s
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2010
(1)
Živnostenské listy a koncesné listiny vydané do 31. mája 2010 zostávajú v platnosti.
(2)
Tam, kde sa v osobitných predpisoch používa názov „živnostenský list“ alebo názov „koncesná listina“, rozumie sa tým „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“.
(3)
Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti, upravia svoje právne vzťahy v súlade s § 57 ods. 6 do troch rokov od účinnosti tohto zákona, inak im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne.
(4)
V činnostiach vývoj, výroba a predaj zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, ktoré sa stávajú od 1. júna 2010 živnosťami, môžu fyzické osoby a právnické osoby pokračovať do skončenia platnosti licencie udelenej na tieto činnosti podľa osobitných predpisov, najneskôr do 31. decembra 2010.
(5)
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ktoré sa stáva od 1. júna 2010 živnosťou, môžu fyzické osoby a právnické osoby, ktoré oprávnenie na túto činnosť získali podľa osobitného predpisu do 31. mája 2010, vykonávať do 31. decembra 2010.“.
§ 80t
V ustanovení § 22 ods. 1 písm. e) účinnom do 31. decembra 2011 sa za slová „vzdelávacej ustanovizni“ vkladajú slová „a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore“ a za slová „skúšobnou komisiou“ sa vkladajú slová „vydaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.
78.
V prílohe č. 1 Remeselné živnosti sa za živnosť por. č. 23 vkladá živnosť por. č. 24, ktorá znie:
„24.
Strechár“.
Doterajšie remeselné živnosti por. č. 24 až 32 sa označujú ako remeselné živnosti por. č. 25 až 33.
79.
V prílohe č. 1 Remeselné živnosti sa na konci vkladá živnosť por. č. 34, ktorá znie:
„34.
Manikúra – pedikúra“.
80.
Doterajšia príloha č. 2 sa nahrádza novou prílohou č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov“
VIAZANÉ ŽIVNOSTI
Por.
čís.


Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zlievanie drahých kovov odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti § 52 ods. 1 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona č. 221/2007 Z. z.
 
I – platí pre odbornú spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona
SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – oprávnenie na činnosť alebo
– osvedčenie na vykonávanie činnosti
§ 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
3. Montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení*) oprávnenie § 8a ods. 3 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy

 
4. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo
– 10 rokov praxe v odbore
  I
 
5. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo
– 10 rokov praxe v odbore

   
SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
6. Opravy a montáž určených meradiel osvedčenie o skúške § 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
7. Overovanie určených meradiel alebo
Úradné meranie
rozhodnutie o autorizácii § 24 zákona č. 142/2000 Z. z.  
8. Očná optika – vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik
a päťročná odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
 
9. Zubná technika – vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zubná technika alebo
– vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika 
a päťročná odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.  
SKUPINA 213 – Stavebníctvo
10.
 
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
 
vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru
 
§ 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  
11. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie preukaz o odbornej spôsobilosti § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.  
12. Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  
13. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien – vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo
– odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore
§ 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
 
 
14. Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo
Výkon činnosti stavebného dozoru alebo
Energetická certifikácia
– osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo
– osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti
§ 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 
 
15. Výkon činnosti energetického audítora osvedčenie o zápise do zoznamu energetických audítorov § 9 ods. 1 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 17/2007 Z. z.  
16. Vykonávanie trhacích prác – oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo
– oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov
§ 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov  
17. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel – vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru, alebo
– odborné stredoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru a dva roky praxe v odbore
   
18. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov § 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov  
19. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti – osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo
– osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  
SKUPINA 214 – Ostatné
20. Prevádzkovanie autoškoly osvedčenie o registrácii autoškoly § 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
21. Inštruktor autoškoly inštruktorský preukaz § 10 zákona č. 93/2005 Z. z.  
22. Vykonávanie montáže plynových zariadení rozhodnutie o udelení oprávnenia na montáž plynových zariadení § 88 ods. 7 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
23. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo
Prekladateľské a tlmočnícke služby*)
– dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo
– preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť
*) nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
24. Vyučovanie v odbore umenia – dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo
– spôsobilosť preukázaná 10-ročnou praktickou činnosťou v odbore
   
25. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce*) oprávnenie § 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb.
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
 
26. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce oprávnenie § 27 zákona č. 124/2006 Z. z.  
27. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa § 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
28. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa*) § 25 zákona č. 5/2004 Z. z.
*)§ 72d zákona č. 5/2004 Z. z.
 
29. Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti ­te­les­nej kultúry potvrdenie o akreditácii § 11 ods. 4 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
30. Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti doklad o získanej odbornej spôsobilosti § 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky  
31. Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách
 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti vydané asociáciou alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA) § 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov  
32. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi oprávnenie § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  
33. Technik požiarnej ochrany alebo
Špecialista požiarnej ochrany
osvedčenie
 
§ 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.  
34.  Preskúšavanie komínov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odborné preskúšanie komínov § 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zá­kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov  
35. Geodetické a kartografické činnosti – úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov  
36. Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy osvedčenie o odbornej spôsobilosti a osvedčenie o technickej spôsobilosti § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov  
37. Činnosť odborného lesného hospodára osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z.  
38. Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
39. Výroba tabakových výrobkov osvedčenie § 8 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov v znení neskorších predpisov  
40. Projektovanie pozemkových úprav osvedčenie § 25 ods. 1 a § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  
41. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov  
42. Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh § 18 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov  
43. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov § 18a ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z.  
44. Inseminácia – vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
45. Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) alebo
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo
Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
*) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb.
 
46. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín vysokoškolské alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov § 23 ods. 1 písm. d) a § 36b ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z. I
47. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom  
48. Vykonávanie ohňostrojných prác preukaz odpaľovača ohňostrojov § 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov  
49. Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 – oprávnenie pyrotechnika alebo strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo
– potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov
 
§ 36d ods. 12 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z. III
50. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore
   II
51. Prevádzkovanie cestovnej agentúry – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore
   II
52. Sprievodca cestovného ­ruchu osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
53.  Masérske služby – absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo
– absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo
– absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo
– absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru
   
54. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore
   III
55. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. d) desiaty bod] – stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 3 roky praxe v odbore reštaurovania alebo
– úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 5 rokov praxe v odbore reštaurovania alebo
– vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a 1 rok praxe v odbore reštaurovania
  I
56. Činnosť vodohospodára – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne
– vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax
§ 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru
 
57. Činnosť bezpečnostného poradcu – osvedčenie o odbornej príprave alebo
– osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
§ 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov § 36 ods. 1 písm. i) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
§ 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.
 
58. Vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu poverenie § 5a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z.
§ 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z. z.
 
59. Činnosť autorizovanej osoby – rozhodnutie o autorizácii § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z.
 
60. Verejné obstarávanie preukaz o odbornej spôsobilosti § 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 25/2006 Z. z.  
61. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) – vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo ­stavebného alebo architektonického smeru ­alebo
– úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore
   
62. Bezpečnostnotechnické služby – oprávnenie alebo
– osvedčenie bezpečnostného technika alebo
– osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  
63. Bezpečnostný technik
 
osvedčenie bezpečnostného technika § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.  
64. Autorizovaný bezpečnostný technik osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  
65. Pracovná zdravotná služba oprávnenie § 21 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  
66. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie – osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie
§ 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.  
67. Správa registratúry – úplné stredné vzdelanie a 3 roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore
§ 23 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ­zákonov v znení neskorších predpisov  
68. Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia osvedčenie na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania § 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
69. Činnosť environmentálneho overovateľa osvedčenie o akreditácii environmentálneho overovateľa § 12 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
70. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu § 18 ods. 1 zákona č. 491/2005 Z. z.  
71. Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie alebo
Hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
 
§ 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
72. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky osvedčenie o zápise do registra oprávnených overovateľov § 15 ods. 4 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
73. Havarijný technik alebo
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti havarijného technika alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií
§ 12 ods. 6 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
74. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií oprávnenie § 13 zákona č. 261/2002 Z. z.  
75. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií autorizácia § 14 zákona č. 261/2002 Z. z.  
76. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa príslušného technického, prírodovedného, farmaceutického, poľnohospodárskeho, veterinárneho alebo lekárskeho smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo
– stredoškolské vzdelanie príslušného technického, poľnohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore
§ 40 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov  
77. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
78. Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia
Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia
Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
 
osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  
79. Kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov osvedčenie § 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
80. Prevádzkovanie pohrebiska alebo
Prevádzkovanie pohrebnej
služby alebo
Prevádzkovanie krematória
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov III
81. Prevádzkovanie
balzamovania a konzervácie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
 
§ 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z.  
82. Zmenárne devízová licencia § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov  
83. Zasielateľstvo – stredoškolské vzdelanie a najmenej 2 roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie a najmenej jednoročná prax v odbore
  II
 
84. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru § 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z.  
85. Organizovanie dobrovoľných dražieb – vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe alebo
– úplné stredné vzdelanie a 8 rokov praxe
§ 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov“.  
“.
81.
Príloha č. 3 sa vypúšťa.
82.
V prílohe č. 5 sa dopĺňa bod 3, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).“.
Čl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. zákona č. 71/2009 Z. z. a zákona č. 503/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
obvodné úrady, ktoré plnia úlohy jednotného kontaktného miesta3a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“), ak sa poplatkový úkon vykonáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa odkaz 3a nahrádza odkazom 3aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
„3aa)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Osobitné ustanovenia k plateniu poplatku a splatnosti poplatku pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta
(1)
Poplatky vyberané jednotnými kontaktnými miestami sa platia
a)
kolkovými známkami,
b)
v hotovosti alebo
(2)
Pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného zákona je poplatok splatný pri podaní návrhu na zápis jednotnému kontaktnému miestu.
(3)
Ak je zaplatenie poplatku podľa osobitného zákona7b) podmienkou preverovanou pred vykonaním zápisu príslušným registrovým súdom, vybratie poplatku jednotným kontaktným miestom v zákonnej výške sa považuje za splnenie tejto podmienky, a to v čase doručenia návrhu na zápis na registrový súd jednotným kontaktným miestom. Ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona7c) o následkoch nezaplatenia poplatku alebo jeho zaplatenia v nesprávnej výške tým nie sú dotknuté.
(4)
Pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu7d) nevzniká navrhovateľovi nárok na zníženie sadzby poplatku z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku podľa § 6 ods. 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7d znejú:
„7a)
§ 2 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
7b)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2003 Z. z.
7c)
§ 8 ods. 3 až 5 zákona č. 530/2003 Z. z.
7d)
§ 5b až 5d zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“.
4.
V prílohe v položke 17 písmeno a) znie:
„a)
z návrhu na prvý zápis
1.
akciovej spoločnosti 829,50 eura
2.
iných právnických osôb 331,50 eura
3.
fyzickej osoby podnikateľa 165,50 eura
4.
organizačnej zložky podniku právnickej osoby vrátane podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 331,50 eura
5.
organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa vrátane podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby 33 eur.“.
Čl. VII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 378/1996 Z. z. a zákona č. 68/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Komora po prijatí žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.3c) Žiadosť možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta3d) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí komore žiadosť spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.3d) Ak sa žiadosť podáva cez jednotné kontaktné miesto, lehota začína plynúť doručením žiadosti komore.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3c a 3d znejú:
„3c)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3d)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Fyzická osoba, ktorá získala osvedčenie, požiada komoru o zápis do zoznamu najneskôr do šiestich mesiacov od získania osvedčenia. Ak bola žiadosť o zápis do zoznamu podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota podľa prvej vety je zachovaná doručením žiadosti jednotnému kontaktnému miestu. Po uplynutí tejto lehoty je pre zapísanie do zoznamu potrebné opätovné zloženie skúšky.“.
3.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak bola žiadosť o zápis do zoznamu podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na zápis podľa odseku 2 začína plynúť doručením žiadosti komore.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako 4.
4.
V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Vykonanie zápisu do zoznamu alebo jeho odmietnutie komora bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu, ak žiadosť bola podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.“.
5.
V § 20 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Podmienka podľa prvej vety je splnená, ak má daňový poradca preukázateľne uzatvorenú zmluvu v inom členskom štáte. Ak poistná zmluva, vzhľadom na rizikovosť služby nespĺňa požiadavky, môže komora požadovať doplnenie poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti podľa osobitného predpisu.5b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
§ 3 ods. 4 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
6.
V § 24 ods. 1 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur“.
7.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti daňového poradcu, pre postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu, na rozhodovanie o zápise do zoznamu a pre výkon dozoru nad daňovými poradcami podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,7a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
8.
V § 29 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 600 eur“ a slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 000 eur“.
Čl. VIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 533/2003 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 459/2007 Z. z. a zákona č. 298/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie služieb podľa § 4, 4a a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o službách na vnútornom trhu.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
3.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Informácie o poskytovaných službách
(1)
Architekt a inžinier sú povinní zverejniť vo svojich informačných materiáloch alebo na svojej internetovej doméne najmä tieto informácie:
a)
právnu formu a obchodný názov, adresu ateliéru alebo kancelárie, identifikačné číslo organizácie a údaje umožňujúce kontakt, napríklad telefónne a faxové číslo, elektronickú adresu,
b)
označenie zoznamu alebo registra komory, v ktorom je zapísaný, profesijné označenie a pridelené registračné číslo,
c)
prípadnú špecializáciu poskytovaných služieb,
d)
internetovú doménu komory, na ktorej možno nahliadnuť do etického kódexu a do metodického odporúčania na výpočet odmeny.
(2)
Architekt a inžinier sú povinní oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy najmä
a)
hlavné znaky poskytovanej služby a nevyhnutné súvisiace a nadväzujúce činnosti vrátane upozornenia na prípadné riziká vyplývajúce z požadovanej služby,
b)
všeobecné zmluvné podmienky, ktoré používa, najmä druh zmluvy, obvyklé zmluvné podmienky, poskytované záruky, spôsob výpočtu odmeny.“.
4.
V § 15 ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa slová „vykonaní autorizačnej skúšky podľa § 21“ nahrádzajú slovami „uplatnení kompenzačného opatrenia podľa § 23b“.
5.
V § 15 ods. 2 poslednej vete sa za slovo „skúšku“ vkladajú slová „alebo uplatniť kompenzačné opatrenie“ a slová „úspešného vykonania autorizačnej skúšky“ sa nahrádzajú slovami „ich úspešného vykonania“.
6.
V § 15 ods. 5 a v § 15a ods. 8 sa slovo „štatút“ nahrádza slovami „autorizačný poriadok“.
7.
V § 15a sa v odseku 2 pripája táto veta: „Žiadosť o zapísanie možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta13a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“).“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“.
Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou 13a sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou 13b.“.
8.
§ 15a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak bola žiadosť o zapísanie podaná na jednotnom kontaktnom mieste, komora informuje jednotné kontaktné miesto o zapísaní do registra alebo o rozhodnutí o zamietnutí žiadosti.“.
9.
V § 15b ods. 3 sa slová „komoru alebo iný registračný“ nahrádzajú slovom „regulačný“.
10.
Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15c
Uľahčenie prístupu k regulovanému povolaniu
(1)
Uchádzač môže namiesto predloženia výpisu z registra trestov podľa § 15b ods. 2 v žiadosti o zapísanie požiadať komoru o jeho zabezpečenie a na tento účel poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a to okres narodenia, meno a priezvisko a rodné priezvisko otca a matky, pri zmene mena alebo priezviska aj pôvodné meno alebo priezvisko. Komora tieto údaje bezodkladne zašle elektronickou formou Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, ktorá vedie register trestov na zabezpečenie výpisu z registra trestov.
(2)
Uchádzač, ktorý už má pridelené identifikačné číslo štátnej štatistiky, uvedie ho v žiadosti. Komora bezodkladne po zapísaní architekta alebo inžiniera do zoznamu oznámi elektronickou formou zapísanie s uvedením identifikačného čísla orgánu štátnej štatistiky na zaznamenanie zmeny. Ak uchádzač v deň podania žiadosti ešte nemá pridelené identifikačné číslo organizácie a po zapísaní do zoznamu hodlá poskytovať služby v slobodnom povolaní, poskytne komore údaje potrebné na pridelenie takéhoto čísla. Komora tieto údaje bezodkladne zašle elektronickou formou orgánu štátnej štatistiky na pridelenie identifikačného čísla.“.
11.
V § 16c ods. 2, 4 a 6 sa slová „formou autorizačnej skúšky podľa § 21“ nahrádzajú slovami „podľa § 23“.
12.
V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
identifikačné číslo organizácie,
i)
kontaktné údaje, najmä číslo telefónu a internetovú adresu.“.
13.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
Zoznam je zverejnený na internetovej stránke komory.“.
14.
V § 21 ods. 2 poslednej vete sa slová „vybrané činnosti vo výstavbe“ nahrádzajú slovami „povolanie“.
15.
V § 22 ods. 1 prvá veta znie: „Autorizačná skúška sa vykonáva pred skúšobným senátom zostaveným z členov skúšobnej komisie zloženej z popredných odborníkov z teórie a praxe v oblasti architektúry.“.
16.
V § 22 ods. 2 sa slová „skúšobnej komisie“ nahrádzajú slovami „skúšobného senátu“.
17.
V § 23a ods. 1 sa vypúšťajú slová „Štátnej energetickej inšpekcie“.
18.
V § 23a ods. 5 druhej vete sa slová „skúšobnou komisiou podľa § 22“ nahrádzajú slovami „skúšobným senátom podľa § 22 ods. 1“.
19.
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23b
Kompenzačné opatrenie
(1)
Kompenzačným opatrením je preskúšanie, alebo vykonanie adaptačného obdobia. Spôsob kompenzačného opatrenia si môže vybrať uchádzač.
(2)
Preskúšanie sa vykonáva pred skúšobným senátom podľa § 22 ods. 1. Obsahom preskúšania sú rozdiely zistené porovnaním odbornej prípravy s minimálnymi požiadavkami na architektonické vzdelanie podľa § 16 ods. 6. Ak uchádzač v domovskom členskom štáte na účely prístupu k povolaniu nevykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti, obsahom preskúšania je písomná časť autorizačnej skúšky podľa § 21 ods. 2 a 3.
(3)
Adaptačným obdobím je vykonanie odbornej praxe pod dohľadom podľa § 16b v trvaní troch rokov. Ak uchádzač na účely prístupu k povolaniu v domovskom členskom štáte vykonal odbornú prax pod dohľadom v kratšom čase ako tri roky, na účely adaptačného obdobia sa vyžaduje odborná prax len v trvaní rozdielu do troch rokov.“.
20.
V § 24 ods. 2 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o)
