132/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z. a zákona č. 67/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 5 ods. 4 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a q), ktoré znejú:
„p)
vedie evidenciu vydaných oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa písmena o) a zverejňuje zoznam fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby, v ktorom uvedie meno, priezvisko a titul vedúceho tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby, a
1.
ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
q)
vedie evidenciu lekárov a verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,8a) a zverejňuje ich zoznam, v ktorom uvedie ich meno, priezvisko, titul a bydlisko.“.
Doterajšie písmená p) až y) sa označujú ako písmená r) až aa).
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 26 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 15 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,“.
„6.
V § 27 odsek 1 znie:
(1) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, správca pozemných komunikácií,33a) prevádzkovateľ vodnej cesty,33b) prevádzkovateľ dráhy,33c) prevádzkovateľ letiska,33d) a prevádzkovatelia ďalších objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk (ďalej len „prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií“), sú povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a, 33b, 33c a 33d znejú:
„33a)
§ 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
33b)
§ 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33c)
§ 27 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33d)
§ 32 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 30 ods. 12 v druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a na požiadanie poskytne lekárovi výsledky vyšetrení získaných pri výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci“.
8.
V § 30 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak“.
10.
V § 52 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a životných“.
11.
V § 57 ods. 40 písm. d) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
12.
V § 57 ods. 40 písm. g) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
13.
V § 57 ods. 40 písm. j) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
14.
V § 57 ods. 40 písm. k) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.
15.
V § 57 ods. 40 písm. l) sa slová „písm. m) alebo písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. n) alebo písm. o)“ a slová „písm. o)“ sa nahrádzajú slovami „písm. p)“.
16.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak bolo začaté konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie § 27 ods. 1 písm. b), toto konanie sa zastavuje.“.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 345/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb v súvislosti s prácou, ich odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb z povolania v súvislosti s výkonom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.“.
2.
V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.31a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
„31a)
§ 30 ods. 12 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 140/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu,6aa) schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:
„6aa)
§ 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 30 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.“.
3.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Rekondičný pobyt
(1)
Zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať rekondičný pobyt zamestnancovi, ktorý vykonáva vybrané povolanie. Rekondičný pobyt je aj rehabilitácia v súvislosti s prácou, ktorú zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi priebežne počas výkonu práce.
(2)
Na účel poskytovania rekondičného pobytu je vybraným povolaním povolanie, v ktorom sa vykonáva práca zaradená orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie a rekondičný pobyt splní podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia.
(3)
Podmienka účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia nie je splnená, ak je zamestnanec pri práci exponovaný niektorému z faktorov pracovného prostredia, a to
a)
faktoru spôsobujúcemu vznik profesionálnej kožnej alergie,
b)
biologickému faktoru,
c)
elektromagnetickému žiareniu,
d)
ultrafialovému žiareniu,
e)
infračervenému žiareniu,
f)
laseru.
(4)
Rekondičný pobyt alebo rehabilitáciu v súvislosti s prácou navrhne zamestnávateľ v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby a po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.
(5)
Zamestnávateľ vypracuje v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolania, po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.
(6)
Lekár pracovnej zdravotnej služby v spolupráci so zamestnávateľom, po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, vypracuje obsah rekondičného pobytu. Zamestnávateľ oboznámi zamestnanca pred jeho nástupom na rekondičný pobyt s obsahom rekondičného pobytu.
(7)
Rekondičný pobyt sa uskutočňuje vo vhodnej klimatickej oblasti s nízkym výskytom zdraviu škodlivých faktorov v životnom prostredí; to sa nevzťahuje na rehabilitáciu v súvislosti s prácou. Zariadenie, kde sa bude rekondičný pobyt uskutočňovať, musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa osobitného predpisu.12a)
(8)
Rekondičný pobyt odborne vedie a usmerňuje zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou najmä v študijnom odbore fyzioterapia a v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý vypracuje program rekondičného pobytu podľa rámcového programu, s prihliadnutím na expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia; spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi s odbornou spôsobilosťou najmä v špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, hygiena výživy, výchova k zdraviu a verejné zdravotníctvo a v študijnom odbore verejné zdravotníctvo a psychológia.
(9)
Zamestnávateľ môže zabezpečiť na odporúčanie lekára pracovnej zdravotnej služby, a po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, rekondičný pobyt aj zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, ak rekondičný pobyt splní podmienku účelnosti z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia.
