135/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. marca 2010,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. d) úvodnej vete, v odseku 3 a odseku 5 sa slovo „asistent“ nahrádza slovami „verejný zdravotník“.
2.
V § 2 ods. 4 sa za slovami „§ 3 ods. 1“ vypúšťa čiarka a slová „ak táto vyhláška neustanovuje inak“.
3.
V § 3 sa vypúšťa odsek 6.
4.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 292/2008 Z. z.
Minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác u zamestnávateľa
A. Minimálny rozsah výkonu tímu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác
Lekár
Kategória prác11) Náročnosť
pre pracovnú
zdravotnú službu
Čas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
    Dohľad na pracovné
podmienky
Výkon lekárskych
preventívnych prehliadok
vo vzťahu k práci
Prvá nízka 0,1 nestanovuje sa
Druhá stredná 0,1 nestanovuje sa
Tretia vysoká 1,0 0,5
Štvrtá veľmi vysoká 1,5 1,0
Verejný zdravotník alebo iný zdravotnícky pracovník
Kategória prác11) Náročnosť pre pracovnú
zdravotnú službu
Čas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
Prvá nízka 0,2
Druhá stredná 0,2
Tretia vysoká 1,0
Štvrtá veľmi vysoká 1,5
Sestra
Kategória prác11) Náročnosť pre pracovnú
zdravotnú službu
Čas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
Prvá nízka nestanovuje sa
Druhá stredná nestanovuje sa
Tretia vysoká 0,3
Štvrtá veľmi vysoká 0,6
B. Minimálny rozsah výkonu lekára alebo verejného zdravotníka, ktorí vykonávajú úlohy pracovnej zdravotnej služby16) u zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie
Lekár alebo verejný zdravotník
Kategória prác11) Náročnosť Čas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
Prvá nízka 0,3
Druhá stredná 0,3
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Richard Raši v. r.