vydať a zverejniť etický kódex správania sa architektov a krajinných architektov a dbať o jeho plnenie pri výkone povolania,“.
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).
21.
V § 25 písmeno c) znie:
„c)
autorizačný výbor,“.
22.
V § 27 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a autorizačnej komisie (§ 29 ods. 2)“.
23.
V § 27 ods. 1 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a skúšobný poriadok“.
24.
V § 28 ods. 1 sa slová „autorizačnej komisii alebo nimi zriadenými komisiami“ nahrádzajú slovami „disciplinárnej komisii alebo autorizačnému výboru“.
25.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Autorizačný výbor
(1)
Autorizačný výbor je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov príslušným rozhodovať vo veciach týkajúcich sa prístupu k povolaniu podľa tretej časti.
(2)
Autorizačný výbor
a)
rozhoduje o zapísaní do zoznamu podľa § 15 alebo do registra podľa § 15a,
b)
uznáva doklady o poistení zodpovednosti za škody podľa § 15a ods. 1,
c)
uznáva doklady o bezúhonnosti podľa § 15b,
d)
uznáva doklady o vzdelaní podľa § 16 a 16a,
e)
uznáva doklady o odbornej praxi podľa § 16b,
f)
uznáva odborné kvalifikácie podľa § 16c,
g)
rozhoduje o vyčiarknutí zo zoznamu podľa § 17 ods. 1 písm. c) až i) a odseku 2 a z registra podľa § 17a ods. 1 písm. e) až l),
h)
rozhoduje vo veciach týkajúcich sa obsahu, spôsobu vedenia a zverejňovania zoznamov a registrov podľa § 18 a 18a a dbá o to, aby boli v aktuálnom stave zverejnené na internetovej stránke komory,
i)
vydáva autorizačné osvedčenia a registračné osvedčenia a zabezpečuje pečiatky podľa § 19 a 19a,
j)
rozhoduje o termínoch autorizačných skúšok, o spôsobe ich vykonávania a o námietkach a sťažnostiach týkajúcich sa autorizačnej skúšky podľa § 21,
k)
dohliada na transparentnosť a nediskrimináciu pri vykonávaní autorizačných skúšok a preskúšania podľa § 21, 23a a 23b,
l)
rozhoduje o termíne a mieste sľubu a o spôsobe jeho zloženia podľa § 23,
m)
nariaďuje preskúšanie podľa § 23a a uplatnenie kompenzačného opatrenia podľa § 22b.
(3)
Predsedu a ďalších členov vymenúva predstavenstvo na trojročné funkčné obdobie. Člen autorizačného výboru nesmie byť členom predstavenstva, disciplinárnej komisie, ani zamestnancom komory. Podrobnosti o autorizačnom konaní a počet členov autorizačného výboru upraví autorizačný poriadok.
(4)
Vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) a z registra podľa § 17a ods. 1 písm. a) až d) vykoná úrad samostatne a vyčiarknutie oznámi autorizačnému výboru.“.
26.
V § 31 ods. 2 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
vydať a zverejniť etický kódex správania sa stavebných inžinierov a dbať o jeho plnenie pri výkone povolania,“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).
27.
V § 39 ods. 1 písm. b) a § 39a ods. 1 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 eur“.
28.
V § 39 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
29.
V § 39 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a predstavenstvu komory“.
30.
V § 39 ods. 8 sa slová „Ak bola v disciplinárnom konaní právoplatne uložená pokuta alebo vylúčenie z komory, je takéto rozhodnutie“ sa nahrádzajú slovami „Právoplatné disciplinárne rozhodnutie je“.
31.
V § 41a ods. 2 sa za slová „autorizačnej komisie“ vkladajú slová „a autorizačného výboru“.
32.
V § 41b ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „podľa § 3 ods. 1 až 3“.
33.
Za § 43d sa vkladá § 43da, ktorý znie:
㤠43da
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2010
(1)
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vymenuje autorizačný výbor a vydá autorizačný poriadok do 1. septembra 2010.
(2)
Od 1. septembra 2010 zaniká autorizačná komisia Slovenskej komory architektov a jej úlohy uvedené v § 29 ods. 2 prechádzajú na autorizačný výbor; ostatné jej úlohy prechádzajú týmto dňom na predstavenstvo a na úrad podľa autorizačného poriadku. Dovtedy úlohy uvedené v § 29 plní autorizačná komisia Slovenskej komory architektov.“.
Čl. IX
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 289/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z. a zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z. a zákona č. 563/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 31 odsek 21 znie:
„(21)
Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie na jednotnom kontaktnom mieste10ba) alebo jeho prostredníctvom, svoju registračnú povinnosť podľa odseku 1 a povinnosť oznámenia zriadenia prevádzkarne a jej umiestnenie na území Slovenskej republiky podľa odseku 3 plní na tomto mieste. Ak právnická osoba získava oprávnenie na podnikanie na jednotnom kontaktnom mieste10ba) alebo jeho prostredníctvom, svoju registračnú povinnosť podľa odseku 1 a povinnosť oznámenia zriadenia prevádzkarne a jej umiestnenie na území Slovenskej republiky podľa odseku 3 môže splniť aj na tomto mieste. Použitie tlačiva podľa ustanovenia odseku 9 sa nevyžaduje.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10ba sa citácia „§ 66ba ods. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 45a ods. 2 a § 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10bb znie:
„10bb)
§ 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa v písm. e) bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zoznamy sú verejne prístupné na internetovej stránke komory.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Komora je príslušný orgán,1) ktorý
a)
rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie na účely výkonu reštaurátorskej činnosti v Slovenskej republike,
b)
reguluje prístup k výkonu reštaurátorských činností vrátane uplatňovania kompenzačných opatrení pri nedostatku vzdelania alebo odbornej praxe uchádzača,
c)
reguluje výkon reštaurátorských činností vrátane uplatnenie disciplinárnej právomoci,
d)
spolupracuje s koordinátorom uznávania odborných kvalifikácií najmä poskytovaním potrebných informácií,
e)
navrhuje spoločné platformy na kompenzovanie podstatných rozdielov medzi požiadavkami na odbornú prípravu na výkon reštaurátorských činností a
f)
poskytuje informácie a jednoduché vysvetlenia o obsahu výkonu reštaurátorských činností a praktickú pomoc pri uplatňovaní práv spotrebiteľov voči reštaurátorom podľa tohto zákona; informácie a vysvetlenia musia byť priebežne aktualizované, poskytované zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom a sprístupnené na internetovej stránke komory.
(4)
Komora spolupracuje formou elektronickej komunikácie s jednotnými kontaktnými miestami podľa osobitného predpisu1a) vo veciach týkajúcich sa postupu a náležitostí potrebných na získanie prístupu žiadateľov k výkonu reštaurátorských činností, najmä zabezpečovania výpisov z registra trestov, identifikačných čísiel organizácii, daňovej registrácie a ohlasovania zmeny v zdravotnom poistení a vo veciach práva na informácie týkajúce sa výkonu reštaurátorských činností a kontaktných údajov na poskytovanie praktickej pomoci objednávateľom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
§ 2 písm. d) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácii.
1a)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 4 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Reštaurovanie výtvarných diel maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia, ktoré sú zbierkovým predmetom,1b) môžu vykonávať len reštaurátori, ktorí sú členmi komory.
(3)
Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok môžu vykonávať len reštaurátori zapísaní v zozname členov komory, čo je príslušný orgán pamiatkovej starostlivosti povinný uviesť v rozhodnutí alebo v záväznom stanovisku.
(4)
Reštaurovanie je regulovaným povolaním,1c) ktorého výkon je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania a odbornej praxe podľa tretej časti, a ktoré je na základe členstva v komore spojené s používaním profesijného titulu reštaurátor.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:
„1b)
§ 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z.“.
4.
V § 5 sa v odseku 2 vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
je štátnym občanom členského štátu,“.
Doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g).
5.
V § 5 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
má vzdelanie podľa § 5a a najmenej tri roky odbornej praxe,“.
6.
V § 5 ods. 2 písm. g) sa slová „v písmenách a) až f)“ nahrádzajú slovami „v písmenách a) až g)“.
7.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.
(5)
Bezúhonným nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom reštaurátorských činností a jeho trest nebol zahladený. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nie je starší, ako tri mesiace.“.
8.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1)
Minimálnymi požiadavkami na reštaurátorské vzdelanie podľa § 5 ods. 2 písm. d) je vysokoškolské umelecké reštaurátorské vzdelanie druhého stupňa zakončené úspešným zložením štátnej záverečnej skúšky vo vzdelávacom zariadení so sídlom v členskom štáte, ktoré trvalo najmenej päť rokov v dennom štúdiu alebo najmenej šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej štyri roky denného štúdia.
(2)
Požiadavkám na reštaurátorské vzdelanie vyhovuje aj vysokoškolské umelecké reštaurátorské vzdelanie druhého stupňa získané vo vzdelávacom zariadení so sídlom v treťom štáte, ak vyhovuje požiadavkám podľa odseku 1 a uchádzač má tri roky odbornej praxe.
(3)
Ak ide o vzdelanie podľa odseku 2, ale ktoré nevyhovuje požiadavkám podľa odseku 1, jeho uznanie v Slovenskej republike je možné na základe uplatnenia kompenzačného opatrenia.
(4)
Kompenzačným opatrením je zloženie diferenčnej skúšky, alebo vykonanie adaptačného obdobia. Uchádzač má právo vybrať si kompenzačné opatrenie. Diferenčná skúška je zameraná na preverenie spôsobilosti uchádzača vykonávať reštaurátorské činnosti v rozsahu zisteného rozdielu v obsahu reštaurátorského vzdelania podľa odseku 1 a získaného vzdelania uchádzača. Adaptačné obdobie je vykonanie odbornej praxe v rozsahu najviac troch rokov.
(5)
Odbornou praxou je vykonávanie reštaurátorských činností po skončení vzdelávania pod dohľadom reštaurátora. Odbornú prax na účely § 5 ods. 2 písm. d) možno vykonať v ktoromkoľvek štáte. Odbornú prax podľa odseku 2 a odbornú prax ako adaptačné obdobie možno vykonať len v Slovenskej republike pod dohľadom reštaurátora podľa § 5 ods. 1.“.
9.
V § 6 sa slová „písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e)“.
10.
V § 7 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“ a slová „písm. a) až e)“ slovami „písm. a) až f)“.
11.
V § 11 prvá veta znie: „Komora môže zapísať do zoznamu členov komory a vydať osvedčenie podľa § 5 ods. 3 aj tomu, kto nespĺňa požiadavku podľa § 5 ods. 2 písm. d), ak je potrebné reštaurovať dielo úžitkového umenia, na aké nie je v Slovenskej republike reštaurátor alebo ak na reštaurovanie niektorého druhu diel úžitkového umenia neexistuje vzdelávacie zariadenie poskytujúce reštaurátorské vzdelanie podľa § 5a ods. 1 a 2.“.
12.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Reštaurátor môže vykonávať reštaurovanie sám vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť alebo spoločne s inými reštaurátormi. Pri spoločnom vykonávaní reštaurovania môžu upraviť vzájomné vzťahy buď zmluvou o združení,2) alebo spoločenskou zmluvou o založení obchodnej spoločnosti.3) Na účely zapísania obchodnej spoločnosti do obchodného registra je podnikateľským oprávnením3a) osvedčenie podľa § 5 ods. 3 alebo osvedčenie podľa § 17 ods. 2.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa označenie „§ 76“ nahrádza označením „§ 57“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 62 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.