(10)
Na rekondičnom pobyte sa môže zúčastniť zamestnanec, ktorý nemá príznaky akútnej choroby alebo prenosného ochorenia.
(11)
Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie počas najmenej piatich rokov, a zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do štvrtej kategórie počas najmenej štyroch rokov. Nepretržitým vykonávaním práce je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov.
(12)
Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za tri roky, ak odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 600 pracovných zmien, a zamestnanec, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom, ak odpracoval najmenej 400 pracovných zmien.
(13)
Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za dva roky, ak pracuje pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní a odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 275 pracovných zmien.
(14)
Za odpracovanú pracovnú zmenu sa na účely rekondičného pobytu považuje pracovná zmena, v ktorej zamestnanec odpracoval aspoň prevažnú časť pracovnej zmeny vo vybranom povolaní. U zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom je podmienka odpracovaného počtu pracovných zmien splnená, ak ich počet po prepočítaní zodpovedá určenému počtu pracovných zmien zamestnanca s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom.
(15)
Zamestnávateľ určí deň nástupu, miesto a dĺžku rekondičného pobytu na základe odporúčania lekára pracovnej zdravotnej služby. Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej dva týždne; dĺžka rehabilitácie v súvislosti s prácou je najmenej 80 hodín v priebehu dvoch rokov. Rekondičný pobyt má spravidla nadväzovať na čerpanie dovolenky a bez vážnych dôvodov sa nemôže prerušiť. Rehabilitácia v súvislosti s prácou nemusí nadväzovať na čerpanie dovolenky.
(16)
Zamestnancovi sa musí na celý čas rekondičného pobytu zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie; ubytovanie a celodenné stravovanie sa nezabezpečuje pri rehabilitácii v súvislosti s prácou.
(17)
Zamestnávateľ určí zamestnancovi spôsob dopravy a ďalšie podmienky rovnako ako pri pracovnej ceste a poskytne cestovné náhrady.13) Náklady na rekondičný pobyt podľa § 6 ods. 11 je povinný uhrádzať zamestnávateľ.
(18)
Za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi pri účasti na rekondičnom pobyte alebo v priamej súvislosti s ním, zodpovedá zamestnávateľ, ktorý jeho účasť na rekondičnom pobyte určil. Za účasť na rekondičnom pobyte sa považuje plnenie rekondičného programu. V priamej súvislosti s účasťou na rekondičnom pobyte je aj cesta tam a späť, stravovanie a osobné voľno v rekondičnom objekte; nie je ňou povolená, ale poskytovateľom rekondičného pobytu neorganizovaná vychádzka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 20, 21 a 26 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
4.
V § 21 ods. 10 posledná veta znie: „Národný inšpektorát práce vedie evidenciu vydaných oprávnení a zverejňuje zoznam fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby, v ktorom uvedie ich názov, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.“.
5.
V § 26 odsek 3 znie:
„(3)
Úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 1 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu a písm. g) môže samostatne vykonávať aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci a verejné zdravotníctvo alebo verejný zdravotník so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravie pri práci u zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah, ak tento zamestnávateľ
a)
zamestnáva zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie,28a) alebo
b)
zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie alebo ktorí vykonávajú práce zaradené do druhej kategórie.“.
6.
V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Lekár alebo verejný zdravotník podľa odseku 3 vykonávajú úlohy pracovnej zdravotnej služby na základe písomného ohlásenia úradu verejného zdravotníctva; v ohlásení uvedú meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum začatia vykonávania úloh pracovnej zdravotnej služby a predložia doklady o vzdelaní.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
7.
V § 30 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
podrobnosti o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu.“.
8.
Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39b
Ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2010
(1)
Úlohy pracovnej zdravotnej služby, ktoré vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 26 ods. 3, môže vykonávať aj lekár so špecializáciou podľa predpisov účinných do 20. marca 2002 v špecializačnom odbore
a)
hygiena a epidemiológia alebo
b)
hygiena práce a pracovné lekárstvo s praxou v odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia.
(2)
V období od 1. mája 2010 do 31. decembra 2011 môže lekár alebo verejný zdravotník podľa § 26 ods. 3 samostatne vykonávať úlohy pracovnej zdravotnej služby podľa § 26 ods. 1 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu a písm. g) aj u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie alebo ktorí vykonávajú práce zaradené do druhej kategórie.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem ustanovení uvedených v čl. I bodoch 1, 3, 5 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.