13.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Informácie o výkone reštaurátorskej činnosti
(1)
Reštaurátor je povinný vo svojich informačných materiáloch alebo na svojej internetovej doméne zverejniť
a)
profesijné označenie, právnu formu a obchodný názov, identifikačné číslo organizácie a údaje umožňujúce kontakt, označenie zoznamu komory, v ktorom je zapísaný, a číslo osvedčenia,
b)
označenie poisťovne, v ktorej je poistený, alebo názov a adresu maklérskej spoločnosti, ktorá zastupuje poisťovňu,
c)
prípadnú špecializáciu reštaurovania a okruh poskytovaných medziodborových služieb a partnerstiev,
d)
elektronickú adresu, kde možno nahliadnuť do Etického kódexu reštaurátora a do metodického odporúčania na výpočet odmeny.
(2)
Reštaurátor je povinný sprístupniť objednávateľovi pred uzavretím každej zmluvy informácie o
a)
obsahu alebo hlavných znakoch poskytovanej reštaurátorskej činnosti a nevyhnutné súvisiace a nadväzujúce činnosti vrátane upozornenia na prípadné riziká vyplývajúce z požadovanej činnosti,
b)
všeobecných zmluvných podmienkach, ktoré používa, najmä druh zmluvy, obvyklé zmluvné podmienky, poskytované záruky, spôsob výpočtu odmeny,
c)
rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu,
d)
možnosti mimosúdneho urovnania prípadných sporov mediačnou činnosťou orgánu komory.“.
14.
V § 17 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 2 písm. a) až e) a je členom komory najmenej päť rokov,“.
15.
V § 20 ods. 1 sa slová „do výšky 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 2 000 eur“.
16.
V § 21 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vyčiarknutie zo zoznamu členov komory“.
17.
V § 24 písm. c) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová „Etický kódex reštaurátora je verejne prístupný na internetovej stránke komory,“.
18.
V § 30 ods. 1 a § 33 ods. 3 sa slová „§ 5 ods. 2 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. a) až d)“ a v § 33 ods. 4 sa slová „§ 5 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. g)“.
19.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:
㤠34a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)
Reštaurátori, ktorí boli zapísaní do zoznamu členov komory pred 1. júnom 2010, sa naďalej považujú za reštaurátorov spĺňajúcich podmienky podľa § 5 ods. 2 a 3, aj keď nespĺňajú podmienku vzdelania podľa § 5 ods. 2 písm. d).
(2)
Autorizovaní reštaurátori, ktorí boli zapísaní do zoznamu autorizovaných reštaurátorov pred 1. júnom 2010, sa naďalej považujú za autorizovaných reštaurátorov spĺňajúcich podmienky podľa § 17, aj keď nespĺňajú podmienku vzdelania podľa § 17 ods. 1 písm. a).“.
Čl. XI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z. a zákona č. 92/2010 Z. z. sa mení takto:
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v VIII. Časti Finančná správa a obchodná činnosť položka č. 148 znie:
„Položka 148
a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom
oprávnení
1. na každú voľnú živnosť 5 eur
2. na každú remeselnú živnosť alebo
každú viazanú živnosť
15 eur
b) Výpis z verejnej časti živnostenského
registra za jedného podnikateľa
3 eurá
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných
v živnostenskom registri
3 eurá
d) Vydanie náhradného osvedčenia
o živnostenskom oprávnení náhradou
za stratené, zničené, poškodené alebo
odcudzené osvedčenie o živnostenskom
oprávnení
6 eur
e) Vydanie povolenia na vykonávanie
funkcie zodpovedného zástupcu vo viac
ako jednej prevádzkarni
6 eur
f) Za vykonanie zmien v osvedčení
o živnostenskom oprávnení
3 eurá
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania
živnosti alebo o zmene doby pozastavenia
prevádzkovania živnosti
4 eurá
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej
skúšky pred skúšobnou komisiou podľa
osobitného predpisu33)
6 eur
i) Vydanie osvedčenia o splnení podmienok
odbornej praxe
6 eur
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej
praxe
20 eur
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej
kvalifikácie občana členského štátu
Európskej únie alebo štátu, ktorý je
zmluvnou stranou dohody o Európskom
hospodárskom priestore, a Švajčiarskej
konfederácie na účely prevádzkovania
živnosti v Slovenskej republike
100 eur
l) Vydanie potvrdenia o tom, že
v živnostenskom registri nie je zápis
3 eurá
m) Za prevod listinných dokumentov do
elektronickej podoby za každých
začatých 15 strán
5 eur
n) Za prevzatie údajov a dokladov, ktoré
sú náležitosťou žiadosti o oprávnenie na
podnikanie na základe iného ako
živnostenského oprávnenia podľa
osobitných zákonov
10 eur
Poznámky
1.
Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.
2.
Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.“.
Čl. XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení zákona č. 512/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Komora po prijatí žiadosti podľa odseku 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.1b)“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta2c) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste, komora bezodkladne oznámi jednotnému kontaktnému miestu zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov alebo zamietnutie žiadosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:
„2c)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pre postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, pre rozhodovanie o zápise do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a pre výkon dozoru nad autorizovanými geodetmi a kartografmi podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,8) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
Čl. XIII
Zákon č. 168/1996 Zb. o cestnej doprave v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 114/2004 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z. a zákona č. 488/2009 sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Podľa tohto zákona sa povoľuje podnikanie v autobusovej doprave, nákladnej cestnej doprave a v taxislužbe.“.
2.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
3.
V § 18 ods. 4 sa vkladá druhá veta, ktorá znie: „Nápisom TAXI ani iným zameniteľným spôsobom sa nesmie označiť vozidlo používané na nepravidelnú osobnú cestnú dopravu.“.
4.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Povolenie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy
(1)
Vnútroštátna cestná doprava je doprava osôb a vecí cestnými vozidlami výhradne po území Slovenskej republiky, pri ktorej východiskové miesto a cieľové miesto leží na území Slovenskej republiky.
(2)
Vnútroštátnu nepravidelnú autobusovú dopravu, vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu alebo vnútroštátnu taxislužbu je oprávnený vykonávať dopravca len na základe povolenia, ktoré udeľuje príslušný správny orgán.
(3)
Povolenie sa udeľuje na základe písomnej žiadosti (§ 41a) na päť rokov po splnení podmienok podľa § 2.
(4)
Povolenie sa udeľuje na požadovaný počet motorových vozidiel. Ďalšie zvýšenie počtu motorových vozidiel podlieha preskúmaniu, či je splnená podmienka podľa § 3a.
(5)
Povolenie zaniká
a)
dňom právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu o zrušení povolenia, ak dopravca prestal spĺňať predpoklady na vydanie povolenia alebo porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom, alebo podal návrh na zrušenie povolenia,
b)
uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané,
c)
dňom zániku právnickej osoby alebo dňom úmrtia fyzickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia.
(6)
Povolenie, ktorého platnosť zanikla uplynutím času, na ktorý bolo udelené, sa udelí znovu, ak sú na jeho udelenie splnené podmienky podľa tohto zákona.“.
5.
V § 29 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
udeľuje a odníma povolenie na nepravidelnú autobusovú dopravu, nákladnú cestnú dopravu a taxislužbu,“.
6.
V § 41a sa v úvodných vetách odsekov 1 a 2 vypúšťajú slová „medzinárodnej“, v odseku 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „bezpečnosť a prevádzkyschopnosť dopravných prostriedkov“ a v odseku 2 písm. e) sa vypúšťa za slovom „žiadateľa“ čiarka a slová „bezpečnosť a prevádzkyschopnosť dopravných prostriedkov“.
7.
Za § 42c sa vkladá § 42d, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2010
§ 42d
Živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy, vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy, vnútroštátnej taxislužby vydané pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za povolenie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy vydané podľa tohto zákona.“.
Čl. XIV
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 575/2001 Z. z., zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z. a zákona č. 513/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 44 sa za odsek 2 vkladajú odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Letecký úrad po prijatí žiadosti o povolenie podľa odseku 2 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.11bb)
(4)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 2 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta11bc) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Vydanie povolenia alebo zamietnutie žiadosti oznámi letecký úrad bez zbytočného odkladu jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11bb a 11bc znejú:
„11bb)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení niektorých zákonov.
11bc)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“.
2.
Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠55a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon leteckých prác, postup podávania žiadostí o povolenie na vykonávanie leteckých prác, rozhodovanie o vydaní povolenia na letecké práce a pre výkon dozoru nad osobami, ktorým bolo vydané povolenie na vykonávanie leteckých prác podľa § 44 sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,13a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
Čl. XV
Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 186/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
poskytovanie ubytovacích služieb subjektmi podnikajúcimi podľa osobitného predpisu,1) ktorých ubytovacie zariadenia sú zaradené do kategórií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
3.
V § 4 ods. l sa vypúšťajú slová „okrem predaja kombinácie služieb“.
4.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa slovo „podnikania“ nahrádza slovami „predaja zájazdov“.
Čl. XVI
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 473/2003 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 596/2006 Z. z. a zákona č. 492/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré znejú:
㤠12a
Klasifikátori, ktorí vykonávajú klasifikáciu jatočne opracovaných tiel (§ 7 ods. 5) ako samostatne zárobkovú činnosť, sú do 31. decembra 2010 povinní získať oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu,17a) inak strácajú oprávnenie na klasifikovanie jatočne opracovaných tiel.
§ 12b
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie o odbornej spôsobilosti, postup na vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 5 a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,18) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 18 znejú:
„17a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XVII
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z. a zákona č. 55/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 27 ods. 5 písmená d) a e) znejú:
„d)
právnickým osobám, podnikateľom, zahraničným osobám podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak o toto oprávnenie požiadali prostredníctvom jednotného kontaktného miesta8a) obvodný úrad,
e)
podnikateľom podnikajúcim na základe iného ako živnostenského oprávnenia úrad, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 66ba ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XVIII
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004, zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z. a zákona č. 487/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má bydlisko mimo územia členských štátov Európskej únie alebo členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, sa okrem mena, priezviska, bydliska a dátumu narodenia zahraničnej osoby zapisuje rodné číslo, ak jej bolo pridelené, a primerane aj údaje podľa odseku 3 písm. a) až h), l) a m).
(6)
Pri zápise podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má bydlisko v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a navrhuje svoj zápis do obchodného registra na vlastnú žiadosť, sa zapisujú údaje podľa odseku 5.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
2.
V § 3 ods. 2 písm. b) a h) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,“.
3.
Za § 5a sa vkladajú § 5b až 5d, ktoré znejú:
㤠5b
(1)
Návrh na zápis možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta6ca) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto zabezpečí doručenie návrhu na zápis a jeho príloh registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.6cb) Jednotné kontaktné miesto doručí návrh na zápis elektronickými prostriedkami.
(2)
Návrh na zápis podľa odseku 1 musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom jednotného kontaktného miesta alebo zaručeným elektronickým podpisom prevádzkovateľa informačného systému živnostenského podnikania, inak naň registrový súd neprihliada.
(3)
Navrhovateľ alebo splnomocnenec je povinný zabezpečiť na jednotnom kontaktnom mieste overenie svojich osobných údajov. Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva podľa § 5 ods. 3, môže vykonať aj jednotné kontaktné miesto.
(4)
Ak jednotné kontaktné miesto doručilo návrh na zápis príslušnému registrovému súdu, tento postupuje podľa ustanovení tohto zákona.
(5)
Registrový súd postupuje pri preverovaní návrhu na zápis podanom prostredníctvom jednotného kontaktného miesta rovnako ako pri preverovaní návrhu na zápis podanom navrhovateľom podľa § 5 ods. 1 alebo splnomocnencom.
§ 5c
(1)
Ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, platí, že navrhovateľ tým splnomocnil jednotné kontaktné miesto na doplnenie identifikačného čísla a na jeho doručenie príslušnému registrovému súdu.
(2)
Ak živnostenský úrad podľa osobitného predpisu6cc) alebo iný orgán príslušný podľa osobitného zákona nevydá oprávnenie alebo povolenie na výkon činnosti, ktorá sa navrhuje zapísať ako predmet podnikania alebo činnosti, jednotné kontaktné miesto vyzve navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis najneskôr v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy, inak jednotné kontaktné miesto doručí registrovému súdu návrh na zápis, ktorý nespĺňa podmienky podľa tohto zákona; o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu na zápis musí byť navrhovateľ vo výzve poučený.
(3)
Pri platení súdneho poplatku postupuje jednotné kontaktné miesto podľa ustanovení osobitného predpisu;6cd) tým nie sú dotknuté ustanovenia § 8 ods. 3 až 5 tohto zákona.
(4)
Jednotné kontaktné miesto pripojí k návrhu na zápis doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku.
§ 5d
(1)
Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis podľa § 5 ods. 2, možno podať jednotnému kontaktnému miestu
a)
v listinnej podobe; listiny podané v listinnej podobe prevedie jednotné kontaktné miesto do elektronickej podoby a podpíše ich zaručeným elektronickým podpisom podľa § 5b ods. 2 alebo
(2)
Pre potreby tohto ustanovenia, ako aj pre potreby § 5b až 5d a § 10 ods. 4 posledná veta sa návrhom na zápis rozumie návrh na zápis údajov do obchodného registra.
(3)
Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis podľa § 5 ods. 2 musia byť doručené registrovému súdu súčasne s návrhom na zápis, inak na ne registrový súd neprihliada.
(4)
Ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vykonanie zápisu podľa § 8 ods. 1 začína plynúť doručením návrhu na zápis registrovému súdu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ca až 6cd znejú:
„6ca)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6cb)
§ 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6cc)
§ 66a písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6cd)
§ 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa konci pripájajú tieto slová: „to neplatí, ak sa návrh na zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,“.
5.
V § 10 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené platí rovnako aj na poskytnutie údajov jednotnému kontaktnému miestu, prostredníctvom ktorého bol podaný návrh na zápis podľa § 5b,17b) ak tento nie je orgánom, ktorý vydal listinu, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra ako predmet podnikania alebo činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
6.
Za § 15c sa vkladá § 15d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)
Od 1. júna 2010 môže navrhovateľ podľa § 5 ods. 1 podať návrh na zápis aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
(2)
Pre potreby tohto ustanovenia, ako aj pre potreby § 5b až 5d a § 10 ods. 4 poslednej vety sa návrhom na zápis rozumie návrh na zápis údajov do obchodného registra.“.
Čl. XIX
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z. a zákona č. 304/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 1b sa vkladá § 1c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1c
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti advokáta, postup podávania žiadostí a zápis do zoznamu advokátov podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,3a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 3 až 8, § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1)
Komora po prijatí žiadosti podľa § 3 až 5 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie.9a)
(2)
Žiadosť podľa § 3 až 5 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta9b) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí komore žiadosť spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.9b)
(3)
Ak sa žiadosť podľa § 3 až 5 podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti komore.
(4)
Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti komora bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia rovnako aj na podávanie žiadostí podľa § 39, 48 a 53.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
9b)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“.
Čl. XX
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z. zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z. a zákona č. 52/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 písm. l) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako prvý bod až tretí bod.
2.
V § 25 ods. 1 sa slová „povolenie vydané ústredím“ nahrádzajú slovami „oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu11)“.
3.
V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa. U právnickej osoby musí podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať zodpovedný zástupca podľa osobitného predpisu.11)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
4.
V § 25 ods. 5 písm. f) sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
5.
§ 26 sa vypúšťa.
6.
V § 28 písm. b) druhom bode sa slová „raz za rok“ nahrádzajú slovami „za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka“.
7.
V § 43 ods. 9 sa slová „osoba, ktorá poskytuje odborné poradenské služby v mene dodávateľa“ nahrádzajú slovami „zodpovedný zástupca podľa osobitného predpisu11)“.
8.
V § 69 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
9.
Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠70a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti sprostredkovania zamestnávania za úhradu, postup podávania žiadostí o povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, rozhodovanie o udelení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu a výkon dozoru nad sprostredkovateľmi zamestnávania za úhradu podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,63a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:
„63a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
Za § 72l sa vkladá §72m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané ústredím do 31. mája 2010 stráca platnosť 31. decembra 2010.
(2)
Pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa a zrušení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa do 31. decembra 2010 postupuje podľa právneho predpisu účinného do 31. mája 2010.“.
Čl. XXI
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 506/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1)
Komora po prijatí žiadosti podľa § 4 a 5 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie.4a)
(2)
Žiadosť podľa § 4 a 5 možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.4b) Jednotné kontaktné miesto doručí komore žiadosť spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu.4c)
(3)
Komora bezodkladne oznámi jednotnému kontaktnému miestu zápis do zoznamu alebo zamietnutie žiadosti, ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:
„4a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4b)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4c)
Zákon č. 136/2010 Z. z.“.
2.
V § 15 ods. 1 sa za slovo „samostatne“ vkladá čiarka a slová „v združení7a) spolu s inými patentovými zástupcami“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka.“.
3.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Patentový zástupca môže vykonávať činnosť patentového zástupcu len jedným zo spôsobov uvedených v odseku 1. Patentoví zástupcovia, ktorí sú členmi združenia alebo spoločníkmi v spoločnosti patentových zástupcov, sa môžu dohodnúť na dočasnom samostatnom poskytovaní služieb patentového zástupcu v jednej veci alebo vo viacerých vopred vymedzených veciach, ak zmluva o združení alebo spoločenská zmluva spoločnosti patentových zástupcov neurčuje inak.“.
4.
V § 16 ods. 1 druhá veta znie: „Ak nemá patentový zástupca sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný uviesť adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky.“.
5.
V § 16 ods. 3 druhá veta sa za slovo „prostredníctvom“ vkladajú slová „združenia alebo“.
6.
V § 32 sa vypúšťajú slová „úradne overeným“.
7.
V § 39 ods. 2 písm. c) sa slová „dvadsaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom;12)“ nahrádzajú slovami „tridsaťnásobku životného minima ustanoveného osobitným predpisom;12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 39 ods. 3 písm. c) sa slová „štvornásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom;12)“ nahrádzajú slovami „šesťnásobku životného minima ustanoveného osobitným predpisom;12)“.
9.
V § 41 ods. 2 sa slová „minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.12)“ nahrádzajú slovami „jeden a polnásobku životného minima ustanoveného osobitným predpisom.12)“.
10.
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠59a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti patentového zástupcu, postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu, rozhodovanie o zápise do zoznamu a na výkon dozoru nad patentovými zástupcami podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,14) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
Čl. XXII
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z., zákona č. 522/2007 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z. a zákona č. 400/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo po prijatí žiadosti vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti.3a)“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 15 ods. 2 sa slová „§ 5 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 7“.
3.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti znalca prekladateľa a tlmočníka, postup podávania žiadostí, zápis do zoznamu a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,6a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
4.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Spoločné ustanovenia k jednotnému kontaktnému miestu
(1)
Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta16a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.16b)
(2)
Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu.
(3)
Oznámenia alebo žiadosti podľa § 4 ods. 8 a § 8 ods. 1 písm. a) možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.
(4)
Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:
„16a)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
16b)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
Čl. XXIII
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti mediátora, postup podávania žiadostí o zápis do registra mediátorov, žiadostí o zápis do registra mediačných centier a žiadostí o zápis do registra vzdelávacích inštitúcií, zápis do registra mediátorov, registra mediačných centier a registra vzdelávacích inštitúcií a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,4a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 3 až 6 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 8 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra mediátorov, pripojí k žiadosti vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike7) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a osvedčenie. Žiadosť o zápis do registra mediátorov možno podať aj na obvodnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta7a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Ak sa žiadosť o zápis do registra mediátorov podáva na jednotnom kontaktnom mieste, fyzická osoba k žiadosti buď pripojí výpis z registra trestov alebo uvedie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(4)
Ministerstvo po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.7b)“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
„7a)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
3.
V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Vykonanie zápisu do registra mediátorov, zamietnutie žiadosti o zápis do registra mediátorov alebo ak sa má za to, že zápis do registra mediátorov bol vykonaný podľa odseku 9, ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť o zápis do registra mediátorov podaná na jednotnom kontaktnom mieste.“.
4.
V § 8 sa za odsek 8 vkladá odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Ak sú splnené podmienky na zápis podľa odsekov 2, 7 a 8, ministerstvo vykoná zápis v lehote 30 dní. Ak ministerstvo v lehote nevykoná zápis alebo nezamietne žiadosť o zápis podľa odsekov 2, 7 a 8, zápis sa považuje za vykonaný. Potvrdenie o prijatí žiadosti o zápis do registra mediátorov sa považuje za písomné osvedčenie podľa odseku 6 až do vydania tohto osvedčenia.“.
Čl. XXIV
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 99/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Po prijatí písomnej žiadosti komora bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Žiadosť možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta4b) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“).
(7)
Ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, komora oznámi jednotnému kontaktnému miestu bez zbytočného odkladu zápis do registra alebo zamietnutie žiadosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23b
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon súkromnej veterinárnej činnosti, postup podávania žiadostí o zápis do registra, rozhodovanie o zápise do registra a na výkon dozoru nad súkromnými veterinárnymi lekármi podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,22) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
§ 3 až 8 a § 10 až § 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
Čl. XXV
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 117/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Oprávnený overovateľ
(1)
Oprávnený overovateľ je odborne spôsobilá fyzická osoba na overovanie správ predkladaných podľa § 13 ods. 1 písm. a), ktorá je zapísaná do registra oprávnených overovateľov. Register oprávnených overovateľov vedie ministerstvo.
(2)
Ministerstvo zapíše do registra oprávnených overovateľov fyzickú osobu, ktorá úspešným zložením skúšky preukáže potrebnú úroveň vedomostí o technológiách v príslušných kategóriách priemyselných činností a v druhoch prevádzok podľa prílohy č. 1, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom; skúšku zabezpečuje ministerstvo.
(3)
Na skúšku podľa odseku 2 ministerstvo pripustí fyzickú osobu, ktorá
a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 6,
b)
spĺňa podmienky odbornej praxe podľa odsekov 6 a 7,
c)
uhradila správny poplatok podľa osobitného predpisu.12)
(4)
O zápise do registra oprávnených overovateľov ministerstvo vydá osvedčenie, ktoré obsahuje
a)
meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia oprávneného overovateľa,
b)
rozsah zahŕňajúci vymedzenie kategórií a druhov prevádzok, pre ktoré môže overovať správy,
c)
identifikačné číslo osvedčenia,
d)
dátum zápisu do registra oprávnených overovateľov,
e)
dátum vydania osvedčenia.
(5)
Ministerstvo môže uložiť oprávnenému overovateľovi, aby sa podrobil preskúšaniu podľa odseku 2, ak ide o zásadné zmeny v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo ak ide o zistenie závažných nedostatkov v jeho činnosti.
(6)
Kvalifikačným predpokladom podľa odseku 3 písm. a) je vysokoškolské vzdelanie technického smeru druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax.
(7)
Odborná prax, ktorá sa započítava do kvalifikácie podľa odseku 6, je činnosť
a)
v oblasti zisťovania množstva vypúšťaných skleníkových plynov,
b)
v preverovaní údajov o množstvách vypúšťaných skleníkových plynov,
c)
v zisťovaní a preverovaní údajov, ktoré slúžia ako podklad na zisťovanie množstva vypúšťaných skleníkových plynov, v kategóriách priemyselných činností a v druhoch prevádzok, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom.
(8)
Oprávnený overovateľ nemôže overovať správy predkladané podľa § 13 ods. 1 písm. a) prevádzkovateľmi, s ktorými je personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojený.
(9)
Ak oprávnený overovateľ overí správu predloženú prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. a) ako správnu, vkladá do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie postupom podľa osobitného predpisu.12a) Ak vloženie ročných overených emisií za predchádzajúci rok nebude každoročne vykonané do 31. marca, správca registra zablokuje prevod kvót z účtu kvót spôsobom podľa osobitného predpisu.12b)
(10)
Ministerstvo vymaže z registra oprávnených overovateľov fyzickú osobu, ktorá
a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
o to požiada.
(11)
Ministerstvo rozhodne o výmaze oprávneného overovateľa z registra oprávnených overovateľov, ak oprávnený overovateľ prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) a b).
(12)
Ak ministerstvo zistí nedostatky vo výkone činnosti oprávneného overovateľa alebo v plnení jeho oznamovacej povinnosti, môže rozhodnúť o výmaze oprávneného overovateľa z registra oprávnených overovateľov alebo zmeniť rozsah zahŕňajúci vymedzenie kategórií a druhov prevádzok, pre ktoré môže overovať správy.“.
2.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„21a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie, rozhodovanie o vydaní osvedčenia podľa § 15 a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,14a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XXVI
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z. v znení zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 a zákona č. 121/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 10 písm. a) sa v prvom bode na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú tieto slová: „to neplatí pri postupe podľa odseku 13,“.
2.
V § 6 odsek 13 znie:
„(13)
Pri získavaní oprávnenia na podnikanie prostredníctvom jednotného kontaktného miesta si poistenec povinnosť podľa odseku 1 splní na jednotnom kontaktnom mieste.13aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
„13aa)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 45a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 23 odsek 10 znie:
„(10)
Samostatne zárobkovo činná osoba podáva oznámenie podľa odseku 1 písm. a) a oznámenie zmeny svojho názvu (obchodného mena) podľa odseku 8 na jednotnom kontaktnom mieste,13aa) ak je to v súvislosti s oznamovaním zmien podľa osobitného zákona53a) a ak oznámenie vykoná v lehote podľa odseku 1. Oznámenie zmeny platiteľa poistného na samostatne zárobkovo činnú osobu podľa odseku 1 písm. b) splní poistenec na jednotnom kontaktnom mieste pri získavaní oprávnenia na podnikanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a)
§ 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXVII
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z. z, zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., 112/2008 Z. z., 283/2008 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 293/2009 Z. z. a zákona č. 309/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je podnikateľom v energetike zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.
2.
V § 7 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Úrad po prijatí žiadosti podľa odseku 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.5a)
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta5b) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Úrad bez zbytočného odkladu informuje jednotné kontaktné miesto o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5b)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na podnikanie v energetike, postup podávania žiadostí o povolenie, rozhodovanie o vydaní povolenia a pre výkon dozoru nad osobami, ktorým bolo vydané povolenie, podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,21a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
Čl. XXVIII
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 309/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa slová „úradne osvedčeným odpisom“ nahrádzajú slovom „kópiou“.
2.
V § 4 ods. 4 sa slová „úradne osvedčeným odpisom“ nahrádzajú slovom „kópiou“.
3.
V § 4 ods. 5 sa slová „päť rokov od jeho vydania“ nahrádzajú slovami „časovo neobmedzená“.
4.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Úrad po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 5 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky, ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.
6.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Žiadosť podľa odseku 2 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta9a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Úrad bez zbytočného odkladu informuje jednotné kontaktné miesto o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
7.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na podnikanie v tepelnej energetike, postup podávania žiadostí o povolenie, rozhodovanie o vydaní povolenia a pre výkon dozoru nad osobami, ktorým bolo vydané povolenie, podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,21a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
Čl. XXIX
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z. a zákona č. 513/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 86 odsek 2 znie:
„(2)
Podnikanie v oblasti montáže plynových zariadení je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.32) Osobitné podmienky na zriadenie a prevádzkovanie pracoviska montáže plynových zariadení upravuje tento zákon.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32)
§ 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 87 znie:
㤠87
Priestorové a technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení a spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť je schválená ministerstvom a lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri montážach plynových zariadení a vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu podľa § 88 ods. 4, lehoty a spôsob ich nahlasovania ministerstvu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
3.
V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená a) až k).
4.
V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).
5.
V § 88 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmena c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).
6.
V § 88 ods. 3 písm. g) sa slová „odseku 1 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. c) a d)“.
7.
V § 88 ods. 4 sa slová „ odseku 3 písm. b), e), g), i) a j)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. d), f), h) a i)“.
8.
V § 88 ods. 5 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“ a za slová „úmyselný trestný čin“ sa vkladajú slová „podvodu alebo pozmeňovania verejnej listiny“.
9.
V § 89 ods. 1 písm. i) sa slová „písm. b) až k)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až i)“.
10.
V § 90 ods. 2 písm. a) sa slová § 88 ods. 1 písm. b) až k) nahrádzajú slovami „§ 88 ods. 1 písm. a) až i)“.
11.
V § 90 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 88 ods. 1 písm. b), c), d), f) až k)“ nahrádzajú slovami „§ 88 ods. 1 písm. a), b), c), e) až i)“.
12.
V § 91 ods. 2 úvodnej vete sa slová „osoby, ktorá má udelené povolenie podľa § 87 ods. 10“ nahrádzajú slovami „žiadateľa o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia“.
13.
V § 91 ods. 5 úvodnej vete sa slová „osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 87 ods. 10“ nahrádzajú slovami „žiadateľ o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia“.
14.
V § 101 písm. e) sa vypúšťajú slová „a pracoviska montáže plynových zariadení“.
15.
V § 93 ods. 3 sa slová „osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 87 ods. 10“ nahrádzajú slovami „žiadateľ o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia“.
16.
V § 94 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo žiadateľ o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia“.
17.
V § 94 ods. 3 sa za slová „oprávnená osoba montáže plynových zariadení“ vkladajú slová „alebo žiadateľ o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia“.
Čl. XXX
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon správcovskej činnosti, postup podávania žiadosti o zápis do zoznamu správcov, postup podávania žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu správcov, zápis do zoznamu správcov a výkon dozoru nad správcami podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,1a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 21 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorú vykonala nie neskôr ako jeden rok pred podaním žiadosti o zápis do zoznamu správcov“.
3.
V § 24 ods. 1 sa na konci vkladá veta, ktorá znie: „Ministerstvo po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
4.
V § 24 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak bola žiadosť podaná na obvodnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta14a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“), ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj na jednotnom kontaktnom mieste. Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva na jednotnom kontaktnom mieste, lehota podľa odseku 5 začína plynúť odo dňa doručenia žiadosti ministerstvu.“.
Čl. XXXI
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 598/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vývoj, výroba, predaj,“.
2.
V § 8 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo licencia na prevádzkovanie technickej služby“.
3.
V § 9 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „U právnickej osoby, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, pred jej zápisom do obchodného registra, rozhoduje o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby krajské riaditeľstvo na základe žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis do obchodného registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená.“.
4.
V § 19 ods. 9 sa vypúšťajú slová „najskôr po uplynutí troch mesiacov od neúspešného vykonania skúšky“.
5.
V § 20 ods. 1 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „nie staršie ako tri mesiace.“.
6.
V § 68 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „U právnickej osoby, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, pred jej zápisom do obchodného registra, rozhoduje o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby krajské riaditeľstvo na základe žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis do obchodného registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená.“.
7.
V § 72 ods. 5 druhej vete sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „okrem odpisu registra trestov nie staršie ako tri mesiace“.
8.
V § 73 ods. 2 sa za slovo „mesiace“ vkladajú slová „okrem odpisu registra trestov“.
9.
V § 73 odsek 3 znie:
„(3)
Prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za dva roky doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov nie staršie ako tri mesiace osôb uvedených v § 12.“.
Čl. XXXII
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z. a zákona č. 132/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 4 druhej vete sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „neurčitý čas“.
2.
V § 15 ods. 5 úvodnej vete sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „neurčitý čas“.
3.
V § 15 odsek 6 znie:
„(6)
Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané oprávnenie, je povinný dodržiavať pri vykonávaní činnosti podľa oprávnenia podmienky ustanovené v odseku 3 a v odseku 5 písm. d).“.
4.
V § 15 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
5.
V § 15 ods. 8 sa vypúšťa písm. c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
6.
V § 21 ods. 10 tretej vete sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „neurčitý čas“.
7.
V § 27 ods. 12 úvodnej vete sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „neurčitý čas“.
8.
V § 27 ods. 15 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
9.
Za § 38 za vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činností podľa § 14, 15, 21 a 27, na postup podávania žiadostí o vydanie oprávnenia a rozhodovanie o vydaní oprávnenia podľa § 14, 15, 21 a 27 a výkon dozoru podľa osobitného predpisu11) sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,32a) ak tento zákon alebo osobitný predpis11) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
Za § 39b sa vkladá § 39c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14, oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia a na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15, oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby podľa § 21 a oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.“.
Čl. XXXIII
Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 2 poslednej vete sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „časovo neobmedzená“.
2.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti oprávnenej osoby v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov, postup podávania žiadostí o osvedčenie, rozhodovanie o vydaní osvedčenia a výkon dozoru nad oprávnenými osobami v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov, podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,13) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XXXIV
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z. a zákona č. 513/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 12 ods. 1 sa vkladá nová veta, ktorá znie: „Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovuje osobitný zákon.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 15c ods. 1 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXXV
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z. a zákona č. 132/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
odborná spôsobilosť sa môže preukázať aj dokladom z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že skutočnosť je preukázaná.“.
2.
V § 16 odsek 31 znie:
„(31)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú.“.
3.
V § 16 odsek 33 znie:
„(33)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.“.
4.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 34, ktorý znie:
„(34)
Odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali potrebnú kvalifikáciu v inom členskom štáte alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
5.
V § 41 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že skutočnosť je preukázaná.“.
6.
V § 41 odsek 5 znie:
„(5)
Oprávnenie sa udeľuje na dobu neurčitú.“.
7.
V § 45 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Povolenie podľa odsekov 2 až 6, okrem povolenia podľa odseku 4 písm. g), je potrebné aj na činnosti vykonávané osobami zo zahraničia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území iného členského štátu.“.
Doterajšie odseky 9 až 29 sa označujú ako odseky 10 až 30.
8.
V § 45 ods. 10 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
9.
V § 45 ods. 17 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
10.
V § 45 odsek 18 znie:
„(17)
Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas.“.
11.
V § 45 sa vypúšťa odsek 19.
Doterajšie odseky 20 až 30 sa označujú ako odseky 19 až 29.
12.
V § 45 ods. 22 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
13.
V § 46 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Oznámenie podľa odsekov 1 a 2 je potrebné aj na činnosť vykonávanú osobami, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území iného členského štátu.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
14.
V § 46 ods. 8 sa slová „§ 45 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 45 ods. 11“.
15.
V § 57 ods. 35 písm. a) a ods. 36 písm. a) sa slová „§ 46 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 46 ods. 4“, v odseku 35 písm. c) sa slová „§ 46 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 46 ods. 8“, v odseku 36 písm. c) sa slová „§ 46 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 46 ods. 9“.
16.
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠59a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie o odbornej spôsobilosti, rozhodovanie o vydaní osvedčenia podľa § 16 a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,68a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
„68a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
14.
Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠63a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.“.
Čl. XXXVI
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 504/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1)
Úrad po prijatí žiadosti podľa § 5 ods. 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.10a) Žiadosť podľa § 5 ods. 1 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta10b) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí úradu žiadosť so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to najneskôr v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.10c)
(2)
Žiadosti podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 8 a 9 možno podať prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ktoré doručí úradu najneskôr v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.10b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a, 10b a 10c znejú:
„10a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10b)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
10c)
§ 66ba zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý znie:
„67a
Na výkon činnosti audítora, postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu audítorov, rozhodovanie o zápise do zoznamu audítorov a výkon dozoru nad audítormi podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,42) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:
„42)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
Čl. XXXVII
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z. a zákona č. 110/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Ministerstvo po prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
3.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
4.
V § 5 ods. 5 sa slová „písm. g) a odseku 4 písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. f) a odseku 4 písm. e)“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia možno podávať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.,
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.“.
6.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
7.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
8.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Geologické oprávnenie sa vydáva na dobu neurčitú.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
9.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Osobitné ustanovenia pre zahraničné fyzické osoby – podnikateľov a zahraničné právnické osoby
(1)
Pre zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a zahraničnú právnickú osobu (ďalej len „zahraničný poskytovateľ“) platia požiadavky a podmienky vydania geologického oprávnenia podľa § 5.
(2)
Podmienkou na vydanie geologického oprávnenia je preukázanie vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na odbornosť, na ktorú sa vydanie geologického oprávnenie vzťahuje (§ 9). Táto povinnosť sa nevzťahuje na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b).
(3)
Zahraničný poskytovateľ v žiadosti o geologické oprávnenie okrem náležitostí podľa § 5 ods. 3 uvedie adresu miesta činnosti.
(4)
Zahraničný poskytovateľ v žiadosti o geologické oprávnenie okrem náležitostí podľa § 5 ods. 3 uvedie
a)
označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku,
b)
adresu miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku,
c)
osobné údaje vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku.
(5)
Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia sa predkladá v štátnom jazyku; k žiadosti sa prikladajú neoverené preklady dokladov podľa odsekov 1 a 2 do štátneho jazyka, ak ich zahraničný poskytovateľ má.
(6)
Pri posudzovaní žiadosti zahraničného poskytovateľa ministerstvo zohľadní oprávnenia na vykonávanie geologických prác a iné obdobné autorizácie vydané podľa predpisu iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „zahraničné geologické oprávnenie“).
(7)
Ak zahraničný poskytovateľ preukáže, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, ministerstvo mu vydá geologické oprávnenie.
(8)
Geologické oprávnenie vydané zahraničnej fyzickej osobe – podnikateľovi obsahuje okrem náležitostí uvedených v § 6 ods. 1 aj adresu miesta činnosti.
(9)
Geologické oprávnenie vydané zahraničnej právnickej osobe obsahuje okrem náležitostí uvedených v § 6 ods. 2 aj
a)
označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku,
b)
adresu miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku,
c)
osobné údaje vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku.
(10)
Ak zahraničný poskytovateľ nepreukáže, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, ministerstvo jeho žiadosť zamietne.
(11)
Pred vydaním geologického oprávnenia je zahraničná fyzická osoba – podnikateľ alebo zástupca zahraničnej právnickej osoby uvedený v jeho zahraničnom geologickom oprávnení alebo zástupca zahraničnej osoby – podnikateľa uvedený v jeho zahraničnom geologickom oprávnení povinný vykonať písomnú časť skúšky odbornej spôsobilosti, ktorou sa overuje znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b).
(12)
Skúška zahraničného poskytovateľa podľa odseku 11 sa skladá v štátnom jazyku; zahraničný poskytovateľ môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka.
(13)
Ak zahraničný poskytovateľ pri skúške odbornej spôsobilosti nevyhovie, ministerstvo jeho žiadosť o geologické oprávnenie zamietne.“.
10.
V § 9 ods. 9 sa vypúšťajú slová „okrem Slovenskej republiky“.
11.
V § 9 ods. 12 sa druhé slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
12.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon geologických prác podľa tohto zákona, postup podávania žiadostí o geologické oprávnenie, rozhodovanie o vydaní geologického oprávnenia a výkon dozoru nad osobami, ktorým bolo vydané geologické oprávnenie, podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,53) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:
„53)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
Čl. XXXVIII
Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 1 znie:
„(1)
Energetickým audítorom je fyzická osoba zapísaná v zozname energetických audítorov. Zoznam energetických audítorov vedie a na svojej internetovej adrese zverejňuje ministerstvo. Ak žiadateľ splnil podmienky podľa odseku 3, ministerstvo zapíše žiadateľa do zoznamu energetických audítorov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a vydá energetickému audítorovi osvedčenie o zápise do zoznamu energetických audítorov do 15 dní odo dňa zápisu. Ak žiadateľ o zápis do zoznamu energetických audítorov splnil podmienky podľa odseku 3 a ministerstvo ho v lehote 30 dní nezapísalo do zoznamu energetických audítorov alebo nezamietlo žiadosť o zápis do zoznamu energetických audítorov, zápis sa považuje za vykonaný a potvrdenie o prijatí žiadosti o zápis do zoznamu energetických audítorov sa považuje za osvedčenie o zápise do zoznamu energetických audítorov až do vydania tohto osvedčenia.“.
2.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Činnosť energetického audítora možno vykonávať v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo ako podnikanie podľa osobitného predpisu.14a)“.
Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
4.
V § 9 ods. 4 písm. e) sa číslica 4 nahrádza číslicou 5.
5.
V § 9 ods. 5 sa slová „originálom alebo úradne osvedčeným odpisom“ nahrádzajú slovom „kópiou“.
6.
V § 9 ods. 6 sa slová „originálom alebo úradne osvedčeným odpisom“ nahrádzajú slovom „kópiou“.
7.
V § 9 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
8.
V § 9 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 12.
9.
V § 9 ods. 11 písm. b) prvom bode sa číslica 2 nahrádza číslicou 3.
10.
V § 11 ods. 4 písm. c) sa slová „§ 9 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 7“.
11.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti energetického audítora, postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu energetických audítorov, rozhodovanie o zápise do zoznamu energetických audítorov a výkon dozoru nad energetickými audítormi, podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,19) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XXXIX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010 okrem čl. I § 4 ods. 3, čl. V bodu 67 § 66ba ods. 4 písm. b), čl. VI bodu 3 § 11a ods. 1 písm. c) a čl. XVIII bodu 3 § 5d ods. 1 písm. b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 136/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).
1)
Napríklad § 19 až 22 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.
2)
Napríklad zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
4)
§ 29 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
7)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
§ 1 až 43 a § 45 až 58 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Text s významom pre EHP a Švajčiarsko) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004).
13)
Napríklad § 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 až 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení zákona č. 512/2007 Z. z., § 2 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z.o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 515/2008 Z. z.
15)
Napríklad § 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 6 a 7 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 5 a § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15 a 15a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 3 zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 515/2008 Z. z.
16)
§ 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 19 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
§ 3 zákona č. 540/2007 Z. z.
17)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z., zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 448/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 8 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
§ 9 ods. 1 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
19)
§ 2 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.
22)
§ 41 až 55 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
23)
§ 66a a 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.
25)
Napríklad § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., § 13 zákona č. 476/2008 Z. z.
26)
Rozhodnutie Komisie 2009/739/ES z 2. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú praktické opatrenia na výmenu informácií medzi členskými štátmi elektronickými prostriedkami podľa kapitoly VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 263, 10. 7. 2009).
27)
Rozhodnutie Komisie č. 2008/49/ES z 12. decembra 2007 o implementácii informačného systému o vnútornom trhu (IMI) v súvislosti s ochranou osobných údajov (Ú. v. EÚ L 13, 16. 1. 2008).
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.